Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA PERNACH"

ROLA ZAŁOŻONEGO KSZTAŁTU ZIAREN W SYMULACJI PRZEMIANY FERRYTYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest określenie wpływu założonego kształtu ziaren ferrytu i austenitu na wyniki symulacji: kinetyki przemiany, ułamka objętości ferrytu, wielkości ziarna ferrytu oraz segregacji węgla przed frontem przemiany. Analizowano model1D (wzrost liniowy), model 2D (koło w kole, sześciokąt foremny w sześciokącie foremnym) oraz 3D (kula w kuli). Modele te oparto na rozwiązaniu II prawa Ficka dla [...]

Modelowanie mikrostruktury i własności stali DP po walcowaniu na gorąco i chłodzeniu laminarnym


  Praca przedstawia model numeryczny przemian fazowych w stali DP zachodzących podczas walcowania na gorąco i chłodzenia laminarnego. Model oparty na rozwiązaniu MES równania dyfuzji z ruchomą powierzchnią międzyfazową pozwolił na wyznaczenie ułamka objętości faz, wielkości ziarna i rozkładu koncentracji węgla w austenicie w zmiennych warunkach temperaturowych. Wyniki symulacji numerycznych posłużyły do opracowania zależności pomiędzy mikrostrukturą i własnościami mechanicznymi stali DP. Numerical model of phase transformation occurring during hot rolling and laminar cooling in DP steel is presented in this paper. The model, which is based on FEM solution of a diffusion equation with a moving boundary, allows to determine ferrite and martensite volume fraction, grain size, carbon segregation before the front of transformation in fluctuating temperature conditions. Results of numerical simulations were used for development of the relationship between microstructure and mechanical properties of DP steel. Słowa kluczowe: stale DP, przemiany fazowe, własności, modelowanie dyfuzji Key words: DP steel, phase transformations, mechanical properties, diffusion modelling S. 658 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 W konsekwencji obniżony jest koszt produkcji ma- teriału, a podwyższona jest jakość wyrobu. Możliwość usprawnienia i przyspieszenia pro- cesu projektowania technologii wytwarzania wy- robów ze stali DP dają modele przemian fazowych (przemiana g-a, przemiana martenzytyczna) zacho- , dzących w stali podczas obróbki cieplno mechanicz- nej. Wśród nich można wyróżnić modele oparte na równaniach typu Avramiego [1, 2], wykorzystujące zależności funkcyjne pomiędzy liczbą zarodków i objętością nowej fazy. Modele te nie dostarczają in- formacji na temat morfologii ziaren, oraz segregacji węgla i pierwiastków stopowych, poprawnie opisu- ją jedynie kinetykę przemiany w warunkach izoter- micznych, względnie przemiany zachodzącej przy stałej prędkości[...]

PROBLEM DOBORU NAJLEPSZEGO MODELU DLA SYMULACJI CYKLU WYTWARZANIA BLACHY ZE STALI DP


  W artykule dokonano klasyfikacji modeli przemian fazowych w aspekcie ich możliwości obliczeniowych i czasów obliczeń. Dla potrzeb optymalizacji cyklu produkcji wybrano prosty model opisujący kinetykę przemian fazowych i oceniono możliwości tego modelu w zakresie przewidywania parametrów charakteryzujących własności wyrobów. Wykazano, że model ten w sposób pośredni pozwala przewidywać skład chemiczny i własności martenzytu. Słowa kluczowe: stal DP, numeryczne modelowanie, cykl wytwarzania, optymalizacja PROBLEM OF SELECTION OF THE BEST MODEL FOR SIMULATION OF MANUFACTURING CHAIN FOR DP STEEL STRIPS Classification of phase transformation models with respect to computing times and predictive capabilities is presented. For optimization of manufacturing cycle simple model, which describes kinetics of phase transformations, was selected. Capabilities of this model regarding prediction of properties of products were evaluated. It was shown that this model allows for indirect calculation of chemical composition and properties of martensite. Keywords: DP steel, numerical modelling, manufacturing cycle, optimization Wstęp Materiałom stosowanym na elementy nadwozi samochodów stawiane są bardzo wysokie wymagania, wynikające z ciągłej potrzeby poprawy bezpieczeństwa pasażerów i zmniejszenia zużycia paliwa. Wymagania te, wyrażające się dążeniem do uzyskania wysokiego stosunku wytrzymałości do gęstości materiałów konstrukcyjnych przy utrzymaniu ich dobrej plastyczności, są spełnione przez nowoczesne stale AHSS (ang. Advanced High Strength Steels). Te wysokie własności wytrzymałościowe i plastyczne stali AHSS uzyskuje się poprzez wytworzenie w nich struktury wielofazowej stanowiącej połączenie miękkiego i plastycznego ferrytu z twardymi produktami rozpadu austenitu takimi jak bainit i martenzyt. Naukowcy od ponad 20 lat prowadzą badania, których celem jest poprawa właściwości tych stali poprzez projektowanie specjalnych cykli obróbki cieplnej [[...]

Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia szyn uwzględniająca własności termomechaniczne oraz rozwój mikrostruktury DOI:10.15199/24.2016.6.2


  Artykuł zawiera wyniki symulacji numerycznych procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia szyn, z uwzględnieniem rozwoju mikrostruktury. Do symulacji procesów wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Proces walcowania modelowano za pomocą komercyjnego programu Larstran. Pole temperatury w procesie kontrolowanego chłodzenia modelowano autorskim programem MES. Model rozwoju mikrostruktury podczas walcowania został zaimplementowany w programie Larstran, przy wykorzystaniu własnych procedur. Dane uzyskane z symulacji ostatniego przepustu, w tym wielkość ziarna, rozkład naprężeń, odkształceń oraz pola temperatury, stanowiły dane wejściowe do modelu przemian fazowych zachodzących podczas kontrolowanego chłodzenia szyn. Model przemian fazowych oparto na rozwiązaniu równania dyfuzji z ruchomą granicą. Uzyskane wyniki porównano z wynikami modelu bazującego na równaniu Avramiego. Na podstawie przedstawionych symulacji wyznaczono korelacje pomiędzy parametrami procesu walcowania i kontrolowanego chłodzenia oraz parametrami struktury gotowego wyrobu. The paper contains the results of the numerical simulation of hot rolling and controlled cooling of the rails with taking account a microstructure development during the sequence of processes. The finite element (FE) method was used in numerical simulations. The hot rolling process was simulated by the commercial FE software Larstran and the temperature field during controlled cooling process was calculated using authors FE software. Microstructure development model was implemented into Larstran software by user subroutines developed in the project. The results from the last pass of hot rolling of rails including the grain size, strain and stress distribution and temperature field were the input data to the phase-transformation model based on the solution of the carbon diffusion equation with moving boundary. Calculated gain size was compared with the results obtained by models based o[...]

Wpływ siatek przetopu laserowego na własności mechaniczne blach w próbie rozciągania

Czytaj za darmo! »

Praca jest kontynuacją badań nad własnościami mechanicznymi blach z powierzchniową siatką przetopu laserowego. Obróbka laserowa miała stworzyć materiał pochłaniający energię oddziaływania zewnętrznego. W prezentowanej pracy odporność blachy ze ścieżkami przetopu laserowego na oddziaływanie sił zewnętrznych badano w próbie rozciągania. Eksperyment pozwolił na precyzyjne określenie poziomu wyda[...]

ZASTOSOWANIE METODYKI STATYSTYCZNIE PODOBNYCH REPREZENTATYWNYCH ELEMENTÓW OBJĘTOŚCI DO OPISU MIKROSTRUKTURY STALI DP


  Wieloskalowe metody symulacji umożliwiają wierne odzwierciedlenie zachowania materiału oraz wyznaczenia własności materiałowych w skali mikro lub nano, ale wymagają bardzo czasochłonnych obliczeń numerycznych. W pracy zaproponowano rozwiązanie tego problemu przy pomocy statystycznie podobnych reprezentatywnych elementów objętości (SSRVE), które stosowane w skali mikro pozwalają na znaczne obniżenie kosztu obliczeniowego. Przedstawiono metodykę tworzenia SSRVE na przykładzie obrazów mikrostruktur stali DP poddanych procesowi segmentacji. Otrzymane reprezentatywne elementy zweryfikowano pod względem poprawności wyników symulacji numerycznych odkształcenia materiału. Słowa kluczowe: stal DP, statystycznie podobny reprezentatywny element objętości, symulacje numeryczne, optymalizacja APPLICATION OF THE STATISTICALLY SIMILAR REPRESENTATIVE VOLUME ELEMENT TO DESCRIPTION OF MICROSTRUCTURE OF DP STEEL Multiscale simulations enable realistic reproduction of material behaviour and determination of properties in micro or nano scales, but they require long computing times. The solution of this problem based on application of the statistically representative volume elements (SSRVE) is proposed. Significant decrease of the computing time can be obtained. The methodology of creation of the SSRVE is presented using DP steel microstructure as an example. Obtained SSRVE is validated regarding correctness of simulation of material deformation. Keywords: DP steel, statistically representative volume element, numerical simulation, optimization Wprowadzenie Właściwości użytkowe stali DP zależą od ich mikrostruktury, przy czym znaczenie ma nie tylko ułamek objętości faz ale także ich morfologia [1]. Od lat prowadzone są prace nad modelowaniem zachowania się stali DP, uwzględniające rozmieszczenie i kształt wysp martenzytu. Stosowane są różne metody cyfrowego zapisu mikrostruktury, takie jak wieloboki Voronoi [2, 3], automaty komórkowe [4] względnie zapis c[...]

 Strona 1