Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Najewski"

Wartość technologiczna odmian pszenicy

Czytaj za darmo! »

W Polsce uprawia się zarówno jarą jak i ozimą formę pszenicy, przy czym dominującą rolę odgrywa forma ozima (2 mln ha). Ziarno pszenicy jest dobrą paszą dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich, a także podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim. Szeroki zakres badań technologicznych ziarna w laboratorium COBORU pozwala na pełną ocenę przydatności ziarna poszczególnych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) do wypieku chleba i ciastek. Nie prowadzi się natomiast specjalistycznych badań ziarna na cele pastewne, a do tej grupy zaliczane są odmiany niespełniające wymogów odmian chlebowych czy ciastkowych. Od kilku lat prowadzi się również ocenę przydatności odmian pszenicy twardej (Triticum durum) do produkcji makaronu. W roku 2009 zarejestrowano pierwszą odmianę tego gatunku (Komnata), natomiast w badaniach rejestrowych oceniane są kolejne odmiany (trzy ozime i jedna jara). W bieżącym sezonie w doświadczeniach rejestrowych badana jest także jedna odmiana pszenicy ozimej orkisz (Triticum spelta L.) Podstawowym kryterium wyboru odmiany do uprawy jest przeznaczenie uzyskanego ziarna. Inne są bowiem oczekiwania w stosunku do odmian przezna- And rzej Naj ewsk i* Wartość technologiczna odmian pszenicy Tabela 1 Ważniejsze wskaźniki wartości technologicznej wzorcowych odmian pszenicy ozimej i jarej w latach 2000- 2009 (wg COBORU) Rok Liczba opadania Zawartość białka Wskaź. sedymentacji SDS Wydajność mąki ogółem Wodochłonność mąki Rozmiękczenie ciasta Energia ciasta Objętość chleba Gęstość ziarna w stanie zsypnym Szklistość ziarna Ilość glutenu mokrego sek. %s.m. ml % % j.Br. cm2 cm3 kg/hl % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pszenica ozima - Tonacja (2000-2009) 2000 253 14,4 74 72,1 61,8 80 75 589 77,2 57 25,9 2001 279 12,8 70 74,1 56,9 88 78 653 78,3 68 27,8 2002 329 13,1 71 73,8 56,9 101 61 641 80,7 53 30,7 2003 315 13,4 77 74,0 59,8 53 85 613 80,6 65 28,2 2004 307 11,9 74 71,7 [...]

Wartość technologiczna odmian pszenicy


  W P olsce uprawia się głównie ozimą formę pszenicy (1,8-2,0 mln ha), mniejszy znacznie obszar uprawy ma pszenica jara (330-340 tys. ha). Ziarno pszenicy jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko- piekarskim, a także dobrą paszą dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich. Szeroki zakres badań technologicznych ziarna w laboratorium COBORU pozwala na pełną ocenę przydatności ziarna poszczególnych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) do wypieku chleba i ciastek. Nie prowadzi się natomiast specjalistycznych badań ziarna na cele pastewne, a do tej grupy zaliczane są odmiany nie spełniające wymogów odmian chlebowych czy ciastkowych. Od kilku lat prowadzi się również ocenę przydatności odmian pszenicy twardej (Triticum durum) do produkcji makaronu. W roku 2009 zarejestrowano pierwszą ozimą odmianę tego gatunku (Komnata), natomiast w roku 2011 - pierwszą odmianę jarą (SMH 78). W badaniach rejestrowych oceniane są kolejne dwie odmiany ozime pszenicy twardej oraz jedna odmiana pszenicy ozimej orkisz (Triticum spelta L. ). Wybór odmiany do uprawy zależy w głównej mierze od przeznaczenia uzyskanego ziarna. Przy uprawie na cele pastewne najważniejszym kryterium wyboru jest plon ziarna, natomiast przy uprawie na cele młynarsko-piekarskie (do wypieku chleba, ciastek lub innych produktów) ważne są przede wszystkim właściwości przerobowe i technologiczne ziarna, mąki, ciasta i pieczywa. W każdym kierunku użytkowania istotne znaczenie mają również cechy rolnicze (odporność na choroby, wyleganie, tolerancja na niskie pH, odporność na porastanie itp.). Z uwagi na charakter artykułu przedstawiono wyłącznie plon ziarna (u form ozimych także mrozoodporność, która w największym stopniu wpływa na ryzyko uprawy). Wyniki plonu ziarna pochodzą z doświadczeń porejestrowych (PDO) i rejestrowych z lat 2008-2010. Są one syntezą wyników licznych serii doświadczeń różniących się zestawem badanych odmian. Dla lepszej interpret[...]

Wartość technologiczna odmian pszenicy


  W P olsce uprawia się głównie ozimą formę pszenicy (1,8-2,0 mln ha), mniejsze znaczenie ma pszenica jara. Według danych GUS, w roku 2011 pszenica ozima zajmowała powierzchnię ponad 1,9 mln ha, a jara prawie 330 tys. ha. W roku 2012, ze względu na duże wymarzanie formy ozimej i konieczność przesiewu formami jarymi, powierzchnie uprawy ulegną znacznej zmianie. Ziarno pszenicy jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim, a także dobrą paszą dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich. Szeroki zakres badań technologicznych ziarna w laboratorium COBOR U pozwala na pełną ocenę przydatności ziarna poszczególnych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) do wypieku chleba i ciastek. Nie prowadzi się natomiast specjalistycznych badań ziarna na cele pastewne, a do tej grupy zaliczane są odmiany nie spełniające wymogów odmian chlebowych czy ciastkowych. Od kilku lat prowadzi się również ocenę przydatności odmian pszenicy twardej (Triticum durum) do produkcji makaronu. W roku 2009 zarejestrowano pierwszą ozimą odmianę tego gatunku (Komnata), natomiast w roku 2011 - pierwszą odmianę jarą (SMH87). W pierwszym roku badań rejestrowych oceniana jest jedna odmiana pszenicy twardej ozimej. W roku 2012 do krajowego rejestru wpisano pierwszą polską odmianę pszenicy ozimej orkisz (Triticum spelta L.) - Rokosz. Wybór odmiany do uprawy zależy w głównej mierze od przeznaczenia uzyskanego ziarna. Przy uprawie na cele pastewne najważniejszym kryterium wyboru jest plon ziarna, natomiast przy uprawie na cele młynarsko-piekarskie (do wypieku chleba, ciastek lub innych produktów) ważne są przede wszystkim właściwości przerobowe i technologiczne ziarna, mąki, ciasta i pieczywa. W każdym kierunku użytkowania istotne znaczenie mają również cechy rolnicze (odporność na choroby, wyleganie, tolerancja na niskie pH, odporność na porastanie itp.). Z uwagi na charakter artykułu przedstawiono wyłącznie plon ziarna (u form ozimyc[...]

Wartość technologiczna odmian pszenicy ozimej DOI:


  W Polsce uprawia się głównie ozimą formę pszenicy, mniejsze znaczenie ma natomiast pszenica jara. Według danych GUS, w roku 2016 pszenica ozima zajmowała powierzchnię prawie 1,9 mln ha, co w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami stanowi 28%. Ziarno pszenicy jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim, a także dobrą paszą dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich. Na początku 2017 roku zarejestrowano siedem nowych odmian pszenicy ozimej: cztery jakościowe chlebowe (Formacja, KWS Firebird, KWS Spencer RGT Metronom) i trzy chlebowe (RGT Bilanz, Owacja, Tytanika). Oceny wartości wypiekowej tych odmian nie są jeszcze ostateczne. Analizy będą prowadzone także na ziarnie ze zbioru 2017 r. Dla odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w roku 2016 po dwóch latach badań, wyniki trzeciego roku spowodowały zmianę grupy technologicznej z B na C dla odmian Frisky i KWS Kiran. Obecnie w Krajowym Rejestrze pszenicy ozimej znajduje się 110 odmian. W tej liczbie jedną zaliczono do grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 52 - jakościowe chlebowe (A), 44 - chlebowe (B), jedną - na ciastka (K) i 12 - pastewne lub inne (C). Odmiany z grup E, A, B są przydatne do wypieku chleba, stąd w nazwie określenie "chlebowa". Wybór odmiany do uprawy zależy w głównej mierze od przeznaczenia uzyskanego ziarna. Przy uprawie na cele pastewne najważniejszym kryterium wyboru jest plon ziarna, natomiast przy uprawie na cele młynarsko-piekarskie (do wypieku chleba, ciastek lub innych produktów) ważne są przede wszystkim właściwości przerobowe i technologiczne ziarna, mąki, ciasta i pieczywa. W każdym kierunku użytkowania istotne znaczenie mają również cechy rolnicze (odporność na choroby, wyleganie, tolerancja na niskie pH, odporność na porastanie itp.). Spośród cech rolniczych w artykule przedstawiono wyłącznie plon ziarna oraz zimotrwałość, która w największym stopniu wpływa na ryzyko uprawy, co dobitnie pokazały zimy w sezon[...]

Pszenżyto jare DOI:

Czytaj za darmo! »

Powierzchnia uprawy pszenżyta jarego na tle innych zbóż nie jest duża. W ostatnich trzech latach wynosiła (wg GUS) blisko 200 tys. ha, co w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami stanowiło ok. 3%. Pszenżyto jare największe znaczenie ma w województwach pomorskim i mazowieckim, najmniejsze zaś - w opolskim i dolnośląskim. W ostatnim czasie żadna odmiana pszenżyta jarego nie została skreślona z Krajowego rejestru, natomiast na początku 2019 roku zarejestrowano trzy nowe odmiany - Erwin, Odys i Santos. Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 16 odmian, wszystkie pochodzą z hodowli krajowej (Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR i DANKO Hodowla Roślin). Tabel[...]

Wartość technologiczna odmian żyta wg cOBOrU

Czytaj za darmo! »

Żyto ma w Polsce stosunkowo duże znaczenie w uprawie. Wynika to ze znacznego udziału gleb lekkich. Mimo systematycznego spadku powierzchni uprawy, gatunek ten ustępuje jedynie pszenicy ozimej. Według danych GUS, w 2006 r. powierzchnia uprawy żyta ozimego wynosiła ponad 1,3 mln ha. Największe znaczenie w strukturze zasiewów zbóż gatunek ma w województwach mazowieckim, łódzkim i lubuskim[...]

Wartość technologiczna odmian żyta

Czytaj za darmo! »

Żyto ma w Polsce stosunkowo duże znaczenie w uprawie. Wynika to ze znacznego udziału gleb lekkich. W roku 2007 powierzchnia uprawy żyta ozimego wynosiła, podobnie jak w roku poprzednim, ponad 1,3 mln ha (dane GUS). Największe znaczenie w strukturze zasiewów zbóż gatunek ma w województwach mazowieckim, łódzkim i lubuskim. W minionym trzyleciu żyto ozime stanowiło ok. 17 % powierzchni uprawy [...]

Wartość technologiczna odmian pszenicy


  W Polsce pszenica zwyczajna ozima jest zbożem o największym areale uprawy (pozostałe gatunki pszenicy ozimej mają marginalne znaczenie). Według danych GUS średnia powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, natomiast w roku 2012 - niecałe 1,4 mln ha. Tak duży spadek areału uprawy spowodowany był koniecznością zaorania wymarzniętych plantacji po surowej zimie w sezonie 2011/2012. Największy udział w zasiewach zbóż (z mieszankami) w ostatnim trzyleciu pszenica ozima miała w województwach dolnośląskim i opolskim, najmniejszy zaś w województwie podlaskim. Ta znaczna dysproporcja regionalna jest tendencją stałą, wynikającą ze zróżnicowania jakości gleb w poszczególnych województwach.Ziarno pszenicy jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko- piekarskim, a także dobrą paszą dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich. Szeroki zakres badań technologicznych ziarna w laboratorium CO BORU pozwala na pełną ocenę przydatności ziarna poszczególnych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) do wypieku chleba i ciastek. Nie prowadzi się natomiast specjalistycznych badań ziarna na cele pastewne, a do tej grupy zaliczane są odmiany nie spełniające wymogów odmian chlebowych czy ciastkowych. Od kilku lat prowadzi się również ocenę przydatności odmian pszenicy twardej (Triticum durum) do produkcji makaronu. W roku 2009 zarejestrowano pierwszą ozimą odmianę tego gatunku (Komnata), natomiast w roku 2011 - pierwszą odmianę jarą (SMH87), obydwie z H odowli Roślin Smolice. Obecnie w doświadczeniach rejestrowych nie bada się żadnej odmiany pszenicy twardej. W roku 2012 do krajowego rejestru wpisano pierwszą polską odmianę pszenicy ozimej orkisz (Triticum spelta L.) - Rokosz, z H odowli Roślin Strzelce. Aktualnie w pierwszym roku badań rejestrowych jest jedna odmiana jarej formy orkiszu. Wybór odmiany do uprawy zależy w głównej mierze od przeznaczenia uzyskanego ziarna. Przy uprawie na cele pastewne najważniej[...]

Wartość technologiczna odmian żyta


  W roku 2012 żyto uprawiane było w Polsce na powierzchni około 1 mln ha (dane GUS ). Stosunkowo duże znaczenie w uprawie tego zboża wynika ze znacznego udziału w naszym kraju gleb lekkich. Żyto ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe, toleruje kwaśny odczyn gleby oraz prowadzi oszczędną gospodarkę wodną. Po zimie 2011/2012 wielu rolników doceniło bardzo dużą zimotrwałość żyta. Udział żyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi w roku 2012 wyniósł 14,5%. Największy udział żyto ozime miało w centralnej części Polski, w województwach łódzkim i mazowieckim, najmniejszy natomiast w małopolskim i opolskim. W uprawie dominuje forma ozima, natomiast forma jara ma znaczenie marginalne, nie jest uwzględniana w zestawieniach GUS . Na początku 2013 roku krajowy rejestr żyta ozimego poszerzył się o pięć nowych odmian, w tym dwóch populacyjnych (Antonińskie i Dańkowskie Rubin) oraz trzech mieszańcowych (SU Satellit, SU Spektrum i Tur). Obydwie odmiany populacyjne oraz odmiana mieszań[...]

 Strona 1