Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kinga MAKUŁA"

System zarządzania jakością w ocenie zgodności i badaniach środków ochrony indywidualnej DOI:10.15199/47.2016.4.4


  Quality management system in a conformity assessment and laboratory tests of personal protective equipment.Celem artykułu jest wskazanie podstawowych elementów systemu zarządzania jakością w działalności jednostki notyfikowanej w kontekście wpływu na jakość prowadzonych procesów certyfikacji wyrobów. Omówiono najważniejsze aspekty prowadzenia procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy nr 89/686/EWG. Przedstawiono wpływ niektórych obszarów systemu zarządzania akredytowanych laboratoriów badawczych na miarodajność wyników badań, ich wykorzystanie w procesach oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Uwzględniono podstawowe wymagania dokumentów odniesienia, a także aspekty praktyczne wynikające z wieloletniej działalności jednostki notyfikowanej.środki ochrony indywidualnej, dyrektywa 89/686/EWG, system zarządzania jakością, ocena zgodności, badania laboratoryjne.1. Wprowadzenie Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą oddziaływać na jego bezpieczeństwo lub zdrowie [1,2]. Do środków ochrony indywidulanej zalicza się również: zespoły kilku urządzeń lub kilka rodzajów wyposażenia ochronnego, które producent skompletował w celu zapewnienia ochrony użytkownika przed występującymi zagrożeniami, urządzenia lub wyposażenie ochronne połączone w sposób rozłączny lub nierozłączny z wyposażeniem indywidualnym nieochronnym, noszone lub trzymane przez użytkownika w celu wykonywania określonych czynności, części wymienne lub podzespoły środków ochrony indywidualnej, które są istotne dla ich właściwego funkcjonowania oraz są używane i przeznaczone wyłącznie do tych środków [1,2]. Przytoczona definicja środków ochrony indywidualnej wynika z podstawowego dokumentu, w którym zostały określone zasadnicze wymagania dla tej grupy wy[...]

 Strona 1