Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Zagórda"

NIECIĄGŁOŚĆ W DOPUSZCZALNYCH POZIOMACH PROMIENIOWANIA ICNIRP DOI:10.15199/59.2016.6.64


  ADJUSTMENT OF THE ICNIRP LIMITS Streszczenie: W referacie wskazano na niezgodność dopuszczalnych poziomów promieniowa zdefiniowanych w dokumentach ICNIRP z roku 1998 i 2010. Na częstotliwości 10 MHz występuje nieciągłość, która nie ma uzasadnienia fizycznego. Sprawdzono, czy możliwe jest usuniecie tej nieciągłości poprzez przyjęcie kryterium wyboru bardziej restrykcyjnej wartości poziomu dopuszczalnego. Przedstawiony problem pokazuje, że nawet gdy regulacje są przygotowane przez jedną organizację i bazują na podstawach naukowych, to bardzo trudno jest wskazać dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego. Abstract: In the paper the inconsistency between ICNIRP documents issued in 1998 and 2010 is discussed. The inconsistency causes the discontinuity of the exposure limits at the frequency 10 MHz. It has been checked if the discontinuity can be removed by the choice of more restrictive limits from both documents. The problem addressed in the paper shows that even if regulations are issued by one organization and are based on scientific research, the exposure limits are very difficult to define. Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, ekspozycja ludzi, dopuszczalne poziomy promieniowania ICNIRP. Keywords: electromagnetic fields, human exposure, ICNIRP limits. 1. WSTĘP Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego, określone przez International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), są przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) zalecane do stosowania na całym świecie[...]

ZASTOSOWANIE METOD WG ZALECEŃ ITU-R P. 528 i P.1546 DO PREDYKCJI NATĘŻENIA POLA DLA SŁUŻB LOTNICZYCH DOI:10.15199/59.2015.4.63


  W referacie porównano wyniki pomiarów tłumienia propagacyjnego, na trasie z stacji naziemnej do samolotu, z wynikami predykcji przeprowadzonymi zgodnie z zaleceniami ITU-R P.528 i P.1546. W chwili obecnej w ITU-R SG3 trwają prace nad nowym zaleceniem dotyczącym predykcji tłumienia propagacyjnego na trasie stacja naziemna - samolot i dlatego wyniki tego typu pomiarów są bardzo potrzebne do celów walidacji. Dotychczas przeprowadzone pomiary były pomiarami wstępnymi i będą kontynuowane w bieżącym roku. 1. WSTĘP Pomiary tłumienia propagacyjnego na trasie pomiędzy samolotem pomiarowym a naziemną stacją radiokomunikacyjną przeprowadziła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Wyniki pomiarów porównano z wynikami predykcji uzyskanymi metodami według zaleceń ITU-R P.528 [2] i P.1546 [3]. Zalecenie P.528 jest dedykowane do prognozowania tłumienia propagacyjnego na trasie z samolotu na ziemię. Bazuje ono na modelu IF-77, który do dzisiaj jest wykorzystywany do tego celu. Zalecenie P.528 wykorzystuje jednak tylko 5 parametrów (odległość, wysokości anten nadawczej i odbiorczej, procent czasu i częstotliwość) z 23 parametrów obecnych w modelu IF-77. Dodatkowo w modelu ITU-R P.528 nie jest uwzględniany wpływ morfologii terenu w otoczeniu anteny stacji naziemnej, ale jest uwzględniana krzywi[...]

PROPOZYCJA ROZSZERZENIA ZALECENIA ITU-R P.1546 DO CZĘSTOTLIWOŚCI 6 GHZ NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW Z BAZY DANYCH ITU-R DOI:10.15199/59.2017.6.32


  Podczas posiedzeń "ITU-R Study Group 3" (ITU-R SG3) w latach 2013-2016 Niemiecka Federalna Agencja Sieci (BNetzA) przedstawiła wyniki pomiarów propagacyjnych [2, 3 i 4] wykonanych na częstotliwościach 850 MHz, 2,3 GHz, 5,45 GHz i 5,85 GHz w różnych typach terenu: wiejskim, podmiejskim i miejskim (rural, suburban i urban) i warunkach widoczności radiowej (LOS) i braku widoczności radiowej (NLOS). Nadajnik był umieszczony stacjonarnie, a odbiornik znajdował się w ruchu, zainstalowany na pojeździe. Wyniki pomiarów są dostępne w Bazie Danych ITU-R SG3. W referacie wykonano analizę statystyczną różnicy predykcja - pomiar zarówno dla częstotliwości poniżej jak i powyżej 3 GHz, a więc w obecnym zakresie stosowalności Zalecenia ITU-R P.1546 [1] jak i poza nim. 2. WYZNACZANIE MEDIAN Predykcję tłumienia trasy wykonano korzystając z cyfrowej mapy terenu SRTM. Wyniki pomiarów zostały przekształcone do median wyliczonych dla 20 metrowych odcinków tras pomiarowych. Z 680 444 pomiarów indywidualnych wyliczono 6 679 median. Mediany były obliczane średnio z około 400 (w przypadku LOS) i około 26 (NLOS) punktów pomiarowych. Na rys. 1 przedstawio[...]

MODELOWANIE TŁUMIENIA SYGNAŁU PRZY TRANSMISJI DO WNĘTRZA BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2018.6.20


  1. WSTĘP Od kilku ostatnich lat w różnych instytucjach międzynarodowych, trwają intensywne prace nad wprowadzeniem nowej generacji systemów ruchomych - 5G (IMT2020, New Generation). Jedną z podstawowych cech nowego systemu ma być zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych wszędzie i w każdym czasie, co oznacza konieczność prognozowania poziomu odbieranego sygnału również wewnątrz budynków (ang. Building Entry Loss - BEL). W ITU-R Study Group 3 "Radiowave Propagation" zadecydowano, że jednym z pilnych zadań jest opracowanie modelu BEL do analiz kompatybilności przyszłych systemów 5G. Model ten powinien być ogólny (ang. "path general"), a więc nie powinien szczegółowo rozpatrywać propagacji "od punktu do punktu" (ang. “site specific"). W odpowiedzi na zobowiązanie nałożone przez ITU-R Task Group 5/1, która w ramach ITU-R ma opracować pełną specyfikację systemu 5G, w ITU-R SG3 prowadzono intensywne prace w ramach Grupy Korespondencyjnej CG 3J-3K-3M-8-BEL. W referacie opisano wkład Wydziału Anten i EMC Orange Polska w prace nad modelem BEL, które doprowadziły do ustanowienia nowego Zalecenia ITU-R P.2109 "Prediction of building entry loss". 2. ZAŁOŻENIA I OBLICZENIA WSTĘPNE BEL pozwala ocenić wartość tłumienia będącego wynikiem propagacji sygnału z nadajnika na zewnątrz budynku do odbiornika umieszczonego wnętrz budynku. Zagadnienie takie jest ważne w planowaniu mobilnych systemów 5G, ponieważ użytkownik oczekuje zapewnienia ciągłej łączności w trakcie wchodzenia do budynku i w jego wnętrzu. Ważne jest zaproponowanie modelu, który[...]

ZABURZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRZEZ OBIEKTY METALOWE DOI:10.15199/59.2019.6.34


  1. WSTĘP Metalowe przedmioty zakłócają rozkład pól elektromagnetycznych z powodu odbić, dyfrakcji i rozproszenia. Wpływa to na wyniki pomiarów, a więc na ocenę zgodności z przepisami o ochronie ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM), zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie takich obiektów. W normie [1] znajduje się stwierdzenie: "Pomiar należy przeprowadzać przy minimalnej liczbie odbić od otoczenia w celu symulacji warunków wolnej przestrzeni". W tabelach B.7 i B.8 [1] dla oszacowania niepewności rozszerzonej podczas pomiaru natężenia pola RF zawarta jest pozycja: "Źródło i środowisko - rozpraszanie z pobliskich obiektów i wpływ ziemi", ale bez wskazań dotyczących spodziewanego poziomu wpływu przedmiotów metalowych na niepewność pomiaru. W referacie rozważono wpływ obecności obiektów metalicznych na wynik pomiaru natężenia pola elektrycznego na dwóch częstotliwościach przeznaczonych dla telefonii komórkowej 2G, 3G, 4G i 5G. Obliczenia wykonano metodą momentów (MoM) zaimplementowaną w pakiecie oprogramowania FEKO. 2. ZAŁOŻENIA Do rozważań przyjęto trzy typy metalowej przeszkody. Na rysunku 1a przedstawiona został metalowa balustrada o wysokości 1,2 m wraz z umieszczoną za nią podłogą ze zbrojon[...]

 Strona 1