Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Robert SZMURŁO"

Specimen-specific finite element models of human head obtained with mesh-morphing

Czytaj za darmo! »

In this paper we present effective approach to generate specimen-specific finite element head models for bioelectromagnetic simulations. Our method uses a spatial transformation which is similar to shape morphing, to transform the standard reference model into individually fit model. We discuss different input data for transformations and different criteria which can be used to evaluate the quality of the final model (anthropomorphic, surface scans, MRI scans). Streszczenie. W pracy przedstawiono nowe podejście do generacji indywidualnych, realistycznych modeli numerycznych ludzkiej głowy dostosowanych do obliczeń z zakresu bioelektromagnetyzmu. Proponowana metoda stosuje geometryczne transformacje bazowego modelu dyskretnego w indywidualny model dopasowany do konkretnego pacjenta. W[...]

Evaluation of bidomain model parameters for simulation of a nerve bundle

Czytaj za darmo! »

The results presented in the paper are a part of research aimed on the development of realistic and physiologically justified model of a nerve. The electrical activation of neural tissue can be simulated with bidomain model. Bidomain is a multiscale model in which the macroscopic PDE model of tissue is combined with microscopic model of the cell membrane. In the presented paper we study in detai[...]

Flexible Scenarios Based System for Scientific Computing

Czytaj za darmo! »

Cloud computation technologies open a new perspective for scientific computing. Sophisticated software can now be made available as on-demand service, reducing costs and broadening accessibility for end-users. The paper presents an implementation of a system serving open source electromagnetic field simulation software as a web based service. The primary users of the system are medical staff and electromagnetic safety engineers which are usually not familiar with field simulation methods. The user friendliness of a system combined with its flexibility, scalability and extendibility is realized with help of carefully designed concept of configurable usage-scenarios. Our aim is to present this scenarios concept in detail. Streszczenie. Technologia oblicze´n w chmurze otwiera nowe perspektywy w zakresie symulacji naukowych. Zaawansowane systemy symulacyjne moga˛ byc´ z jej pomoca˛ udoste˛pniane w postaci doste˛pnych na z˙a˛danie usług, co zmniejsza koszty i zwie˛ksza moz˙liwos´c´ stosowania przez uz˙ytkowników kon´cowych. W artykule przedstawiono implementacje˛ systemu udoste˛pniaja˛cego narze˛dzia do numeryczenj symulacji pola elektromagnetycznego lekarzom i inz˙ynierom zajmuja˛cym sie˛ problematyka˛ bezpieczen´stwa i higieny pracy, którzy nie sa˛ ekspertami w dziedzinie symulacji komputerowych. Przyjaznos´c´ systemu dla uz˙ytkownika została poła˛czona z elestycznos´cia˛ konfiguracji, skalowalnos´cia˛ i rozszerzalnos´cia˛ przez zastosowanie konfigurowalnych scenariuszy u˙zycia. Celem autorów jest szczegółowa prezentacja tej koncepcji. (System oblicze ´n naukowych oparty o elastyczne scenariusze u˙zycia) Keywords: cloud computing, computer system architecture, electromagnetic fields Słowa kluczowe: obliczenia w chmurze, architektura systemów komputerowych, pole elektromagnetyczne Introduction Great development of hardware and software dedicated for medical application creates new opportunities for medical diagnostics. A doctor can now “[...]

System doboru i optymalizacji parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC DOI:10.15199/48.2016.06.06

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje system doboru i optymalizacji parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC dedykowanego dla układów rozproszonych. Proponowane rozwiązanie bazuje na metodach dyskretnej optymalizacji wielokryterialnej wykorzystujących algorytmy ewolucyjne i jest narzędziem wspierającym proces projektowania przekształtnika energoelektronicznego. W artykule przedstawiono założenia i działanie systemu, proces projektowania oraz optymalizacji parametrów przekształtnika realizowany przez opracowane środowisko optymalizacyjne. Abstract. This paper presents system for design and optimization of the parameters of grid connected converter dedicated for distributed systems. Introduced solution is based on multi-objective discrete optimization and supports process of the AC-DC converter design. Paper presents foundations and basic system properties, design and optimization process and selected optimization results. (System for design and optimization of the grid connected AC-DC converter parameters). Słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, metoda projektowania, przekształtnik AC-DC, system rozproszony. Keywords: multi-objective optimization, design procedure, AC-DC converter, distributed system. Wstęp Przekształtnik AC-DC to podstawowy układ energoelektroniczny umożliwiający dwukierunkowe przekształcanie energii, znajdujący zastosowanie w układach napędowych, odnawialnych źródłach energii, układach magazynowania i podwyższających jakość energii, czyli ogólnie tzw. systemach rozproszonych. Przy zwiększającym się udziale źródeł rozproszonych coraz powszechniej stosowane są przekształtniki energoelektroniczne podłączone do sieci elektroenergetycznej [1], [2], [3]. Dobór parametrów projektowych przekształtnika sieciowego AC-DC ma decydujący wpływ na jakość pracy tego układu, realizowane funkcjonalności a także na jego cenę. Aby możliwe było powszechne stosowanie przekształtników energoelektronicznych należy zapewnić wymaganą jakość przek[...]

Searching for the best optimizer for an automated CAD system

Czytaj za darmo! »

Choice of a robust and universal optimization procedure is one of the crucial design decision for many Computer Aided Design systems. Evolutionary Algorithms are commonly advised in such situations. This paper shows, that such choice is not always the best one. Use of a classical deterministic procedure may lead to better results which are obtained much faster. Example CAD system for electromagnetic flow meters design is used as a practical example illustrating the problem. Streszczenie. Komputerowe systemy wspomagaja˛ce projektowanie wymagaja˛ od swoich twórców wyboru włas´ciwej: uniwersalnej i odpornej na błe˛dy uz˙ytkownika, procedury optymalizacji. Cze˛sto proponowanym rozwia˛zaniem jest wykorzystanie w takich systemach algorytmów ewolucyjnych. W tym artykule próbujemy pokaza´c, [...]

CUDA accelerated finite element mesh morpher

Czytaj za darmo! »

We present a parallelized version of a simple 3D finite element mesh morpher. It is aimed at rapid creation of patient-specific finite element models of arms and legs. It implements a simple 3D algorithm of guided stretching. This approach needs only a few measurements of patients body. The program was implemented in C++ programming language and parallelized for CUDA API to utilize GPGPU (general computations with graphical processor units), what substantially speeds-up calculations comparing to a sequential code. Streszczenie. W artykule przedstawiono zrównoleglona˛ wersje˛ prostego Algorytmu Sterowanego Nacia˛gania Siatki przekształcaja˛cego trójwymiarowe siatki elementów sko´nczonych w celu tworzenia zindywidualizowanych modeli ko´nczyn do symulacjach stymulacji elektromagnetycznej. Utworzenie modelu dostosowanego do indywidualnych wymiarów pacjenta wymaga wykonania tylko kilku prostych pomiarów ciała. Program został zaimplementowany w C++ z wykorzystaniem s´rodowiska CUDA SDK i wykorzystuje do obliczen´ karty graficzne NVIDIA. Skutkuje to bardzo znacza˛- cym przyspieszeniem oblicze´ n. (Przyspieszenie programu do morfowania siatek trójwymiarowych przez wykorzystanie kart graficznych do oblicze ´n naukowych) Keywords: bioelectromagnetism, finite element method, realistic model of human body parallel computing Słowa kluczowe: bioelektromagnetyzm, metoda elementów sko´nczonych, realistyczne modele ciała, obliczenia równoległe Introduction The presented work is a part of the larger project aimed on the creation of software which will be used by medical staff in planning of electrical and magnetic therapeutic treatment. For such applications we need a tool which will quickly create a patient-similar model of body parts. Patient specific, realistic, precise finite element models of a human body are nowadays becoming more and more popular [1, 2]. They allow more precise investigation of bioelectromagnetic phenomena. In the classical appr[...]

 Strona 1