Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Szymanek"

Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu


  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, określających proces rozkładu wodorowęglanu sodu oraz wpływ aktywacji termicznej na rozwinięcie jego powierzchni właściwej i porowatości. Stwierdzono, że maksymalne rozwinięcie powierzchni właściwej i porowatości ma miejsce w temp. 700°C (przy czasie aktywacji 60 s). Potwierdzono możliwość otrzymania węglanu sodu o rozwiniętej mikrostrukturze i efektywnego stosowania go w procesach oczyszczania gazowych produktów spalania w suchych metodach oczyszczania spalin. NaHCO3 was heated at 25-900°C for 60 s to follow its mass loss, content of Na2CO3, pore vol., porosity and sp. surface. At the optimum temp. 700°C, max. porosity (69%) and sp. surface 5,26 m2/g were achieved. Pierwsze badanie nad zastosowaniem sorbentów sodowych, służących do odsiarczania spalin z gazów odlotowych, wykonano w drugiej połowie XX w. Już wtedy zaobserwowano bardzo dobrą ich zdolność do sorpcji ditlenku siarki. Jednak, ze względu na ograniczoną dostępność tego typu sorbentów oraz wysokie koszty produkcji, nie wdrożono ich do procesów odsiarczania spalin na szeroką skalę. Powszechne w stosowaniu stały się sorbenty wapienne. Obecnie sytuacja ta ulega zmianie. Postęp technologiczny wymusza stosowanie sorbentów o coraz wyższej reaktywności i skuteczności usuwania SO2 i tlenków azotu NOx. Zgodnie z nowymi wytycznymi emisyjnymi, wymagane poziomy stężenia SO2 i NOx oraz pyłu będą wynosiły odpowiednio 200, 200 oraz 30 mg/mn 3. W instalacjach wykorzystujących sorbenty aInstytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN", Gliwice; bPolitechnika Częstochowska Barbara Walawskaa, *, Arkadiusz Szymanekb, Anna Pajdakb, Przemysław Szymanekb Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu Impact of decomposition temperature on the surface area of sodium bicarbonate Dr hab. inż. prof. P.Cz. Arkadiusz SZYMANEK w roku 1995 ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej. Jest profesorem w [...]

Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 2. Addition of limestone and its mixtures with raw sodium bicarbonate. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II**). Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu


  Limestone and its mixts. with raw NaHCO3 (20:80 to 60:40) were added to bituminous coal used as solid fuel for combustion in a pilot plant with circulating bed (0.1 MWt) at 850°C and Ca/S ratio 1:3. The degree of SO2 removal increased with increasing Ca/S ratio up to 54%. The replacing limestone with NaHCO3 resulted initially in increasing the SO2 removal degree up to 66% and then decreasing down to 39% with increasing the NaHCO3 content. The ashes from combustions contained both sulfates and carbonates. The degree of NOx removal decreased also with increasing the NaHCO3 content (from 60 down to 41%). Badano skuteczność procesu usuwania SO2 i NOx ze spalin przez dodatek wapienia oraz mieszanin surowego wodorowęglanu sodu z wapieniem (przy udziałach procentowych 20:80-60:40) do węgla kamiennego, stosowanego jako paliwo stałe w instalacji pilotowej o mocy 0,1 MWt w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w temp. 850°C. Obecnie na świecie wśród metod odsiarczania spalin w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną dominują suche metody, w których wykorzystuje się wapień w postaci mączki wprowadzanej bezpośrednio do komory spalania kotła. Efektywność zastosowania wapienia do suchego odsiarczania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną jest znacznie niższa w porównaniu z efektywnością mokrych metod odsiarczania2). Z licznie przeprowadzonych badań wynika, iż efektywność usuwania SO2 ze spalin związana jest ze zdolnością sorpcyjną wapieni, która może mieć różną wielkość w zależności od ich rodzaju czy wieku geologicznego poszczególnych pokładów. Wapień, który pochodzi z tej samej kopalni, nie zawsze charakteryzuje się tą samą reaktywnością. Jego duże zużycie powoduje jednak drastyczny wzrost nakładów na jego zakup, wydatków na transport i składowanie zwiększonych ilości powstałych odpadów. Dodatkowo wprowadzenie do komory spalania większej ilości wapienia obni.a sprawno.. kot.a wskutek wzrostu straty ciep.a na kalcynacj.3, 4). [...]

 Strona 1