Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Kalarus"

Wpływ warunków przygotowania i pielęgnacji próbek betonu pobieranych na placu budowy na wytrzymałość na ściskanie DOI:10.15199/33.2017.12.20


  Kształt i wymiary próbek Norma PN-EN 12390-1:2013 [3] dopuszcza dwa alternatywne sposoby uzyskania próbek o prawidłowych wymiarach i kształcie do badania wytrzymałości na ściskanie: wykonywanie próbek w precyzyjnych formach lub w formach, których czas użytkowania jest ograniczony. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy dostępna jest dokumentacja, z której wynika, że próbki zostały wykonane w precyzyjnych formach. Laboratorium ma pewność, że warunek ten jest spełniony w przypadku, gdy samo pobiera i formuje próbki na placu budowy lub jeżeli wypożycza budowie nadzorowane przez siebie formy. Wtym przypadku kontrola wymiarów próbek sześciennych ogranicza się do pomiaru wymiarów pomiędzy powierzchniami uzyskanymi w formie oraz pomiędzy górną zagładzoną powierzchnią a dolną powierzchnią uzyskaną z formy, a próbek walcowych do pomiaru średnicy, płaskości powierzchni, na którą przekazywane jest obciążenie oraz wysokości próbki.Wprzypadku, gdy nie ma dokumentacji dotyczącej precyzji form (przypadek drugi), próbki należy poddać dodatkowo pomiarom płaskości powierzchni, na które przekazywane jest obciążenie oraz prostopadłości płaszczyzn bocznych do podstawy w odniesieniu do próbek sześciennych i prostopadłości pobocznicy płaszczyzny podstawy próbki w odniesieniu do próbek walcowych. Z przypadkiem drugim laboratoria spotykają się wtedy, gdy budowa sama pobiera i wykonuje próbki do badań, a laboratorium wykonuje tylko badanie wytrzymałości na ściskanie dostarczonych próbek. Przed wykonaniembadania wytrzymałości na ściskanie próbek, otrzymane wyniki pomiarów należy porównać z podanymi w normie dopuszczalnymi tolerancjami.Wprzypadku niespełnieniawymagań istnieje możliwość dostosowania próbek do badań zgodnie z normami PN-EN 12390-3:2011 [5]. Warunki dojrzewania[...]

Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym. Przeanalizowano problematykę emisji gazów i pyłu w procesach produkcji cementu oraz możliwości utylizacji odpadów z innych gałęzi gospodarki w procesach produkcyjnych cementu. Słowa kluczowe: cement, odpad, emisja, gaz, zanieczyszczenie, utylizacja. Abstract In the paper there are presented limitations of environment pollution related to make use of wastes in cement industry. There were analyzed problem concerning gas and dust emission in cement production process and possibility of wastes recycling from others industries during cement production. Keywords: cement, waste, emission, gas, pollution, recycling. Wstęp Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, tj. emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest podstawowym celem strategii zrównoważonego rozwoju. Uzasadnia to skala oddziaływania wymienionych czynników na środowisko i rozwój warunków cywilizacyjnych człowieka. Skala problemu dotyczy rozwoju technologii w powiązaniu z warunkami oddziaływania procesów wytwórczych na środowisko. Przez pojęcie strategii zrównoważonego rozwoju należy rozumieć rozwój gospodarczy z równoczesnym zachowaniem lub nawet rewitalizacją stanu środowiska naturalnego. Korzystna ekologicznie relacja pomiędzy procesami wytwórczymi i stanem środowiska naturalnego musi być związana z ograniczeniem i ścisłą kontrolą emisji składników szkodliwych z procesów produkcji oraz, co należy podkreślić, z wyrobów. Skala emisji składników szkodliwych z procesów produkcji obejmuje "wytwarzanie" odpadów oraz emisję gazów i pyłu do atmosfery oraz ścieków do gleby i wód. Oddziaływanie wyrobów związane jest z emisją składników szkodliwych oraz wynika z cech użytkowych wyrobu kształtujących jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Wymienione szkodliwe oddziaływania[...]

 Strona 1