Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan MIEDZIŃSKI"

Modern electron beam technologies for fabrication of various materials, powders and metal compositions from a vapour phase

Czytaj za darmo! »

Paper presents and discusses current achievements of the electron beam application for development of new materials, powders and various material compositions for different use in practice. Streszczenie. Zaprezentowano i przedyskutowano bieżące osiągnięcia wykorzystania wiązki elektronowej przy wytwarzaniu nowych materiałów, proszków i różnych kompozytów materiałowych w przeznaczeniu do wielu praktycznych zastosowań. (Nowoczesna metoda wytwarzania materiałów, proszków i kompozytów metalowych z fazy gazowej przy zastosowaniu wiązki elektronowej) Keywords: electron beam technology, composite material, powder, vapour phase Słowa kluczowe: wiązka elektronowa, kompozyt, proszek, faza gazowa Introduction Electron beam impact on metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed from the middle of the twentieth century [1,2]. However, up to now most of the companies involved in development and material processing do not get along with electron beam heating. It is related to characteristic features of this method, main of which is possibility of concentration of energy from 103 up to 5·108 W/cm² (i.e. in required range of thermal processing), conduction of the process in vacuum that provides high purity of a processable material and complete automation of this process. Development of the electron beam technology runs along three main paths: - melting and evaporation in vacuum for manufacturing of pure metal ingots, compound alloys, coverings (condensed from a vapour phase), composition materials [3,4,5]; use high power (up to 1 MW and more) electron beam installations at acceleration potential 20 - 30 kV; the concentration of power density is rather insignificant (no more than 105 W / cm²); - welding of metals; equipment of three classes has been developed: low-, mean- and high-voltage, using the acceleration voltage r[...]

Regulacja parametrów użytkowych czujnika elektromagnetycznego z rtęciowym kontaktronem przełącznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób regulacji parametrów użytkowych czujnika elektromagnetycznego z rtęciowym kontaktronem przełącznym przeznaczonego do pracy w układach automatyki przemysłowej przy zmieniającej się w znacznym zakresie wartości współczynnika przesterowania. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne odnośnie do możliwości zapewnienia; wymag[...]

Efficiency of electric diagnosis systems applicable to hermetic DC contactors

Czytaj za darmo! »

This paper presents results obtained from a series of investigations into efficient applicability of existing electric diagnosis systems applied to hermetic dc contactors under abnormal conditions of operation of a contact system. The study focuses on the influence of factors such as gas composition, pressure and temperature of a protective gaseous medium and contact material. Furthermore, the a[...]

E-diagnozowanie energetycznych sieci rozdzielczych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano sieć teleinformatyczną umożliwiającą diagnostykę on-line urządzeń rozdzielnic średniego napięcia, zwłaszcza wyłączników. Z każdym wyłącznikiem jest stowarzyszone urządzenie monitorująco-zabezpieczeniowe dokonujące akwizycji wszystkich sygnałów elektrycznych dostępnych z wyłącznika. Dane w postaci próbek cyfrowych są przesyłane do koncentratora gdzie następuje ich obróbka. Omówiono również metody oceny wyłącznika bazujące na technologii optycznej oraz spektroskopowe metody oceny styku wyłącznika. Abstract. In the paper a tele-information network enabling on-line diagnosis of switchgear equipment, particularly circuit breaker has been presented. With each circuit breaker there is connected a monitoring device that collects all electrical signals available from circuit[...]

Performance of ground fault protection using Hall sensor under real conditions of operation

Czytaj za darmo! »

This paper presents and discusses investigated results of the performance of the newly developed ground fault protection using Hall sensor under real short-circuits to the ground in 6kV and 20kV networks of an opencast mine. Inspections were carried out during both metallic and high resistive faults in isolated and compensated mine networks where conventional protections failed in operation. Streszczenie. W artykule przedstawiono I przeanalizowano wyniki badań zachowania się nowego czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego z czujnikiem Halla w warunkach rzeczywistych zwarć doziemnych w sieci górniczej 6 kV I 20 kV (Wyniki badań zachowania się nowego czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego z czujnikiem Halla) Keywords: ground fault, ground fault protection, protection using Hall sensor. Słowa kluczowe: zwarcie doziemne, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, czujnik Halla. Introduction In MV networks the problem of selective and fast detection as well as the clearing of faults of small residual currents to the ground has not been solved satisfactorily to date. To meet increasing requirements in the brown coal and copper industry we have developed a new type ground fault protection with the use of a Hall sensor as a measuring device [1, 2]. In the paper the performance of the protection was thoroughly examined under heavy conditions of distribution MV networks (6 kV and 20 kV), where conventional protections had failed in operation. The investigations were carried out for MV feeders with no effective earthing under both metallic and high resistive ground faults. On the basis of the results, conclusions concerning applicability of the new protection method in practice are formulated. Structure and basic characteristics of the protection Innovation and the principle of operation of the newly developed ground fault protection adapted for MV cable feeders together with preliminary laboratory test results have previously been presented in [1,[...]

Sieci sensoryczne w układach monitorowania zagrożeń środowiskowych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono aktualny stan badań oraz zamierzenia dotyczące rozległej hybrydowej sensorycznej sieci teleinformatycznej realizowanej w Politechnice Wrocławskiej (przy współudziale konsorcjantów) w ramach projektu POIG pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń. Celem projektu jest bowiem opracowanie efektywnej sieci teletransmisyjnej do dwukierunkowej transmisji danych, pomiędzy centrum zarządzania oraz rozmaitego typu czujnikami rozproszonymi w różnych lokalizacjach, zależnie od rodzaju kontrolowanego czynnika środowiskowego. Zakres pomiarowy obejmuje takie wielkości fizyczne, jak: pole (smog) elektromagnetyczne, hałas (czynnik akustyczny), gazy organiczne i nieorganiczne, odpady przemysłowe oraz biologiczne (kontrola mikrobiologiczna wody, systemy rozpoznawania bakterii Gram-ujemnych itp.). Założono trzy etapy realizacji sieci - prepilotażową, pilotażową (obecna faza) oraz docelową. Końcowa struktura powinna mieć zdolność łatwej rozbudowy o kolejne moduły czujnikowe/ nadawcze, za co będzie odpowiedzialny opracowywany w tym celu dedykowany protokół sieciowy, zapewniający odpowiedni poziom skalowalności sieci. Po stronie czujnika sygnały analogowe w module adaptacji formatów (MAF) są w pierwszej kolejno-  Rys. 1. Przykładowa struktura sensorycznej sieci teletransmisyjnej. Oznaczenia wyjaśniono w tekście 1) Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007÷2013 (umowa o dofinansowanie nr POIG.01.03.01-02-002/08-00). PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIII  i WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXIX  nr 8-9/2010 779 Wszys[...]

Skuteczność transmisji BPL-PLC w górniczych sieciach kablowych średniego napięcia DOI:10.15199/48.2015.05.32

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe zasady transmisji BPL-PLC zwracając uwagę na ograniczenia jej efektywności w praktyce. Przedstawiono jeden z praktycznych sposobów modelowania kanału komunikacyjnego z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej. Opisano sposób wykonania odpowiednich badań rozpoznawczych dotyczących możliwości wykorzystania transmisji BPL w górniczych sieciach kablowych średniego napięcia Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne. Abstract. Paper discusses basic principles of BPL-PLC transmission paying attention to the limits of its effectiveness in practice. The one of the practical ways of modeling of the transmission channel using an electric power line is presented. The implementation of the relevant exploratory study on the on the use of the BPL transmission in the existing mining cable networks of MV has been described. Based on the research results the appropriate practical conclusions have been formulated. Efficiency of BPL-PLC transmission in the middle voltage cable network. Słowa kluczowe: transmisja PLC, technologia BPL, skuteczność, średnie napięcie. Keywords: PLC transmission, BPL technology, efficiency, middle voltage. Wstęp W technologii PLC (ang. Power Line Communications) sieci elektroenergetyczne są równocześnie wykorzystane, oprócz przesyłu energii elektrycznej, jako medium transmisyjne do celów komunikacyjnych. Powszechnie, stosowana transmisja PLC jest głównie transmisją wąskopasmową (ang. Narrow Band PLC), umożliwiającą przesyłanie sygnałów z maksymalną prędkością 100-200 kb/s (kilobitów na sekundę). W tej transmisji częstotliwość sygnału nośnego (w linii energetycznej) zamyka się w paśmie od kilku do kilkuset kHz (2 kHz - 150 kHz). Transmisja BPL natomiast (ang. Broadband PLC) jest transmisją szerokopasmową PLC, pozwalającą na przesył sygnałów ze znacznie większą prędkością, dochodzącą do 200 Mb/s (megabitów na sekundę), czyli 1000 razy szybciej niż w komu[...]

Conventional and new methods of circuit breakers monitoring DOI:

Czytaj za darmo! »

The purpose of the network is to integrate protection and control functions with e-testing of switchgear secondary voltage equipment and e-diagnosis of Circuits Breakers during normal operation. Circuit Breakers (CB) are very important elements in the power system. They need to be reliable since their incorrect operation can cause major issues with power system protection and control. Due to large overloads that Circuit Breakers have to sustain when switching out shorted lines they are more susceptible to damage than other equipment and because of their cost they are expensive to replace. New methods of CB diagnosis have to be developed to increase the reliability of CB operation and to lower the power substation maintenance costs. Architecture of the system The architecture of the system, with implementation shown in a greater detail in one of the power substation, is presented in Fig. 1. Within each substation all communication is carried out according to IEC 61850 [1]. The controlling devices associated with each CB collect digitalized data from every possible electrical node of CB. The IEC 61850 wrapped data are then sent via SUBSTATION ETHERNET BUS to a CONCENTRATOR (CONC). The only processing of the data carried out at controlling devices is connected with protection functions implemented in it. It consists in determination of the Fourier spectrum of current and voltage signals, RMS values calculation and precise line frequency determination. The main software processing of diagnostic data coming from CBs is localized at the CONCENTRATOR. It consists first of all of procedures for parameterization of the waveforms obtained at various nodes of CB. Various features of signals are extracted like transition time, pulse duration, spectrum content, contacts bouncing times etc. The second part of the software installed at the CONCENTRATOR is an Expert System that makes conclusions concerning the conditions of individual C[...]

Improvement of voltage stability in the HV distribution line using an Active Power Filter DOI:10.15199/48.2020.01.29

Czytaj za darmo! »

Introduction Electricity provided to customers must be an appropriate quality of which such parameters as: - supplying voltage value, - frequency, - continuity of supply (short-term and/or long-term interruption), - high harmonics level, - voltage fluctuations are of prime importance. All of them have a significant impact on the efficient use of electrical energy and on reliable and safe operation of powered loads. First of all, the stable voltage at the distribution point of the electric energy is the key parameter. The problem of ensuring and maintaining the voltage level to the extent compatible with the findings of the national regulator applies to both high-voltage transmission networks, distribution networks of high voltage (110 kV) and distribution networks as medium as well as low voltage. With the current flow are related so-called voltage losses (defined as the vector quantity of the voltage drop) that affect significantly currents distribution in the power system and result in its unbalanced states. Variation whereas, of the module (absolute value) of the voltage - named voltage drop - impacts directly the performance of any electrical load being supplied and influences, in turn, its operational characteristics. This second case is of significant importance in the electric power networks supplied unilaterally. It should be noted that in power systems one of the requirements is to maintain an appropriate margin for maintaining voltages above critical values. This is important from the point of view of voltage stability in order to prevent the risk of the so-called "voltage avalanche". The solution proposed in the article may mitigate this effect. The article analyses the possibility of stabilization of the voltage value at the end of the selected, 110 kV power line fed one side, as an example. The appropriate practical conclusions for effective use, in such cases, the active power filters (APF) [1-5] are form[...]

 Strona 1  Następna strona »