Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Paweł A. MAZUREK"

Pomiary natężenia pola wysokiej częstotliwości w środowisku zurbanizowanym

Czytaj za darmo! »

Istniejące w środowisku zurbanizowanym liczne instalacje energetyczne i telekomunikacyjne mają istotny wpływ na ogólny poziom pól w środowisku. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące pomiarów dokonanych w Lublinie, wraz z ich analizą odniesioną do obowiązujących w kraju dopuszczalnych poziomów. Abstract. Existing in urbanized environment power engineering and telecommunicational installations they have on electromagnetic background large influence. Article presents relating measurements questions accomplished in Lublin. he article presents the analysis of results of measurements and valid in country admissible levels. (Measurements of high frequency electromagnetic field in urban environment). Słowa kluczowe: pomiary natężeń pól elektromagnetycznych, PEM, emisja elektromagn[...]

Oddziaływania elektromagnetyczne zabawek

Czytaj za darmo! »

Technologie elektroniczne i informatyczne są coraz częściej wykorzystywane w produkowanych zabawkach. Poniższy artykuł zawiera wyniki badań emisji elektromagnetycznej kilku zabawek mechanicznych zasilanych z baterii i sterowanych przewodowo oraz bezprzewodowo. Wraz z wynikami badań zaprezentowano odniesienie do wymagań obowiązujących norm bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wymagań EMC. Abstract. The development of electronic and computer technologies penetrates to the market of toys. The following article presents values of electromagnetic emission of several electro-mechanical toys (battery powered and remote controlled). The results of investigations were referred to the valid norms of safety, the protection of environment and the EMC requirements (The electromagnetic effects of t[...]

Rozkład emisji pola elektrycznego i magnetycznego wokół reaktora plazmowego typu GlidArc

Czytaj za darmo! »

Reaktory plazmowe, w tym reaktory z wy.adowaniem .ukowym .lizgaj.cym si. wzd.u. elektrod - GlidArc, s. wykorzystywane do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej. Powstaj.ce w nich wy.adowania elektryczne s. .rod.em plazmy i .rod.em emisji elektromagnetycznej. W artykule zaprezentowano warto.ci rozk.adow pol E i B w zakresie bardzo niskich cz.stotliwo.ci i ekstremalnie niskich cz.stotliwo.ci. Warto.ci odniesiono do obowi.zuj.cych w kraju norm dotycz.cych ekspozycji na pola elektryczne i magnetyczne. Abstract. The plasma reactors eGlidArcf are used to the production of non-thermal plasma. Reactors generate the electric discharges. They are the source of plasma and the source of the electromagnetic emission. The article presents values of measured E and B in the range of very low frequencies and extremely low frequencies. Values were compared with valid norms. (The emission of the electric and magnetic fields from the GlidArc plasma reactor). S.owa kluczowe: reaktor plazmowy, nat..enia pol elektrycznych i magnetycznych, kompatybilno.. elektromagnetyczna. Keywords: plasma reactor, electric and magnetic field strength, electromagnetic compatibility. Wst.p Jedn. z metod oczyszczania gazow wylotowych powsta.ych w procesach technicznych jest poddanie ich oddzia.ywaniu plazmy nietermicznej. .rod.em nietermicznej, nierownowagowej plazmy s. reaktory plazmowe wykorzystuj.ce do jej wytwarzania wy.adowania elektryczne. Jednym z typow reaktorow plazmowych jest reaktor z wy.adowaniem .ukowym .lizgaj.cym si. wzd.u. elektrod o technologicznej nazwie GlidArc. Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej posiada taki reaktor. Powstaj.ce w nim quasi-.ukowe wy.adowanie jest .rod.em plazmy nietermicznej wype.niaj.cej cz... przestrzeni komory wy.adowczej. Powstaj.ce w reaktorze wy.adowania elektryczne, z jednej strony wytwarzaj. plazm., a z drugiej s. .rod.em emisji elektromagnetycznej. Emisja ta oddzia.uje na l[...]

Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc

Czytaj za darmo! »

Reaktory plazmowe GlidArc, są wykorzystywane do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej. Powstające w nich wyładowania elektryczne są źródłem plazmy i źródłem emisji elektromagnetycznej. W artykule zaprezentowano wartości zmierzonych zaburzeń promieniowanych w zakresie wysokich częstotliwości. Wartości odniesiono do obowiązujących norm dotyczących urządzeń elektrycznych i przemysłowych. Abstract. The plasma reactors ‘GlidArc’ generates the electric discharges whose used to the production of non-thermal plasma. Reactors are the source of plasma and the source of the electromagnetic emission. The article presents values of measured radiated interferences of high frequencies. Values were compared with valid norms. (Radiated interferences of the GlidArc plasma reactor). Słowa kluczowe: reaktor plazmowy, GlidArc, zaburzenia elektromagnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: plasma reactor, GlidArc, electromagnetic interferences, electromagnetic compatibility. Wstęp Rozwijająca się od XIX wieku gospodarka światowa jest przyczyną znacznej degradacji środowiska naturalnego. Negatywne oddziaływania odnoszą się wszystkich zarówno do wody, gleby jak i powietrza. Priorytetem stają się badania, które poszukują skutecznych metod utylizacji zanieczyszczeń. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie utylizacją zanieczyszczeń gazowych powstających m.in. w procesach przemysłowych metodami plazmo-chemicznymi, bazującymi na wykorzystaniu nietermicznej plazmy [1,4,9-11]. Źródłem nietermicznej, nierównowagowej plazmy są reaktory plazmowe. Jednym z typów reaktorów plazmowych jest reaktor z wyładowaniem łukowym ślizgającym się wzdłuż elektrod o technologicznej nazwie GlidArc. Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej posiada taki reaktor. Powstające w reaktorze wyładowania elektryczne, z jednej strony wytwarzają plazmę, a z drugiej są źródłem emisji elektromagnetycznej, która oddziałuje na pra[...]

Filtrowanie zaburzeń przewodzonych toru zapłonu reaktora plazmowego typu GlidArc

Czytaj za darmo! »

Źródłem nietermicznej, nierównowagowej plazmy wykorzystywanej m.in. do utylizacji zanieczyszczeń gazowych są reaktory plazmowe. Reaktor jest źródłem zaburzeń zarówno w postaci pola elektromagnetycznego rozłożonego przestrzennie wokół komory wyładowczej i modułu zasilania jak i źródłem zaburzeń oddziaływujących poprzez tor zasilania na lokalny system energetyczny. W artykule przedstawiono wyniki badań zaburzeń przewodzonych wykonanych w torze zapłonu reaktora oraz zaproponowano układ filtrujący redukujący te zaburzenia. Abstract. Plasma reactors are the source of non-thermal and equilibrium plasma used to the utilization of gas dirts. The reactor is the source of radiated interference emissions around chamber of discharge and around of the power supply module. The reactor is also the source of conducted interferences propagating by the power supply module to the local power system. In this article author introduced the results of the investigations of interferences executed in the circuit of the ignition of the plasma reactor and EMC filter proposed. (Filtering of conducted interferences in the circuit of the ignition of the GlidArc’s plasma reactor). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia elektromagnetyczne, reaktor plazmowy, GlidArc. Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic interferences, plasma reactor, GlidArc. Wstęp Od kilkudziesięciu lat priorytetem są badania, które poszukują skutecznych metod utylizacji zanieczyszczeń. Ostatnio wzrosło zainteresowanie utylizacją zanieczyszczeń gazowych powstających m.in. w procesach przemysłowych metodami plazmo-chemicznymi, bazującymi na wykorzystaniu nietermicznej plazmy. Źródłem nietermicznej, nierównowagowej plazmy są reaktory plazmowe. Jednym z typów reaktorów plazmowych jest reaktor z wyładowaniem łukowym ślizgającym się wzdłuż elektrod o ( technologicznej ) nazwie GlidArc. Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lube[...]

Selected methods to improve the electromagnetic compatibility of the plasma reactor

Czytaj za darmo! »

Reaktor GlidArc jest źródłem promieniowanych zaburzeń elektromagnetycznych rozłożonych przestrzennie wokół komory wyładowczej jak i źródłem zaburzeń oddziaływujących poprzez tor zasilania na lokalny system energetyczny. W artykule przedstawiono wyniki badań zaburzeń przewodzonych wykonanych w torach roboczych i zapłonu reaktora oraz zaproponowano układy filtrujące. (Metody poprawy kompatybilności elektromagnetycznej reaktora plazmowego).. Abstract. GlidArc - plasma reactor is the source of non-thermal and equilibrium plasma used to the utilization of gas dirts. The reactor is the source of radiated interference emissions around chamber of discharge and around of the power supply module. The reactor is also the source of conducted interferences propagating by the power supply module to the local power system. In this article author introduced the results of the investigations of interferences executed in the circuit of the ignition of the plasma reactor and EMC filter proposed. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia elektromagnetyczne, reaktor plazmowy, GlidArc. Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic interferences, plasma reactor, GlidArc. Introduction One type of the plasma reactor is a reactor with gliding arc discharge along the electrodes (GlidArc). The GlidArc reactor is in Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies of Lublin University of Technology (Fig. 1, 2). The quasi-arc discharge is a source of non-thermal plasma filling the space part of the discharge chamber. Plasma source and way to deliver energy to it is a forced flow of electric current in the gas. Plasma is ionized gas that conducts electricity, and this property is used in the manufacture of plasma arc. After the initiation of the electric arc is sustained by passing [...]

Modelowanie rdzeniowego ogranicznika zakłóceń przewodzonych w instalacji reaktora nietermicznej plazmy

Czytaj za darmo! »

Reaktor nietermicznej plazmy jest źródłem zaburzeń zarówno w postaci pola elektromagnetycznego jak i zaburzeń przewodzonych oddziaływujących na system energetyczny. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania dławików przeciwzakłóceniowych ograniczających zaburzenia przewodzone, dedykowanych do układu zasilania i toru zapłonowego reaktora typu GlidArc. Abstract. Non-thermal plasma reactor is a source of electromagnetic radiated and conducted disturbances. This paper presents the problems of modeling suppression chokes that reduce conducted disturbances, and there dedicated to the supply and the ignition circuit of the GlidArc’s reactor. (Modeling the limiter of conducted disturbances in non-thermal plasma reactor system). Słowa kluczowe: przewodzone zaburzenia elektromagnetyczne, EMC, dławiki rdzeniowe, reaktor plazmowy. Keywords: electromagnetic conducted disturbances, EMC, core chokes, plasma reactor. Wstęp W efektywnym usuwaniu zanieczyszczeń z gazów zwłaszcza ze związków organicznych wykorzystywane są techniki oparte na plazmie niskotemperaturowej zwanej także nietermiczną. Reaktory plazmowe, w których plazma wytwarzana jest za pomocą wyładowań elektrycznych w gazie są urządzeniami technologicznymi, na ogół o dużej mocy, wymagającymi zasilania energią elektryczną o wysokim napięciu. Nieodłączną częścią systemu generacji plazmy są układy zasilania reaktorów plazmowych, które muszą spełnić duże wymagania tych nietypowych odbiorników energii elektrycznej. Jednym z typów reaktorów plazmowych jest reaktor z wyładowaniem łukowym ślizgającym się wzdłuż elektrod o technologicznej nazwie GlidArc [2,4,7,8]. Jego główną cechą jest możliwość generacji nietermicznej plazmy bezpośrednio w zanieczyszczonym gazie, przy ciśnieniu atmosferycznym i w warunkach, w jakich gazy wylotowe są emitowane do atmosfery [1,8]. Układy zasilania powinny zapewniać optymalną pracę reaktorów oraz poprawnie współpracować z siecią zasilają[...]

Wybrane zagadnienia prawno-techniczne z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej w motoryzacji

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera przegląd wybranych zagadnień techniczno-prawnych związanych z określaniem kompatybilności elektromagnetycznej podzespołów elektronicznych i pojazdów. W pracy zawarto również wybrane wyniki testów przeprowadzonych dla zestawu wskaźników do pojazdu. Abstract. The article includes review of selected legal and technical problems associated to the determination of the electromagnetic compatibility of electronic components and vehicles. The paper also includes some results of EMC tests for the instrument panel of a vehicle. (Selected of legal and technical aspects of the automotive EMC). Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, EMC, motoryzacja. Keywords: electromagnetic disturbances, EMC, automotive. Wstęp Zgodność kompatybilności elektromagnetycznej jest integralną częścią bezpieczeństwa pojazdów, ich podzespołów i instalacji. Rosnące wykorzystanie i zależność od systemów i instalacji elektro-elektronicznych w pojazdach powoduje powstanie większej liczby potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych oraz położenie większego nacisku na zgodność EMC i niezawodność. Wchodzące na rynek pojazdy elektryczne zwiększają potrzebę badań EMC. Wynika to między innymi z faktu podłączenia się do sieci energetycznej w trakcie "ładowania" pojazdu, a to stwarza kolejne potencjalne zagrożenie rozprzestrzeniania się przewodzonych i promieniowanych zaburzeń elektromagnetycznych. Aby wspierać rozwój i dostarczanie niezawodnych pojazdów (lub podzespołów elektronicznych) przeprowadzane są procedury testów zgodności EMC zgodne z obowiązującymi wymaganiami legislacyjnymi. Technologie motoryzacyjne Udokumentowana technika samochodowa ma swoje początki w roku 1770 we Francji, kiedy to skonstruowano pierwszy pojazd mechaniczny o napędzie parowym (eksperymentalny ciągnik artyleryjski Nicolasa Cugnot). Od tego czasu myśl motoryzacyjna wielokrotnie przechodziła rewolucyjne przeobrażenie. Definicyjnie samochód to pojazd mechaniczny [...]

Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych DOI:10.12915/pe.2014.07.044

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych badanych w torze zasilania reaktora plazmowego typu GlidArc. Reaktor jest silnie nieliniowym trójfazowym odbiornikiem. Jego stabilna praca zależy od układu zasilania, a istniejące zaburzenia w układzie mogą wpłynąć na niejednorodność generowania plazmy. Abstract. The paper describes the analysis of conducted electromagnetic disturbances in the power supply circuit of plasma reactor. The reactor is strongly non-linear three-phase receiver. Stable work of the reactor depends on the quality of power supply. Existing electromagnetic disturbances in the supply system may affect the heterogeneity of plasma generation. (Identification of electromagnetic disturbances in the power supply circuit of plasma reactor at different gas mixtures). Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, EMC, reaktor plazmowy, jakość energii, plazma nietermiczna Keywords: conducted electromagnetic disturbances, EMC, plasma reactor, quality of energy, nonthermal plasma. doi:10.12915/pe.2014.07.44 Wstęp Wobec narastającego z roku na rok problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami o podłożu antropogenicznym należy zwrócić uwagę na sposoby utylizacji i niszczenia odpadów szczególnie tych niebezpiecznych. Procesy przemysłowe powodują wytworzenie wielu substancji odpadowych, o różnych stanach skupienia, które jako nieprzydatne są usuwane lub wyrzucanego do otoczenia. Odpady podlegają różnym klasyfikacjom ze względu na właściwości, czy też na długość czasu rozkładu do substancji nieszkodliwych. Antropogenicznymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są m.in.: chemiczna konwersja paliw, wydobycie i transport surowców, przemysł chemiczny, rafineryjny i metalurgiczny, cementownie, składowiska surowców i odpadów, motoryzacja, czy też trujące środki bojowe [1,4,8,9,15-17]. Do celów utylizacji zanieczyszczeń gazowych powstających m.in. w procesach przemysłowych wykorzystywane są metody plazmo-chemiczn[...]

Selected aspects of electrical equipment operation with respect to power quality and EMC DOI:10.15199/48.2017.01.06

Czytaj za darmo! »

Skuteczność działań dotyczących poprawy jakości energii elektrycznej i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych jest związana z ograniczaniem zakłóceń wprowadzanych przez odbiorniki do sieci elektroenergetycznej oraz uzależniona od identyfikacji tych zakłóceń. W pracy przedstawiono wyniki badań w torze zasilania kilku popularnych odbiorników bazujących na energoelektronice. (Wybrane zagadnienia pracy urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC). Abstract. The effectiveness of measures to improve the quality of electricity and the electromagnetic compatibility of electrical equipment is linked to limiting the disturbances introduced by receivers to the power grid and depends on the identification of such interference. The paper presents the results of examining several popular receivers based on power electronics Słowa kluczowe: jakość energii, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: quality of energy, electromagnetic compatibility. Introduction In recent years we have seen a dynamic growth in the number of receivers in use, as well as in the changes occurring in their structure, which translates into troublesome effects of voltage distortion in the power grid. One reason is a significant increase in the number of receivers with power electronic input circuits that convert alternating current electricity into energy with other parameters than the mains. Such devices allow to reduce electricity consumption, but at the same time bring to the grid disturbances that distort the signal voltage (at deformed currents, higher harmonics are identified in the spectral distribution). From the point of view of the user of electricity it is desirable to ensure continuity of supply and a voltage of constant frequency, effective value and perfectly sinusoidal waveform. Yet many phenomena depreciate the quality of energy. Thus waveform deformations are caused by consumers, and are associated with the worki[...]

 Strona 1  Następna strona »