Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Wróblewski"

Badania skuteczności napowietrzania przy użyciu mieszadeł samozasysających

Czytaj za darmo! »

W uzdatnianiu wody oraz oczyszczaniu ścieków bardzo dużą rolę odgrywa napowietrzanie. Niestety sprawność procesów napowietrzania nie zawsze jest wystarczająca. W tej sytuacji potrzebne są poszukiwania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań. Ponadto przy uzdatnianiu wody duże znaczenie odgrywa skuteczne napowietrzanie połączone z wymieszaniem roztworów reagentów. Problemy te są charakterystyczne dla nowoczesnych bezobsługowych stacji uzdatniania, gdzie nie da się prowadzić ciągłej kontroli zachodzących procesów. Realizowane dotychczas prace badawcze były podporządkowane stosowaniu aeratorów jako mieszadeł samozasysających tarczowych i turbinowych [2] [3]. Mieszadła te dyspergują powietrze w postaci pęcherzyków różnych średnic w cieczy, w stre- fie poziomej obok wału. Pozostaje n[...]

Badania intensywności natleniania w kanale przepływowym DOI:10.15199/33.2017.10.30


  Mieszanie mechaniczne z jednoczesnym napowietrzaniem jest procesem stosowanym m.in. podczas oczyszczania ścieków. Mieszadła używane do wytwarzania układu ciecz - gaz dzielą się na konwencjonalne i specjalne. Teoretycznie każdy typ mieszadła konwencjonalnego może być wykorzystywany w procesie napowietrzania cieczy. Z reguły są to jednak mieszadła szybkoobrotowe. Mieszadła specjalne, zwane także drążonymi (rurkowe, pryzmatyczne, cylindryczne) ze względu na swoją konstrukcję, zasysają gaz znad lustra cieczy i rozpraszają go w cieczy. Jest to tzw. nagazowywanie ssące, podczas gdymieszadła konwencjonalne pracują na pewnym nadciśnieniu gazu. Gaz zasysany z przestrzeni ponad cieczą przepływa przez specjalne wydrążone kanały w wale i mieszadle. Intensywność transportu masy zależy m.in. od wartości współczynnikówwnikaniamasy [2]. Rozróżnia sięmetodę pomiaru szybkości natleniania w środowisku wody wodociągowej, w środowisku mieszaniny ścieków i osadu czynnego oraz w warunkach symulujących proces osadu czynnego. Zasada pomiaru szybkości natleniania w środowisku wody wodociągowej polega na jej odtlenianiu, a następnie na pomiarze wzrostu stężenia tlenu w wodzie w funkcji czasu. Na potrzeby techniczne Kessener i Ribbius wprowadzili poj[...]

Problemy logistyczne w prowadzeniu badań laboratoryjnych w hydrotechnicznym kanale przepływowym DOI:10.15199/33.2017.12.12


  Utworzenie i rozbudowa laboratoriów badawczych wyposażonych w zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową, synergicznie połączoną z nowoczesnymi technologiami obróbki uzyskiwanych danych naWydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sfinansowanych w ramach Programów Operacyjnych "Rozwój Polski Wschodniej" oraz "Warmia i Mazury 2007 - 2013", umożliwiły prowadzenie eksperymentów naukowych na szerszą skalę [1, 4]. Niestety, złożoność strukturalna wyposażenia generuje niespotykane wcześniej problemy natury logistycznej, które utrudniają, a często nawet uniemożliwiają korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii badawczo-pomiarowych. Biorąc pod uwagę niezaprzeczalny fakt, iż sukcesywne poszerzanie zakresu stosowania aparatury badawczej w doświadczalnym procesie poznawczym jest koniecznym elementem rozwoju stanu wiedzy, rozwiązanie powstających problemów logistycznych związanych przede wszystkim z instalacją, pierwszym uruchomieniem, sukcesywną obsługą, innowacyjnymi adaptacjami, ale też rutynową konserwacją nowo zakupionego sprzętu badawczego staje się działaniem o najwyższym priorytecie. Wartykule przedstawiono najważniejsze problemy logistyczne wraz z propozycjami i zastosowanymi rozwiązaniami. Opis laboratorium hydrotechnicznego z kanałem przepływowym Kanały są wykorzystywane w geologii i inżynierii lądowej od przeszło stu lat [6]. Umożliwiają modelowanie złożonych zjawisk towarzyszących przemieszczaniu materiałów o strukturze ziarnistej przez płynącą wodę. Laboratoryjnemodele kanałówrumowiskowo- przepływowych stosowane sąm.in.wbadaniach erozji gruntu [5], zjawisk wzajemnego oddziaływania roślinności i płynącej wody [3], określania rozkładu przestrzennegometali ciężkichwosadach (wkanale o geometrii pierścienia) [2] oraz retencji pierwiastkówbiogennych [7].Wprowadzonych eksperymentach wykorzystuje się nowoczesne przyrządy i techniki pomiarowe stosowane dotyc[...]

 Strona 1