Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"BOLESŁAW FORMANEK"

Kompozytowe, wielofazowe powłoki o wysokiej odporności na zużycie korozyjne i erozyjne w podwyższonej temperaturze

Czytaj za darmo! »

Problemy zużycia erozyjnego i korozyjnego są ważnym zagadnieniem ze względu na trwałość i dyspozycyjność instalacji energetycznych. Określono obszary intensywnego zużycia występującego w kotłach energetycznych oraz typowe przykłady uszkodzeń spowodowanych zużyciem erozyjnym i korozyjnym. Scharakteryzowano powszechnie stosowane metody zabezpieczenia elementów kotłów z ich krótką charakterystyką. Opisano technologie wytwarzania warstw, które pozwalają wytwarzać powłoki ochronne o wysokiej twardości i korzystnych własnościach użytkowych w szczególności odporności na zużycie ścierne i korozyjne w podwyższonych temperaturach na dużych powierzchniach. Do tej grupy technologii należą metody napawania i natryskiwania cieplnego. Scharakteryzowano wybrane metody natryskiwania cieplnego powłok oraz typowe stosowane w tych metodach materiały powłokowe. Przedstawiono krótką charakterystykę i przykłady struktury powłok przeznaczonych do pracy w warunkach zużycia erozyjno-korozyjnego lub korozyjnego w podwyższonej temperaturze wytworzonych metodą łukowego i naddźwiękowego natryskiwania cieplnego. Powłoki tego typu mogą być stosowane do zabezpieczenia wybranych elementów instalacji kotłowych. Przedstawiono wybrane informacje i doświadczenia autorów związane z wytwarzaniem kompozytowych powłok o wysokiej dyspersji faz odpornych na złożone warunki zużycia erozyjno-korozyjnego na elementach kotłów energetycznych (klasycznych pyłowych i fluidalnych) i innych urządzeń stosowanych w przemyśle energetycznym. Słowa kluczowe: zużycie erozyjne i korozyjne, powłoki ochronne, natryskiwanie cieplne Composite, multi-coatings with high resistance to corrosion and erosion wear at high temperature In the paper the problem of protecting elements in power industry has been discussed. Method of thermal spraying was proposed to address the problem. Major parts of the boilers which are in danger of erosion and corrosion have been pointed out, along with examples of[...]

Korozja wysokotemperaturowa natryskiwanych HVOF powłok z fazami FeAl-FexAly w atmosferze: N2 + 9% O2 + 0,2% HCl + 0,08% SO2

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań korozji wysokotemperaturowej powłok, typu FexAly-Al2O3, natryskiwanych metodą naddźwiękową. Cykliczny test korozyjny, przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 600oC, czasie 500 godzin, w agresywnej atmosferze zawierającej związki chloru i siarki. Podczas testu obserwowano zmiany korozyjne zachodzące na powierzchni badanych materia[...]

Odporność na korozję wysokotemperaturową natryskiwanych metodą HVOF powłok z fazą międzymetaliczną NiAl

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok natryskiwanych metodą HVOF z fazą międzymetaliczną NiAl. Cykliczny korozyjny test przeprowadzono w atmosferze: N2+9%O2+0,2% HCl+0,08%SO2., w temperaturze 873 K i czasie ekspozycji 500 godzin. Przedstawiono makro i mikrostrukturę powłok przed i po przeprowadzeniu testu. Pokazano diagramy stabilności faz oraz dyfrakcje rtg produktó[...]

Odporność na korozję wysokotemperaturową stopów międzymetalicznych z układu Fe-Al

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu omówiono wybrane publikacje i wyniki badań z zakresu korozji wysokotemperaturowej faz międzymetalicznych z układu Fe-Al. Scharakteryzowano właściwości faz ze szczególnym uwzględnieniem odporności korozyjnej stopów niemodyfi kowanych i modyfi kowanych na osnowie fazy FeAl i Fe3Al. Artykuł stanowi przegląd informacji, dotyczących odporności korozyjnej faz międzymetalicznych w oparciu o dane literaturowe i doświadczenie autorów wynikające z prowadzonych prac badawczych. Słowa kluczowe: powłoki, wysokotemperaturowa odporność korozyjna, fazy: FeAl, Fe3Al High-temperature corrosion resistance of intermetallic alloys from Fe-Al system The selected publication and results of high-temperature corrosion resistance of intermetallic phases from Fe-Al system are presented. The [...]

Mechanizm odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym. Powłoki wytwarzano w procesie naddźwiękowego natryskiwania cieplnego, HVOF. Prezentowane rezultaty wraz z analiza literaturową zagadnienia stanowiły podstawę opracowania zaprezentowanego mechanizmu korozji wysokotemperaturowej omawianych materiałów. W artykule podkreślono wpływ tlenku gli[...]

Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badań odporności na zużycie ścierne i korozyjne powłok natryskiwanych cieplnie metodą naddźwiękową HVOF. Powłoki wytworzono systemem Jet Kote II z materiałów zawierających węgliki chromu i wolframu w metalicznej osnowie. Określono strukturę materiałów proszkowych i powłok, ich mikrotwardość oraz odporność na zużycie w testach: abrazyjnym, erozyjnym i erozyjno-korozy[...]

Wysokotemperaturowa odporność korozyjna stali P91 w złożonych atmosferach z parą wodną

Czytaj za darmo! »

Badano początkowe stadia utleniania stali P91 w różnych atmosferach: powietrze/H2O, N2/O2/H2O, He/H2O. Stężenie pary wodnej w gazie wynosiło 1 lub 5%. Pomiary kinetyki utleniania prowadzono metodą termograwimetryczną, przy użyciu termowagi. Temperatura utleniania wynosiła 700oC. Morfologię oraz skład chemiczny i fazowy zgorzelin analizowano metodami: SEM, EDS, XRD. Stwierdzono, że w zależności od rodzaju gazu i stężenia pary wodnej przebieg utleniania może być liniowy lub kubiczny. W gazie suchym utworzona zgorzelina jest bardzo cienka. Dodatek pary wodnej powoduje wyraźny wzrost szybkości utleniania. Zgorzelina traci właściwości ochronne. Przy ciśnieniu parcjalnym 2 2 O O H p p = przyrost masy próbki w gazie nawilżonym jest około 2 razy większy niż w gazie suchym. Słowa kluczow[...]

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowe informacje o metodach natryskiwania cieplnego, które pozwalają na wytworzenie powłok o wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozyjne. Wskazano na podstawowe grupy materiałów powłokowych stosowanych do wytwarzania warstw metodami natryskiwania płomieniowego, łukowego i naddźwiękowego. Wskazano przykłady powłok o wysokiej odporności korozyjnej i na zużycie ścierne stosowane w aplikacjach przemysłowych. Przedstawiono wybrane struktury powłok oraz scharakteryzowano urządzenia stosowane do ich wytworzenia. Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, HVOF, korozja, zużycie ścierne, powłoki ochronne Corrosion and wear resistance coatings obtained by thermally sprayed methods The article presents basic information on methods of thermal spraying, which can[...]

Korozja i ochrona elementów kotłów energetycznych spalających odpady


  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesem spalania odpadów w kotłach energetycznych. Omówiono obecne tendencje występujące w rozwoju materiałów powłokowych przeznaczonych na elementy kotłów w energetycznych, a w szczególności stosowanych na ściany wodne i przegrzewacze pary. Pokazano również wybrane wyniki badań warstw, które mogą być stosowane do pracy w obszarach intensywnego zużycia występującego w kotłach spalających odpady. Słowa kluczowe: zużycie, korozja wysokotemperaturowa, spalanie śmieci The corrosion and protection of elements of power energy boilers combusted the wastes Chosen questions in article were introduced connected with process combusted the wastes in power energy boilers. It the present stepping out in development of coating materials tendencies were have talked over was designed on elements of power energy boilers, and in applied on water walls and the super heater of steam. It the chosen results of investigations were showed was coatings also, which can be applied to work in areas of intensive wear stepping out in boilers. Keywords: wear, hot corrosion, combusted the wastes ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Kierunek rozwoju w przemyśle energetycznym, związany z konstruowaniem i budowaniem jednostek energetycznych o wyższej od dotychczasowej sprawności i równoczesnej redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska wymusza stosowanie technologii energetycznych o coraz wyższych parametrach pary. Konieczność konstruowania bloków energetycznych wykorzystujących alternatywne paliwa (spalające odpady i biomasę) wiąże się z opracowywaniem i rozwojem materiałów spełniających szereg wymagań stawianych ww. urządzeniom energetycznym. W porównaniu z obecnie stosowanymi od nowych materiałów wymaga się: - zwiększonej wytrzymałości na pełzanie i stabilne zachowanie własności wytrzymałościo[...]

 Strona 1  Następna strona »