Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Ziemianek"

Ewolucja podejścia do mocy czynnych generowanych jako zmiennych niezależnych-zależnych w analizach stanów pracy sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę - w ujęciu przeglądowoporządkującym - rozwiązania spornych i skomplikowanych kwestii wnoszenia przez sieć przesyłową swoich uwarunkowań do rozwiniętego modelu rynku energii elektrycznej. Moc czynna generowana w klasycznych blokach wytwórczych jest zmienną, na którą wpływają: - zmienne związane z opisem części cieplnej bloku, kończąc na mocy mechanicznej dostarczane[...]

Model matematyczny zespołu transformatorowego z trapezoidalnym zakresem regulacji przekładni zespolonej do analiz ustalonych i quasi-ustalonych stanów pracy symetrycznych fazowo

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę budowy modelu matematycznego dla jednego z częściej stosowanych (przy sprzęganiu sieci o różnych napięciach znamionowych) zespołu transformatorowego (składającego się z trzech jednostek) z regulacją przekładni zespolonej w trapezoidalnym zakresie. Abstract. The purpose of this paper is to give a method of creating mathematical model for commonly known (in the two voltage networks coupling) three units transformer set with complex ratio control (in the trapezium form). A mathematical model of transformer set with (trapezium form) complex ratio control for steady state and quasi-steady state analyses. Słowa kluczowe: Transformator, przekładnia zespolona, model matematyczny, stany pracy. Keywords: Transformer, complex ratio, mathematical model, steady states. Wstęp We współczesnych systemach elektroenergetycznych stosowane są zespoły transformatorowe z regulacją przekładni zespolonej (zwane też przesuwnikami fazowymi - PF). W każdym dużym systemie elektroenergetycznym wykorzystuje się najczęściej kilkanaście (lub kilkadziesiąt) takich zespołów. Najbardziej zaawansowane rozwiązania (z UPFC na czele) należą do rodziny urządzeń technologii FACTS. Istnieje wiele odmian takich zespołów. Pozwalają efektywnie wpływać na kształtowanie pożądanych przepływów mocy, w szczególności mocy czynnych. Ich zalety widać w oczkowej sieci przesyłowej, w której PF wprowadzają przepływy oczkowe (mocy czynnej, która dodaje się (lub odejmuje) od mocy płynącej przy zerowym nastawieniu przykładni poprzecznej). Wykonania stanowiące elementy technologii FACTS mogą także wspomagać tłumienie kołysań elektromechanicznych z uwagi na szybkość układów przełączających (regulujących) przekładni. Stosowanie przesuwników fazowych nabiera szczególnego znaczenia w warunkach wzrostu konkurencji w elektroenergetyce (działanie rynku energii), wzrostu znaczenia transgranicznego handlu energią elektryczną, kształtowania tranzytów mocy, likwidacji zatłocz[...]

Model matematyczny - do analiz zakłóceniowych stanów pracy zespołu transformatorowego z trapezoidalnym zakresem regulacji przekładni zespolonej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę budowy modelu matematycznego dla jednego z częściej stosowanych (przy sprzęganiu sieci o różnych napięciach znamionowych) zespołu transformatorowego (składającego się z trzech jednostek) z regulacją przekładni zespolonej w trapezoidalnym zakresie (do analiz ustalonych i quasi-ustalonych stanów pracy niesymetrycznych fazowo). Abstract. The purpose of this paper is to give a method of creating mathematical model for commonly known (in the two voltage networks coupling) three units transformer set with complex ratio control (in the trapezium form). A mathematical model - for fault analyses - of transformer set with (trapezium form) complex ratio control. Słowa kluczowe: Transformator, przekładnia zespolona, model matematyczny, stany pracy. Keywords: Transformer, complex ratio, mathematical model, fault analyses. Wstęp Zespoły transformatorowe z regulacją przekładni zespolonej (przesuwniki fazowe - PF) służą w oczkowych sieciach przesyłowych dużych systemów elektroenergetycznych do kształtowania pożądanych przepływów mocy (przede wszystkim czynnych). Wprowadzają przepływy oczkowe (mocy czynnej, która dodaje się (lub odejmuje) od mocy płynącej przy zerowym nastawieniu przykładni poprzecznej). Jest to główne zadanie PF, zarówno w wykonaniu podstawowym (to znaczy z mechanicznym przełącznikiem przekładni) jak i wykonanych jako elementy technologii FACTS (mogą wtedy także wspomagać tłumienie kołysań elektromechanicznych z uwagi na szybkość przełączania). W artykule [5] została przedstawiona metoda budowy modelu matematycznego dla jednego z częściej stosowanych (przy sprzęganiu sieci o różnych napięciach znamionowych), (składającego się z trzech jednostek) zespołu transformatorowego z regulacją przekładni zespolonej z trapezoidalnym zakresem nastawiania przekładni zespolonej. Z uwagi na rozległość tematyczną w artykule [5] została przedstawiona metoda budowy modelu matematycznego do analiz ustalonych i quasi-ustalon[...]

Model matematyczny - do analiz zakłóceniowych stanów pracy - uninapięciowego przesuwnika fazowego (z symetrycznym, zgodnym napięciem dodawczym)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę budowy modelu matematycznego dla jednego z częściej stosowanych (w sieciach o pojedynczym napięciu znamionowym) wykonań przesuwnika fazowego (z symetrycznym napięciem dodawczym) do analiz ustalonych i quasi-ustalonych stanów pracy niesymetrycznych fazowo. Abstract. The purpose of this paper is to give a method of creating mathematical model for commonly known indirect (two-core designe), symmetrical phase shifting transformer. A mathematical model - for fault analyses - of indirect (two-core designe), symmetrical phase shifting transformer. Słowa kluczowe: Transformator, przesuwnik fazowy, model matematyczny, stany pracy. Keywords: Transformer, phase shifter, mathematical model, fault analyses. Wstęp Duże przesuwniki fazowe (PF) - o mocach znamionowych sięgających nawet 2 GVA i o przekładniach poprzecznych sięgających  kilkudziesięciu stopni stosuje się coraz częściej we współczesnych systemach elektroenergetycznych do kształtowania pożądanych przepływów mocy (przede wszystkim czynnych). Wprowadzają przepływy oczkowe (mocy czynnej, która dodaje się (lub odejmuje) od mocy płynącej przy zerowym nastawieniu przykładni poprzecznej). Jest to główne zadanie PF, zarówno w wykonaniu podstawowym (to znaczy z mechanicznym przełącznikiem przekładni) jak i wykonanych jako elementy technologii FACTS (mogą wtedy także wspomagać tłumienie kołysań elektromechanicznych z uwagi na szybkość przełączania). W artykule [5] została przedstawiona metoda budowy modelu matematycznego dla jednego z częściej obecnie stosowanych uninapięciowych przesuwników fazowych (z symetrycznym napięciem dodawczym) do analiz ustalonych i quasi-ustalonych stanów pracy symetrycznych fazowo. Natomiast do celów analiz stanów pracy przy różnorodnych zakłóceniach (i analizach nienormalnych stanów pracy), do celów nastawiania zabezpieczeń (w szczególności zabezpieczeń różnicowych) - potrzebne są pełne modele matematyczne, obejmujące także sk[...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod śledzenia przepływów mocy do prognozowania krótkoterminowego strat mocy w krajowej sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Prognozowanie strat mocy w systemie elektroenergetycznym jest trudne przy zastosowaniu klasycznego podejścia. Wynika to ze zmian wielkości mocy płynących w gałęziach sieci oczkowej a także wpływu mocy biernych gałęziowych. Opracowano niebezpośrednią metodę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania strat mocy. Może być ona użyta w procesie planowania stanów pracy sieci w ramach postępowania obejmującego procedury rynku energii elektrycznej. Abstract. Forecasting of power losses in power energy system is very hard with using classical methods. It depends on changes of power that is flowing in branches of meshed network and on influence of flowing reactive power. The undirect method shown in this article presents ability of usage artificial neural networks to forecast power losses and can be used in planning states of network working including procedures of electrical energy market. (Use of an artificial neural networks and power flow tracing method for short-time power losses forecasting in Polish transmission network). Słowa kluczowe: straty mocy, sztuczne sieci neuronowe, sieć przesyłowa, rynek energii elektrycznej. Keywords: power losses, artificial neural networks, transmission network, electrical energy market. Wstęp W postępowaniach inicjowanych procedurami rynku energii elektrycznej często pojawia się konieczność prognozowania strat mocy czynnej jeśli procedury na rynku energii dotyczą energii netto (czystej energii, bez narzutów, w szczególności bez narzutów strat). Konieczność prognozowania strat mocy czynnej pojawia się w naturalny sposób na etapach pomiędzy modelem sieci zredukowanym do modelu wielkiej miedzianej płyty a modelem sieci odwzorowywanej z uwzględnieniem jej rzeczywistej konfiguracji. Generalnie - prognozowanie tych strat może się odbywać na różnych etapach kształtowania stanów pracy sieci. Operując prognozowanymi mocami węzłowymi (zapotrzebowaniem) i planowanym profilem mocy węzłowych wytwórc[...]

 Strona 1