Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Mirosława Tereszczuk"

Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynku ukraińskim

Czytaj za darmo! »

Ukraina jest największym po Rosji państwem europejskim o powierzchni 603,6 tys. km2, co stanowi 5,7% terytorium Europy i 0,44% świata [11]. Od lat jest ona ważnym partnerem gospodarczym i handlowym Polski, w relacjach z którym kraj nasz odnotowuje największą nadwyżkę handlową i który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Dane makroekonomiczne przedstawiają dość optymistyczny obraz sytuacji gospodarczej na Ukrainie (tabela 1). W latach 2000-2008 średnioroczne tempo wzrostu PKB utrzymywało się na wysokim poziomie (7%). Jego rekordowy wzrost (do 12%) przypada na 2004 r. W 2008 r., ze względu na kryzys światowy, nastąpiło załamanie wzrostu gospodarczego na Ukrainie. W 2008 r. na Ukrainie PKB zwiększył się tylko o 2,1%. Oznacza to najniższy wzrost gosp[...]

Ocena wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2009 r.

Czytaj za darmo! »

Akcesja Polski do UE miała korzystny wpływ na handel zagraniczny produktami mięsnymi. Wzajemne, pełne otwarcie rynków unijnych stało się silnym impulsem rozwoju sektora mięsnego i przyczyniło się do znacznej poprawy wyników handlowych branży mięsnej. W efekcie, już w pierwszych latach naszego członkostwa, Wspólny Rynek Europejski stał się dla polskiego sektora mięsnego dominującym rynkiem zbytu i zaopatrzenia. W kolejnych latach tendencja wzrostowa, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, była kontynuowana z różnym nasileniem w poszczególnych latach i na poszczególnych rynkach mięsnych. Wciągu pięciu lat eksport mięsa ogółem łącznie z żywcem, przetworami i tłuszczami wzrósł dwukrotnie z 0,5 mln ton w 2003 r. do 1,0 mln ton w 2008 r. (rys. 1). Największy wzrost eksportu odnotowano[...]

Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2009 r.

Czytaj za darmo! »

Rok 2009 na rynku mięsa charakteryzował się spadkiem produkcji. Z szacunków wynika, że produkcja mięsa w całym 2009 r. była ok. 5% niższa niż w roku poprzednim, w tym wieprzowiny o ok. 12%. Produkcja mięsa wołowego wzrosła o ok. 9%, zaś drobiowego o ok. 3%.Ogólna tendencja w handlu produktami mięsnymi Sytuacja na krajowym rynku mięsa w 2009 r. wpłynęła na handel zagraniczny produktami mięsnymi. Z szacunków wynika, że w 2009 r. eksport trzech głównych gatunków mięsa i jego przetworów wyniósł ok. 881 tys. ton i był niższy niż w roku poprzednim o 6%, natomiast import w tym okresie wzrósł prawie o 10% i wyniósł ok. 641 tys. ton. Saldo obrotów handlu zagranicznego mięsem w 2009 r. ukształtowało się na poziomie ok. 240 tys. ton i było mniejsze niż rok wcześniej o 110 tys. ton. [...]

Wsparcie programów promocji produktów rolno-spożywczych

Czytaj za darmo! »

Rosnąca konkurencja na rynku żywności wymaga prowadzenia przez producentów intensywnych działań promocyjnych produktów rolno-spożywczych. Działania te ułatwiają zawieranie kontraktów handlowych z odbiorcami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, dostarczają odbiorcom wiedzy o produktach oraz umożliwiają rozszerzenie rynków zbytu i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na danym rynku. Promocja - od łacińskich wyrazów promotio, promovere - oznacza poparcie, sprzyjanie, pobudzanie. Polega ona na komunikowaniu się producenta z odbiorcami w celu rozszerzenia znajomości produktu, marki, firmy przez jej potencjalnych kontrahentów, najczęściej zaś konsumentów. Podstawowe zadanie promocji to zwiększenie sprzedaży produktu na rynku przez spowodowanie zmiany zachowania potencjalnego nabywcy i skłonienie go do zakupu wyrobu, przy równoczesnym tworzeniu klimatu sprzyjającego transakcjom kupna/sprzedaży. Rzetelne informacje dotyczące specyfiki i zalet produktów żywnościowych, kierowane do różnych docelowych grup konsumentów, nie tylko wzbudzają zainteresowanie kupujących i zachęcają producentów do przestrzegania określonych standardów jakościowych, ale pomagają także rozwijać rynek tych produktów. Informacje te wpływają na wzrost popytu na promowane produkty, a w efekcie wzrost ich sprzedaży, poszerzenie wiedzy konsumentów i wzrost ich zaufania do tych produktów, a także rozszerzenie kontaktów handlowych z odbiorcami zagranicznymi, tj. zdobycie nowych rynków zbytu i zwiększenie asortymentu sprzedawanych produktów. Promocja każdego produktu pełni trzy funkcje:  informacyjną - dostarcza wiedzy o danym produkcie, jego właściwościach i zastosowaniu,  stymulującą - kreuje chęć nabycia danego produktu,  konkurencyjną - stwarza pozacenowe instrumenty konkurencji rynkowej. Funkcje te wzajemnie się przenikają i łączą, wspólnie wyrażając główne cele promocji określonych produktów. Cele promocji wynikają z ogólnej strateg[...]

Handel zagraniczny mięsem i jego produktami w pierwszych miesiącach 2010 r.

Czytaj za darmo! »

Obroty handlu zagranicznego mięsem i jego produktami w okresie styczeń - maj 2010 r. wyniosły ponad 1,2 mld euro i były podobne jak w analogicznym okresie 2009 roku. Eksport wyniósł prawie 400 tys. ton za kwotę prawie 800 mln euro, zaś import 240 tys. ton za kwotę 450 mln euro.Ogólna tendencja w handlu zagranicznym mięsem i jego produktami Głównym partnerem handlowym Polski w handlu mięsem i jego produktami są nadal kraje UE, gdzie trafia ponad 80% eksportu produktów mięsnych i skąd pochodzi prawie 100% importu. Ważnym odbiorcą polskiego mięsa, a w szczególności wieprzowiny są kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie trafia ok. 40% eksportu wieprzowiny. Unia Celna zawarta pomiędzy trzema krajami Białorusią, Kazachstanem i Rosją wprowadziła od 1 stycznia 2010 r. pewne ograniczenia dla Polski w eksporcie produktów mięsnych do tych krajów. Cło na import wołowiny w ramach Unii Celnej wzrosło do 50% nie mniej niż 1 euro/kg, wieprzowiny - 75% nie mniej niż 1,5 euro/kg, zaś mięsa drobiowego do 80% nie mniej niż 0,7 euro/kg . Jednocześnie w styczniu 2010 r. prezydent Rosji podpisał dekret o podniesieniu minimalnego poziomu samowystarczalności żywnościowej. Dekret ten precyzuje zadania i kierunki polityki państwa dotyczące sektora rolno-spożywczego w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego do 2020 r. Zakłada się, że do tego czasu udział krajowej produkcji mięsa w całkowitym rocznym spożyciu mieszkańców Rosji powinien osiągnąć minimum 85%. Jednym ze sposobów, aby ten poziom osiągnąć jest ograniczanie importu mięsa poprzez podwyższenie stawek celnych na produkty mięsne. Przepisy te nie zahamowały jednak eksportu mięsa i jego produktów z Polski do Rosji. Porównując cztery miesiące bieżącego roku z analogicznym okresem roku ubiegłego, wyraźnie widać wzrost eksportu do Rosji wszystkich gatunków mięsa. W okresie styczeń - maj 2010 r. wyeksportowano do Rosji 3 tys. ton mięsa czerwonego i prawie 2 tys. ton mięsa drobiow[...]

Ocena wyników handlu zagranicznego mięsem w 2010 roku


  W 2010 roku nastąpiło wyraźne ożywienie w polskim handlu zagranicznym mięsem i jego produktami. Eksport wzrósł o 20%, a import obniżył się o 2,2%. Saldo obrotów wzrosło o 46%. Sytuacja w tym roku przedstawia się jeszcze korzystniej. Z prognoz wynika, że w pierwszej połowie 2011 roku eksport wzrośnie o 11%, a import obniży się o 10% w stosunku do tego samego okresu 2010 roku.Ogólna tendencja w handlu produktami mięsnymi Eksport mięsa w 2010 roku w wadze produktu wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 20% i wyniósł 1,22 mln ton o wartości 2,55 mld euro (w 2009 r. było to 2,15 mld euro). Natomiast import umiarkowanie się obniżył do 685 tys. ton (o 2,2%), na co wydano 1,35 mld euro (w 2009 r. 1,33 mld euro). W rezultacie saldo obrotów mięsem i jego produktami uległo znacznej poprawie do 1,2 mld euro, wobec 0,8 mld euro w 2009 r. (wzrost o 46%). Ilościowo zaś saldo wzrosło o 82%, kształtując się na poziomie prawie 540 tys. ton w wadze produktu. Nadal głównym partnerem Polski w handlu mięsem i jego produktami są kraje UE, wzrasta jednak znaczenie krajów WNP, szczególnie w eksporcie wieprzowiny. Jeżeli nie będzie przeszkód administracyjnych to istnieją duże szanse na dalszą ekspansję mięsa i jego przetworów na rynkach krajów wschodnich. Z prognoz IERiGŻ-PIB wynika, że w I połowie 2011 r. eksport mięsa i jego przetworów będzie większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o ok. 11% i wyniesie ok. 600 tys. ton w wadze produktu o wartości 1,2 mld euro. Import obniży się o 10 tys. ton do ok. 315 tys. ton i 565 mln euro (10% spadek w porównaniu z I połową 2010 r.). Saldo handlu zagranicznego produktami mięsnymi wzrośnie w I połowie 2011 r. do ok. 652 mln euro (o 40%) wobec 466 mln euro w I połowie 2010 r. Tabela 1 Handel zagraniczny mięsem Wyszczególnienie w tys. ton (w wadze produktu, żywiec w ekw. mięsa) w mln euro 2008 2009 2010* I-VI 2010 I-VI 2011 P 2008 2009 2010* I-VI 2010 I-VI 2011 P Wieprzowin[...]

Chiny - ważny partner Polski w handlu zagranicznym żywnością


  Chiny są światowym liderem rozwoju gospodarczego. Wartość międzynarodowej wymiany handlowej Chin w 2009 r. wyniosła 2,2 bln USD, w tym eksport 1,2 bln USD, a import 1 bln USD. Saldo obrotów handlowych było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 0,2 bln USD. Udział artykułów rolno-spożywczych w eksporcie Chin stanowił zaledwie 3,2%, a w imporcie 4,6%. Jednak 2009 r., ze względu na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, nie był pomyślny dla gospodarki Chin. Obroty handlowe były o 13,9% mniejsze niż rok wcześniej. Z kolei 2010 r. przyniósł już wyraźną poprawę. Badania przeprowadzone przez Instytut Globalizacji wykazały, że w 2010 r. Chiny zajęły pierwsze miejsce wśród najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata, tym samym awansowały o 5 pozycji. Najważniejszym partnerem handlowym Chin jest Unia Europejska, a wśród krajów unijnych największą wymianę handlową z Chinami odnotowują odpowiednio: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Francja. Drugim najważniejszym partnerem handlowym Państwa Środka jest USA, a w dalszej kolejności Japonia. Rząd chiński kładzie bardzo duży nacisk na właściwe kształtowanie struktury handlu zagranicznego tak, aby w eksporcie dominowały towary wysoko przetworzone, a w imporcie głównie surowce i ewentualnie maszyny oraz urządzenia służące do produkcji. HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI z Chinami Chiny są najważniejszym partnerem handlowym Polski spośród krajów azjatyckich. Obroty towarowe z tym krajem w ostatnich latach z roku na rok wzrastają, dynamicznie rośnie import przy utrzymującym się olbrzymim ujemnym bilansie handlowym. W 2005 r. wartość polskiego importu z Chin wyniosła 5,5 mld USD i była prawie cztery razy większa niż w 2000 r., a w 2009 r. wzrosła już do 13,9 mld USD (dziesięciokrotny wzrost w stosunku do 2000 r.). Eksport jest na niskim poziomie, jednak w minionym dziesięcioleciu odnotowano prawie piętnastokrotny jego wzrost (z 98 mln w 2000 r. do 1,5 mld USD w 2009 r.). Deficyt w handlu z C[...]

Handel zagraniczny produktami mięsnymi w pierwszych miesiącach 2011 roku


  Pierwsze pięć miesięcy 2011 roku okazało się korzystne dla P olski pod względem obrotu zagranicznego mięsem. Nadwyżka eksportu nad importem wzrosła o 67% w porównaniu z okresem styczeń-maj 2010 r. P rognozy na ten rok są dobre, mimo wysokich cen pasz, które osłabiają dynamikę produkcji i handel zagraniczny. Handel zagraniczny produktami mięsnymi w pierwszych miesiącach 2011 roku Mirosława Tere szczuk Ogólna tendencja w handlu zagranicznym mięsem i jego produktami Obroty handlu zagranicznego wieprzowiną, wołowiną i drobiem w okresie styczeń-maj 2011 r. wyniosły łącznie ponad 1,8 mld euro i były wyższe o prawie 30% niż w analogicznym okresie 2010 r. (tab. 1). Eksport wzrósł o 36% do 1,2 mld euro, a import o 14% do 0,6 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 630 mln euro, wobec 377 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 67%). Struktura polskiego eksportu w pierwszych pięciu miesiącach 2011 r. była zrównoważona: wieprzowina - 39%, drób - 34% i wołowina 27%. Natomiast w imporcie dominowała wieprzowina - 85%, drób - 11%, a wołowina tylko 4%. Głównym partnerem handlowym Polski w handlu mięsem i przetworami mięsnymi są kraje UE, gdzie trafia 70-80% eksportu i skąd głównie pochodzi import. W ostatnim okresie widoczny jest jednak wzrost udziału innych krajów (Białorusi, Republiki Korei czy Japonii), szczególnie w eksporcie wieprzowiny. Handel zagraniczny mięsem wieprzowym W pierwszych miesiącach 2011 r. (styczeń-maj) eksport wieprzowiny (żywiec, mięso wieprzowe, przetwory i tłuszcze) wyniósł łącznie 200 tys. ton w wadze produktu i był wyższy o 23% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy wzroście wpływów z eksportu o 41% (do 410 mln euro). Import ukształtował się na poziomie 254 tys. ton i był wyższy o 8,5% niż rok wcześniej, a jego wartość wyniosła 500 mln euro (wzrost o 12%). Saldo obrotów handlu zagranicznego wieprzowiną nadal pozostaje ujemne, jednak uległo poprawie o 65 mln euro i w pierwszy[...]

Analiza wyników handlu zagranicznego mięsem w 2011 roku


  Wzrostową tendencją zarówno w eksporcie, jak i w imporcie większości gatunków mięsa (wieprzowiny, wołowiny i drobiu) charakteryzował się 2011 rok. Eksport mięsa, łącznie z podrobami, żywcem, przetworami mięsnymi i tłuszczami zwierzęcymi, wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 7% i wyniósł 1,33 mln ton. Import zaś ukształtował się na poziomie 760 tys. ton i był większy niż rok wcześniej o 8%. Nadwyżka eksportu nad importem uległa poprawie i wyniosła 574 tys. ton, wobec 548 tys. ton w 2010 r. Wymiana handlowa mięsem i jego przetworami liczona w euro zwiększyła się po stronie eksportu o 18% i wyniosła 3,07 mld euro, a po stronie importu o 10% do 1,51 mld euro. Saldo wymiany handlowej wyniosło 1,56 mld euro wobec 1,23 mld euro w 2010 r. (wzrost o 27%). Ogólna ocena wyników handlu zagranicznego mięsem Ubiegły rok, czyli 2011 r. był trudny dla branży mięsnej. Wzrosły ceny większości surowców w Polsce, przy jednoczesnym wzroście kursu euro, co uderzyło w koszt sprowadzanych z zagranicy surowców, którymi musiały posiłkować się zakłady mięsne i wzrosła wartość importu. Wzrost kursu euro i cen większości produktów mięsnych wpłynął również na wzrost wpływów z eksportu. Wyższa wartość obrotów wynikała po części z większego wolumenu eksportu mięsa oraz znacznie wyższych cen transakcyjnych. Struktura eksportu mięsa i jego produktów od lat jest podobna. W 2011 roku eksport wieprzowiny stanowił 39%, wołowiny 25%, a drobiu 36%. Natomiast w imporcie dominowała wieprzowina (87%), drób stanowił 10%, a wołowina zaledwie 3%. Nadal głównym partnerem handlowym Polski w handlu mięsem są kraje UE, których udział w eksporcie w 2011 r. stanowił: wieprzowiny 50%, wołowiny 70% i drobiu 80%. Import natomiast prawie w całości pochodził z UE. W eksporcie wzrasta rola krajów WNP i krajów rozwijających się kosztem UE oraz pozostałych krajów rozwiniętych. Z prognoz IERiGŻ-PIB[...]

Handel zagraniczny mięsem i jego produktami w pierwszych miesiącach 2012 roku


  Głównymi odbiorcami polskiej wieprzowiny są kraje WNP - Białoruś i Ukraina. Zwiększył się o 25% w porównaniu z pierwszymi miesiącami roku ubiegłego eksport do krajów azjatyckich. Maleje za to eksport do krajów Unii Europejskiej. Polska wołowina w dużych ilościach wysyłana jest do Turcji, jednak nastąpił spadek eksportu do tego kraju aż o 40% w porównaniu z okresem styczeń-maj 2011 r. Drób eksportowany jest głównie do krajów UE, w szczególności Niemiec. Ważnym odbiorcą jest również Hongkong.Ogólna tendencja w handlu zagranicznym mięsem i jego produktami Wartość obrotów w handlu zagranicznym mięsem i jego produktami (wieprzowiną, wołowiną i drobiem) w okresie styczeńmaj 2012 r. wyniosła 1,97 mld euro i była o 11% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r. (tab. 1). Eksport wzrósł o 10% do 1,31 mld euro, a import o 13% do 658 mln euro. N adwyżka eksportu nad importem wyniosła 652 mln euro, wobec 603 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 8%). Struktura wolumenu eksportu mięsa i jego produktów w pierwszych pięciu miesiącach 2012 r. była zbliżona do ubiegłego roku (rys. 1): wieprzowina stanowiła 41%, drób 38%, a wołowina 21%. N atomiast w imporcie dominowała wieprzowina - 87%, drób stanowił 10%, a wołowina tylko 3%. Głównym partnerem handlowym P olski w handlu mięsem i jego produktami pozostają nadal kraje Unii Europejskiej, gdzie trafia ok. 70% naszego eksportu i skąd głównie po-chodzi import. O bserwuje się jednak postępujący proces dywersyfikacji rynków zbytu produktów mięsnych. Jest to widoczne szczególnie w przypadku eksportu wieprzowiny, w którym wzrasta udział krajów WNP (Białoruś, Ukraina i Rosja) oraz Azji (Japonia, Republika Korei czy Hongkong), a zmniejsza się znaczenie krajów Unii Europejskiej. Handel zagraniczny mięsem wieprzowym Na początku 2012 r. w P olsce rósł zarówno eksport, jak i import mięsa wieprzowego. Eksport zwiększał się głównie dzięki zwiększonej sprzedaży do naszych wschodnic[...]

 Strona 1  Następna strona »