Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Chróścielewski"

Próbne obciążenie kompozytowej kładki pieszo-rowerowej DOI:10.15199/33.2015.07.23


  Wartykule przedstawiono zakres badań zrealizowanych podczas próbnego obciążenia obiektu badawczego stanowiącego pełnowymiarowy kompozytowy most pieszo-rowerowy. Badane przęsło posadowione na obniżonych podporach na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej jest elementem projektu FOBRIDGE. Wykonano testy statyczne i dynamiczne zgodnie z założonym programem badań. Słowa kluczowe: most pieszo-rowerowy, kompozyt, próbne obciążenie.24 kwietnia 2015 r. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej posadowiono innowacyjne kompozytowe przęsło mostu pieszo- rowerowego o ustroju powłokowym typu U (fotografia 1). Przęsło stanowi pełnowymiarowy obiekt, który na początku maja 2015 r. poddano kompleksowym badaniom doświadczalnym stanowiącym pierwszy etap cyklu badań, które zostanąwykonane w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Dodatkowo przez cały ten okres prowadzony będzie ciągły monitoring pracy konstrukcji. Kładka wykonana została w ramach projektu FOBRIDGE przez konsorcjum: Politechnika Gdańska (lider), Wojskowa AkademiaTechniczna, Przedsiębiorstwo ROMA sp. z o.o. w Grabowcu k. Torunia [1, 2]. Celem projektu są badania ukierunkowane na opracowanie konkurencyjnych ekonomicznie w stosunku do tradycyjnych rozwiązań k[...]

Kompozytowa kładka pieszo-rowerowa o konstrukcji przekładkowej


  Zastosowanie kompozytów polimerowych w mostownictwie jest aktualnym tematem prac wdrożeniowych w wielu ośrodkach naukowo-badawczych na całym świecie. Szacuje się, że już powstało ponad 600 obiektówmostowych, w których zastosowano materiały kompozytowe. Najczęściej wykorzystane są one jednak do produkcji cienkościennych ustrojów nośnych. Kompozyt polimerowy jest trwały i odporny na czynniki atmosferyczne i chemiczne, natomiast konstrukcje z kompozytów przekładkowych charakteryzują się dodatkowo relatywnie dużym tłumieniem materiałowym, które ogranicza niekorzystne efekty dynamiczne. Proponowana kładka pieszo-rowerowa jest konstrukcją powłokową wykorzystującą sandwiczowy (przekładkowy) kompozyt składający się z dwóch okładzin zbrojonych włóknemszklanym i rdzenia piankowego. Ideawytworzenia tej konstrukcji przekładkowej w technologii infuzji powstała w 2008 r., awsparcie finansowe uzyskała w 2012 r. Projekt jest obecnie realizowany przez konsorcjum stworzone przez Politechnikę Gdańską (lider), Wojskową Akademię Techniczną oraz firmę ROMASp. z o.o. Charakterystyka kładki Kładka dla pieszych jest jednoelementowym ustrojem nośnym (rysunek 1) i ma przekrój poprzeczny w kształcie litery U [1]. Do [...]

Badania doświadczalne segmentu walidacyjnego kompozytowej kładki pieszo-rowerowej DOI:10.15199/33.2015.04.20


  W artykule przedstawiono zakres badań zrealizowanych na segmencie walidacyjnym o długości ~3 m będącym wycinkiemdocelowej kompozytowej, powłokowej kładki pieszo- -rowerowej. Wykonane testy statyczne i dynamiczne pozwoliły na ocenę pracy konstrukcji i potwierdziły przyjęte na etapie projektowania założenia teoretyczne. Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, kompozyt, badania walidacyjne.Omawiane rozwiązanie kładki pieszo-rowerowej w całości wykonanej z materiałów kompozytowych [1] jest zgodne z aktualnym światowym trendem poszukiwania materiałów budowlanych pozwalających projektować konstrukcje lekkie, trwałe oraz wyróżniające się architekturą. Przyjęte założenia i rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na zaprojektowanie konkurencyjnej cenowo kładki o rozpiętości do 16 m, możliwej do wykorzystania nad dwupasmowymi jezdniami ruchu przyspieszonego. Projekt takiej kładki pod akronimem FOBRIDGE jest realizowany przez konsorcjum utworzone przez Politechnikę Gdańską (lider), Wojskową Akademię Techniczną oraz firmę ROMA Sp. z o.o. [1]. W przypadku obiektów innowacyjnych proces projektowania wymaga przeprowadzenia badań doświadczalnych. Wpierwszym kroku wykonuje się badania identyfikacyjne parametrów m[...]

Łuk Białostocki DOI:10.15199/33.2016.02.16


  W artykule zaprezentowano oddany do użytkowania w czerwcu 2011 r. wiadukt drogowy Łuk Białostocki. Konstrukcja ta ze względu na lokalizację dźwigara łukowego względem osi pomostu - po przekątnej, jest w Polsce obiektem prototypowym w swojej skali. Ustrój nośny stanowi stalowy bezprzegubowy dźwigar łukowy, usytuowany w rzucie po krótszej przekątnej konstrukcji, z podwieszonym za pomocą cięgien pomostemzespolonym. Rozpiętość obiektuwynosi 66m, zaś szerokość całkowita 16,48 m. Asymetryczny układ lin zmieniający stronę podwieszenia w kluczu poza dominującą siłą ściskającą jest poddany znacznemu zginaniu ukośnemu ze skręcaniem, co zmienia klasyczną strukturę wytężenia dźwigara pracującego w strukturalnie złożonym stanie naprężeń wraz z tendencją do wymuszania poziomej rotacji pomostu. Projektant konstrukcji BPBK S.A. wcelach konsultacyjnych posiłkował się nadzoremnaukowymrealizowanymprzez zespółmostowy z PolitechnikiGdańskiej.Niezależnie od obliczeń wykonanych przez projektantów nadzór naukowy analizował pracę całej konstrukcji i jej fragmentów. Dodatkowe symulacje obliczeniowewspierały jednostkę projektową wpodejmowaniu decyzji podczas rozwiązywania detali konstrukcyjnych, wytwarzania konstrukcji i wznoszenia obiektu. Słowa kluczowe: wiadukt łukowy, Łuk Białostocki.Oddany do użytkowaniaw2011 r. jednodźwigarowy wiadukt Łuk Białostocki wyłamuje się formą z szablonu klasycznych mostów łukowych. Od typowego jednodźwigarowegomostu łukowego różni go przekątniowe usytuowanie dźwigara względem osi jezdni. W związku z tym, że wiadukt położony jest w dużym skosie względem przeszkody, poziomy rzut osi łuku jest najkrótszymodcinkiemmiędzy jego stronami.Minimalna rozpiętość dźwigara w tym położeniu w pewnym sensie uzasadnia przyjęcie przekątniowego usytuowania konstrukcji, tworząc rozwiązanie prototypowe w skali kraju. Takie usytuowanie dźwigara, przy potrzebie spełnienia warunków skrajni drogowej na obiekcie, wymagało znacznego wynie[...]

Badania kolejowego mostu łukowego o największej rozpiętości w Polsce DOI:10.15199/33.2016.07.19


  W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym nad rzeką MartwaWisła w ciągu linii 226 do Portu Gdańsk. Obecnie, w swojej klasie, jest to obiekt o największej rozpiętości przęsławPolsce (Lt = 124m).Układ nośny, zaprojektowany na obciążenie k + 2, tworzą trzy łuki bezprzegubowe ze ściągiem, z podwieszoną do nich za pomocą cięgien ortotropową konstrukcją pomostu. Podczas badań statycznych wykorzystano balast złożony z 6 lokomotyw o masie 116 ÷ 120 t, realizując 6 schematów ustawienia. Zakres badań obejmował pomiar przemieszczeń pomostu i łuków, odkształceń/naprężeń pomostu, siływwybranychwieszakach oraz osiadania podpór.Wpróbach dynamicznych tabor kolejowy przemieszczał się po moście z prędkością 10 ÷ 80 km/h. Rejestrowano zmianę w czasie (ewolucję) przemieszczeń, odkształceń/ naprężeń i przyspieszeń w punktach pomiarowych zlokalizowanych na pomoście oraz na łukach. Testy zakończyły się pozytywnym wynikiem, umożliwiającym przekazanie obiektu do eksploatacji w warunkach zgodnych z założeniami projektowymi. Słowa kluczowe: most łukowy, próbne obciążenie, MES.zastosowaniempo- 1) Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2) Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt Sp. z o.o., 3) BPBK S.A. *) Adres do korespondencji: e-mail: mmisk@pg.gda.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym [...]

 Strona 1