Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR MOREL"

The intensification of heat absorption by walls sprayed with coatings with high thermal absorptivity and conductivity

Czytaj za darmo! »

The values of emissivity coefficients are given for the materials of metal and ceramic coatings. Analytical calculations have been made for the effect of the heating medium (flame) - uncoated wall and then heating medium (flame) - coated wall mutual emissivity coefficients on the values of the exchanged heat flux. Based on the measurement results for the main coating properties, coatings were[...]

Zastosowanie powłok plazmowych w hutniczych urządzeniach grzewczych


  Używane w technice przeponowe wymienniki ciepła można podzielić na dwie główne grupy: rekuperatory wykorzystujące energię odpadową, aby nagrzać czynnik roboczy; chłodnice stosowane w urządzeniach cieplnych w celu ich ochrony przed przegrzaniem. Charakter i cel pracy tych dwóch grup przeponowych wymienników ciepła jest różny i tylko dzięki systemom powłokowym można na powierzchni wymienników wytworzyć warstwy o pożądanych właściwościach pozwalających na optymalizację pracy cieplnej. Systemy powłokowe stosowane w rekuperatorach winny odznaczać się rozwiniętą powierzchnią, warunkującą dużą zdolność do po- chłaniania ciepła, oraz dużą wartością współczynnika przewodzenia ciepła. Podstawowymi cechami powłok stosowanych na chłod- nicach, bądź chłodzonych elementach konstrukcyjnych urządzeń cieplnych jest duża refleksyjność i wysoka izolacyjność cieplna. Indirect heat exchangers used in technology can be divided into two main groups: coolers used in thermal equipment to protect it against overheating, and recuperators utilizing waste energy to heat a working medium. The character of operation of these two different groups of indirect heat exchangers is, as it were, opposite, and in order to overcome this, a multi-layer coat system can be applied, which will enable a layer of required properties allowing the optimization of operation of indirect heat exchangers to be used. Coat systems used on recuperators should have a developed surface determining the high ability to absorb heat, and a high values of the heat conductivity. The basic features of coats used on coolers or cooled structural elements include high reflexivity and high thermal insulating power. 􀀶łowa kluczowe: polskie powłoki natryskiwane plazmowo, plazma, przewodnictwo cieplne Key words: plasma spraying coating, heat conductiv.1. 􀀳odstawowe właści[...]

Wpływ powłok z własnościami katalitycznymi na ograniczenie emisji tlenku węgla DOI:10.15199/24.2015.5.14


  W artykule przedstawiono katalityczne dopalanie tlenku węgla jako jedną z metod umożliwiającą ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw. Przedstawiono wyniki badań dotyczących katalitycznego oddziaływania ceramicznych powłok natryskanych plazmowo na powierzchnie ograniczające przestrzenie spalania na kształtowanie się profilu rozkładu temperatury i zawartość tlenku węgla w spalinach. Procesy katalitycznego dopalania realizowano w modelowej komorze, która w środkowej części wypełniona była ceramicznymi kształtkami z natryskanymi katalitycznymi powłokami. Uzyskane wyniki pomiarów uzasadniają celowość stosowania powłok katalizujących procesy dopalania tlenku węgla w piecach i urządzeniach cieplnych w których spala się paliwa zwierające węgiel. Paper presents research on the temperature distribution and CO and CO2 content during combustion process in a tube furnace. The walls of combustion chamber were sprayed with cerium, manganese and copper oxide catalytic coatings. The furnace was gas-fired and combustion was realized for different values of excess air ratio. It was observed that combustion gas temperature dependly on the type of the sprayed coating increases in range of several to even a dozen per cent with decrease of CO content in combustion gases. These parameters strongly depend on excess air flow which value should not be lower than 0.9. Other part of the paper shows the investigations and measurements of temperature distribution and CO and CO2 concentration in combustion gas during flow through recuperatur caoted with oxide layer. in which city gas was burned at excess air number within the range of 0.8÷1.1. Application of the plasma sprayed coatings on recuperator pipes sur- face, result in signficant decrease of CO concentration in combustion gases and about 10% incerease of combustion gas temperature, mainly in the central part of recuperator. Research allow for the choice of the best plasma sprayed coatings mater[...]

Intensyfikacja przejmowania ciepła przez opromieniowane ściany wymienników z natryskanymi powłokami o wysokiej absorpcyjności i przewodności cieplnej DOI:10.15199/24.2016.5.13


  Przytoczono wartości współczynników emisyjności materiałów metalowych i ceramicznych oraz powłok. Dokonano analitycznych obliczeń wpływu współczynnika emisyjności wzajemnej: czynnik nagrzewający (płomień) - ściana bez powłok, a następnie czynnik nagrzewający (płomień) ściana z powłoką (czynnik nagrzewany) na wartości strumienia wymienianego ciepła. W oparciu o wyniki pomiarów podstawowych właściwości powłok wytypowano najbardziej przydatne do natryskiwania ścian pieców i wymienników warunkujące intensyfikację wymiany ciepła. Powłokami tymi natryskano ściany laboratoryjnego kotła odzysknicowego i dokonano pomiarów wartości strumieni ciepła przejmowanego przez wodę chłodzącą - przepływającą w rurach kotła pokrytych różnymi rodzajami powłok. Obliczenia analityczne i badania laboratoryjne potwierdzono wynikami eksploatacji przemysłowej w elementach urządzeń hutniczych. The values of emissivity coefficients are given for the materials of metal and ceramic coatings. Analytical calculations have been made for the effect of the heating medium (flame) - uncoated wall and then heating medium (flame) - coated wall mutual emissivity coefficients on the values of the exchanged heat flux. Based on the measurement results for the main coating properties, coatings were selected which were the most suitable for spraying the walls of furnaces and heat exchangers, and determined the intensification of heat exchange. These coatings were used to spray the walls of a laboratory waste-heat boiler, and then measurements were taken for the values of the fluxes of heat absorbed by the cooling water flowing in the boiler tubes covered with different type coatings. The analytical calculations and the laboratory tests have been confirmed by the results of full-scale operation on the elements of metallurgical equipment. Słowa kluczowe: powłoki plazmowe, wymiana ciepła Key words: plasma coatings, heat absorption.Wprowadzenie. Piece, kotły, rekuperatory i inne wielkogabar[...]

Wpływ rozwiniętej powierzchni opromieniowanego wymiennika na przejmowanie ciepła The influence of developed surface of radiationed convector DOI:10.15199/24.2017.5.10


  Ustalono wpływ stanu rozwinięcia opromieniowanej powierzchni wy􀀐 mienników ciepła na wartości strumienia ciepła unoszonego z wodą przepływającą przez wymienniki umieszczone w komorze pieca elek􀀐 trycznego. Nacięcie rowków o głębokości 0,5 i 0,8 mm na obwodzie rurowych wymienników ciepła o średnicy 45 mm i długości 300 mm spowodowało ponad dwukrotny wzrost powierzchni wymiany ciepła i odpowiednio w zależności od głębokości rowków około 2- i 1,5- krotny wzrost strumienia ciepła unoszonego z wodą względem wartości uzy􀀐 skanych w wymiennikach o gładkich powierzchniach. Słowa kluczowe: wymiennik ciepła.Spis oznaczeń: Rz - średnia wysokość nierówności (chropowatość) [mm], S - powierzchnia [m2], Srz - powierzchnia ścian wnęki [m2], So - powierzchnia otworu wnęki [m2], T - temperatura [K], c - długość boku rowka [mm], d - średnica [m], l - długość [m], s - średni odstęp nierówności [mm], w - wnękowość, eT - emisyjność całkowita, eT,ef - emisyjność efektywna otworu wnęki, eT,O - emisyjność całkowita do półprzestrzeni powierzch􀀐 ni gładkiej, eT,n,O - emisyjność całkowita w kierunku normalnym n powierzchni gładkiej, el - emisyjność monochromatyczna do półprzestrzeni, r - gęstość materiału [g/cm3], l - przewodność cieplna [W/mK], lo - przewodność cieplna materiału w temperaturze To= 273K= 0oC [W/mK], f - średnica [m]Wprowadzenie. Wszystkie wzory opisujące przepływ ciepła zawierają człon uwzględniający wartość powierzch􀀐 ni wymiany ciepła. Podstawowymi metodami zwiększania wartości powierzchni "czynnej wymiany ciepła S" bez zwiększania wymiarów konstrukcji urządzeń wymienia􀀐 jących ciepło jest powiększenie tej powierzchni poprzez: mocowanie żeber, igieł, rowkowanie lub nacinanie zarysu gwintu i natryskiwanie powłok o znacznej chropowatości -porowatości otwartej, i o dużej odporności na ścieranie. W szczególności metody rozwinięcia powierzchni powodują zwiększenie emisji prom[...]

Krystalizacja natryskiwanej plazmowo powłoki hydroksyapatytowej

Czytaj za darmo! »

Do grupy materiałów bioceramicznych zalicza się hydroksyapatyty, które ze względu na szczególne własności znajdują szerokie zastosowania w biotechnologii. Są to związki obecne w układach kostnych organizmów ludzi i zwierząt. W ramach badań na powierzchnię stopu tytanu Ti-6V-4AlELI naniesiono metodą natryskiwania plazmowego hydroksyapatytową powłokę ceramiczną (HA) z różnymi dodatkami modyfik[...]

Powłoki natryskiwane plazmowo na elementach urządzeń do fluidalnej obróbki cieplnej

Czytaj za darmo! »

Przez powłokę rozumie się wielowarstwowy, wielofunkcyjny system odznaczający się specyficznymi i pożądanymi dla danego przypadku właściwościami: mechanicznymi, cieplnymi, chemicznymi, w tym katalitycznymi, elektrycznymi itp. W wyniku tego wielowarstwowa powłoka jest stosowana w różnych celach, takich jak: -- uodpornienie natryskanego elementu na zużycie przez nadanie powłoce odpowiedniej twardości, wysokiej odporności korozyjnej, na zużycie przez tarcie i zużycie erozyjne, -- kształtowanie wymiany ciepła przez zastosowanie materiałów charakteryzujących się zdolnością do absorpcji (ε),przewodzenia ciepła (λ) bądź do izolowania ciepła, -- katalityczne oddziaływanie na procesy chemiczne, w tym na spalanie i dopalanie paliw oraz na selektywną i nieselektywną redukcję, jak i termiczny rozpad tlenków azotu. Należy podkreślić, że techniką natryskiwania plazmowego można wytwarzać powłoki z różnych materiałów, dowolnie kształtować warstwy tych powłok, a przez to nadawać powłoce właściwości adekwatne do parametrów pracy urządzeń i realizowanych technologii [1, 2]. Powłoki mogą być natryskiwane na dowolne materiały (metale, stopy, ceramikę, szkło) pod warunkiem przygotowania podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, piaskowanie itp.) Możliwe jest wytwarzanie powłok na całych powierzchniach bądź fragmentach powierzchni elementów. Technika ta pozwala również na nanoszenie powłok na obiekty przemysłowe bez potrzeby ich demontażu. Prawie w każdej gałęzi przemysłu, w której zastosowano powłoki natryskiwane plazmowo otrzymywano wzrost trwałości eksploatacyjnej natryskanych elementów, wzrost ich sprawności cieplnej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń [1]. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach z eksploatacji urządzeń i elementów z natryskanymi plazmowo powłokami, przedstawiono możliwości zastosowania systemów powłokowych we fluidalnym piecu do obróbki cieplnej w celu przedłużenia czasu jego eksploatacji i poprawy efektywności [...]

Chemiczny mechanizm powstawania chlorowodoru w procesie pirolizy wybranych odpadów DOI:10.15199/62.2019.6.8


  Prawodawstwo europejskie sukcesywnie ogranicza poziomy emisji szkodliwych związków do atmosfery. Poszukuje się zatem bardziej przyjaznych dla środowiska metod odzysku energii z odpadów. Jedną z nich jest piroliza, odznaczająca się mniejszą emisją zanieczyszczeń w porównaniu ze spalaniem, a także dużą elastycznością uzyskiwanych produktów, w zależności od przyjętych parametrów1, 2). Poddano analizie mechanizmy formowania związków chloru, zwracając uwagę na badania Du i współpr.3), którzy wykazali największą zawartość chloru w gazowych produktach pirolizy biomasy, prowadzonej w wysokiej temperaturze (800-1000°C).Znajomość chemicznych mechanizmów powstawania związków chloru powodujących korozję jest niezwykle istotna dla oceny zagrożenia korozyjnego podczas termicznej konwersji paliw i odpadów, a w szczególności biomasy, m.in. ze względu na obecność chloru1-5). Duża zawartość chloru w paliwie może również hamować zapłon i prowadzić do mniejszych prędkości płomienia6, 7). Stopień zagrożenia korozją można wstępnie ocenić poprzez określenie zawartości tego pierwiastka w paliwie. Literatura przedmiotu określa takie podejście mianem "paliwowego wskaźnika korozji chlorkowej", jednocześnie szacując, że przy udziale Cl < 0,02% nie występuje zagrożenie korozją8-10). Metoda ta sprawdzi się nie tylko podczas termicznej konwersji biomasy, ale również odpadów komunalnych, np. RDF (refuse derived fuel), w których zawartość chloru jest mocno zróżnicowana11-18). Biorąc pod uwagę duże nadwyżki nadsitowej frakcji odpadów komunalnych w Polsce (3,5-5 Gg/r), spowodowane ograniczonymi możliwościami jej zagospodarowania przez przemysł cementowy (maks. ok. 1 Gg/r), a także rosnące zainteresowanie termicznym przekształceniem odpadów, słuszna wydaje się analiza procesów termicznej konwersji odpadów pod kątem powstawania związków chloru. Jak podaje Pelucchi i współpr.9) korozyjny potencjał chloru nabiera szczególnego znaczenia podczas wysokotemperaturowej ko[...]

 Strona 1