Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Krzysiak"

Dochodowość produkcji buraków cukrowych w pierwszym roku trwania reformy rynku cukru UE

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulację kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2006/2007 r. przebiegającej w nowych warunkach pierwszego roku funkcjonowania reformy rynku cukru. Zwrócono uwagę na opłacalność produkcji i możliwości redukcji kosztów. Przedstawiona analiza dochodowości produkcji buraków cukrowych pozwala również poznać koszty produkcji. Kontrola tych kosztów po[...]

Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku trwania reformy rynku cukru UE

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulację kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2007/2008, przebiega-jącej w warunkach drugiego roku funkcjonowania reformy rynku cukru.Zwrócono uwagę na opłacalność produkcji i możliwości re-dukcji kosztów. Przedstawiona analiza dochodowości produkcji buraków cukrowych pozwala również poznać koszty produkcji. The pa per pre sents com plex ana ly sis and cal cu la tion of su gar be et crop in cam pa ign 2007/2008, that is facing new conditions of the second year when sugar market reform become binding. It’s been focused the crop earning capacities and cost reductions opportunities. The earning power analysis presented allows to recon production costs. These costs controlling allows growers to achieve positive financial result on [...]

Produkcja bioetanolu z buraków cukrowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem bioetanolu z buraków cukrowych oraz wymagania prawne wynikające z przepisów UE. Zamieszczono analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych na bioetanol odnoszące się do kampanii 2006/2007. Zwrócono uwagę na opłacalność produkcji bioetanolu i uprawy buraków cukrowych jako głównego surowca. Ponadto w pracy opisano metody odwadniania etanolu buraczanego, aby można go było zastosować jako dodatek do benzyn. The paper presents issues related to production of bioethanol from sugar beets and to legal requirements resulted from EU regulations. There are an analysis and calculation of cost of sugar beet crop designated for bioethanol production and related to 2006/2007 campaign. It was focused on profitability of bioethanol pr[...]

Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku trwania reformy rynku cukru UE

Czytaj za darmo! »

Kampania skupowa 2008/2009 była prowadzona według zasad wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, wprowadzonych z dniem 1 lipca 2006 r., następnie zreformowanych w październiku 2007 r. - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. Obecnie istnieje podział wyprodukowanego cukru na - kwotowy i pozakwotowy (przemysłowy) pochodzący z nadwyżki surowca. Według powyższych rozporządzeń ustalono też minimalną cenę za buraki kwotowe wynoszącą 27,83 euro/t w roku gospodarczym 2008/2009. Spadek cen buraków cukrowych plantatorom ma zrekompensować dopłata cukrowa do jednej tony surowca, która wynosi 12,2 euro/t w roku gospodarczym 2008/2009. Podstawą reformy rynku cukru miało być wyeliminowanie eksportu, wzmocnienie konkurencyjności i orientacji rynkowej oraz za[...]

Dochodowość produkcji buraków cukrowych w czwartym roku trwania reformy rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulację kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2009/2010, prze- biegającej w warunkach czwartego roku funkcjonowania reformy rynku cukru. Zwrócono uwagę na wynik finansowy, tj. wzrost kosztów uprawy i dochodu z produkcji. The paper presents complex analysis and calculation of sugar beet crop in campaign 2009/2010, that is facing new conditions of the fourth year when sugar market reform become binding. It’s been focused the crop earning capacities. Dział ekonomiczny Wprowadzenie Introduction Kampania skupowa 2009/2010 była prowadzona według zasad wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, wprowadzonych z dniem 1 lipca 2006 r., następnie zreformowanych w październiku 2007 r. - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 begin_of_the_skype_highlighting              1234/2007      end_of_the_skype_highlighting z dnia 22 paździer- nika 2007 r. Obecnie istnieje podział wyprodukowanego cukru na - kwotowy i pozakwotowy (przemysłowy) pochodzący z nadwyżki surowca. Według powyższych rozporządzeń ustalono też minimal- ną cenę za buraki kwotowe wynoszącą 26,29 EURO/t w roku go- spodarczym 2009/2010. Ponadto w rozważanej kampanii skupowej plantatorzy dostali zwyżkę ceny o 8 zł/t "za należyte wywiązanie się z umowy kontraktacy[...]

Dochodowość produkcji buraków cukrowych po reformie rynku cukru ue na przykładzie województwa lubelskiego


  W pracy przedstawiono kompleksową analizę kosztów produkcji buraków cukrowych w kampanii 2010/2011, odbywającej się bezpośrednio po zakończonej reformie rynku cukru UE. Zwrócono uwagę na opłacalność produkcji i możliwości redukcji kosztów. Przedstawiona analiza kosztów produkcji buraków cukrowych regionu lubelskiego pozwala poznać zmiany opłacalności i kosztów produkcji w roku gospodarczym 2010/2011. Słowa kluczowe: uprawa buraków cukrowych, koszty i opłacalność produkcji buraków cukrowych The paper presents the complex analysis of the sugar beet production costs in the sugar campaign 2010/2011 immediately after the completion of the EU sugar market policy reform. Cost-effectiveness of production and the feasibility for cost reduction are highlighted.The cost analysis of sugar beet production in the Lublin region provides insight into changes in profitability and production costs in the economic year 2010/2011. Key words: sugar beet cultivation, cost and profitability of sugar beet production Wprowadzenie Introduction Kampania skupowa 2010/2011 była prowadzona po zakończonej reformie rynku cukru, trwającej cztery lata. Reforma wprowadziła podział wyprodukowanego cukru na - kwotowy i pozakwotowy (przemysłowy) pochodzący z nadwyżki surowca czyli buraków pozakwotowych. W roku gospodarczym 2010/2011 w zakładach produkcyjnych Krajowej Spółki Cukrowej ustalono cenę za buraki kwotowe wynoszącą 29 euro/t, jednak nie mniej niż 117 zł/t. Spadek cen za buraki cukrowe ma plantatorom nadal rekompensować dopłata cukrowa do jednej tony surowca, która wynosi obecnie 50,42 zł/t. Przedstawiona kalkulacja kosztów produkcji buraków cukrowych, jest całościowym podejściem do rozpatrywanego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów pracy własnej. W podobnych kalkulacjach często pomijane są również pozostałe koszty zaangażowania czynników produkcji np. koszty oprocentowania kapitału. W zamieszczonej kalkulacji zostało i to uwzględnione. Kalkulacj[...]

Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku po reformie rynku cukru ue na przykładzie województwa lubelskiego


  W pracy przedstawiono kompleksową analizę oraz kalkulację kosztów i dochodu z uprawy buraków cukrowych w kampanii 2011/2012, przebiegającej po reformie rynku cukru. Zwrócono uwagę na wzrost dochodu z produkcji, osiągnięty pomimo zwiększenia kosztów uprawy. Słowa kluczowe: burak cukrowy, uprawa buraków cukrowych, koszty i opłacalność produkcji buraków cukrowych The paper presents complex analysis and calculation of sugar beet crop in campaign 2011/2012, that is facing new conditions after sugar market reform. It’s been focused the crop earning capacities. Key words: sugar beet, sugar beet cultivation, costs and profitability of sugar beet production Wprowadzenie Introduction Kampania skupowa 2011/2012 była prowadzona po raz drugi po zakończonej reformie rynku cukru, trwającej cztery lata. Reforma wprowadziła podział wyprodukowanego cukru na kwotowy i pozakwotowy (przemysłowy) pochodzący z nadwyżki surowca czyli buraków pozakwotowych. W roku gospodarczym 2011/2012 w zakładach produkcyjnych Krajowej Spółki Cukrowej ustalono cenę za buraki kwotowe wynoszącą 145 zł/t. Spadek cen za buraki cukrowe (w stosunku do okresu sprzed reformy) ma plantatorom nadal rekompensować dopłata cukrowa do jednej tony surowca, która wynosi obecnie 55,60 zł/t. Przedstawiona kalkulacja kosztów produkcji buraków cukrowych jest całościowym podejściem do rozpatrywanego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów pracy własnej. W podobnych kalkulacjach często pomijane są również pozostałe koszty zaangażowania czynników produkcji, np. koszty oprocentowania kapitału. W zamieszczonej kalkulacji zostało i to uwzględnione. Kalkulację sporządzono dla kampanii 2011/2012, a więc po reformie rynku cukru w Unii Europejskiej. Zawarto w niej kompleksową analizę kosztów produkcji buraków cukrowych oraz jej opłacalności dla gospodarstw indywidualnych rejonu lubelskiego, dostarczających buraki cukrowe do Oddziału KSC "Cukrownia Krasnystaw". Założenia metodyczne[...]

Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego


  W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulację kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2012/2013, kolejnej przebiegającej po reformie rynku cukru. Zwrócono uwagę na wynik finansowy, tj. wzrost kosztów uprawy i dochodu z produkcji. Słowa kluczowe: burak cukrowy, koszty, dochodowość produkcji The paper presents complex analysis and calculation of sugar beet crop profitability in campaign 2012/2013, that was running after the reform of sugar market. It is been focused on the crop profitability. Key words: sugar beet cultivation, cost, profitability of sugar beet production Wprowadzenie Introduction Kampania skupowa 2012/2013 była kolejną po zakończonej reformie rynku cukru. Reforma wprowadziła podział wyprodukowanego cukru na kwotowy i pozakwotowy (przemysłowy), pochodzący z nadwyżki surowca, czyli buraków pozakwotowych. W Polsce pracowało w tej kampanii 18 cukrowni, w tym siedem należących do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (KSC S.A.) [12]. W roku gospodarczym 2012/2013 w zakładach produkcyjnych KSC S.A. ustalono cenę za buraki kwotowe wynoszącą 185 zł/t. Korzystnie na cenę za surowiec oddziałuje istniejąca nadal rekompensata w postaci dopłaty cukrowej do jednej tony surowca, która wynosi obecnie 52,44 zł/t. Tę dopłatę plantatorom wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z jednolitą płatnością obszarową i płatnością uzupełniającą. Nie wiadomo, czy dopłata nadal zostanie utrzymana, ponieważ trwają obecnie prace nad reformą regulacji rynku cukru. W styczniu tego roku w Parlamencie Europejskim Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi głosowała nad kompromisowymi poprawkami projektu przepisów dotyczących rynku cukru po roku gospodarczym 2014/2015. Większość europosłów była za utrzymaniem systemu kwotowego na rynku cukru do końca września 2020 r. i dotychczasowych regulacji obowiązujących w tym zakresie [13]. Obecnie wiadomo, że 26 czerwca 2013 r. trzy instytucje osiągnęły częściowe porozumienie polityczne w s[...]

Bezpieczeństwo podczas przewożenia chemicznych towarów niebezpiecznych DOI:10.15199/62.2019.8.13


  Najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu substancji niebezpiecznych jest transport samochodowy1). Z biegiem lat zwiększyła się ilość przewożonych substancji niebezpiecznych, co ma związek ze zwiększeniem się zagrożeń na drogach2). Czynnikiem najważniejszym w trakcie planowania trasy pojazdu ciężarowego jest zadbanie o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, a przede wszystkim człowieka. W związku z zagrożeniami, które towarzyszą transportowi substancji niebezpiecznych pojawiło się wiele norm oraz rozporządzeń, które mają na celu zminimalizowanie wystąpienia sytuacji zagrażających człowiekowi i środowisku naturalnemu3-5). Zarówno nadawca (który odpowiada ze przygotowanie ładunku), przewoźnik (odpowiedzialny za przygotowanie środka transportu), jak i kierowca (którego styl jazdy bezpośrednio wpływa na kondycję przewożonych materiałów) pełnią istotną funkcję w procesie przygotowania załadunku składającego się z towarów niebezpiecznych6, 7). Transport towarów niebezpiecznych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, dlatego kierowca przewożący te substancje musi przejść wiele kursów dokształcających. Świadomość kierowców o konieczności przestrzegania procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowa8). Bezpieczeństwo transportu musi być zachowane na każdym etapie przewozu, a w szczególności na stacjach paliw, na których zagrożenia zwielokrotniają się9-11). Obcowanie z substancjami niebezpiecznymi jest ryzykowane, dlatego tak ważne jest wyposażenie samochodu ciężarowego transportującego substancje niebezpieczne oraz posiadanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które są ściśle określone w Umowie ADR12). Pomimo wielu dokumentów ściśle określających zasady przewozu substancji niebezpiecznych zdarzają się awarie oraz wypadki, które powodują negatywne skutki dla zdrowia i życia człowieka oraz zagrażają środowisku naturalnemu13, 14). 98/8(2019) 1277 Mgr inż. Jacek CABAN w roku 2009 ukończy[...]

Testowanie metod określania odporności na zarysowania powierzchni hełmów strażackich DOI:10.15199/62.2019.8.18


  Występują one nie tylko podczas działań ratowniczych, ale także w czasie ćwiczeń, szkoleń oraz innych czynności wynikających z toku służby. Zgodnie z rozporządzeniem1) bezpieczeństwo strażaka jest zapewnione przez użytkowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Podział środków uwzględnia rodzaj zagrożeń, na które narażone są poszczególne części ciała. W związku z tym, rozróżnia się m.in. środki ochrony kończyn dolnych i górnych, układu oddechowego, słuchu, twarzy i oczu oraz głowy2). Główny podział środków ochrony indywidualnej uwzględnia stopień złożoności ich konstrukcji. Stosowane w straży pożarnej środki ochrony indywidualnej należą do grupy środków o konstrukcji złożonej3). Ochronę głowy strażaka zapewnia hełm. Jego głównym elementem jest skorupa. Dawniej była ona wykonywana głównie z wykorzystaniem laminatów tkanin i żywic polimerowych (kompozytów strukturalnych), obecnie tę technologię stosuje się rzadziej. Przykładem hełmu z tak wykonaną skorupą jest osłona głowy BHS firmy Kontekst Sp. z o.o. Skorupa hełmu została wykonana z kompozytu strukturalnego kevlarowo-szklanego na bazie żywicy poliestrowej. Obecnie częściej stosuje się plastomery termoplastyczne, m.in. poliamidy, wzmocnione dyspersyjnie ciętym, krótkim włóknem szklanym. Umożliwiło to zmianę sposobu wytwarzania skorup hełmów, które produkuje się w technologii formowania wtryskowego. W hełmach strażackich stosuje się zazwyczaj organiczne powłoki lakiernicze lub powłoki metaliczne. Powłoki lakiernicze skorup hełmów wykonuje się metodą natryskiwania, a metaliczne metodą 1296 98/8(2019) Dr hab. inż. Grzegorz BARTNIK w roku 1981 ukończył studia w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn (obecnie Wydział Mechaniczny) Politechniki Lubelskiej. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w specjalności eksploatacja maszyn przemysłu rolno-spożywczego, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Rolnictw[...]

 Strona 1  Następna strona »