Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Artur Miszczuk"

Analiza budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię DOI:10.15199/33.2015.01.06


  Wartykule przeanalizowano badania, które zostały wykonane w celu sprawdzenia obecnego zużycia energii w budynkach, w przypadku których inwestor założył, że mają być energooszczędne. Przebadane budynki znajdują się w różnych strefach klimatycznych Polski oraz mają różne rozwiązania konstrukcyjne. Porównano je między sobą oraz z obowiązującymi i przyszłymi wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wniosek generalny z przeprowadzonej analizy to konstatacja, że administracja budowlana nie spełnia swojej roli ochrony inwestora- konsumenta energii. Słowa kluczowe: test Blower Door, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, budynki energooszczędne i pasywne.Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (WT) [1] wprowadza bardziej rygorystycznewymagania dotyczące nowo projektowanych i wznoszonych budynków, a przede wszystkim stopniowe ograniczenie zużycia energii przez nowe budynki. Interesujący jest obecny stan inwestycji w segmencie budynków deklarowanych jako energooszczędne. Wcelu sprawdzenia zużycia energii w budynkach zadeklarowanych przez inwestora jako energooszczędne zostały przeprowadzone badania (praca badawcza realizowana z grantu dziekańskiego 504 M 1088 4083 naWydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej) rzeczywistego zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Drugim celem przeprowadzonych badań było oszacowanie liczby istniejących pasywnych budynków jednorodzinnych lub o niskim zapotrzebowaniu na energię. Do badań wybrano: ● pasywne budynki jednorodzinne, ponieważ w wyniku przeprowadzonej analizy rynku polskiego okazało się, że tzw. budynków pasywnych wielorodzinnych w Polsce dotychczas nie ma; ● budynki znajdujące się w możliwie różnych strefach klimatycznych Polski. Budynki pasywne lub o niskim zapotrzebowaniu na energię wybierano na podstawieCertyfikatuEnergetycznego (wprzypadku, gdy budynek tak[...]

Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców DOI:10.15199/9.2017.8.7


  1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych kryteriów komfortu użytkowania lokali mieszkalnych są warunki wewnętrzne. O warunkach decydują przede wszystkim właściwie zaprojektowane i wykonane przegrody budowlane (w tym właściwy dobór stolarki), odpowiednio dobrana i wykonana instalacja grzewcza i wentylacyjna. W budynkach mieszkalnych najczęściej stosowana jest wentylacja grawitacyjna. Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana wentylacja [2] powinna zapewniać ciągłą wymianę powietrza wewnątrz budynku. Niestety, coraz częściej w nowych budynkach mieszkalnych wentylacja grawitacyjna nie działa właściwie. Konsekwencją jest pojawianie się kondesacji powierzchniowej i rozwój pleśń, co niekorzystnie wpływa na jakość środowiska wewnętrznego. W skrajnym przypadku nieprawidłowego działania wentylacji naturalnej może dojść do zagrożenia życia spowodowanego zatruciem tleniem węgla [3]. Działanie wentylacji grawitacyjnej oceniano na przykładzie zespołu mieszkalnych budynków komunalno- -socjalnych z funkcją usługowo-handlową zaprojektowanych w 2009 roku. W skład zespołu budynków wchodzi pięć obiektów, zaprojektowanych w tej samej technologii (oznaczonych na potrzeby artykułu jako F, G, H, J i K). Wszystkie budynki są podpiwniczone. Każdy z nich ma cztery kondygnacje nadziemne (parter i trzy pietra). Na parterze, na piętrach pierwszym, trzecim i czwartym znajdują się 4 lokale mieszkalne, natomiast na drugim piętrze 3. Większość lokali ma balkony. Przegrody zewnętrzne budynków zostały wykonane z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem. Niewielkie fragmenty ścian zewnętrznych mają konstrukcję żelbetową, także ocieploną styropianem. 2. Analiza skarg mieszkańców Przed ankietyzacją przeanalizowano zgłaszane wcześniej przez mieszkańców skargi. Głównym problemem było wykraplanie się pary wodnej na szybach okien oraz pleśń na ścianach spowodowana zbyt dużą wilgotnością. Zgłaszane problemy oraz liczba skarg mieszkańców danego budynku przedsta[...]

Tynki na elewacjach a możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej


  Obecnie najczęściej stosowanym systemem ociepleń jest system ETICS (External Thermal Isulation Composite System), dawniej zwany BSO, ponieważ jest szybki w wykonawstwie, tani oraz estetyczny. Należy jednak zwrócić uwagę na inne aspekty wpływające na poprawność docieplanych elementów. Istotnymproblememmoże okazać się kondensacja międzywarstwowa pary wodnej, która może nastąpić w szczególnych przypadkach w wyniku dyfuzji pary wodnej przez przegrodę budowlaną. Para wodna przemieszcza się ze środowiska o wyższymciśnieniu, do środowiska o ciśnieniu niższym. W zależności od miejsca wykroplenia się kondensatu oraz czasu odsychania przegrody obserwuje się różne skutki tego zjawiska.Wpływa ono na zmniejszenie izolacyjności cieplnej przegród, co powoduje zwiększone straty ciepła oraz ryzyko powstania zjawiska przemarzania. Ujemnie wpływa też na trwałość, walory estetyczne i użytkowe materiałów, z których przegroda jest wykonana. Nadmierna wilgotność materiałów budowlanych prowadzi do ich korozji chemicznej, biologicznej, niszczenia mechanicznego wskutek krystalizacji wody wewnątrz porów materiału, powstawania wykwitów, a także rozsadzania struktury materiału przy działaniu mrozu. Przy analizowaniu zagadnień związanych z dyfuzją pary wodnej należy pamiętać o tym, że wszystkie procesy bytowe odbywające się w budynku powodują powstawanie określonej ilości pary wodnej, np.: ● parowanie z roślin doniczkowych 7 - 15 g/h; ● człowiek we śnie 50 g/h; ● pracująca zmywarka do naczyń 200 g/zmywanie; ● gotowanie posiłków1000 - 2000 g/h. Dodatkowo do analizy możliwości powstania kondensacji międzywarstwowej należy wziąć pod uwagę następujące dane: - położenie geograficzne budynku (średnia temperatura zewnętrzna oraz wilgotność względna powietrza); - warunki wewnętrzne oraz przeznaczenie budynku (temperatura wewnętrzna i wilgotność względna powietrza oraz sposób użytkowania pomieszczeń); [...]

Rozkład zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku wielorodzinnym


  Kurczące się zasoby paliw kopalnych, zanieczyszczenie środowiska oraz koszt wytwarzania i przesyłu energii zmuszają nas do zdecydowanie bardziej racjonalnego zużycia energii. Zużycie energii w Polsce znajduje się nadal na bardzo wysokimpoziomie. Najbardziej energochłonnym sektorem są gospodarstwa domowe, które zużywają ponad 32% energii finalnej. W latach 2000 - 2010 zużycie energii w tym sektorze nie uległo znaczącym zmianom. Na drugim miejscu pod względemenergochłonności znajduje się transport (26%), następnie przemysł (23%), a ostatnie 19%przypada na usługi i rolnictwo.WgGUS-u [1], największy spadek zużycia energii w powyższych latach odnotował sektor przemysłu (o około 9%).Wzrost zużycia energii odnotował zaś sektor transportu (o 9%). W przypadku budynków, jak wynika ze statystyk [1], najwięcej energii, bo ponad 70%, zużywanej jest na ogrzewanie. Dokładniejszy rozkład zużycia energii w budynku został przedstawiony na rysunku 1. Obliczenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania polega głównie na bilansie zysków(bytowych oraz pochodzących od słońca) i strat występujących w budynku. Straty w budynkach wielorodzinnychszacowanesąwprzypadkuwentylacji grawitacyjnej na ok. 39%, przy przenikaniu przez przegrody nieprzezroczyste na 33%oraz przez przegrody przezroczyste na 28%[3]. Projektując budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię, należy zwrócić szczególną uwagę na: - kompaktowość geometrii budynku; - rodzaj wentylacji - naturalna czy mechaniczna zmożliwością zastosowania rekuperacji; - izolacyjność przegród; - rodzaj oraz sprawność systemu c.o. i c.w.u. Osoby rozważające zakup mieszkania powinny przeanalizować zarówno koszty zakupu, jak i koszty eksploatacji, które są powiązane, ponieważ często niski koszt zakupu nieruchomości wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania (opłaty za ogrzewanie). Obowiązująca certyfikacja m.in. nowo powstałych mieszkań i budynków ma na celu ułatwienie przeprowadz[...]

 Strona 1