Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ PŁOCIŃSKI"

Wpływ stopnia odkształcenia podłoża na właściwości powłoki cynkowej

Czytaj za darmo! »

Asortyment elementów poddawanych cynkowaniu zanurzeniowemu jest zróżnicowany pod względem składu chemicznego, grubości przekroju oraz stopnia odkształcenia plastycznego. Właściwości materiału cynkowanego elementu mają z kolei wpływ na mikrostrukturę i właściwości powłoki cynkowej, w szczególności na jej grubość i odporność korozyjną. Jednym z czynników, który w stosunkowo niewielkim stopniu z[...]

Morfologia powłoki cynkowej na żelazie Armco o różnym stanie odkształcenia plastycznego

Czytaj za darmo! »

Pomimo udoskonalania technologii cynkowania ogniowego przez ponad 150 lat nadal jest ona tematem prac badawczo-rozwojowych mających na celu polepszenie jakości powłok, poprawy kontroli i powtarzalności procesu, zwiększeniu jej wydajności oraz efektywności. Z powodu różnorodnego asortymentu elementów wspomniane czynniki wymagają szczególnej uwagi w przypadku jednostkowego cynkowania zanurzenio[...]

Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w analizie mikrostruktury powłok cynkowych


  Rozwój nowoczesnych metod badawczych, w połączeniu z coraz powszechniejszym dostępem do nich, pozwala na uzyskanie pełniejszego spojrzenia na budowę materiałów warstwowych takich jak powłoki cynkowe. Zastosowanie szeregu technik, umożliwiających analizowanie elementów mikrostruktury materiału w różnej skali, pozwala zobrazować wszystkie jej elementy, co daje możliwość właściwej interpretacji mechanizmów zachodzących na etapie powstawania powłok cynkowych. Proces cynkowania zanurzeniowego zachodzi na tyle szybko, że obecnie prowadzone badania opierają się głównie na analizie mikrostruktury już powstałych powłok. Klasyczne podejście do analizy właściwości powłok cynkowych oparte jest na wynikach obserwacji wykonanych na przekroju poprzecznym, przy użyciu mikroskopii świetlnej. Technika ta w zadowalający sposób przedstawia złożoną budowę powłoki, ujawniając poprzez chemiczne trawienie granice międzyfazowe. Jednak w celu pełnego scharakteryzowania budowy powłoki, konieczne jest zastosowanie innych technik takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa (STEM), skaningowa mikroskopia jonowa (SIM), których wykorzystanie gwarantuje zobrazowanie struktury w pełnym zakresie. Równie ważna w badaniu powłok cynkowych jest możliwość wykonania dokładnej analizy fazowej powłok cynkowych, którą jest najlepiej wykonywać przy wykorzystywaniu silnych źródeł promieniowania uzyskiwanego np. w synchrotronie. W niniejszej pracy przedstawiono opis szeregu różnych technik badawczych oraz wyniki obrazujące mikrostrukturę powłok cynkowych. Przedstawione wyniki pozwalają na uzyskanie nowego, pełniejszego spojrzenia na budowę powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, mikrostruktura powłoki cynkowej, mikroskopia elektronowa Application of novel investigations technique in zinc layer microstructure analysis Common use and development of novel investigations technique is useful to ge[...]

Mikrostruktura warstwy azotowanej jarzeniowo na stopie Inconel 600

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się bardzo szybki rozwój przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz medycznego, co sprawia, że stawia się coraz większe wymagania materiałom konstrukcyjnym i funkcjonalnym stosowanym w tych gałęziach przemysłu. Dzięki swoim unikatowym właściwościom, takim jak odporność korozyjna w wysokiej temperaturze, plastyczność, paramagnetyzm, coraz szerzej stosowanymi materiałami są stopy niklu [1÷4]. Dobrą odporność korozyjną materiały te zawdzięczają zwiększonej zawartości chromu umożliwiającej tworzenie warstwy pasywnej, chroniącej przed działaniem agresywnych środowisk korozyjnych [5]. Stopy niklu, np. Inconel 600, stosowane są do wyrobu aparatury chemicznej pracującej w agresywnych ośrodkach i wysokiej temperaturze (armatura, pompy, zbiorniki), w wytwornicach pary w elektrowniach jądrowych, w silnikach lotniczych, na kompensatory cieplne w motoryzacji, na elementy pieców przemysłowych (wnętrza komór i retorty), urządzenia do chloryzacji oraz urządzenia do alkalizacji w papierniach, a także na instrumentarium medyczne [6÷8]. Warunki pracy elementów w przedstawionych zastosowaniach wymuszają konieczność stosowania materiałów o odpowiedniej twardości i odporności na zużycie przez tarcie. Obecnie stosowane stopy niklu nie spełniają oczekiwanych wymagań w tym zakresie [8, 9]. Właściwości te mogą zostać poprawione przez zastosowanie technik inżynierii powierzchni, m.in. proces azotowania jarzeniowego [10]. Ta technologia pozwala uzyskać kilkakrotnie większą twardość powierzchni stopu niklu, która wiąże się ze znacznie lepszą odpornością na zużycie przez tarcie. Warstwy azotowane na stopach typu Inconel charakteryzują się również dobrą odpornością korozyjną w agresywnych środowiskach chlorkowych [11]. Należy zaznaczyć, że proces ten zastosowany w obróbce stopu niklu Inconel 625 zawierającym ponad 20% mas. Cr umożliwił zwiększenie trwałości tzw. dysków rozwłókniających szkło o 80% (badania przeprow[...]

Morfologia powierzchni międzyfazowych w wielowarstwowych strukturach periodycznych AlGaAs/GaAs

Czytaj za darmo! »

Cienkowarstwowe heterostruktury półprzewodnikowe AlGaAs/ GaAs są stosowane do wytwarzania przyrządów mikro- i optoelektronicznych (takich jak tranzystory polowe, tranzystory bipolarne, czy diody fotoluminescyjne i laserowe). Wspomniany układ materiałowy stosuje się także w technologii epitaksji struktur kwantowych laserów kaskadowych, emitujących promieniowanie w zakresie średniej oraz dalekiej podczerwieni. Ich działanie oparte jest na wewnątrzpasmowych przejściach promienistych pomiędzy podpasmami energetycznymi, które generowane są w układach sprzężonych kwantowych studni potencjału. Precyzyjnie zdefiniowane powierzchnie międzyfazowe odrywają istotną rolę w prawidłowym działaniu optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych. Morfologia powierzchni wpływa na właściwości optyczne, elektryczne oraz energetyczne struktur półprzewodnikowych [1, 2]. Uzyskanie w układach studni kwantowych poziomów energetycznych zgodnych z teoretycznymi założeniami konstrukcyjnymi, warunkowane jest właściwą kontrolą grubości warstw hetero- -struktury, jak i uzyskaniem powierzchni międzyfazowych o odpowiedniej morfologii. Chodzi tu zarówno o ich wystarczającą gładkość, jak i o powstrzymanie zjawiska interdyfuzji składników sąsiadujących warstw, która powoduje poszerzenie interfejsu chemicznego. W przypadku kwantowych laserów kaskadowych występowanie chropowatych powierzchni międzyfazowych wpływa na intensyfikację zjawiska rozpraszania nośników z dolnego poziomu iniektorowego na dolny poziom laserowy [3]. Taki transport elektronów, zachodzący z pominięciem górnego poziomu laserowego oznacza straty i pogorszenie parametrów lasera (np. podwyższenie prądu progowego). Wpływ na morfologię powierzchni międzyfazowych AlGaAs/GaAs, występując[...]

 Strona 1