Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH NAPADŁEK"

Ablacyjne oczyszczanie laserowe żarowytrzymałego stopu na bazie niklu ŻS6K - WI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono istotę ablacji oraz laserowego oczyszczania warstw powierzchniowych tworzyw materiałowych, w tym materiałów konstrukcyjnych stosowanych w elementach silników lotniczych. Zaprezentowano wybrane wyniki oczyszczania laserowego łopatek turbiny silnika lotniczego, wykonanych z żaroodpornego stopu na bazie niklu ŻS6K - WI. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w warstwie powier[...]

Badania odporności na erozję stopu aluminium PA6 po umacnianiu udarowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na erozję stopu aluminum PA6 po udarowym mechanicznym umacnianiu oraz po umacnianiu. laserowym. Stwierdzono znaczący wzrost odporności umocnionego stopu w stosunku do materiału wyjściowego. Wróży to obiecujące perspektywy technologiczne ABSTRACTS The results of laboratory investigations of erosion resistance of PA6 aluminum alloy after i[...]

Ablacyjne oczyszczanie laserowe elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Czytaj za darmo! »

Czysta powierzchnia elementów konstrukcyjnych nadwozia pojazdu samochodowego jest niezbędna w procesie technologicznym nakładania systemu powłok lakierowych, spełniających w samochodzie funkcję ochronno-dekoracyjną. Aby otrzymać wymaganą przyczepność powłok lakierowych, jest niezbędne odpowiednie przygotowanie powierzchni przez, np. usunięcie produktów korozji, tlenków i wszelkich zanieczyszczeń, a także wytworzenie na powierzchni odpowiedniego profilu chropowatości. Proces oczyszczania jest przeprowadzany przeważnie technikami mechanicznymi przez szlifowanie lub metodami chemicznymi [1, 2]. Metody te są bardzo trudne w kontrolowaniu oraz powodują uboczne skutki ekologiczne (np. zanieczyszczenia lub skażenie środowiska). Aby uzyskać wysoką kontrolę procesu usuwania nawarstwień można wykorzystać technologie laserowe, a przede wszystkim zjawisko ablacji laserowej, czyli proces usuwania (przez odparowanie) materiału z powierzchni ciała stałego z pominięciem stanu ciekłego [3]. W tym celu są stosowane najczęściej lasery wytwarzające krótkie impulsy, np. pikosekundowe, a także lasery o pracy ciągłej, jednak w tym przypadku laser musi wytwarzać odpowiednio dużą gęstość mocy promieniowania [3÷6]. Ablacja laserowa może być wykorzystana także w procesie renowacji powłok lakierowych, czyli gdy oryginalna powłoka lub system powłokowy uległ uszkodzeniu podczas eksploatacji pojazdu. W procesie tym bardzo ważne jest usunięcie starej powłoki lakierowej w celu przygotowania podłoża pod nową powłokę. Usunięcie powłoki lakierowej po eksploatacji może być konieczne, gdy jej zewnętrzna warstwa wykazuje ślady zarysowania, zmatowienia, skórki pomarańczy itd. Produkcyjna powłoka lakierowa ma grubość 90÷135 μm, co powoduje ograniczone możliwości w kontrolowaniu procesu oczyszczania mechanicznego. W takim przypadku celowe jest zastosowanie ablacyjnego oczyszczania laserowego ze względu na możliwość bardzo precyzyjnego i selektywnego usuwania po[...]

Kształtowanie technologicznej warstwy wierzchniej pierścieni tłokowych silnika spalinowego za pomocą ablacyjnej mikroobróbki laserowej

Czytaj za darmo! »

W przypadku ograniczonego smarowania pary tribologicznej pojawia się wysokie tarcie pomiędzy współpracującymi powierzchniami z powodu miejscowego przerwania filmu smarowego. Funkcjonowanie systemu tribologicznego można poprawić przez dobór odpowiednich materiałów na elementy skojarzeń, optymalizację topografii powierzchni, a także zmniejszenie tarcia przez odpowiednie wytworzenie tekstury powierzchni współpracujących ze sobą elementów skojarzenia tribologicznego. Do procesów teksturowania warstwy powierzchniowej (WP) elementów maszyn mogą być zastosowane m.in. metody: mechaniczne (polerowanie, docieranie, szlifowanie, obróbka ultradźwiękowa), wiązkowe (laserowa, elektronowa itp.) [1÷5]. Siły tarcia i zużycie pary tribologicznej można zmniejszyć, wprowadzając selektywnie mikrostrefy na powierzchniach współpracującej pary tribologicznej. Z jednej strony wytworzone mikrostruktury powinny działać jak pułapki na cząstki ścierne, z drugiej strony powinny one zapewnić dostawę czynnika smarnego, działając jako zbiorniki płynu smarującego. Przykładem tego jest czołowa i boczna powierzchnia pierścienia tłokowego uszczelniającego poddana modyfikacji laserowej. Badania efektów teksturowania laserowego prowadzone w wielu ośrodkach na świecie wykazały zwiększoną grubość filmu olejowego pomiędzy pierścieniem tłoka i cylindrem, a tym samym znaczne zmniejszenie intensywności zużycia współpracujących elementów. Ponadto zamknięte mikrozasobniki oleju mogą spełniać funkcję mikrołożyska. W procesie współpracy dwóch powierzchni w mikrozasobnikach następuje ściskanie czynnika smarowego i wytwarzanie ciśnienia, skutkiem czego jest powstanie smarowania hydrostatycznego. Wytworzona laserowo mikrostruktura może pozytywnie wpływać na powstawanie hydrodynamicznego filmu olejowego. Rodzaj tekstury powierzchni (np. półczasze, rowki), ich geometria i rozmieszczenie odgrywają bardzo istotną rolę w procesach tribologicznych [2÷5]. W większości przypadków od[...]

Umacnianie udarowe metali

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych literaturowych omówiono udarowe ugniatanie umacniające i kształtujące, zaproponowano podział metod ugniatania udarowego na młotkowanie (i przyporządkowano im odpowiednie metody obróbki: młotkowanie, młotkowanie-mechaniczne, elektromagnetyczne) i kulowanie- odśrodkowe, pneumatyczne, detonacyjne, wodne, ultradźwiękowe i laserowe. Podano rozwój chronologiczny umacniania udaro[...]

Rodzaje powierzchniowego teksturowania laserowego

Czytaj za darmo! »

Pojęcie tekstura (łac. textura - tkanina, złączenie, od łacińskiego texo - tkam, plotę) ma kilka tradycyjnych znaczeń [1]: -- w poligrafii oznacza dawny rodzaj pisma (lub trzcionki drukarskiej), -- w geologii - budowę wewnętrzną skały rozpatrywaną pod względem przestrzennego rozmieszczenia jej składników i stopnia wypełnienia przestrzeni, -- w krystalografii - uprzywilejowaną przestrzenną wzajemną orientacją krystalitów w materiale polikrystalicznym; układ ziaren, warstw lub włókien w wewnętrznej budowie materiału. Rozmieszczenie składników, stopień ich wykrystalizowania, orientacja, wielkość i kształt ziaren w materiale polikrystalicznym nazywane jest często teksturą krystaliczną [2]. Tekstura powoduje anizotropię właściwości fizycznych krystalitów i udziela się całemu polikrystalicznemu agregatowi. Rozróżnia się [3]: -- pod względem formy: teksturę krystaliczną osiową - wykazującą orientację krystalitów względem pewnego kierunku oraz płaską - wykazującą orientację krystalitów względem pewnej płaszczyzny, -- pod względem przyczyny powodującej powstawanie tekstury krystalicznej: odlewniczą - spowodowaną kierunkowym odpływem ciepła w trakcie stygnięcia odlewu, odkształcenia - spowodowaną kierunkowym działaniem sił podczas odkształcania plastycznego materiału na zimno, rekrystalizacji - powstającą w trakcie rekrystalizacji, zależną głównie od tekstury odkształcenia, składu stopu i temperatury wyżarzania. Wytwarzanie tekstury można nazwać teksturowaniem: osiowym, płaskim, odlewniczym, odkształceniowym, rekrystalizacyjnym. Ze zrozumiałych względów wymienione pojęcia tekstury dotyczyły uprzywil[...]

Wybrane przykłady powierzchniowego teksturowania laserowego

Czytaj za darmo! »

Jedną z nowoczesnych i bardzo perspektywicznych technologii w inżynierii powierzchni jest umacnianie warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych falą uderzeniową generowaną impulsem laserowym (udarowe umacnianie laserowe, ang. LSP - Laser Shot Peening - rys. 1). Wykorzystuje się tu zjawisko fizyczne ablacji laserowej występującej przy bardzo dużej gęstości mocy i krótkich czasach ekspozycji promieniowania laserowego (od pikosekund do kilkudziesięciu nanosekund). Zjawisku temu towarzyszy fala uderzeniowa o dużej amplitudzie ciśnienia, osiągającej wartości nawet do 10 GPa, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie następuje lokalne odkształcenie plastyczne, powodujące wytworzenie naprężeń ściskających, korzystnie wpływających na właściwości użytkowe warstwy wierzchniej, zwłaszcza na odporność zmęczeniową. Lokalne umocnienie (utwardzenie) może być wytworzone w sposób programowalny i dlatego istnieje możliwość teksturowania sekwencyjnego warstwy powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych [1, 2]. Bezprzetopieniowe laserowe teksturowanie utwardzające ma także na celu spowodowanie w bardzo krótkim czasie przemian fazowych przez nagrzanie modyfikowanego materiału do odpowiedniej temperatury oraz szybkie lub ultraszybkie samochłodzenie, powodujące najczęściej hartowanie, w celu utwardzenia wybranych fragmentów warstw powierzchniowych. Przykładem tej technologii może być hartowanie bezprzetopieniowe stali konstrukcyjnej stopowej do ulepszania cieplnego (rys. 2), które jest realizowane przy gęstości mocy q ~102÷2×104 W/cm2, czas ekspozycji 10-2÷1 s. Dla tej technologii przeważnie szybkość nagrzewania wynosi ok. 106 K/s, a szybkość chłodzenia ok. 104 K/s [11]. W czasie hartowania laserowego, np. stopów żelaza z węglem, na ogół wraz ze zwiększeniem zawartości węgla zwiększa się twardość i grubość warstwy zahartowanej przy tych samych parametrach obróbki. Zmniejsza się zużycie triboogiczne. Spowodowane jest to m.in. zwiększeniem h[...]

Laserowe teksturowanie płaszcza tłoka silnika spalinowego

Czytaj za darmo! »

W silniku spalinowym tłok spełnia wiele odpowiedzialnych zadań. Jego denko stanowi ruchomą część komory spalania, jest więc narażone na duże ciśnienie i wysoką temperaturę. Ciśnienie osiąga 7÷15 MPa, natomiast temperatura 250±500°C. Ukształtowanie tłoka musi zapewniać odprowadzenie ciepła z denka, pozwolić na uchwycenie i prowadzenie uszczelniających pierścieni tłokowych, zamyka także komorę spalania. Poza tymi zadaniami, tłok musi jeszcze spełniać dodatkowe warunki. Powinien być możliwie lekki, ponieważ to ułatwia wyrównoważenie układu korbowego oraz zmniejsza obciążenie silnika wywołane siłami bezwładności. Płaszcz tłoka ma za zadanie prowadzenie tłoka w cylindrze oraz odprowadzenie ciepła do gładzi. Ponadto materiał, z którego wykonany jest tłok, musi mieć duży współczynnik przewodzenia ciepła, dużą odporność na ścieranie, dostateczną wytrzymałość w podwyższonej temperaturze, dobre właściwości ślizgowe i mały współczynnik rozszerzalności. Trudne warunki pracy tłoka powodują, że wymagania stawiane materiałom na tłoki są bardzo różnorodne. Materiały stosowane w produkcji tłoków można podzielić na następujące grupy: żeliwa niestopowe i stopowe, stopy aluminium, staliwa specjalne i materiały kompozytowe. Głównym sposobem wytwarzania tłoków jest ich odlewanie w formach piaskowych lub metalowych. Odlewanie w formach metalowych (kokilach), stosowane dla stopów lekkich, umożliwia uzyskanie bardziej drobnoziarnistej struktury materiału oraz lepszych właściwości wytrzymałościowych. Stosuje się również tłoki kute. Kucie wywołuje również korzystne zmiany w strukturze materiału, w tym rozdrobnienie oraz zaokrąglenie ziaren [1]. Siły tarcia i zużycie pary tribologicznej można zmniejszyć, wprowadzając selektywnie mikrostrefy na powierzchniach współpracującej pary tribologicznej. Z jednej strony wytworzone elementy warstwy powierzchniowej p[...]

Wpływ teksturowania laserowego na stan technologicznej warstwy wierzchniej stali 41Cr4

Czytaj za darmo! »

Wały korbowe należą do zasadniczych elementów silnika, które w decydującej mierze wpływają na jego poprawną pracę. Wraz z łożyskami ślizgowymi tworzącymi skojarzenie ślizgowe czop-panewka stanowią jeden z najistotniejszych układów decydujących o trwałości i niezawodności tłokowego silnika spalinowego. Ilość i rodzaj materiałów konstrukcyjnych stosowanych na wały korbowe oraz sposoby obróbki czopów świadczą o ciągłym poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, które jednak często sprawiają wrażenie przypadkowych. Można to tłumaczyć tylko różnymi możliwościami techniczno-technologicznymi zakładów produkcyjnych i pomijaniem trudnych, skomplikowanych i nie do końca wyjaśnionych zjawisk towarzyszących współpracy elementów, tworzących skojarzenie czop-panewka. Dobór metod produkcji wałów korbowych jest podporządkowany głównie uzyskaniu jak największej odporności na zużywanie czopa oraz zapewnieniu odpowiednio dużej wytrzymałości zmęczeniowej wału. Podstawowym wskaźnikiem oceny przydatności teksturowanej laserowo warstwy powierzchniowej jest wpływ tak obrobionego czopa na charakter przebiegu współpracy z łożyskiem ślizgowym [1÷6]. Wobec tego celowe wydaje się ustalenie, czy dotychczas przyjęte kryteria i wskaźniki oceny teksturowanej laserowo warstwy powierzchniowej czopa wału korbowego są wystarczające do stwierdzenia jej przydatności do współpracy z łożyskiem ślizgowym. Ograniczona wiedza w zakresie teksturowania laserowego materiału czopa wału korbowego, w tym szczególnie oceny możliwości technologicznych zmian stereometrii warstwy wierzchniej, mikrostruktury i twardości, była powodem podjęcia prezentowanych badań [7÷11] Zweryfikowanie zaproponowanych w pracy parametrów geometrycznych mikrozasobników olejowych wymaga przeprowadzenia cyklu badań tribologicznych na próbkach modelowych w warunkach laboratoryjnych oraz na rzeczywistych wałach korbowych z wytworzonymi mikrozasobnikami, zamontowanymi do silnika spalinowego w konwencjonalnej [...]

 Strona 1  Następna strona »