Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD CHAMER"

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W LEGNICY W LATACH 2006÷2011


  Przedstawiono osiągnięcia w Oddziału IMN w Legnicy związane z zagospodarowywaniem odpadów pochodzących z prze‐mysłu metali nieżelaznych. Zaprezentowano główne zagadnienia dotyczące realizowanych w latach 2006÷2011 prac ba‐dawczo rozwojowych i wdrożeniowo‐produkcyjnych, a także przeprowadzonych przedsięwzięć inwestycyjno‐moderniza‐cyjnych. Achievements of the IMN’s Legnica division in the field of treatment of wastes from non‐ferrous metals industry have been presented. The main topics related with R&D works and implementation and production activities conducted in the years 2006‐2011 as well as the investment and modernisation projects carried out have been described. Wstęp Działalność Oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy w latach 2006÷2011 stanowiła pomyślną konty‐nuację dotychczasowego profilu jednostki badawczo‐do‐ świadczalnej i wdrożeniowo‐produkcyjnej, utworzonej w 1974 roku, której głównym celem jest opracowywanie technologii odzysku metali nieżelaznych i innych warto‐ściowych składników z odpadów przemysłowych pocho‐dzących z hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych, do produktów handlowych. Realizowane przedsięwzięcia badawczo‐rozwojowe skon‐ centrowane są głównie na odzysku ołowiu, cynku, miedzi, wolframu w postaci stopów metali, tlenków, chlorków, siar‐czanów, węglanów i innych związków chemicznych, prowa‐dzonego w oparciu o opracowywane i wdrażane technolo‐gie z wykorzystaniem krajowych i zagranicznych surowców odpadowych i wtórnych. Działalność badawczo‐wdrożeniowa W ramach prowadzonej przy współpracy z IMN Gliwice działalności badawczo‐rozwojowej, w latach 2006÷2011 w Oddziale zrealizowano prace naukowo‐badawcze, doty‐czące następujących zagadnień: ⎯ sposobów otrzymywania nadrenianu amonu z amonia‐kalnych roztworów o podwyższonych stężeniach zanie‐czyszczeń, ⎯[...]

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-WDROŻENIOWA I PRODUKCYJNA ODDZIAŁU IMN W LEGNICY DOI:10.15199/67.2017.10.6


  Działalność Oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy w ostatnich latach stanowi kontynuację dotychczasowego profilu jednostki badawczo-doświadczalnej i wdrożeniowo- produkcyjnej, której głównym celem jest opracowywanie i wdrażanie nowych, a także doskonalenie dotychczas realizowanych technologii odzysku metali nieżelaznych i innych wartościowych składników z odpadów przemysłowych pochodzących głównie z hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych, do produktów użytecznych, z uwzględnieniem wzrastających wymagań w zakresie ochrony środowiska, a także uwarunkowań ekonomicznych. Na początku 1972 r., decyzją dyrektora generalnego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, WBDH został włączony w skład Zakładu Doświadczalnego "Cuprum", przekazanego 1 kwietnia 1974 r. do IMN w Gliwicach i działającego w następnych okresach w strukturach organizacyjnych Instytutu jako Oddział w Legnicy. Od tego momentu działalność Oddziału w Legnicy związana jest ściśle z historią macierzystego Instytutu.W roku 1971 otworzył się nowy rozdział w hutnictwie miedzi, związany z przekazaniem do rozruchu Huty Miedzi Głogów I. W działalności badawczej i wdrożeniowej realizowanej w Hutach Miedzi Legnica i Głogów, od początku uczestniczyła liczna kadra naukowo-badawcza i techniczna Oddziału. Wielu z nich związało swoją przyszłość i działalność zawodowąz Oddziałem Instytutu w Legnicy, znaczna część pozostała w strukturach KGHM zasilając kadrę inżynieryjno- techniczną, również w zakresie obsługi technologicznej Hut Miedzi.W działalności badawczej Oddziału dominowały dwa podstawowe kierunki: doskonalenie całkowicie odmiennych technologii przerobu koncentratów miedzi, opartych na przetopie w piecach szybowych i w piecu zawiesinowym. Realizowane przedsięwzięcia badawczo-doświadczalne obejmowały m.in.: technologię przygotowania wsadu i przetopu koncentratów w piecach szybowych, świeżenia kamienia miedziowego, rafinację ogniową w piecach anodowych, a także tec[...]

Jakościowe problemy produkcji nadrenianu amonu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono jakościowe problemy w produkcji nadrenianu amonu z odpadowych kwasów płuczących gazy pieca zawiesinowego Huty Miedzi Głogów II oraz metody ich eliminacji. Omówiono wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego oraz miejsca kumulacji zanieczyszczeń. Przedstawiono sposoby usuwania zanieczyszczeń na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego, pozwalające uzyskać[...]

Problemy jakościowe i ekonomiczne otrzymywania tlenku miedzi(II)

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody produkcji tlenku miedzi(II) oraz związane z nimi problemy technologiczne, wynikające ze składu chemicznego surowca oraz wymaganych parametrów jakościowych produktu gotowego. Przedstawiono metody usuwania zanieczyszczeń, m.in. dioksyn, oraz sposoby uzyskiwania wymaganych poziomów zawartości Cu2O i CuO. Contents of polychlorinated dibenzodioxines, oxide composition and grain size distribution of com. CuO produced by oxidation of Cu2O and other Cu-contg. (waste) materials were discussed to develop methods for improving the product quality. The dioxins were removed by anaerobic heating of the product at 1073 K. The CuO content was increased by increasing the oxidation time, recirculation of the product and a fine grinding of the raw materials. The CuO grain size[...]

ODZYSK WOLFRAMU Z ODPADÓW


  W artykule omowiono szczegolne w.a.ciwo.ci wolframu i jego specyficzne zastosowanie. Omowiono rodzaje odpadow zawieraj.cych wolfram i przedstawiono opracowane metody odzysku wolframu. Szczegoln. uwag. po.wi.cono odpadom wolframowo]miedzianym. Omowiono wyniki prob przemys.owych rozdzia.u wolframu od miedzi oraz uzyskania u.ytecznych zwi.zkow obu metali. S.owa kluczowe: w.a.ciwo.ci i zastosowanie wolframu, metody odzysku z odpadow, rodzaje odpadow, proby przemys.owe rozdzia.u wolframu i miedzi TUNGSTEN RECOVERY FROM WASTE The paper discusses the characteristic of tungsten and its specific application. The types of waste containing tungsten and tungsten recovery methods are presented. Special attention is given to the copper]tungsten waste. Discussed the results of tests on the industrial separation of copper and tungsten to obtain useful compounds of both metals. Keywords: tungsten properties and application, methods of recovery from wastes, types of wastes, industrial tests with tungsten and copper separation Wprowadzenie W 1781 r. szwedzki chemik K. W. Scheele, bada. minera., owcze.nie nazywany .ci..kim kamieniemh, ktory traktowa. kwasami mineralnymi. Tak zosta. odkryty wolfram w szelicie. Nast.pnie w 1783 r. hiszpa.scy chemicy odkryli zawarto.. kwasu wolframowego, po..czonego z .elazem i manganem w wolframicie. Naukowcy ci, jako pierwsi opracowali sposob otrzymywania wolframu w procesie redukcji trojtlenku wolframu za pomoc. w.gla drzewnego. W 1847 r. Robert Oxland og.osi. patent na otrzymywanie wolframianu sodu oraz kwasu wolframowego, co by.o pocz.tkiem metalurgii wolframu [1]. Wolfram ze wzgl.du na szczegolne w.a.ciwo.ci fizyko] ]chemiczne jest bardzo cennym metalem. Wysoka g.sto.., wynosz.ca 19,3 g/cm3, wysoka temperatura wrzenia 5660 ‹C i przede wszystkim bardzo wysoka temperatura topienia, wynosz.ca 3695 ‹C, zadecydowa.y o specyficznym zastosowaniu wolframu w przemy.l[...]

 Strona 1