Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ PODOLSKI"

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne z wykorzystaniem źródeł geotermalnych

Czytaj za darmo! »

Od początku XX wieku obserwuje się szybki rozwój techniki i przemysłu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie przewidywano skutków, jakie to za sobą niesie. Paradoksalnie - urządzenia, które miały zapewnić lepszą jakość życia, stały się jednocześnie źródłem jednego z największych obecnie problemów naszego globu, jakim jest zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody. skażenia te są przyczyną zacho[...]

Działania wielkich odbiorców na rynku energii

Czytaj za darmo! »

Streszczenie: W artykule przedstawiono zachowania odbiorców energii elektrycznej mające na celu między innymi obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej. Przedstawiono podstawowe problemy takie jak obniżanie kosztów poprzez zastosowanie energooszczędnych napędów, wytwarzanie energii we własnym zakładzie przemysłowym podczas sezonowych szczytów obciążenia, wykonywanie audytów wewnętrznych oraz obniżenie kosztów za energię elektryczną związane ze zmianą dostawcy energii. Abstract: In this study, we introduced some strategies of big consumer of energy having the aim to lower their electrical energy costs . For the basic problems connected with the reduction of electric energy costs belongs: lowering the energy costs through using energy-saving drives ( motor), productio[...]

Zachowania odbiorców na rynku energii


  Energetyka jest ściśle związana z przemysłem i gospodarką. Szczególnego znaczenia nabiera w warunkach gospodarki rynkowej. Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych ma także drugi wymiar, a mianowicie wymiar środowiskowy. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej musi dostosowywać standardy związane ze szkodliwymi emisjami występującymi przy produkcji energii elektrycznej do norm europejskich. Racjonalizacja użytkowania energii wpływa w bezpośredni sposób na obniżenie poziomu zużywanej energii, a także na zmniejszenie zapotrzebowania na tę energię, a więc pośrednio na mniejszą emisyjność związaną z jej produkcją. Odbiorcy energii powinni szczególną uwagę koncentrować na funkcjonowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju opartej na racjonalnym gospodarowaniu energią. Rosnąca konkurencja na rynku krajowym i zagranicznym wymusza prowadzenie profesjonalnych, perspektywicznych badań rozwoju przemysłu oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii, które będą dynamicznie reagować na zmiany występujące w otoczeniu. Do wspomagania tworzenia strategii rozwojowych można wykorzystać metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych [7]. Analiza problemów z zakresu strategii i gospodarki energetycznej odbiorców przemysłowych pozwala sformułować następujące zagadnienia: - w przypadku odbiorców przemysłowych brakuje kompleksowego ujęcia racjonalizacji energii i uwzględnienia w procesie podejmowania decyzji wszystkich możliwych sposobów racjonalizacji i obniżania kosztów za energię elektryczną, - nie wykorzystuje się nowoczesnych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w rozwiązywaniu problemu racjonalizacji zużycia energii w zakładach przemysłowych. Funkcjonowanie rynku energii Cele, którym służy rynek energii elektrycznej oraz sposoby ich realizacji zostały przedstawione na rys. 1. W krajach rozwijających się, gdzie rozwój systemów elektroenergetycznych nie nadąża za dynamicznym ro[...]

Pomiary termowizyjne w przemyśle


  Obecnie w Polsce występuje dowolność definicji pojęć z dziedziny elektroenergetyki. Jest to wynik wprowadzania wielu nowych norm, z założenia będących wiernym tłumaczeniem z obcych języków (głównie z angielskiego) międzynarodowych norm i raportów Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). W konsekwencji zdarza się, że nowe definicje nie są precyzyjne ani poprawne pod względem językowym. Określenia podane w artykule zaczerpnięto m.in. z nowej normy i projektu przypisów "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne" [7]. Właściwa eksploatacja instalacji przemysłowych jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym i ważnym z punktu widzenia utrzymania ruchu. Oprócz czynności związanych z codziennym uruchamianiem procesów produkcyjnych, istotne jest dbanie o regularne przeglądy eksploatowanych urządzeń i instalacji, które umożliwiają wychwycenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych urządzeń lub aparatów. Pozwoli to na wczesne reagowanie służb eksploatacji, zapobiegających nagłym awariom lub wyłączeniom, co może powodować przestoje produkcyjne. Jednym ze sposobów wykrywania nieprawidłowości w pracy urządzeń elektrycznych oraz aparatów łączeniowych i rozdzielczych jest audyt termowizyjny [6]. W artykule przedstawiono opis audytu oraz sposób interpretacji uzyskanych wyników pomiarów. Właściwości techniczne instalacji elektrycznych Instalacja elektryczna jest zespołem urządzeń elektrycznych o skoordynowanych technicznych parametrach, napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja taka obejmuje nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne, urządzenia i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi, ale także rezerwowe źródła energii elektrycznej (baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego z[...]

Metoda AHP w wyborze sprzedawcy energii

Czytaj za darmo! »

Decyzja wyboru sprzedawcy energii, związana z możliwościami jakie daje rynek energii nie może opierać się wyłącznie na analizie oferowanych cen poszczególnych sprzedawców. W procesie decyzyjnym należy również wziąć pod uwagę inne aspekty oferty danego sprzedawcy, które wraz z oferowaną ceną powinny decydować o jego wyborze. W artykule zostanie przedstawiony model decyzyjny, stworzony w oparciu o metodę rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych AHP, który wspomaga proces wielokryterialnego wyboru sprzedawcy energii. Abstract. Decision of choice of new vendor, on energy market, can not resist only on analysis of offered individual price of vendors. Potential recipient have to take into consideration in process of choice of new vendor other aspects of his offer which with price commonly decide about choice. In article will be presented a decision model which has been made in foothold about method AHP which is helpful in process of choice of vendor of energy. (AHP method in process of choice vendor of energy). Słowa kluczowe: model wielokryterialny, sprzedawca energii, metoda AHP. Keywords: multicriteria model, vendor of energy, method AHP. Wstęp Otwarcie rynku energii w Polsce dało odbiorcom energii spektrum możliwości związanych z obniżaniem kosztów energii elektrycznej poprzez zmianę sprzedawcy energii. Od 1 lipca 2007 roku, pełne otwarcie rynku energii wprowadziło w życie tzw. zasadę TPA, która umożliwia korzystanie z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego do którego dany odbiorca jest przyłączony bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej [1]. Odbiorca dzięki zasadzie TPA ma możliwość wyboru sprzedawcy energii oferującego mu najkorzystniejsze warunki ofertowe. Powstanie spółek obrotu energią, które zapoczątkowało otwarcie rynku energii, oferujących zróżnicowaną ofertę handlową spowodowało wśród odbiorców energii pewną dezorientację, którego ze sprzedawców wybrać. Pojawił się więc problem wyboru sp[...]

Badania kinetyki początkowego stadium powstawania zanurzeniowych powłok cynkowych na stopach żelaza z różną zawartością krzemu

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano przebieg kinetyki rozpuszczania modelowych stopów żelaza z dodatkiem krzemu w ciekłym cynku odzwierciedlające niekorzystne zjawiska podwyższonej reaktywności w układzie żelazo-cynk. Eksperymenty wygrzewania w temperaturze 440ºC (713K) przeprowadzono w taki sposób, aby wyeliminować mechaniczne i konwekcyjne mieszanie kąpieli cynkowej, co pozwoliło na analizę zjawisk rozpus[...]

Przyczyny powstawania wad powierzchniowych powłoki cynkowej na rurach stalowych

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono wyniki badań nad określeniem przyczyn występowania nadmiernej chropowatości powłok cynkowych na rurach stalowych. Przeprowadzono badania składu chemicznego cynkowanej stali. ujawniono strukturę powłok otrzymanych na badanych rurach. określono skład chemiczny poszczególnych składników strukturalnych powłok. stwierdzono, że przyczyną powstawania chropowatości powierzchni [...]

 Strona 1  Następna strona »