Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Marek Niemas"

Oznakowanie CE wybranych wyrobów budowlanych w zakresie właściwości akustycznych

Czytaj za darmo! »

Postępująca harmonizacja specyfikacji technicznych na wyroby budowlane obejmuje coraz więcej wyrobów budowlanych, których jednymi z właściwości określanych podczas przeprowadzania wstępnych badań typu (ang. ITT-initial type testing) są właściwości akustyczne. W artykule podjęto próbę przybliżenia zasad oznakowywania CE wybranych wyrobów budowlanych w zakresie spełnienia przez nie wymagania [...]

Oznakowanie CE ścian działowych i sufitów podwieszanych w zakresie właściwości akustycznych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zapowiedzią kontynuję omawianie oznakowania CE wyrobów budowlanych w zakresie właściwości akustycznych. W artykule zaprezentuję systemy oceny zgodności wg ETAG 003 (ściany działowe) oraz normy PN-EN 13964:2005 (sufity podwieszane) oraz uwagi do zapisów tych dokumentów. Ściany działowe ETAG 003 W przypadku Wytycznych do europejskich aprobat technicznych ETAG 003 Zestawy wyrobów do[...]

Drgania w budynkach - podstawowe parametry, metody oceny

Czytaj za darmo! »

W2007 r. w numerze wrześniowymmiesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika Fizyki Budowli", rozpoczęliśmy nowy cykl "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiliśmy: rodzaje akustyki technicznej, źródła hałasu oraz osiem działów, które będą prezentowane w kolejnych wydaniach miesięcznika "Materiały Budowlane"; zjawisko fizyczne, jakim jest dźwięk oraz parametry niezbęd[...]

Ochrona akustyczna budynków przed hałasem lotniczym

Czytaj za darmo! »

Hałasem, zgodnie z ogólnie przyjęta definicją ujętą w PN-B-02153: 2002 Akustyka budowlana. Terminy, symbole literowe i jednostki są wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drganiamechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwempowietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka. Zależnie od miejsca i czasu występowania, charakteru ź[...]

Ekrany akustyczne - zasady projektowania i oceny właściwości akustycznych

Czytaj za darmo! »

Ekrany akustyczne,wcelu ochrony przed hałasem transportowym (przy autostradach, drogach ekspresowych i liniach kolejowych) stosowane są obecnie w Polsce na masową skalę, co wiąże się ze znacznymi kosztami.Aby środki finansowe przeznaczone na realizację ekranów przyniosły właściwy efekt, muszą być spełnione następujące warunki: rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne oraz forma przestrzenna ekranów powinny być dostosowane do zadań, jakie mają one spełniać. Parametry akustyczne ekranów powinny być określone wg PN-EN 1793:2001 (Arkusz 1, 2 i 3); parametry akustyczne ekranu, przed jego wprowadzeniem do obrotu i zastosowaniem, powinny być potwierdzone wstępnymi badaniami typu (ang. ITT) zgodnie z PN-EN 14388:2005 (znakowanie CE); po zamontowaniu ekranu w terenie jego sku[...]

Rola pomiarów akustycznych w procesie projektowania i odbioru budynków (cz. I)

Czytaj za darmo! »

Badania akustyczne wspomagają pracę projektanta, wykonawcy, inwestora, dewelopera, a także rzeczoznawcy budowlanego. Informacje, któremożna uzyskać na ich podstawie, obejmują następujące zagadnienia: ● właściwości akustyczne wyrobów budowlanych; ● izolacyjność akustyczną między pomieszczeniami oraz izolacyjność akustyczną pomieszczeń w stosunku do otoczenia zewnętrznego w istniejących budynkach jako wynik badania sprawdzającego lub badania o charakterze diagnostycznym; ● klimat akustyczny w pomieszczeniach, w tym poziomy hałasu pochodzącego od różnych źródeł, warunki pogłosowe lub w przypadku pomieszczeń specjalnych - parametry pola akustycznego; ● akustyczne dane wyjściowe do indywidualnego ustalania wymagań akustycznych w stosunku do budynku l[...]

Rola pomiarów akustycznych w procesie projektowania i odbioru budynków (cz. 2)

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakim jest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasemi drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom hałasu - poziomy ciśnienia akustycznego i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmiennośćwczasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania imetody oceny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających; [...]

Problemy ochrony przed drganiami w budynkach

Czytaj za darmo! »

Drgania oddziałują na budynki w całym cyklu ich życia, począwszy od procesu budowy przez okres eksploatacji po ich utylizację. Większość drgań jest wytwarzana przez urządzenia techniczne w budynku i poza nim, a także w wyniku działalności użytkowników budynku. Na etapie eksploatacji budynki i ludzie w nich przebywający są narażeni na drgania: - przenoszone na budynek przez podłoże, będące wynikiem oddziaływania ruchu komunikacyjnego, zwłaszcza ciężkiego (autobusy, tramwaje, kolej naziemna, kolej podziemna, samochody ciężarowe); - spowodowane pracą urządzeń technicznych zamontowanych w budynku i poza nim (tj. stacje transformatorowe, kotłownie, hydrowęzły, dźwigi, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne itp.); - spowodowane przebywaniem ludzi w budynku i wykonywaniem przez [...]

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków DOI:


  Umocowanie prawne wymagań dotyczących ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zawarte jest w dwóch podstawowych dokumentach wchodzących w skład systemu legislacyjnego w budownictwie. Są to: ● Ustawa Prawo budowlane (z 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz.U. z 2018-01-04); ● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Aktualna wersja, to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćS budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 08.12.2017, poz. 2285), które od 1 stycznia 2018 r. wprowadziło jako obowiązkowe następujące normy, zawierające wymagania akustyczne, a mianowicie: ● PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach; ● PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3:Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych; ● PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4:Wymagania dotyczącewarunkówpogłosowych i zrozumiałościmowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. Przed nowelizacją obowiązywało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. nr 56, poz. 1422 z 18 września 2015 r.). przywoł[...]

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych zagadnienia ogólne, wymagania

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy wyników pracy realizowanej przez Zakład Akustyki ITB w ramach projektu: "Innowacyjne środki i efektywnemetody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowejwstrategii zrównoważonego rozwoju"; Temat 6 "Metody badań i oceny komfortu akustycznego budynków mieszkalnych"1). Realizacja tematu rozpoczęła się w połowie 2010 r., zakończenie przewidziane jest na koniec 2011 r. W wyniku jego realizacji powstanie projekt normy PN określającejwymagania dla poszczególnych klas akustycznych oraz instrukcja zawierająca procedurę określenia klasy akustycznej gotowego budynku. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję klasyfikacji akustycznej budynkówi przykładowe wymagania dla poszczególnych klas akustycznych, które należy traktować jako wstępne. Mogą one bowiemulec pewnymmodyfikacjom w trakcie ustanawiania normy zgodnie z procedurami PKN.Zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych w miejscu zamieszkania stanowi istotny problemspołeczny, techniczny, technologiczny i ekonomiczny. Istotę wymagań akustycznych w budownictwie bardzo dobrze oddaje § 325 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brzmi on następująco: budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. To ogólne sformułowanie wymagania wyraża jedynie intencję prawodawcy wskazującą, że pojęcie "zadowalające warunki akustyczne" uwzględnia hałas jako czynnik wpływający szkodliwie na zdrowie i samopoczucie człowieka, co jest ściśle związane z subiektywną oceną hałasu, szczególnie hałasu w miejscu zamieszkania. W badaniach ankietowych (uzupełnionych pomiarami warunków akustycznych) przeprowadzonych w latach siedemdzie[...]

 Strona 1