Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Igor Piotr KURYTNIK"

Measuring Vibration Parameters with ZigBee Sensor Network in Aspects of Driver Safety

Czytaj za darmo! »

The paper presents the model for measuring the vibration parameter of the cushion-rigid human seat and for presenting the resulting data on the remote graphical display. Some programming examples of graphics display controller are presented. To transfer the data the model uses a wireless, RF communication in Tx/Rx duplex mode and ZigBee transceivers. The ZigBee coordinator module is connected to 32-bit Cortex microcontroller for ability to process the results and to present them graphically. ZigBee technology can be used as an alternative one to other vibration research techniques. Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę badań szkodliwych dla człowieka drgań generowanych przez pojazd. Kierowca pojazdu wyposażony został w czujniki, tworzące sieć sensoryczną. Akwizycja danych przeprowadzana jest w oparciu o technologię ZigBee. Urządzenia RFD (Reduced Function Devices) wykorzystują dane otrzymywane z 3-osiowych akcelerometrów, które następnie przetwarzane są przez 32-bitowy mikrokontroler Cortex M3. Uzyskane z RFD dane mogą być prezentowane na graficznym wyświetlaczu (280x128). (Wykorzystanie transmisji ZigBee do analizy drgań generowanych przez pojazd) Keywords: Microcontroller Cortex, ZigBee, 3-axis accelerometer, WBV. Słowa kluczowe: Mikrokontroler Cortex, ZigBee, 3-osiowy akcelerometr, WBV. Introduction The whole body vibrations (WBV) are very important for healthy reasons. This kind of vibrations is described by Griffin in [5]. WBV and segmental vibrations occur when the human body is in contact with vibrating surfaces: a driving seat, a back seat and a floor. Mechanical vibrations can be harmonic, random or transient and are characterized by a vector quantity and thus consist of both intensity or magnitude and directions measured in three different points (feet, seat, and back). Especially dangerous are vibrations which have frequency similar to natural frequency of human body parts and organs, because then we obtain a phe[...]

Automatyka elektroenergetyczna - stabilność K-termopary Power electric automatics, stability of type K-termocouple DOI:10.15199/74.2016.6.4


  Jedną z najbardziej popularnych termopar do pomiaru wysokich temperatur w energetyce jest termopara na bazie chromowo-niklowych stopów. W USA, byłych republikach radzieckich oraz dawnym RWPG stosowana pod nazwą chromel- alumel, natomiast w Europie Zachodniej jako NiCr-NI lub NiCr-NiAl-/K/. W artkule przedstawiono informacje o stabilności (dryfcie, żywotności czasowej) czujników temperatury typu K (K-termopara), pomiar temperatury do 1250°C. Chemiczny skład materiałów termoelektrod K-termopary podano w tab. I. Siła termoelektromotoryczna (s.t.e.m) K-termopary w punkcie stałym złota wynosi 43 755, 2 μV, czułość 38,3 μV (tab. II). W literaturze podane są różne wartości górnego zakresu temperatury dla stosowania K-termopary. Większość ekspertów uznaje za prawdopodobne wartości maksymalnych temperatur, podanych w tabelach NSCh (nominalnych statycznych charakterystyk), jednakże są one inne w różnych państwach. Według standardu FRM DIN 43710 wartość s.t.e.m podana jest przy maksymalnej temperaturze 1200°C, wg standardu angielskiego BS 4937 s.t.e.m podawana jest dla temperatury 1372°C. Ostatnia wartość temperatury praktycznie jest równa temperaturze topnienia alumelu oraz o 25°C niższa od punktu topnienia chromelu, co w konsekwencji oznacza, że należy stosować maksymalne temperatury z NSCh jako temperaturowe kryterium eksploatacji.W tab. [...]

Problems of Massive Data Storage in cardiac event monitoring using microcontroller dsPIC

Czytaj za darmo! »

The core of the project is the high performance DSP of the dsPIC33F family. It receives data from medical sensors, implements signal detecting and processing on DSP, then data is sent through the SPI bus to the mass storage device such as the removable Flash-based media card for further analysis. For a practical reason the SanDisk 512 MB SD card was used. Low power portable and easily implemented Holter method of recording electrocardiogram EKG is researched. Streszczenie Tematyka pracy dotyczy ciągłego monitoringu pracy serca przy użyciu rejestratora Holtera. Rozwiązanie proponowane przez autorów pozwala uzyskać wysoką sprawność cyfrowego przetwarzania sygnałów z użyciem mikrokontrolera dsPIC33F. Proponowane rozwiązanie zapewnia mały pobór mocy i łatwą implementację w technologii sc[...]

Reducing vibration and torsional oscillations in mechanical system

Czytaj za darmo! »

The subject of the paper is vibration monitoring and measurements of the remote object in the pneumatic self-regulating clutch. Data from accelerometer sensor is further processed in dsPIC microcontroller targeted in minimalizing the torsional oscillations in mechanical system. Differential pneumatic flexible clutch is applied for reducing the torsional oscillation phenomena during the regular operation. Conclusions are derived and formulated. Streszczenie: Praca dotyczy nowych sposobów dostrajania układów mechanicznych drgających skrętnie za pomocą sprzęgieł pneumatycznych. Ograniczenie rezonansowych drgań skrętnych w układach mechanicznych w oparciu o układ mikroprocesorowy jest przedmiotem przedstawionych badań. Układ zawiera akcelerometr wraz z procesorem 16 bitowym ds. PIC. (Redukcja drgań skrętnych za pomocą sprzęgła pneumatycznego). . Key words: dsPIC, flexible differential shaft coupling, 3-axis accelerometer, PWM duty cycle Słowa kluczowe: dsPIC, elastyczne pneumatyczne sprzegnięcie wałów, drgania skrętne, akcelerometr, sprzęgła pneumatyczne Torsional oscillation dumping in the mechanical system Long time operation of mechanical system causes fatigue and changing of mechanical properties of piston machinery that are able to causes dangerous torsional oscillation in the mechanical system. This problem can be solved by means of suitable modification of dynamic properties of flexible shaft couplings. One of solution is pneumatic flexible shaft coupling that have constant characteristic[...]

Synthesis and simulation of stator rms voltage control circuit of cage induction machine operating as generator in small hydropower plant supplying off-grid customers

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium "Symetrycznego optimum" wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana niskospadową turbiną wodną typu Banki-Michella-Cinka. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami symulacyjnymi tego układu. (Synteza układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną w małej energetyce wodnej) Abstract. The paper presents synthesis of cage induction motor stator rms voltage control circuit, This machine operates as a generator supplying off-grid customers. It is controlled with the help of linear criterion of "optimum magnitude" suggested by C. Kessler. Induction machine is driven by low-head water turbine of Banki-Michell-Cink type. The synthesis process of the control system has been accompanied by simulation studies of the system. Słowa kluczowe: Mała elektrownia wodna, generator asynchroniczny, sieć wydzielona, układ regulacji. Keywords: Small hydroelectric plant, asynchronous generator, isolated grid, control system Introduction Three-phase induction machine is among the simplest and most reliable of all electric machines. It has been comprehensively used in numerous technical applications. It is an electromechanical converter that can operate as either motor or a generator. In case of machine operating with a power grid, change in the machine operational mode is achieved by variation in rotational speed. Basic condition of using asynchronous machine as a generator in separate grid is its excitation. Capacitor bank may be a source of alternating magnetic field; it is then connected in parallel to the machine stator while machine rotates (Fig. 1). This system is not supplied from the mains, but it may start operating as generator, when se[...]

Voltage control in the stator circuit of cage induction machine operating as generator in small scale hydropower plant

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium "Optimum wartości" wg C. Kessler'a. Maszyna indukcyjna jest napędzana maszyną indukcyjną zasilaną z przemiennika częstotliwości, która symuluje turbinę wodną. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami eksperymentalnymi tego układu. (Układ regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną) Abstract. The synthesis of RMS voltage control system in the stator circuit of squirrel cage induction machine based on the linear criterion of " optimum magnitude" by C. Kessler 'a was performed. The squirrel cage induction machine was operating as a generator in autonomous (isolated) network. Induction machine is driven by an induction machine supplied from the inverter, which simulates the low pressure head water turbine. Synthesis process of the control system was supported by experimental studies of this system. Słowa kluczowe: Mała elektrownia wodna, generator asynchroniczny, sieć wydzielona, układ regulacji. Keywords: Small hydroelectric power plant, asynchronous generator, isolated grid, control system Introduction Three-phase induction machine is a electromechanical transducer and as such may operate either as motor or as generator. When machine is connected to the grid, change of operation mode may be achieved by varying its rotational speed. If machine is to operate as a generator in isolated grid, additional conditions must be met [4,5]. Proper excitation of the machine is the crucial requirement if machine is to operate within a isolated grid (for instance in small hydroelectric power plant). Variable magnetic field may be generated by a capacitor bank connected in parallel to the stator windings. The machine will generate electrical energy, i[...]

Badania zaburzeń elektromagnetycznych na przyłączach energetycznych odnawialnych źródeł energii DOI:10.12915/pe.2014.05.055

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono niektóre problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych, podano skutki ich oddziaływania na ludzi i środowisko. Przedstawiono metody badań zaburzeń, stosowane urządzenia pomiarowe oraz przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń, występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i elektrowni wodnej. Abstract. The paper presents some problems concerning the tests of electromagnetic disturbances produced by renewable energy sources. There is a description of the disturbances types, focusing mainly on impulse disturbances and the possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of disturbances occurring in the main power circuits of wind and small hydro-electric power plants (The tests of electromagnetic disturbances on the power connections of renewable energy sources). Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, odnawialne źródła energii. Keywords: electromagnetic disturbances, renewable energy sources. doi:10.12915/pe.2014.05.55 Wprowadzenie W procesie wytwarzania energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii takie jak elektrownie wiatrowe i wodne, występują niekorzystne efekty w postaci zaburzeń elektromagnetycznych, które nakładają się na generowany sinusoidalny przebieg sieciowy. Zaburzenia te są produktem ubocznym tego procesu. Mają one różnorodny charakter. Najczęściej są to przebiegi impulsowe - pojedyncze impulsy lub ich wiązki, występujące w sposób przypadkowy lub okresowy. Impulsy te mają różne kształty, przy czym najczęściej zbliżone są do przebiegu wykładniczego lub oscylacyjnego tłumionego. Występują też zapady i zaniki napięcia sieciowego, przy czym niektóre z nich powtarzają się z określoną częstotliwością. Zdarza się również dość cz[...]

Triboelectricity and construction of power generators based on it DOI:10.15199/48.2018.01.41

Czytaj za darmo! »

Over the last decade the energy harvesting technology has been very intensively developed for self-powered mobile electronics. One of the most promising are systems that convert human-body motion to electricity. This was made possible due to reducing the power consumption of modern wearable electronic devices. There exist many of motion energy-harvesting techniques based on various physical principles: piezoelectric, triboelectric, electromagnetic, and electrostatic and others. However, unfortunately, the direction of mechanical movement, which can be harvested by a triboelectric [1] or piezoelectric [2] energy generator, is usually limited to a single direction. Therefore, the development of devices that do not depend on the direction of movement is very popular in the market [3]. In addition, due to small efficiency of each of transformation principles, many systems work simultaneously using multiple conversion methods. The massive development of the world electronic technology follows a general trend of miniaturization, portability and functionality. The development of mobile phones is a typical example of miniaturization, from the transistors based on huge-size machines, to solid state MOSFET based on handhold cell phones or smart watches with communication functionality. Such small size electronic devices operate at ultralow power consumption, making it possible to be powered by the energy harvested from our living environment [1]. New technologies that can harvest energy from the environment as sustainable self-sufficient micro-power sources are a newly emerging field of nanoenergy, which is connected with applications of nanomaterials and nanotechnology for harvesting energy to power micro or nano-systems. We have mainly utilized two physical effects for harvesting small-magnitude mechanical energies: piezoelectric and triboelectric ones. The first of these is described quite well in the literature [2], so the seco[...]

Algorithms of topology building in the Wireless Sensor Networks

Czytaj za darmo! »

The wireless sensors networks makes possible creation of different network topologies. Such construction associations is possible between the network elements, to provide the minimum fence of force through settings. It is particular substantial, one of main queries before WSN (Wireless Sensor Network) and have a long time labor of settings, without the exchange of source of energy. Application of such building topologies algorithms which will allow on a rational manage energy is substantial consequently. Streszczenie. Bezprzewodowe sieci czujników umożliwiają tworzenie różnych topologii sieciowych. Możliwe jest takie zbudowanie połączeń pomiędzy elementami sieci aby zapewnić minimalny pobór mocy przez urządzenia. Jest to szczególnie istotne, gdyż jednym z głównych wymagań wobec WSN ([...]

Experimental Research of the Analog Multiplier based on Field-effect Transistors DOI:10.15199/48.2017.11.39

Czytaj za darmo! »

Analog multipliers is the second most frequently used functional element for processing analog signals after the operational amplifiers. They are important building blocks in many signal processing circuits like correlators, convolvers, adaptive filters, modulation detection, frequency translation, etc. Analog multipliers are the part of quadrature modulators that are used in forming signals with modern types of digital modulation, such as MSK, BPSK, DQPSK or QAM [1-3]. Several techniques of implementing analog multipliers, using field-effect transistors (FET), have been reported. They are the variable transconductance technique [4-6], the voltage-controlled transconductance technique, which employs FET transistors operating in the triode region [7-9], techniques based on square-law characteristics of FET transistors operating in the saturation region, implementing either the quarter-square identity [10- 12] or other algebraic identity [13, 14]. For electronic signals’ level control, controlled signal is multiplied by a constant voltage with the usage of the multiplier. With the implementation of adaptive filters and noise compensators, it is important to provide high linearity of characteristics when working with small signals, which is provided using analog multipliers. The structure of almost all modern phase-meters includes an analog multiplier. In the multiplying result spectrum of the two sinusoidal signals with the same frequency there is a constant component, which is directly proportional to the cosine of the phase shift. Therefore, the perfection of the analog multipliers and improvement of their characteristics is an important and urgent task. Formulation of the problem Balance and ring frequency converters circuits which based on bipolar transistors do not eliminate nonlinearity products of third and higher orders, even using specially selected semiconductor elements [15, 16]. This explains the significa[...]

 Strona 1