Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Nowak"

HANBELL - światowa jakość sprężarek śrubowych


  W artykule omówiono sprężarki śrubowe Hanbell dystrybuowane przez firmę Wigmors. Publikacja ma na celu zaprezentowanie tych urządzeń oraz rozpowszechnienie asortymentu półhermetycznych sprężarek śrubowych Hanbell. 1. Opis Półhermetyczne sprężarki śrubowe z serii RC2 zostały zaprojektowane do pracy w zakresie średnio i wysokotemperaturowym we wszystkich możliwych zastosowaniach, jak: komory chłodnicze, klimatyzacja, schładzanie cieczy etc. Specjalna konstrukcja profilu wirnika śruby pozwal[...]

EFEKTYWNE ROZGŁASZANIE W WIELOHOPOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ. EFFECTIVE BROADCASTS IN MULTIHOP WIRELESS NETWORK DOI:10.15199/59.2016.8-9.32


  Znanych jest wiele rozwiązań problemu rozgłaszania wiadomości w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Rozwiązania te różnią się w zależności od wielkości sieci, dostępności informacji o topologii, modelu komunikacji, wymagań gwarancji dostarczenia wiadomości itp. Sieci dedykowane są do różnych zastosowań i różnią się specyfiką występujących w nich problemów związanych z komunikacją. W artykule przedstawiono kilka znanych rozwiązań problemu rozgłaszania oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie, dedykowane do specyficznego problemu sieci typu AMI (Advanced Metering Infrastructure - zaawansowana infrastruktura pomiarowa). Sieć ta zakładała model komunikacji jeden-do-wielu, stosunkowo niewielką dynamikę zmian w sieci, możliwość istnienia długich ścieżek na drodze transmisji oraz szereg innych wymagań. Analizowane algorytmy nie spełniały postawionych wymagań. Artykuł opisuje opracowaną metodę i porównuje ją do wybranych rozwiązań referencyjnych Abstract: There exists a number of solutions to the problem of messages broadcast in wireless ad-hoc networks. The solutions differ depending on the size of the network, availability of topology information, communication model, requirements on message delivery guarantee etc. The networks are dedicated to different applications and they differ with specificities of communication problems. The paper presents several known solutions of broadcast problem and shows proprietary solution, intended for specific network of AMI (Advanced Metering Infrastructure) type. The network has one-to-many communication model, relatively small dynamics of changes in the network and other requirements. Analyzed algorithms do not meet all the requirements. The article describes developed method and compares it to chosen reference solutions. Słowa kluczowe: Sieci bezprzewodowe, Internet rzeczy, rozgłaszanie w sieciach bezprzewodowych Keywords: Wireless networks, Internet of Things, broadcast in wireless netw[...]

 Strona 1