Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz SZEWCZYK"

Bezczujnikowe sterowanie generatorem klatkowym w stanach lotnego startu elektrowni wiatrowej

Czytaj za darmo! »

Elektrownie wiatrowe pracujące na sieć i wyposażone w przekształtniki dwukierunkowe AC-DC-AC, dzięki zastosowaniu generatorów indukcyjnych klatkowych mogą zapewniać efektywne generowanie energii w szerokim zakresie zmian wiatru. W artykule przedstawiono analizę lotnego startu elektrowni wiatrowej z generatorem klatkowym i cyfrowym układem sterowania. Przedstawiono wyniki symulacji lotnego startu generatora klatkowego w układzie ze sterowaniem skalarnym i czujnikiem prędkości o niskiej rozdzielczości, wykorzystywanym w elektrowni do kontroli przekładni, oraz stan przejściowy po załączeniu bezczujnikowego układu regulacji ze sterowaniem multiskalarnym. Abstract. Wind energy conversion systems (WECS) with cage induction generators and full-scale AC-DC-AC converters connected to grid have many advantages, i.e. wide wind speed range of operation. The induction generator control needs a particular starting procedure. On-the-fly start of induction generator is discussed in present paper. Simulations of the scalar control with low resolution speed sensor during start-up are presented. Sensorless multiscalar control of induction generator is proposed and verified by simulations. (Sensorless control of induction generator during on-the-fly start of wind energy conversion system). Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, generator indukcyjny klatkowy, obserwator stanu, lotny start. Keywords: wind energy conversion system, cage induction generator, state observer, on-the-fly start. Wstęp Małe i średnie elektrownie wiatrowe, o mocy do 100kW, z generatorami indukcyjnymi klatkowymi mogą efektywnie pracować w szerokim zakresie zmian prędkości wiatru [1]. Obniżenie kosztów elementów energoelektronicznych, obserwowane w ostatnich latach, oraz postępy w technologii sterowania przyczyniły się do wzrostu zainteresowania elektrowniami wiatrowymi z generatorami klatkowymi w układzie wielostopniowym z przekładnią oraz przekształtnikiem dwukierunkowym AC/DC/AC [2[...]

Sterowanie małą elektrownią wiatrową z wykorzystaniem efektu przeciągnięcia DOI:10.15199/48.2018.05.19

Czytaj za darmo! »

Elektrownie wiatrowe projektowane i budowane są w szerokim zakresie mocy: od setek watów do nawet 7MW. Ich głównym zadaniem jest produkcja energii elektrycznej, która jest transportowana do sieci elektroenergetycznej. Duże elektrownie wiatrowe są to głównie elektrownie o poziomej osi obrotu ze zmiennym kątem ustawienia łopat, przyłączane do sieci elektroenergetycznej przez przekształtnik i wyposażone w rozbudowany układ sterowania. Od kilku lat podobne rozwiązania są coraz częściej stosowane także w małych elektrowniach wiatrowych; przyłączane są przez przekształtnik, który odpowiada za sterowanie prędkością i mocą elektrowni wiatrowej. Decyduje o tym maksymalizacja wytwarzania energii i malejące koszty układów przekształtnikowych. Przy małej mocy elektrowni wiatrowej na ogół rezygnuje się z zastosowania zmiennego kąta ustawienia łopat ze względu na dodatkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Małe elektrownie wiatrowe projektowane są w dwóch wariantach, z pionową i z poziomą osią obrotu wirnika. Porównanie cen, sprawności i właściwości elektrowni o pionowej i poziomej osi obrotu dla różnych przedziałów mocy zwykle wypada na korzyść tych ostatnich. Elektrownie o pionowej osi obrotu są natomiast bardziej atrakcyjne jako obiekty architektoniczne w przestrzeni zurbanizowanej. Definicja małej elektrowni wiatrowej jest różnie przyjmowana w zależności od przepisów krajowych. Według ustawy o OZE elektrownia o mocy do 40 kW jest mikroelektrownią, a elektrownia o mocy od 40 kW do 200 kW jest małą elektrownią. W Polsce za moc elektrowni wiatrowej przyjmuje się moc deklarowaną przez producenta. W przepisach Unii Europejskiej mała elektrownia ma wirnik o powierzchni omiatanej przez łopaty nie większej niż 200 m2. Przedmiotem artykułu jest mała elektrownia wiatrowa o poziomej osi obrotu i stałym kącie ustawienia łopat. Celem pracy jest sposób sterowania zapewniający optymalne wykorzystanie energii wiatru a jednocześnie szybkie og[...]

Układ sterowania małą elektrownią wiatrową z generatorem indukcyjnym

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono układ sterowania małej, zasilanej z 1 fazy elektrowni wiatrowej, w której wykorzystano generator indukcyjny z przekształtnikiem energoelektronicznym i zasobnikiem energii w postaci kondensatora i dławika. Przeprowadzono badania symulacyjne zasobnika energii oraz przedstawiono realizację aplikacyjną z silnikiem wiatrowym o mocy 12kW. Badania symulacyjne jak i doświadczenia eksploatacyjne wykazały dobre właściwości bezczujnikowego regulacji silnika asynchronicznego pracującego jako generator oraz możliwość oddawania energii do sieci jednofazowej z zachowaniem stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym. Abstract. The structure of control systems of small, 1 phase wind power station based on 3 phase induction generator are presented in the paper. Optimizing cost[...]

Sterowanie rozdziałem energii w układach przekształtnikowych pojazdów elektrycznych i źródeł odnawialnych

Czytaj za darmo! »

W referacie omówiono wybrane zagadnienia sterowania rozdziałem energii zintegrowanych zasobników energii, zawierających akumulatory i superkondensatory, stosowanych w układach przekształtnikowych małej mocy. Przedstawiono charakterystyki statyczne współczynnika kd rozdziału energii zasobnika małego pojazdu elektrycznego zapewniającego minimalizacją strat energii w obwodzie DC oraz charakterystyki dynamiczne rozdziału energii w układach przekształtnikowych stosowanych do przekształcania energii źródeł odnawialnych. Pokazano badania symulacyjne i eksperymentalne przekształtnika typu LCCT-Z współpracującego z superkondensatorowym zasobnikiem energii. Abstract. The paper discusses the energy management in power electronics systems containing energy storages. The example of the drive system of the small electric vehicle and the renewable generation system are considered. Simulation and experimental results of LCCT-Z source inverter are presented. (Energy management in power electronics systems of pure electric vehicles and renewable energy generation systems). Słowa kluczowe: zasobnik energii, przekształtnik, sterowanie, superkondensator. Keywords: energy storage system, power electronic converter, energy management, ultracapacitor. Wstęp Układy zintegrowanych zasobników energii elektrycznej (z ang. ESS - Energy Storage Systems) zawierające akumulatory i superkondensatory znajdują zastosowanie w napędach przekształtnikowych pojazdów elektrycznych [1] - [9] zapewniając poprawę sprawności energetycznej oraz wpływając na wydłużenie żywotności akumulatorów. Zadaniem zintegrowanego zasobnika energii jest:  zapewnienie określonej ilości energii dla realizacji zadanego zasięgu pojazdu pomiędzy kolejnymi cyklami ładowania akumulatorów,  zapewnienie określonej mocy chwilowej dla realizacji cyklu jazdy z określoną dynamiką,  zapewnienie określonej żywotności akumulatorów ze względu na liczbę cykli ładowania - rozładowania. [...]

SiC-based phase-shift dual half bridge DC-DC converter as a key component of multilevel cascaded MV converters DOI:10.12915/pe.2014.09.50

Czytaj za darmo! »

The paper describes SiC-based dual half bridge (DHB) DC-DC converter considered as a key component of high frequency isolated multilevel cascaded medium voltage converters. Two topologies of bi-directional DC-DC converters: the resonant half-bridge DC-DC converter and the phase-shift DHB converter are compared in the paper. Experimental results of SiC-based 50 kHz DHB DC-DC converter are presented in the paper. Streszczenie. W artykule przedstawiono dwukierunkową izolowaną przetwornicę półmostkową DC-DC z izolacją realizowaną za pomocą transformatora wysokiej częstotliwości jako proponowany podstawowy moduł funkcjonalny kaskadowych przekształtników średniego napięcia. Porównano dwie topologie izolowanych przetwornic półmostkowych DC-DC: rezonansową oraz ze sterowaniem przesunięciem fazowym napięć strony pierwotnej i wtórnej transformatora. Przedstawiono analizę oraz wyniki eksperymentalne przetwornicy półmostkowej DC-DC z przyrządami SiC pracującej z częstotliwością 50kHz. (Dwukierunkowa izolowana przetwornica półmostkowa DC-DC z przyrządami z węglika krzemu jako podstawowy moduł funkcjonalny wielopoziomowych kaskadowych przekształtników SN). Keywords: dual half bridge DC-DC converter, silicon carbide, cascaded multilevel medium voltage converter, zero voltage switching. Słowa kluczowe: izolowana dwukierunkowa przetwornica półmostkowa DC-DC, węglik krzemu, kaskadowy wielopoziomowy przekształtnik średniego napięcia, przełączanie przy zerowym napięciu. doi:10.12915/pe.2014.09.50 Introduction The recently observed growth in heavy industry, oil and gas, mining, and traction as well, creates continued demand for medium voltage (MV) AC drives. The market situation of MV drives is driven by the rising global energy consumption and simultaneously by the increase of energy-save innovations. Nowadays trend is to replace some of low voltages drives with MV systems. In contrast to a low voltage drive, a transformer is usually not needed to reduce[...]

 Strona 1