Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Michalska"

Dezaktywacja katalizatorów parowego reformingu w warunkach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań próbek zużytych katalizatorów parowego reformingu ustalono, że zmiany ich właściwości wytrzymałościowych, powodujące wzrost oporów, są niewielkie. Spadek aktywności jest zróżnicowany wzdłuż długości rury, największy w górnej części i spowodowany zatruciem siarką. Natomiast zróżnicowanie dyspersji niklu jest małe i związane z temperaturą pracy. Przedstawiono konsekwencje technologiczne dezaktywacji katalizatorów w wyniku długoletniej pracy. Com. catalysts of the steam reforming (products of the Fertilizers Research Institute, PL) were analyzed for mech. strength, activity, Ni dispersion, and Ni active surface after long-term operation (up to 8 years) under industrial conditions in 5 plants. The loss of the catalyst activity was high on the inlet to the cat[...]

Przyczyny dezaktywacji niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w reaktorze przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę przebiegu dezaktywacji złoża katalizatora uwodornienia benzenu w procesie przemysłowym za pomocą matematycznego modelu oraz laboratoryjną ceną właściwości katalizatora po pracy. Stwierdzono, że główną przyczyną utraty aktywności katalizatora jest oddziaływanie depozytów węglowych powstających podczas eksploatacji. Deactivation of nickel catalyst used for hydrogenation of PhH was studied in com. reactor. Samples of the used catalyst were analyzed for Cl ion and S contents, sp. surface, porosity, mech. strength, catalytic activity in the hydrogenation of PhH and for C deposit compn. The model calcn. data and results of exp. detn. did not agree. The reasons for catalyst deactivation were connected with C deposition on the catalyst surface. Reakcja uwodor[...]

Wpływ ceru lub lantanu na aktywność niklowych katalizatorów metanizacji tlenków węgla


  Zbadano wpływ dodatku małych ilości ceru lub lantanu, na aktywność niklowego katalizatora metanizacji. Spreparowano szereg próbek katalizatorów zawierających różne ilości promotorów i zmierzono ich aktywność w metanizacji małych zawartości CO i CO2 w wodorze. Stwierdzono, że dodatek tlenków Ce lub La, znacznie zwiększył aktywność katalityczną. Wpływ ten zaznaczał się silniej w niższej temperaturze pracy oraz silniejszy był dla ceru i dla metanizacji CO2. Ce or La-doped Ni catalysts were prepd. by copptn. from aq. solns. of Ni(NO3)2, Ce(NO3)3 and La(NO3)3 with Na2CO3 and Na3AlO3, pelletized with Al2O3 and studied for activity in redn. of C oxides to MeH at 180-210°C. The addn. of Ce or La oxides resulted in an increase in catalytic activity of the catalysts at 180°C and content of the oxides 3% by mass. The activity decreased with increasing reaction temp. W technologii przygotowania gazu do syntezy amoniaku, stosowane są katalizatory niklowe do parowego reformingu węglowodorów oraz do oczyszczania gazu przez metanizację małych zawartości tlenków węgla. Katalizatory niklowe mogą być poddawane promotowaniu dla poprawienia właściwości. Tlenki ceru i lantanu zastosowane jako dodatki, zwiększają aktywność niklowych katalizatorów parowego reformingu węglowodorów. Towarzyszy temu wzrost odporności na zawęglanie1). Korzystny wpływ dodatków ceru lub lantanu stwierdzono także dla katalizatorów metanizacji tlenków węgla2). Celem pracy było zbadanie wpływu małych ilości dodatków Ce i La (poniżej 1% mas.), na aktywność niklowego katalizatora metanizacji przygotowanego zgodnie z technologią produkcji przemysłowego katalizatora RANG‑19. aInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy; bUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Andrzej Gołębiowskia, Kazimierz Stołeckia, *, Kamila Michalskaa, Ryszard Narowskia, Tadeusz Borowieckib Wpływ ceru lub lantanu na aktywność niklowych katalizatorów metanizacji tlenków węgla Effect of cerium or lant[...]

Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu. Cz. I. Badania laboratoryjne


  Badano właściwości katalizatorów Ni‑Al i Ni‑Cu‑Al o zawartości 0-35% mas. CuO i stałej ilości 15% Al2O3, otrzymanych metodą współstrącania. Oceniono aktywność w reakcji uwodornienia benzenu do cykloheksanu oraz selektywność do produktów ubocznych, tzn. metylocyklopentanu i metylocykloheksanu. Stwierdzono, że zawartość miedzi do 17% mas. CuO nie wpłynęła wyraźnie na aktywność katalizatora, a przy wyższych zawartościach, aktywność obniżyła się o 20-40%. Dodatek miedzi wyraźnie poprawił selektywność katalizatora. Przy optymalnej zawartości 17% mas. CuO, ilość powstającego metylocyklopentanu uległa zmniejszeniu o ok. 50%, a metylocykloheksanu o ok. 20%. Five Cu-modified Al2O3-supported Ni catalysts were prepd. by copptn. from aq. solns. of Ni(NO3)2 and Cu(NO3)2 with aq. dolns. of Na2CO3 and Na3AlO3 at 80°C and pH 7.2, calcined at 380°C and studied for activity in hydrogenation of PhH at 180-220°C and selectivity in cyclohexane formation. The addn. of Cu resulted in a substantial decrease in formation of Me cyclohexane and Me cyclopentane by-products. The optimum content of CuO in the catalyst was 17% by mass. Obszerny przegląd prac dotyczących uwodorniania benzenu na katalizatorach Ni i Ni‑Cu znajduje się w monografii1). Od czasu jej wydania (1995 r.) ukazało się ok. 30 publikacji na ten temat, ale żadna z nich nie dotyczyła uwodorniania benzenu na katalizatorach Ni‑Cu. Podstawowe wyniki badań uwodorniania benzenu na katalizatorach Ni‑Cu znajdują się w pracach2-4), gdzie także dokonano przeglądu wcześniejszej literatury. Badania przeprowadzono na próbkach katalizatorów zawierających 0-100% niklu, otrzymywanych metodą współstrącania. Katalizatory miały niską dyspersję, zatem w aspekcie technologicznym wyniki tych badań są mało przydatne. Stwierdzono jednak, że dod[...]

Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu Cz. II. Półtechniczna ocena aktywności i selektywności


  Otrzymano niklowo-miedziowy katalizator w skali półtechnicznej, wg poprzednio opisanej receptury. Przeprowadzono porównawcze badania nowego katalizatora i katalizatora KUB‑3 w procesie uwodornienia benzenu w rurze jednostkowej w zakresie parametrów procesu przemysłowego. Katalizator Ni‑Cu w porównaniu z katalizatorem KUB‑3 charakteryzował się aktywnością wyższą o ok. 70%, był także bardziej selektywny, powstawało na nim o 87% mniej metanu, o 25% mniej metylocyklopentanu i o 88% mniej metylocykloheksanu. A new Cu-modified Ni catalyst was compared with a com. Ni catalyst in hydrogenation of PhH at 170°C in a pilot-plant tubular reactor (diam. 27 mm, length 1.6 m) in respect of its activity and selectivity. The addn. of Cu resulted in an increase in catalytic activity by 70% and selectivity of cyclohexane formation. The content of MeH was decreased by 87%, Me cyclopentane by 25% and Me cyclohexane by 88% in the reaction product.� Uwodornienie benzenu do cykloheksanu jest pierwszym etapem produkcji kaprolaktamu w polskiej technologii Cyclopol1-3). Proces przemysłowy prowadzony jest w fazie gazowej na katalizatorze nikloaInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy; cUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Stefan Szarlika, Kazimierz Stołeckib, *, Andrzej Gołębiowskib, Ryszard Narowskib, Kamila Michalskab, Tadeusz Borowieckic Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu Cz. II. Półtechniczna ocena aktywności i selektywności Copper-modified nickel catalyst for hydrogenation of benzene Part 2. Pilot plant studies Dr inż. Kazimierz STOŁECKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 01/2011, str. 92. Dr inż. Stefan SZARLIK w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Polit[...]

Aktywność katalizatorów rutenowych opartych na węglu aktywnym w reakcji metanizacji tlenku węgla(II)


  Spreparowano katalizatory Ru/węgiel aktywny do procesu metanizacji tlenku węgla(II). W charakterze nośników zastosowano dwa różne modyfikowane węgle aktywne. Dla otrzymanych katalizatorów określono dyspersję fazy aktywnej. Zbadano także odporność nośników i katalizatorów na metanizację. Pomiary kinetyczne w reakcji metanizacji tlenku węgla(II) przeprowadzono w szklanym reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Określono zależność aktywności katalizatora od rodzaju użytego nośnika węglowego. Two Ru catalysts supported on modified active C were prepd. Dispersion of the active phase as well as the resistance of carriers and Ru/C materials to unwanted methanation of the support were detd. The catalytic activity of the resulting systems was tested in CO methanation at 220-270°C and 1 atm. The activity depended strongly on the kind of C support used. Nośnikowe katalizatory rutenowe są stosowane w wielu procesach przemysłowych. Wymienić tu należy przede wszystkim syntezę amoniaku1), ale również wiele reakcji uwodornienia monoolefin do alkanów, aldehydów alifatycznych do alkoholi, lub ketonów alifatycznych do alkoholi2). Katalizatory, których fazę aktywną stanowi ruten, są też stosowane w przemysłowym procesie metanizacji tlenków węgla. Katalizatory rutenowe do niskotemperaturowej metanizacji tlenków węgla wodorem są oferowane przez takie firmy, jak Alvigo (RKM-3) i Süd Chemie (METH 150)3). W literaturze można znaleźć wiele doniesień na temat rutenowych katalizatorów do procesu metanizacji COx, osadzonych na takich nośnikach, jak tlenek glinu4-7), tlenek tytanu5, 8) lub krzemionka6, 7, 9). Niewiele jest natomiast prac dotyczących układów opartych na węglu. Z dostępnych doniesień literaturowych wiadomo, że stosując modyfikowane węgle aktywne jako nośniki można uzyskać aktywne katalizatory Ru/C do procesu metanizacji3, 10). Jednak zagadnienie wpływu rodzaju użytego węgla aktywnego na aktywność otrzymanych katalizatorów[...]

 Strona 1