Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Maria Kurańska"

Effect of the geometry of fillers on the cell structure and performance of rigid polyurethane foams Wpływ geometrii napełniacza na strukturę komórkową i wybrane właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych DOI:10.15199/62.2016.10.36


  Rigid polyurethane (PU) foams were modified by addn. of expanded graphite (plate filler) and cenospheres (spherical filler) to study the effect of the fillers shape and content on the cell structure and apparent d., compressive strength, friability, H2O absorption, coeff. of thermal cond. and dimensional stability of the resulting porous material. The highest cell nucleation capability was obsd. for the spherical filler introduced into the PU system up to 5% by mass and for the plate filler introduced above 7% by mass. The addn. of expandable graphite (1% by mass) and cenospheres (up to 5% by mass) resulted in a decrease in thermal cond. and H2O absorption. The PU foams showed good dimensional stability. The addn. of spherical filler (up to 10% by mass) resulted in an increase of the mech. strength of the PU foams. Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowano grafitem ekspandowanym (napełniacz płytkowy) i cenosferami (napełniacz sferyczny). Przeprowadzono analizę wpływu kształtu oraz zawartości tych napełniaczy na strukturę komórkową oraz gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, kruchość, chłonność wody, współczynnik przewodzenia ciepła i stabilność wymiarową otrzymanych materiałów porowatych. Największą zdolnością do nukleacji komórek charakteryzował się napełniacz sfe-ryczny wprowadzony do systemu PUR w ilości do 5% mas., a napełniacz płytkowy w przypadku modyfikacji przekraczającej 7% mas. Wprowadzenie grafitu ekspandowanego w ilości 1% mas. oraz cenosfer w ilości do 5% mas. powoduje zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła modyfikowanych materiałów piankowych. Modyfikacja matrycy poliuretanowej napełniaczami sferycznym oraz płytkowymi powoduje zmniejszenie chłonności wody i nie wpływa istotnie na wartość kruchości otrzymanych pianek. Wszystkie modyfikowane materiały piankowe charakteryzują się dobrą stabilnością wymiarową, a wprowadzenie do kompozycji poliuretanowej napełniacza sferycznego w ilości do 10% m[...]

Synteza poliuretanów z udziałem surowców odnawialnych


  Na skalę laboratoryjną syntezowano poliole z olejów roślinnych (palmowego i rzepakowego), utleniając wiązania podwójne i otwierając pierścienie oksiranowe za pomocą glikolu dietylenowego lub heksanodiolu. Uzyskane poliole charakteryzujące się liczbami hydroksylowymi w zakresie 77-294 mg KOH/g posłużyły do wytworzenia porowatych materiałów poliuretanowych. Otrzymano sztywne i elastyczne materiały porowate o różnej gęstości pozornej, w których 30% mas. poliolu petrochemicznego zostało zastąpione poliolem z oleju rzepakowego lub palmowego. Dokonano oceny wpływu komponentów z surowców odnawialnych na wybrane właściwości wytworzonych tworzyw poliuretanowych. Palm and rapeseed oils were epoxidized with H2O2 in AcOH/ PhMe in presence of H2SO4 and converted with (HOCH2CH2)2O or HO(CH2)6OH in presence of H2SO4 to resp. polyols at 102-106°C under microwave irradn. The polyols (hydroxyl no. 77-294 mg KOH/g) were reacted with MeC6H3(NCO)2 or polymeric (ONCC6H4)2CH2 in presence of amine catalysts, surfactants and H2O, optionally Ca stearate and flax fibers (optionally after addn. of com. polyols) to polyurethane foams. The foam samples were studied for compression, tensile and bending strengths, heat cond., d., thermal stability and porous structure. The replacing up to 30% by mass of the com. polyols with the prepd. ones did not result in any deterioration of the rigid and flexible polyurethanes produced. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Aleksander Prociak*, Piotr Rojek, Henryk Pawlik, Maria Kurańska Synteza poliuretanów z udziałem surowców odnawialnych Synthesis of polyurethanes under involving renewable raw materials Mgr inż. Piotr ROJEK w roku 2009 ukończył studia w Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich tej uczelni. Specjalność - technologia tworzyw sztucznych, otrzymywanie poliureta[...]

Effect of the isocyanate index and the type of based rapeseed oil-based bio-polyols on the thermal properties and flammability of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams Wpływ indeksu izocyjanianowego oraz rodzaju bio-poliolu z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2248


  Polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate and rapeseed oil-derived bio-polyols were used for prepn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams with isocyanate index 150-250 in presence of a catalyst, blowing, surface-active and flame-retarding agents. The thermal stability of the foams increased while their flammability decreased with the increasing isocyanate index. Use of the bio-polyols resulted in increasing the O2 index up to above 21%. Zbadano wpływ bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych o indeksach izocyjanianowych w zakresie 150-250. Bio-poliole otrzymano metodą transestryfikacji oraz transamidyzacji oleju rzepakowego trietanoloaminą oraz dietanolaminą, jak również dwuetapową metodą epoksydacji oraz otwarcia pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym. Stwierdzono, że rodzaj zastosowanego bio-poliolu wpływa na przebieg degradacji termicznej, jak również palność otrzymanych materiałów porowatych. Sztywne pianki poliuretanowe (PUR) charakteryzują się korzystnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Jednakże pomimo bardzo dobrych właściwości izolacyjnych niekiedy nie spełniają aktualnych testów odporności na palność prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe1). Coraz częściej wymagania stawiane przez nie materiałom izolacyjnym są bardziej rygorystyczne, niż wymagania formalne wynikające z obowiązujących przepisów2). Polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate and rapeseed oil-derived bio-polyols were used for prepn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams with isocyanate index 150-250 in presence of a catalyst, blowing, surface-active and flame-retarding agents. The thermal stability of the foams increased while their flammability decreased with the increasing isocyanate index. Use of the bio-polyols resulted in increasing the O2 index up to above 21%. Zbadano wpływ bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwoś[...]

Cellular structure and physical-mechanical properties of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams prepared from rapeseed oil-based polyols Struktura komórkowa i właściwości fizykomechaniczne sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych z udziałem bio-polioli z oleju rzepakowego DOI:10.12916/przemchem.2014.2253


  Rapeseed oil was transesterified with triethanolamine or transamidized with diethanolamine at 170°C or 140°C, resp., in presence of Zn(OAc)2 catalyst or epoxidized with H2O2 in AcOH/H2SO4 and converted to bio-polyols by opening oxirane rings with diethylene glycol in presence of H2SO4 at 95-100°C. The bio-polyols (hydroxyl no. 270- 390 mg KOH/g) were used for partial replacing a polyol of petrochem. origin (70% by mass) in prodn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams in reaction with polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate to study the foaming course. The mech. properties, cellular structure and thermal cond. of the foams were detd. Bio-poliole z oleju rzepakowego otrzymywano metodą transestryfikacji trietanoloaminą, transamidyzacji dietanoloaminą lub epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym. Uzyskane bio-poliole charakteryzujące się liczbami hydroksylowymi w zakresie 270-390 mg KOH/g użyto do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych. W opisywanych materiałach 70% mas. poliolu petrochemicznego zastąpiono bio-poliolami z oleju rzepakowego. Dokonano analizy wpływu indeksu izocyjanianowego oraz rodzaju bio-poliolu na wytrzymałość mechaniczną, strukturę komórkową oraz współczynnik przewodzenia ciepła sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. W drugiej połowie XX w. idea zrównoważonego rozwoju odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu sposobu myślenia o wzajemnych relacjach pomiędzy gospodarką, społeczeństwem oraz zasobami środowiskowymi. Obecnie, w trosce o jakość środowiska, na forum międzynarodowym podejmuje się inicjatywy mające na celu rozwiązanie globalnych problemów ekologicznych. Pierwsza konferencja dotycząca środowiska miała miejsce w Sztokholmie w 1972 r.1). Ekonomiści wskazują na szybko postępujący rozwój gospodarki, która w latach 1950-2000 wzrosła siedmiokrotnie, zwiększając wartość wytworzonych dóbr i usług z 6 bln USD do 43 bln USD. Ekolo[...]

Use of post-production waste in manufacturing rigid polyurethane foams Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowych DOI:10.15199/62.2016.2.13


  The ground waste walnut, hazelnut and peanut shells, strawberry seeds and black currant pomace were used as fillers of a polyurethane matrix processed to rigid rapeseed polyol-based composite foams. The foams were studied for mech. strength, brittleness, dimensional stability at elevated temp. In addn., an anal. of cell structure and thermal stability of the resulting materials was carried out. The products were recommended as cosmetic pumices. Analizowano wpływ odpadów poprodukcyjnych w postaci zmielonych łupin orzecha włoskiego, orzecha laskowego, orzecha ziemnego, nasion truskawek, jak również wytłoków z czarnej porzeczki na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych otrzymanych z udziałem bio-poliolu z oleju rzepakowego. Otrzymane materiały poliuretanowe analizowano pod kątem ich zastosowania jako pumeksy kosmetyczne. Wyznaczono m.in. wpływ rodzaju napełniacza na wytrzymałość mechaniczną, kruchość, stabilność wymiarową w podwyższonej temperaturze oraz chłonność wody otrzymanych pianek. Ponadto przeprowadzono analizę struktury komórkowej oraz stabilności termicznej otrzymanych bio-kompozytów. Przemysł tworzyw sztucznych jest jednym z największych sektorów produkcyjnych w Europie. W 2013 r. światowa produkcja tworzyw sztucznych wyniosła 299 mln t, w tym w Europie 57 mln t. Materiały polimerowe znajdują zastosowanie w branży opakowań, budownictwie, motoryzacji, przemyśle elektronicznym i elektrycznym oraz w rolnictwie. Niezwykle istotnym aspektem w branży tworzyw sztucznych jest ochrona środowiska oraz funkcjonowanie zasad zrównoważonego rozwoju1, 2). Intensywny rozwój w dziedzinie materiałów poliuretanowych (PU) powinien prowadzić nie tylko do ograniczenia stosowania coraz droższych surowców kopalnych, ale również do poprawy ich właściwości oraz zmniejszenia kosztów produkcji. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie przemysłu badaniami dotyczącymi wytwarzania spienionych kompozytów PU z dodatk[...]

Bio-polyols from rapeseed oil as raw materials for polyurethane composites with natural fillers for use in cosmetics Bio-poliole z oleju rzepakowego jako surowce do kompozytów naturalnych z napełniaczami naturalnymi dla kosmetyki DOI:10.15199/62.2016.2.14


  Four polyols were synthesized by epoxidation of rapeseed oil with H2O2 and by oxirane ring opening with diethylene glycol and then used for prodn. of rigid polyurethane biocomposite foams (apparent d. approx. 70 kg/m3) filled with ground walnut shells and post-prodn. pomace from black currant. The effect of bio-polyols and fillers on foaming pressure and temp., dielectric polarization of reaction mixt. and on dimensional stability in air and water, mech. strength and brittleness of the polyurethane foams was studied. The addn. of fillers did not affect the composite foam properties, while the bio-polyol properties played a crucial role. Przedstawiono charakterystykę bio-polioli z oleju rzepakowego wytwarzanych w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej oraz wpływ wybranych bio-komponentów na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych o gęstości pozornej ok. 70 kg/m3. Zbadano wpływ bio-polioli o różnych liczbach hydroksylowych oraz rodzaju i zawartości napełniacza na proces spieniania kompozycji poliuretanowych. Wytworzono i zbadano pianki zawierające bio-poliole oraz napełniacze naturalne w postaci zmielonych łupin orzecha włoskiego lub odpady poprodukcyjne z czarnej porzeczki. Określono wpływ rodzaju i ilości zastosowanych bio-komponentów na właściwości fizykomechaniczne otrzymanych materiałów kompozytowych. Masowa produkcja tworzyw poliuretanowych (PU) spowodowała, że niezwykle istotny w dzisiejszych czasach aspekt ochrony środowiska zaczął być uwzględniany również w ich produkcji. Podobnie jak w przypadku większości tworzyw polimerowych, w syntezie PU stosowane są przede wszystkim surowce petrochemiczne. W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są intensywne badania mające na celu wytworzenie materiałów PU z użyciem surowców odnawialnych. Przykładem takiego działania jest zastosowanie polioli z olejów roślinnych do przygotowania kompozycji PU. Z powodzeniem mogą one zastępować stosowane[...]

Rigid polyurethane foams filled with a waste alumosilicate Sztywne pianki poliuretanowe napełniane odpadowym glinokrzemianem DOI:10.15199/62.2016.10.39


  Waste microspheres were used (10-50% by mass) for filling the rigid polyurethane and polyurethane-polyisocyanurate foams. The foams were studied for the coeff. of thermal cond., mech. strength, brittleness and dimensional stability at elevated temps. The cell structure, thermal stability and flammability of the foams were also studied. Analizowano wpływ zawartości mikrosfer glinokrzemianowych (10-50% mas.) na proces spieniania oraz wybrane właściwości sztywnych pianek poliuretanowych (PUR) oraz poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PIR). Otrzymane zmodyfikowane pianki PUR i PIR analizowano pod kątem ich zastosowania jako materiałów termoizolacyjnych. Wyznaczono m.in. wpływ zawartości mikrosfer na współczynnik przewodzenia ciepła, wytrzymałość mechaniczną, kruchość, stabilność wymiarową w podwyższonej temperaturze oraz chłonność wody. Ponadto przeprowadzono analizę struktury komórkowej oraz stabilności termicznej i palności otrzymanych pianek. Zastosowanie odpadowych mikrosfer do syntezy spienionych kompozytów PUR oraz PUR-PIR umożliwia zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz zmniejszenie ceny spienionych produktów. Poliuretany (PUR) są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup polimerów. Zajmują one ważne miejsce wśród materiałów polimerowych, przede wszystkim ze względu na masowe zastosowanie w postaci pianek elastycznych i sztywnych1, 2). Sztywne pianki poliuretanowe (SPPUR) i poliuretanowo-poliizocyjanurowe (SPPIR) należą do najważniejszych materiałów izolacyjnych w budownictwie oraz są podstawowym materiałem termoizolacyjnym stosowanym w lodówkach i zamrażarkach3). Mikrosfery glinokrzemianowe, nazywane też cenosferami, należą do ubocznych produktów spalania (UPS) węgla kamiennego w elektrociepłowniach zawodowych. Masa wszystkich UPS wytworzonych w Polsce w 2011 r. wyniosła prawie 23 mln t, a mikrosfery stanowiły ok. 5% mas. popiołów lotnych4, 5). Dostępność mikrosfer na rynkach wschodnich6) oraz specyficz[...]

 Strona 1