Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JERZY PIOTROWSKI"

Metody usuwania mocznika z roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący metod usuwania mocznika z roztworów wodnych. Opisano metody stosowane powszechnie w praktyce przemysłowej, takie jak hydroliza mocznika oraz jego rozkład w złożu biologicznym. Przedstawiono także procesy usuwania mocznika z roztworów wodnych, które mogą być stosowane w małej skali, są stosowane w analityce medycznej lub są nadal w fazie badań l[...]

Kinetyka procesu karbonizacji solanki amoniakalnej w absorberze barbotażowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę procesu karbonizacji solanki amoniakalnej w reaktorze barbotażowym i podano jej opis matematyczny. Omówiono wpływ parametrów procesu na szybkość absorpcji C 0 0 i opisano stan metastabilny fazy ciekłej układu NH3-C 0 2- H20-NaCl. Absorpcja C 0 2 w solance amoniakalnej (karbonizacja) jest podstawowym etapem otrzymywania sody metodą Solvaya. Jest to złożony proces chemisorpcji połączony z wytrącaniem fazy stałej w układzie. Powszechnie uważa się, że główny opór dyfuzji jest zlokalizowany w granicznej warstwie cieczy, co wskazuje na celowość stosowania aparatów barbotażowych1*. Kinetyce procesu karbonizacji poświęcono niedużą liczbę prac; dotyczą one głównie jego mechanizmu2 ^ 5) oraz określenia wpływu składu faz ciekłej i gazowej na szybkość absorpcji C 0 26,7). Brakuje informacji o parametrach hydrodynamicznych procesu karbonizacji oraz doświadczalnych danych umożliwiających ilościowe przenoszenie uzyskanych wyników do skali przemysłowej. Obszerne doświadczalne prace nad kinetyką karbonizacji wykonane w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu8) były badaniami porównawczymi i dotyczyły głównie układu NH3—CÓ2—H20 —NaN 0 3. Dane o równowadze ciecz-para układu NH3—C 0 2—H20 —NaCl zawarte w literaturze2,6,9^ 12) są niewystarczające do obliczenia aktualnej siły napędowej procesu [...]

Mikrofalowy model analogowych łączy światłowodowych

Czytaj za darmo! »

Problem przesyłania sygnałów z pasma częstotliwości mikrofalowych i fal milimetrowych z miejsca do miejsca, sygnałów niosących informację bądź tylko falę nośną został rozwiązany na wiele sposobów. Opracowano teorię działania i technologię wielu typów prowadnic falowych. Wśród nich znajdziemy falowody różnych typów, linie koncentryczne, prowadnice planarne. Na rys. 1a pokazano w dużym uproszc[...]

Galwaniczne wytwarzanie antykorozyjnych powłok stopowych cynk-kobalt

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących galwanicznego wytwarzania powłok stopowych cynk - kobalt na podłożu stalowym. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłok. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok oraz określono ich twardość, chropowatość oraz odporność korozyjną. Stwierdzono, że powłoki stopowe Zn-Co zawierające mniej niż 5,5% mas. kobaltu charakteryzują się relatywnie wysokim współczynnikiem chropowatości Ra oraz wysoką odpornością korozyjną, lepszą od powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoka anodowa, powłoka cynkkobalt, stop Zn-Co Electrowinning of anticorrosive zinc-cobalt alloy coatings Results of investigations applying to electrowinning of zinc - cobalt alloy coatings on steel substrate have been showed in this work. Infl uence of the process parameters on chemical composition of the coatings was examined. Morphology of received coatings was illustrated, moreover their hardness, roughness and corrosion resistance were determined. It was found that Zn-Co alloy coatings containing less than 5,5 wt.% cobalt are characterized by relatively high Ra roughness parameter and high corrosion resistance, better than simple zinc coating. Keywords: alloy coating, anodic coating, zinc-cobalt coating, Zn-Co alloy ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Wśród antykorozyjnych powłok o charakterze anodowym dotychczas bardzo duże znaczenie miały powłoki kadmowe. Jednak ze względu na kancerogenne, mutagenne oraz toksyczne właściwości kadmu powstają obecnie liczne ograniczenia i zakazy prawne dotyczące jego stosowania, co zmusiło do poszukiwania powłoki alternatywnej o porównywalnych właściwościach antykorozyjnych. Aktualnie istnieje tendencja do rozwijania metod otrzymywania powłok stopowych zawierających cynk (głównie z żelazowcami). Charakteryzują się one wy[...]

Badania selektywności procesu alkalicznej absorpcji resztkowych tlenków azotu z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ czasu trwania procesu oraz składu fazy ciekłej i fazy gazowej na przebieg alkalicznej absorpcji resztkowych tlenków azotu w roztworze sody. Określono warunki odpowiadające maksymalnej selektywności procesu względem azotynu sodu. Na tej podstawie wprowadzono zmiany w przemysłowej instalacji w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" w Kędzierzynie-Koźlu umożliwiające znaczne zwiększenie[...]

Równowaga fazowa procesów absorpcyjnych w technologii otrzymywania sody

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono stany równowagi ciecz-para dla NH3 , CO2 i H2O w zakresie parametrów technologicznych procesów absorpcji amoniaku i karbonizacji stosowanych w technologii otrzymywania sody metodą Solνaya. Opisano stan metastabilny układu NH3—CO2—H2O—NaCl i wyznaczono dynamikę zmian składu fazy ciekłej, fazy gazowej i ciśnienia równowagowego podczas zanikania przesycenia ka[...]

Wytwarzanie powłok stopowych nikiel-cynk

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu elektroosadzania powłok stopowych nikiel-cynk z kąpieli chlorkowych na stali niestopowej St3S. Określono wpływ składu kąpieli oraz katodowej gęstości prądu na skład chemiczny i strukturę otrzymanych powłok. Stwierdzono, że zawartość jonów metali powłokotwórczych w kąpieli oraz ich wzajemny stosunek molowy istotnie wpływa na morfologię powierzchni powstałej powłoki. Zawartość niklu w powłoce wzrasta wraz ze zmniejszeniem stosunku stężeń Zn2+/Ni2+ w kąpieli, natomiast w zależności od wartości gęstości prądu parametr ten ma różny wpływ na zawartość Ni w stopie. Ni-Zn alloy was electrodeposited on a steel substrate from an aq. soln. of NiCl2, ZnCl2, NH4Cl and H3BO3 at 25°C and current d. 2-16 A/dm2 (total mol. concn. of Zn and Ni ions 0.5-1.5[...]

Badania nad otrzymywaniem powłok stopowych Zn-Co w obojętnych kąpielach amonowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących galwanicznego wytwarzania powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym w obojętnych kąpielach amonowych. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłok. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok oraz określono ich chropowatość. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi dla powłok wytworzonych w kąpielach kwaśnych o analogicznym składzie. Stwierdzono, że katodowa gęstość prądu, skład chemiczny kąpieli galwanicznej oraz jej temperatura są parametrami, które znacząco wpływają na właściwości otrzymywanych powłok. Wydajność prądowa procesów elektrokrystalizacji prowadzonych w kąpielach obojętnych jest gorsza niż dla procesów prowadzonych w analogicznych kąpielach kwaśnych. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoka cynk-kobalt, stop Zn-Co, ochrona stali Investigation on the Zn-Co alloy coatings forming in neutral ammonium baths Results of investigations applying to electrowinning of zinc - cobalt alloy coatings on steel substrate in neutral ammonium baths have been showed in this work. Infl uence of the process parameters on chemical composition of the coatings was examined. Morphology of received coatings was illustrated and their roughness was determined. Obtained results were compared with those for coatings formed in acidic baths with similar compositon. It was found that the cathodic current density, chemical composition of galvanic bath and its temperature are the parameters which have signifi cant infl uence on the obtained coatings properties. The current effi ciency of electrocrystallisation processes carried out in neutral baths is worse that for analogous acidic baths. Keywords: alloy coating, zinc-cobalt coating, Zn-Co alloy, steel protection.Wśród powłok antykorozyjnych, alternatywnych do kadmowych, znajdują się głównie powłoki stopowe o dużej zawartości cynku. Należą do nich m.in. powłoki cynku z metalami grupy żelazowców (Ni, Co, F[...]

Otrzymywanie powłok konwersyjnych na cynku metodą pasywacji anodowej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących elektrochemicznego otrzymywania powłok konwersyjnych na podłożu cynkowym. Proces prowadzono w roztworze wodorotlenku sodu w zakresie stężenia od 10 do 200 g/dm3 oraz przy różnych warunkach prądowych. W zależności od stosowanych warunków procesu otrzymano białe lub czarne powłoki konwersyjne. W przypadku wykorzystania do obróbki anodowej najbardziej stężonego roztworu elektrolitu zaobserwowano efekt wybłyszczenia powierzchni. Określono mikrostrukturę otrzymanych powłok, ich skład chemiczny, chropowatość oraz odporność korozyjną. Słowa kluczowe: pasywacja cynku, pasywacja anodowa, utlenianie elektrochemiczne Formation of conversion coatings on zinc by anodic passivation Results of investigations applying to formation of conversion coatings on zinc substrate have been showed in this work. The process was performed in sodium hydroxide solution in the range of concentration from 10 to 200 g/dm3 and in different electric current conditions. Depending on the applying parameters the black and white conversion coatings were obtained. The brightening effect was observed in the case of usage for the anodic treatment the most concentrated electrolyte solution. The mictrostructure of received coatings, their phase composition, roughness and corrosion resistance have been determined. Keywords: zinc passivation, anodic passivation, electrochemical oxidation ochrona przed korozja 7/2011 478 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 1. Wstęp W ochronie antykorozyjnej coraz większe znaczenie zyskują powłoki konwersyjne, szczególnie alternatywne dla powłok chromianowych, otrzymywanych w kąpielach zawierających Cr(VI). Należą do nich m.in.: powłoki fosforanowe, molibdenianowe, wolframianowe, manganianowe, szczawianowe, chromianowe wytwarzane w kąpielach zawierających Cr(III). Powłoki konwersyjne są zazwyczaj wytwarzane bezpośrednio na powierzchni chronionego materiału, np. na stali [1, 2] czy metalach lekki[...]

Badania odporności korozyjnej powłok stopowych cynk-kobalt metodą NSS


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia właściwości antykorozyjnych galwanicznych powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym. Badania odporności korozyjnej tych powłok przeprowadzono w komorze solnej metodą NSS (neutral salt spray). Na ich podstawie stwierdzono, że spośród badanych powłok monolitycznych najlepsze właściwości antykorozyjne wykazuje powłoka otrzymywana w neutralnej kąpieli o większej zawartości kobaltu (0,04 mol/dm3). Natomiast powłoki wielowarstwowe osadzane w tej samej kąpieli charakteryzują się znacznie lepszą odpornością korozyjną, porównywalną do powłok cynk-nikiel oraz powłok kadmowych. Słowa kluczowe: cynk-kobalt, wielowarstwowa powłoka stopowa, komora solna, metoda NSS The corrosion resistance investigations of the zinc-cobalt alloy coatings by the NSS method The results of investigations applying to determination the anticorrosion properties of galvanic zinc-cobalt alloy coatings on steel substrate are presented in this paper. The corrosion resistance studies of the coatings were carried out in salt chamber by NNS (neutral salt spray) method. On the basis of the research, it was found that among all monolithic coatings the best anticorrosion properties exhibit the one fabricated in neutral bath with a higher content of cobalt (0,04 mol/dm3). The multilayer coatings deposited in the bath are characterized by much better corrosion resistance, comparable to zinc-nickel and cadmium coatings. Keywords: zinc-cobalt, multilayer alloy coatings, salt chamber, NSS method ochrona przed korozja 4/2012 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Nowoczesne zabezpieczenia korozyjne, będące przedmiotem badań naukowych, wymagają ich scharakteryzowania, w szczególności pod kątem odporności korozyjnej. Często niemożliwe jest przeprowadzenie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji chronionego elementu, dlatego prowadzi się je [...]

 Strona 1  Następna strona »