Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK KOMOROWSKI"

Przygotowanie powierzchni powłoki cynkowej zanurzeniowej przed malowaniem


  Opisano problem trwałości antykorozyjnej systemu duplex (z powłoką cynkową zanurzeniową) ze szczególnym uwzględnieniem adhezji powłok malarskich do powłok cynkowych. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ metody przygotowania powierzchni oraz na adhezję z punktu widzenia wymagań normatywnych i badań własnych. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe zanurzeniowe, zabezpieczenia antykorozyjne, przygotowanie powierzchni, systemy duplex Surface preparation zinc hot dip galvanized coatings before painting The durability of duplex system (with hot dip galvanized coating) is described. The main attention is put on the adhesion between paint coatings and zinc surface. Zinc surface preparation methods before paint application are described taking into account standard’s requirements and the results of the own investigations. Keywords: Hot dip galvanized zinc coatings, anticorrosion protection, surface preparation, duplex systems 1. Wstęp Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji mostowych i innych obiektów infrastruktury drogowej są projektowane na długi okres trwałości (powyżej 15 lat według PN-EN ISO 12944 [1]). W normie [1] wprowadzono podział środowisk na kategorie korozyjności od C1 do C5 i w powiązaniu z okresem trwałości zaproponowano odpowiednią grubość i rodzaj zabezpieczeń antykorozyjnych. Przywołana norma nie dotyczy jednak farb proszkowych, tak często stosowanych do zabezpieczania różnego rodzaju obiektów infrastruktury znajdujących się w pasie drogowym. Odpowiednikiem normy [1] dla farb proszkowych są wymagania organizacji Qualicoat [2] oraz norma PN-EN ISO 13438 [3]. Postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach dotyczących wyrobów lakierowych oczekuje się, że trwałość systemów malarskich będzie zgodna z prognozowanymi dla danych warunków korozyjnych. Na jakość, a zarazem trwałość systemu malarskiego, wpływa jednak wiele czynników takich jak: rodzaj podłoża, sposób przygotowania powierzchni, sposób nakładania i d[...]

Przedwczesna renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach infrastruktury miejskiej

Czytaj za darmo! »

Opisano przypadki przedwczesnej degradacji powłok antykorozyjnych i materiałów na konstrukcjach infrastruktury miejskiej. Jako przykłady podano zabezpieczenia ekranów akustycznych, latarni i hali magazynowej. Przyczynami degradacji są błędy projektowe, aplikacyjne i montażowe. W niektórych przypadkach pokazane są również problemy występujące podczas renowacji. Słowa kluczowe: renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych, powłoki antykorozyjne Premature maintenance of the anticorrosive coatings on the town infrastructure constructions The cases of premature degradation of materials and anticorrosive coatings on the town infrastructure constructions are described. As an examples the acoustic screens, lamps and warehouse constructions are given. Failures have occurred because of design, applications and assembly mistakes. Some maintenance problems are shown for chosen cases. Keywords: maintenance works, anticorrosive coatings ochrona przed korozja 12/2010 1. Wstęp Większość zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji mostowych i innych obiektów infrastruktury projektuje się na okres trwałości powyżej 15 lat według PN-EN ISO 12944 [1]. Norma ta wprowadza podział środowiska na kategorie korozyjności od C1 do C5 i w powiązaniu z okresem trwałości proponuje odpowiednią grubość zabezpieczenia antykorozyjnego. Jako kryterium renowacyjne podaje się zazwyczaj stopień zardzewienia Ri3 [2, 3]. Problem zaczyna się w chwili, gdy nowoczesne zabezpieczenia ulegają z jakiegoś powodu przedwczesnej degradacji i niezbędny staje się całkowity lub częściowy remont obiektu. Taka przedwczesna naprawa powoduje duże koszty ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne, które nierzadko stanowią najważniejszy problem przy przymusowych wyłączeniach obiektów z użytkowania. W artykule opisano kilka przykładów przedwczesnych renowacji, których przyczynami były błędy popełnione na etapie projektowania oraz błędy w aplikacji i montażu. 2. Ekrany akustyczne W Polsc[...]

Wpływ dodatków stopowych bizmutu i ołowiu na odporność korozyjną powłok cynkowych zanurzeniowych - Morfologia powłok DOI:10.15199/40.2015.10.2


  Na odporność korozyjną powłok cynkowych zanurzeniowych wpływa wiele czynników takich jak czas i temperatura cynkowania, rodzaj użytej stali, sposób chłodzenia, a w głównej mierzej skład chemiczny kąpieli cynkowniczej. W części ocynkowni stosuje się ołów jako dodatek stopowy, powodujący poprawienie własności lejnych kąpieli, a zarazem ochronę wanny cynkowniczej. Wpływ dodatków stopowych na odporność korozyjną powłok cynkowych na stali niskokrzemowej i wysokokrzemowej z dodatkami stopowymi ołowiu i bizmutu testowano w komorze solnej i wilgotnościowej. Rozmieszczenie dodatków stopowych na powierzchni powłok, grubość poszczególnych warstw powłok oraz wygląd powłok po testach w komorach korozyjnych obserwowano za pomocą SEM. Zaobserwowano, że korozja ma charakter równomierny w wypadku braku dodatków stopowych oraz lokalny gdy te dodatki występują. Słowa kluczowe: korozja, powłoki cynkowe zanurzeniowe, dodatki stopowe Effects of bismuth and lead alloy addition on the corrosion behavior of hot-dip galvanized coatings - Coating morphology Corrosion resistance of hot dip galvanized zinc coatings is affected by many factors such as time and temperature of galvanization, the type of used steel, the method of cooling, but mainly by a chemical composition of a zinc bath. In some hot-dip galvanizing plants, the lead is used as an alloy addition, in order to improve the fl owing properties of zinc baths and also to protect the galvanizing bath. Due to this fact, it is mostly replaced with bismuth. The effect of alloy additions on the corrosion resistance of zinc coatings on low and high silicon content steel, with alloy additions of lead and bismuth were tested in humidity and salt chamber. Both distribution of alloy additions on the surface of the coating, thickness of the phases and appearance of the coating after trials carried out in corrosion chambers, were registered with SEM. It has been observed that corrosion is uniform, in the absence of alloy[...]

Powłoki cynkowe ogniowe w infrastrukturze miejskiej i drogowej


  Powłoki cynkowe ogniowe są powszechnie stosowane w infrastrukturze miejskiej i drogowej jako samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne lub w systemie duplex. W obu zastosowaniach zdarzają się przypadki obniżenia trwałości zabezpieczenia w stosunku do oczekiwań oraz problemy z adhezją międzypowłokową w systemach duplex. Pokazano przykłady takich zniszczeń powłok i, dla wybranych przypadków, przyczyny ich występowania. Nie zawsze jednak przyczyna zniszczeń jest łatwa do stwierdzenia. Dlatego podjęto badania podstawowe w celu znalezienie zależności pomiędzy składem i budową powłoki cynkowej a jej właściwościami antykorozyjnymi w obu systemach zabezpieczeń. Przedstawiono pierwsze wyniki tych badań. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe ogniowe, morfologia, odporność na korozję Hot dip zinc coatings in the urban and road infrastructure Hot dip zinc coatings are commonly used in the urban and road infrastructure as individual corrosion protective coatings or as duplex system. The decreasing durability of protective systems below expectations and problems with adhesion between a zinc coating and an organic coating in duplex system occur in both applications. Examples of these failures and, for selected cases, causes of their occurrences are showed. Not always the failure cause is easy to fi nd. Therefore the fundamental research are undertaken to fi nd relationship between a composition and a structure of zinc coating and anticorrosive properties in both protective systems. The fi rst test results are presented. Keywords: hot dip zinc coatings, morphology, corrosion resistance ochrona przed korozja 6/2012 1. Wprowadzenie Technologie zabezpieczania antykorozyjnego powłokami cynkowymi ogniowymi (zanurzeniowymi) i systemem duplex (powłoka cynkowa i powłoka lakierowa) są uznane na świecie za jedne z najlepszych metod zabezpieczeń antykorozyjnych elementów, o wymiarach stosownych dla tej technologii. Malowanie powłok ocynkowanych zanurzeniowo [...]

Ekspertyzy dotyczące wybranych problemów antykorozyjnych. Część 1: Powłoki cynkowe zanurzeniowe i systemy duplex

Czytaj za darmo! »

Omówiono wybrane problemy antykorozyjne, które były tematem ekspertyz. Problemy dotyczą trzech grup tematycznych: powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) i systemów duplex, powłok z farb proszkowych i systemów powłokowych na stalowych konstrukcjach zbiorników i mostów. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe ogniowe, systemy powłokowe, powłoki proszkowe Corrosion surveys of selected failures. Part 1: hot dip galvanized zinc coatings and duplex systems Selected failures involving three corrosion protection systems i.e. hot dip galvanized zinc coatings and duplex systems, powder coatings and coating systems for steel tanks and bridges have been discussed. Keywords: hot dip zinc coatings, coatings systems, powder coatings ochrona przed korozja 10/2012 1. Wprowadzenie Tematy ekspertyz są odbiciem najczęściej występujących i sprawiających najwięcej problemów zagadnień w danej dziedzinie. W obydwu częściach artykułu przedstawiamy przegląd kilku ekspertyz, do wykonania których zdecydowano się wezwać specjalistów. Pierwsza grupa problemów obejmuje powłoki cynkowe zanurzeniowe (ogniowe). W ostatnich latach coraz więcej ekspertyz wykonywanych przez nasz zespół dotyczy wad powłok cynkowych ogniowych i systemów duplex. 2. Wycieki korozyjne spod słupków barier mostowych na autostradzie Przedmiotem ekspertyzy były ocynkowane słupki barier mostowych eksploatowane 3 lata na obiekcie, ustawione na podlewkach z zaprawy typu PCC. Problem dotyczył słupków ustawionych wzdłuż kilkudziesięciu kilometrów autostrad. Na większości słupków pomiędzy podlewką i słupkiem występowały z różnym nasileniem wycieki korozyjne (fot. 1). Po zdemontowaniu słupków stwierdzono korozję i głębokie ubytki korozyjne w powłoce cynkowej (fot. 2). W wielu miejscach powłoka cynkowa uległa całkowitemu roztworzeniu i występowała wżerowa korozja stali. W dostarczonej specyfi kacji opisującej wymagania w stosunku do montażu barier ochronnych, bariero-poręczy i balustrad[...]

Ekspertyzy dotyczące wybranych problemów antykorozyjnych. Część 2: Powłoki z farb proszkowych i systemy powłokowe na zbiornikach i mostach


  Omówiono wybrane problemy antykorozyjne, które były tematem ekspertyz. Problemy dotyczą trzech grup tematycznych: powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) i systemów duplex, powłok z farb proszkowych i systemów powłokowych na stalowych konstrukcjach zbiorników i mostów. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe ogniowe, systemy powłokowe, powłoki proszkowe Corrosion surveys on selected failures. Part 2: Powder coatings and coating systems on tanks and bridges Selected failures involving three corrosion protection systems i.e. hot dip galvanized zinc coatings and duplex systems, powder coatings and coating systems for steel tanks and bridges have been discussed. Keywords: hot dip zinc coatings, coatings systems, powder coatings.1. Wprowadzenie Tematy ekspertyz są odbiciem najczęściej występujących i sprawiających najwięcej problemów zagadnień w danej dziedzinie. W obu częściach artykułu przedstawiamy przegląd kilku ekspertyz, do wykonania których zdecydowano się wezwać specjalistów. Pierwsza część artykułu obejmująca powłoki cynkowe zanurzeniowe (ogniowe) i systemy duplex ukazała się w "Ochronie przed Korozją" nr 10/2012. W tej części omówiono ekspertyzy dotyczące powłok z farb proszkowych i systemów powłokowych na zbiornikach i mostach. 2. Delaminacja powłok proszkowych na balustradach balkonów na osiedlu na peryferiach miasta Ten przypadek dotyczy balustrad balkonowych na nowym osiedlu, które zgodnie z projektem miały zostać ocynkowane, a następnie zabezpieczone powłoką proszkową o grubości 100 μm, co wydawało się rozsądne z uwagi na estetykę powłok proszkowych i niewielką agresywność atmosfery panującej na peryferiach miasta, z dala od przemysłu i ruchu ulicznego. Jednak rozwiązanie to zawiodło. Inwestor jeszcze przed oddaniem mieszkań do eksploatacji zaobserwował samoczynne odpadanie powłok. Uruchomiono procedurę reklamacyjną i wykonawca został zmuszony do naprawy usterek. Prace naprawcze były wykonywane ręcznie z[...]

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonywane w sezonie zimowym Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych


  Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych z aluminiowymi wypełnieniami) i betonowej (wiadukt nad drogą i torami kolejowymi) przedstawiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie zimowym. Pokazano wady powłok wynikające z niewłaściwych warunków aplikacji i sezonowania. Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki malarskie Anticorrosion systems applied in the winter season Two examples presenting the potential risks for anticorrosion works carried out on exposed structures in winter are shown: coating renovation on steel beams of acoustic screens and application of new waterborne acrylic coatings on a concrete viaduct running over a highway and railway line. Coating failure caused by adverse weather conditions is described. Keywords: anticorrosive systems, paint coatings.1.Wstęp Dobre wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych zarówno na konstrukcjach stalowych, jak i betonowych zależy w dużej mierze od właściwych warunków atmosferycznych podczas prowadzenia prac. Szczególnie ważna jest temperatura podłoża i otoczenia, wilgotność względna powietrza oraz różnica między temperaturą podłoża i temperaturą punktu rosy, która musi wynosić co najmniej 3oC. Prawidłowe warunki muszą panować nie tylko podczas nakładania po[...]

Dlaczego korodują ekrany akustyczne? DOI:10.15199/40.2016.12.3


  W referacie przedstawiono przyczyny korozji różnych typów ekranów akustycznych, włącznie z niewłaściwie prowadzonymi zabiegami utrzymaniowymi (mycie). Wskazano zalecenia umożliwiające uzyskanie wysokiej trwałości tego typu konstrukcji. Słowa kluczowe: ekrany akustyczne, zabezpieczenia antykorozyjne The causes of the acoustic screens’ corrosion protection deterioration are described in this paper (including improper washing). Recommendations allowing to obtain higher durability of these structures are shown. Keywords: acoustic screens, anti-corrosion protection 1. Wstęp W Polsce mamy niespotykanie dużą liczbę ekranów akustycznych w porównaniu ze wszystkimi krajami europejskimi. W odróżnieniu od nich, gdzie ekrany budowane są z materiałów betonowo-ceramicznych, drewna, wałów ziemnych itp., nasze ekrany są w większości metalowe. Przyczyny tego zjawiska (olbrzymiej liczby ekranów) zostały ikonograficznie przedstawione w raporcie NIK (Fot. 1). Nasze rozważania ograniczą się do korozji kaset i konstrukcji wsporczych. Omówione zostaną kasety aluminiowe i stalowe cynkowane metodą ciągłą i konstrukcje wsporcze stalowe ocynkowane zanurzeniowo oraz ekrany typu "zielona ściana" (Fot. 2-4). Ekrany pochłaniają średnio 10% kosztów inwestycji drogowych. Szacuje się [3], że niepotrzebnie pobudowane ekrany kosztowały około 1 mld złotych Na wszystkich pokazanych typach ekranów występują problemy korozyjne. Wśród przyczyn tych problemów najczęściej spotykane to: wadliwa konstrukcja ekranów, zaprojektowanie zabezpieczenia antykorozyjnego nieodpowiedniego do strefy narażeń korozyjnych, nieuczciwe wykonanie zabezpieczenia (brak którejś z zaprojektowanych powłok), wady wykonawcze, niestaranność wykonywania/naprawy zabezpieczeń, zniszczenia podczas montażu, niewłaściwe utrzymanie. 2. Wady konstrukcyjne Ze względu na procesy korozyjne i możliwość właściwego wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, na konstrukcjach ekranów, tak jak na wszystkich[...]

Nowa generacja antykorozyjnych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach ochronnych, użytkowych i ekologicznych DOI:10.15199/40.2019.9.1


  1. Wprowadzenie Do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych w typowych trójpowłokowych systemach przeciwkorozyjnych stosuje się bardzo często wysokocynkowe farby do gruntowania. W początkowym etapie ochrony cynk w powłoce działa jako anoda protektorowa (etap ochrony katodowej), a w dalszym etapie eksploatacji tworzą się produkty korozji cynku, które uszczelniają powłokę (etap ochrony barierowej). Na podstawie badań skuteczności ochronnej powłoki wysokocynkowej w wodzie morskiej, wykonanych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS), stwierdzono, że powłoka chroni podłoże katodowo dopóki potencjał korozyjny cynku, mierzony względem NEK (nasyconej elektrody kalomelowej), jest mniejszy niż -0,86 V (potencjał cynku w wodzie morskiej wynosi -0,1050 V) [1,2]. Powyżej tego potencjału powłoka chroni podłoże barierowo. Do ochrony katodowej za pomocą powłok zawierających cynk niezbędne jest, aby powłoki te przewodziły prąd, a więc konieczny jest wzajemny kontakt cząstek cynku, a tym samym duża jego zawartość w powłoce (ponad 80%) [3-5]. Wzajemny kontakt cząstek cynku zapewnia formułowanie receptur farb o stężeniu objętościowym pigmentów (SOP) co najmniej równym krytycznemu stężeniu objętościowemu pigmentów (KSOP). Wartości KSOP różnią się w zależności od wielkości i rozkładu wielkości cząstek cynku, ale na ogół mieszczą się w zakresie ok. 66-67% [6,7]. Typowe wartości SOP farb wysokocynkowych mieszczą się w granicach 64-74% [7]. Tak duża zawartość cynku w powłokach, równa lub przewyższająca KSOP, powoduje często zmniejszenie kohezji, jak również pogorszenie się giętkości, odporności na uderzenie i na inne czynniki mechaniczne. Czas do przejścia od ochrony katodowej do barierowej zależy od budowy powłoki i środowiska korozyjnego. Po trzech miesiącach badań w roztworach elektrolitów, najczęściej w NaCl, ochrona katodowa jest zazwyczaj minimalna, natomiast w warunkach atmosferycznych znaczny poziom ochrony elektrochemi[...]

Właściwości ochronne systemów powłokowych w naturalnych i laboratoryjnych warunkach korozyjnych DOI:10.15199/40.2016.9.1


  Omówiono wyniki badań właściwości antykorozyjnych systemów powłokowych stosowanych do zabezpieczania mostów. Badania wykonano bezpośrednio na wytypowanych obiektach mostowych narażonych na środowisko o kategorii korozyjności C4/C5I i w warunkach laboratoryjnych. Powłoki na mostach oceniano pod względem kredowania, pęcherzenia, łuszczenia, spękania, skorodowania i przyczepności oraz właściwości barierowych - metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). W warunkach laboratoryjnych badano właściwości fizyko- mechaniczne powłok (przyczepność, twardość, odporność na uderzenie), odporność na czynniki korozyjne (mgła solna, warunki zmienne) oraz na działanie promieniowania UV. Stwierdzono, że dotychczasowe wyniki badań w dużym stopniu odpowiadają rzeczywistemu zachowaniu się powłok w czasie kilkunastoletniej eksploatacji w środowisku naturalnym o kategorii korozyjności C4-C5. Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, systemy powłokowe, badania The test results of protective properties of anticorrosive coatings systems used for bridge protection are discussed. The research was carried out directly on selected bridges exposed to C4/C5I environmental corrosivity category and in laboratory conditions. Coatings on the bridges were evaluated for chalking, blistering, flacking, cracking, rusting and adhesion. The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was used to test barrier properties. Laboratory tests covered physiomechanical properties (adhesion, hardness, impact resistance), resistance to corrosive environment (salt spray test, changing conditions) and to UV radiation. A high degree of correlation was found between results of the research carried out so far and the real behavior of coatings during long-time operation in natural corrosion environment C4-C5. Keywords: corrosion, corrosion protection, coating systems, testing 1. Wprowadzenie Prezentowane wyniki badań stanowią część realizacji projektu wykonywan[...]

 Strona 1  Następna strona »