Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR MACIEJ"

Galwaniczne wytwarzanie antykorozyjnych powłok stopowych cynk-kobalt

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących galwanicznego wytwarzania powłok stopowych cynk - kobalt na podłożu stalowym. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłok. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok oraz określono ich twardość, chropowatość oraz odporność korozyjną. Stwierdzono, że powłoki stopowe Zn-Co zawierające mniej niż 5,5% mas. kobaltu charakteryzują się relatywnie wysokim współczynnikiem chropowatości Ra oraz wysoką odpornością korozyjną, lepszą od powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoka anodowa, powłoka cynkkobalt, stop Zn-Co Electrowinning of anticorrosive zinc-cobalt alloy coatings Results of investigations applying to electrowinning of zinc - cobalt alloy coatings on steel substrate have been showed in this work. Infl uence of the process parameters on chemical composition of the coatings was examined. Morphology of received coatings was illustrated, moreover their hardness, roughness and corrosion resistance were determined. It was found that Zn-Co alloy coatings containing less than 5,5 wt.% cobalt are characterized by relatively high Ra roughness parameter and high corrosion resistance, better than simple zinc coating. Keywords: alloy coating, anodic coating, zinc-cobalt coating, Zn-Co alloy ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Wśród antykorozyjnych powłok o charakterze anodowym dotychczas bardzo duże znaczenie miały powłoki kadmowe. Jednak ze względu na kancerogenne, mutagenne oraz toksyczne właściwości kadmu powstają obecnie liczne ograniczenia i zakazy prawne dotyczące jego stosowania, co zmusiło do poszukiwania powłoki alternatywnej o porównywalnych właściwościach antykorozyjnych. Aktualnie istnieje tendencja do rozwijania metod otrzymywania powłok stopowych zawierających cynk (głównie z żelazowcami). Charakteryzują się one wy[...]

Anodic treatment of Zn-Ni alloy coatings in fluoride-containing alkaline solutions DOI:10.15199/40.2015.11.8


  Results of investigations on surface morphology (SEM), chemical composition (XPS) and corrosion resistance (LSV) of anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The oxidation process was carried out in the baths which are solutions of sodium hydroxide and ammonium fluoride. On the basis of the realized investigations it was found that the conversion coatings consisting of oxides and hydroxides of zinc and nickel as well as the fluorides of the metals are formed as a result of anodic treatment of the Zn-Ni coatings. The best coatings, which are characterized by the fine-crystalline passive layer without any cracks, significantly improve the corrosion resistance. Keywords: zinc-nickel coating, Zn - Ni alloy, anodic oxidation, fluoride solution Anodowa obróbka powłok stopowych Zn-Ni w roztworach alkalicznych zawierających fluorki W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni (SEM), składu chemicznego (XPS) oraz odporności korozyjnej (LSV) anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni elektroosadzanych na podłożu stalowym. Proces utleniania prowadzono w kąpielach, które stanowiły roztwory wodorotlenku sodu i fluorku amonu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku anodowej obróbki powłok Zn-Ni na ich powierzchni tworzą się powłoki konwersyjne składające się z tlenków i wodorotlenków cynku i niklu oraz fluorków tych metali. Najlepsze z nich charakteryzowały się drobnokrystaliczną warstwą pasywną bez spękań, która znacząco poprawiała odporność korozyjną. Słowa kluczowe: powłoka cynk-nikiel, stop Zn-Ni, anodowe utlenianie, roztwór fluorkowy 1. Introduction Anodic oxidation of metals and alloys is a method of their surface layer modification, which can be used to improve corrosion resistance of the treated materials. As a result of the process, a conversion coating is formed, which most often has oxide character. In order to provide an effective corrosion[...]

Powłoki antykorozyjne alternatywne dla powłok kadmowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących elektrochemicznego otrzymywania cynkowych powłok stopowych (Zn-Ni, Zn-Co, Zn-Sn), które mogłyby zastąpić antykorozyjne powłoki kadmowe. Morfologię i skład chemiczny powłok zbadano za pomocą mikroskopu skaningowego wyposażonego w system mikroanalizy rentgenowskiej EDX. Przeprowadzono także badania odporności korozyjnej w 5% roztworze NaCl metodą woltamperometrii liniowej. Stwierdzono, że najlepszym zamiennikiem powłok Cd mogą być powłoki Zn-Ni, które charakteryzują się podobną odpornością korozyjną. Powłoki Zn-Sn charakteryzują się bardzo porowatą strukturą, co wyklucza możliwość ich zastosowania jako powłok ochronnych dla stali. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoki stopowe zawierające cynk, powłoki alternatywne dla kadmowych, ką[...]

Wytwarzanie powłok stopowych nikiel-cynk

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu elektroosadzania powłok stopowych nikiel-cynk z kąpieli chlorkowych na stali niestopowej St3S. Określono wpływ składu kąpieli oraz katodowej gęstości prądu na skład chemiczny i strukturę otrzymanych powłok. Stwierdzono, że zawartość jonów metali powłokotwórczych w kąpieli oraz ich wzajemny stosunek molowy istotnie wpływa na morfologię powierzchni powstałej powłoki. Zawartość niklu w powłoce wzrasta wraz ze zmniejszeniem stosunku stężeń Zn2+/Ni2+ w kąpieli, natomiast w zależności od wartości gęstości prądu parametr ten ma różny wpływ na zawartość Ni w stopie. Ni-Zn alloy was electrodeposited on a steel substrate from an aq. soln. of NiCl2, ZnCl2, NH4Cl and H3BO3 at 25°C and current d. 2-16 A/dm2 (total mol. concn. of Zn and Ni ions 0.5-1.5[...]

Badania procesu pasywacji anodowej tytanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu pasywacji anodowej tytanu w szkle wodnym. Określono wpływ tego procesu na jakość, morfologię i skład chemiczny powierzchni. Wyznaczono wpływ parametrów procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Stwierdzono, że na twardość powierzchni utlenionego anodowo tytanu największy wpływ ma zawartość krzemu w warstwie pasywnej. Zasadniczy wzrost odporności korozyjnej tytanu następuje dopiero po wytworzeniu pasywnej warstwy tlenkowej w procesie utleniania anodowego. Com. Ti plates were electrolytically polished, anodic passivated by oxidn. in 30% soln. K2SiO3 for 5 min at 20-120 V and studied for surface morphol., roughness and hardness as well as for corrosion resistance in 5% soln. of NaCl by a potentiodynamic method. A formation of TiO2/SiO2 layer on the Ti plates was obsd. The presence of Si in the layer resulted in an increase in the surface hardness. A decrease in the corrosion current d. from 325 nA/cm2 down to below 10 nA/cm2 was achieved when the anodic oxidn. was carried out at the voltage below 100 V. Biomateriały należą do jednych z najdroższych materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych przez człowieka. Obok zespołu odpowiednich właściwości mechanicznych, powinny się one cechować takimi właściwościami użytkowymi, jak nietoksyczność, biozgodność, bioaktywność oraz odporność korozyjna. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na implanty metalowe oraz wysokie wymagania jakościowe stawiane tym wyrobom, niezmiernie istotną ich cechą jest odporność na korozję, szczególnie wżerową, w środowisku tkanek i płynów ustrojowych1-3). Implanty metaliczne w kontakcie z płynami fizjologicznymi ulegają korozji elektrochemicznej, ciernej i zmęczeniowej, korozyjnemu pękaniu naprężeniowemu oraz korozji mikrobiologicznej. Istotnym w przebiegu procesów korozji implantów, jest fakt bardzo dobrego natlenienia płynów fizjologicznych i ich temperatura [...]

Badania nad otrzymywaniem powłok stopowych Zn-Co w obojętnych kąpielach amonowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących galwanicznego wytwarzania powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym w obojętnych kąpielach amonowych. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłok. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok oraz określono ich chropowatość. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi dla powłok wytworzonych w kąpielach kwaśnych o analogicznym składzie. Stwierdzono, że katodowa gęstość prądu, skład chemiczny kąpieli galwanicznej oraz jej temperatura są parametrami, które znacząco wpływają na właściwości otrzymywanych powłok. Wydajność prądowa procesów elektrokrystalizacji prowadzonych w kąpielach obojętnych jest gorsza niż dla procesów prowadzonych w analogicznych kąpielach kwaśnych. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoka cynk-kobalt, stop Zn-Co, ochrona stali Investigation on the Zn-Co alloy coatings forming in neutral ammonium baths Results of investigations applying to electrowinning of zinc - cobalt alloy coatings on steel substrate in neutral ammonium baths have been showed in this work. Infl uence of the process parameters on chemical composition of the coatings was examined. Morphology of received coatings was illustrated and their roughness was determined. Obtained results were compared with those for coatings formed in acidic baths with similar compositon. It was found that the cathodic current density, chemical composition of galvanic bath and its temperature are the parameters which have signifi cant infl uence on the obtained coatings properties. The current effi ciency of electrocrystallisation processes carried out in neutral baths is worse that for analogous acidic baths. Keywords: alloy coating, zinc-cobalt coating, Zn-Co alloy, steel protection.Wśród powłok antykorozyjnych, alternatywnych do kadmowych, znajdują się głównie powłoki stopowe o dużej zawartości cynku. Należą do nich m.in. powłoki cynku z metalami grupy żelazowców (Ni, Co, F[...]

Otrzymywanie powłok konwersyjnych na cynku metodą pasywacji anodowej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących elektrochemicznego otrzymywania powłok konwersyjnych na podłożu cynkowym. Proces prowadzono w roztworze wodorotlenku sodu w zakresie stężenia od 10 do 200 g/dm3 oraz przy różnych warunkach prądowych. W zależności od stosowanych warunków procesu otrzymano białe lub czarne powłoki konwersyjne. W przypadku wykorzystania do obróbki anodowej najbardziej stężonego roztworu elektrolitu zaobserwowano efekt wybłyszczenia powierzchni. Określono mikrostrukturę otrzymanych powłok, ich skład chemiczny, chropowatość oraz odporność korozyjną. Słowa kluczowe: pasywacja cynku, pasywacja anodowa, utlenianie elektrochemiczne Formation of conversion coatings on zinc by anodic passivation Results of investigations applying to formation of conversion coatings on zinc substrate have been showed in this work. The process was performed in sodium hydroxide solution in the range of concentration from 10 to 200 g/dm3 and in different electric current conditions. Depending on the applying parameters the black and white conversion coatings were obtained. The brightening effect was observed in the case of usage for the anodic treatment the most concentrated electrolyte solution. The mictrostructure of received coatings, their phase composition, roughness and corrosion resistance have been determined. Keywords: zinc passivation, anodic passivation, electrochemical oxidation ochrona przed korozja 7/2011 478 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 1. Wstęp W ochronie antykorozyjnej coraz większe znaczenie zyskują powłoki konwersyjne, szczególnie alternatywne dla powłok chromianowych, otrzymywanych w kąpielach zawierających Cr(VI). Należą do nich m.in.: powłoki fosforanowe, molibdenianowe, wolframianowe, manganianowe, szczawianowe, chromianowe wytwarzane w kąpielach zawierających Cr(III). Powłoki konwersyjne są zazwyczaj wytwarzane bezpośrednio na powierzchni chronionego materiału, np. na stali [1, 2] czy metalach lekki[...]

Wielowarstwowe powłoki ochronne na odlewniczych stopach magnezu


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrochemicznego utleniania plazmowego. Następnie na tak zmodyfi kowaną powierzchnię stopu nakładano powłokę SiO2-Al2O3 metodą zol-żel. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok, określono ich chropowatość oraz odporność na korozję. Stwierdzono, że wytworzenie powłok metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego, a następnie ich uszczelnienie ceramiczną powłoką tlenkową powoduje wzrost odporności stopu na korozję. Słowa kluczowe: powłoka konwersyjna, elektrochemiczne utlenianie plazmowe, AZ91D, zol-żel, ochrona przeciwkorozyjna Multilayer protective coatings on the casting magnesium alloys In the present work, we report results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by means plasma electrolytic oxidation (PEO) method. Next, on modifi ed alloy surface, SiO2-Al2O3 coating was put on. Morphology of obtained coatings, their roughness and corrosion resistant are presented. It was found that coatings obtained by means PEO method and then tighten with ceramic coating show considerable increase of corrosion resistance. Keywords: conversion coating, plasma electrolytic oxidation, AZ91D, sol-gel, anticorrosive protection XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Stopy magnezu, ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe są chętnie stosowanymi materiałami konstrukcyjnymi w wielu gałęziach przemysłu. Do niewątpliwych zalet stopów magnezu należy zaliczyć ich niską gęstość: - niższą o 35% od gęstości stopów glinu, i o 75% od stali. Mają przy tym dobrą zdolność tłumienia drgań i dobrą wytrzymałość w podwyższonych temperaturach. Wykorzystanie stopów lekkich ustawicznie rośnie, a według szacunkowych danych przemysłu motoryzacyjnego zapotrzebowanie na magnez może do 2020 roku wzrosnąć do 5 milionów ton,[...]

Badania korozyjne amorfi cznego i krystalicznego stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 w płynie fi zjologicznym


  Celem pracy jest zbadanie odporności na korozję elektrochemiczną szkła metalicznego Mg36,6Cu36,2Ca27,2 w stanie bezpośrednio po odlaniu oraz po wygrzewaniu. W ramach pracy przeprowadzono badania struktury analizowanych próbek za pomocą badań rentgenowskich i mikroskopowych. W celu określenia szybkości roztwarzania badanego stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 oraz jego przydatności do potencjalnych zastosowań biomedycznych przeprowadzono badania immersyjne i potencjodynamiczne odporności na korozję elektrochemiczną w płynie fi zjologicznym (wieloelektrolitowym). Stwierdzono, że stop Mg36,6Cu36,2Ca27,2 o strukturze amorfi cznej charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością korozyjną od stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 o strukturze krystalicznej. Słowa kluczowe: badania potencjodynamiczne, badania immersyjne, odporność na korozję, struktura amorfi czna, stopy na osnowie magnezu.1. Wstęp W ostatnich latach stopy na osnowie magnezu budzą duże zainteresowanie ze względu na możliwość wykorzystania ich jako potencjalne materiały na implanty ortopedyczne. W porównaniu do powszechnie stosowanych metalicznych implantów ortopedycznych takich jak stopy tytanu, kobaltu z chromem czy stale nierdzewne, stopy magnezu odznaczają się niższymi wartościami modułu sprężystości wzdłużnej (40÷45 GPa) oraz gęstością (1,7÷2,0 g/cm3), które są zbliżone do właściwości ludzkiej kości. Zainteresowanie stopami magnezu motywowane jest nie tylko ich dobrymi właściwościami mechanicznymi, ale także możliwością biodegradacji implantu w organizmie człowieka, co wykluczałoby konieczność powtórnej operacji [1, 2]. Głównym problemem badawczym związanym z koncepcją biodegradowalnych stopów na implanty medyczne jest zapewnienie odpowiedniego (gwarantującego zrost kości) czasu przenoszenia przez implant wymaganego naprężenia związanego z odpowiednio dopasowanym czasem roztwarzania implantu w płynach ustrojowych. Zarówno wytrzymałość jak i szybkość roztwarzania w określonych w[...]

Corrosion studies of amorphous and crystalline Mg36,6Cu36,2Ca27,2 alloy in physiological fl uid


  The aim of this paper is to investigate the electrochemical corrosion resistance of metallic glass Mg36,6Cu36,2Ca27,2 in as-cast state and after annealing. In the work was carried out studies of the structure of the analyzed samples using X-ray diffraction and microscopic observation. In order to determine the dissolution rate of the tested alloy Mg36,6Cu36,2Ca27,2 and potential suitability for biomedical applications were carried out immersion test and potentiodynamic test electrochemical corrosion in a physiological fl uid (electrolyte solution). It was found that Mg36,6Cu36,2Ca27,2 alloy with amorphous structure has a much higher corrosion resistance than the same alloy with crystalline structure. Keywords: potentiodynamic tests, immersion tests, corrosion resistance, amorphous structure, magnesium based alloys.1. Introduction In recent years, magnesium based alloys have been attractive because of the possibility of using them as potential materials for orthopedic implants. In comparison to the commonly used metallic orthopedic implants, such as titanium alloys, cobalt chromium and stainless steel, magnesium alloys are characterized by a lower Young’s modulus (40÷45 GPa), and density (1.7÷2.0 g/ cm3), which are similar to the properties of human bone. Interest in magnesium alloys is not only motivated by their good mechanical properties, but also the possibility of biodegradable implants in the human body, which would exclude the need for re-operation [1, 2]. The main research problem related with the concept of alloys for biodegradable medical implants is to ensure proper (guaranteeing the bone adhesion) time to move required stress by implant, associated with respectively matched dissolution time of the implant in the body fl uids. Both the strength and dissolution rate in body fl uids under certain conditions depending on the structure and the chemical composition of the implant. Therefore, it should be sea[...]

 Strona 1  Następna strona »