Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY LEW ANDOWSKI"

Koncepcje naprawcze prostych obiektów technicznych DOI:10.15199/54.2017.12.2


  Zapewnienie odpowiedniej niezawodności maszyn i urządzeń wymaga odpowiednich działań związanych z utrzymaniem ruchu poprzez zastosowanie właściwych koncepcji naprawczych. W teorii niezawodności wprowadzony został umowny podział obiektów technicznych na obiekty proste i złożone. Analiza i ocena złożonych obiektów technicznych w aspekcie koncepcji naprawczych była przedmiotem rozważań w [1]. W artykule zaprezentowane zostały charakterystyki niezawodności nieodnawialnych obiektów oraz koncepcje naprawczeprostych obiektów technicznych. Celem opracowania jest analiza koncepcji naprawczych tych obiektów. Podstawowe charak terystyki niezawodności nieodnawialnych obiek tów Podstawowe wskaźniki niezawodności można podzielić na dwie grupy: - wskaźniki charakteryzujące niezawodność nieodnawialnych obiektów, - wskaźniki charakteryzujące niezawodność odnawialnych obiektów. Nieodnawialnymi obiektami nazywane są elementy, które nie podlegają naprawie i są eksploatowane do pierwszego uszkodzenia (wymiany), a obiektami odnawialnymi te elementy maszyny i urządzenia, które w trakcie eksploatacji da się naprawić. Występujące w przemyśle papierniczym i poligraficznym maszyny i urządzenia są obiektami złożonymi, składającymi się z elementów odnawialnych i nieodnawialnych, dlatego w celu scharakteryzowania niezawodności tych obiektów zostaną przedstawione zależności probabilistyczne i statystyczne, na podstawie których oblicza się wartości poszczególnych charakterystyk. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami charakteryzującymi niezawodność nieodnawialnych obiektów są [3]: - prawdopodobieństwo poprawnej pracy - R(t), - gęstość empiryczna uszkodzeń - f(t), - intensywność uszkodzeń - λ[...]

Zarządzanie zapasami części wymiennych DOI:10.15199/54.2018.1.1


  Wprowadzenie Szeroko rozumiana gospodarka środkami trwałymi obejmuje całość zagadnień techniczno-organizacyjno-ewidencyjnych, związanych z ich pozyskaniem, eksploatacją, wykorzystaniem, likwidacją, i odnową oraz obrotem nimi. Celem tej gospodarki jest takie działanie, które przy najmniejszym ich zużyciu pozwala osiągnąć określony efekt ekonomiczny - zwiększenie produkcji i obniżkę kosztów własnych. Działania podejmowane na rzecz jak najlepszego wykorzystania zainstalowanych środków trwałych przedsiębiorstwa powinny zmierzać do ich optymalnego wykorzystania. Optymalnego, to znaczy uwzględniającego zarówno realizowane zadania wytwórcze, cel produkcji, jak i uwarunkowania wynikające z dostępności wszystkich czynników produkcji, ich ilości i jakości, a także z właściwości istniejących zasobów środków rzeczowych, a w szczególności zapasów części wymiennych. W artykule zaprezentowane zostało znaczenie gospodarki środkami trwałymi oraz zarządzanie zapasami części wymiennych. Celem artykułu jest przedstawienie metod planowania zapotrzebowania na części wymienne. Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie Zasoby środków trwałych regulowane są przez inwestycje lub zakupy gotowych obiektów, likwidację lub sprzedaż oraz nieodpłatne przekazanie. W gospodarce środkami trwałymi można wyróżnić następujące działania: - prowadzenie prawidłowo zorganizowanej ewidencji środków trwałych, ujmującej w sposób pełny i aktualny stan, strukturę, rozmieszczenie, jak również zmiany zachodzące w ich zbiorowościach, z uwzględnieniem źródeł przychodu i kierunków rozchodu, a tym samym stworzenie podstawy do gromadzenia informacji wynikowych, potrzebnych do sprawozdawczości, planowania, analiz i kontroli (moduł I), - zapewnienie zdatności technicznej i gotowości produkcyjnej środków trwałych przez racjonalną organizację służby utrzymania ruchu oraz wybór odpowiednich metod planowania i wykonania napraw profilaktycznych, a także funkcjonowanie gospo[...]

Pracochłonność napraw maszyn papierniczych DOI:10.15199/54.2019.5.2


  Wprowadzenie Jednym z elementów, na które należy zwracać uwagę zarządzając gospodarką naprawczą maszyn papierniczych jest pracochłonność ich napraw. Umiejętne jej wykorzystanie wpływa na czas napraw części, bloków i układów. Jest tez niezbędna zarówno przy organizacji napraw planowych, jak i awaryjnych. Celem artykułu jest analiza charakterystyk i parametrów rozkładów pracochłonności napraw na poziomach: maszyn, układów oraz elementów (bloków). Artykuł stanowi kontynuację tematu prezentowanego w poprzednich numerach "Przeglądu Papierniczego" [1, 2, 3, 4]. Analiza pracochłonności napraw maszyn papierniczych. Znajomość pracochłonności napraw ma istotne znaczenie przy ustalaniu liczby pracowników potrzebnych do przeprowadzania czynności zapobiegawczych. Szczególnie potrzebna jest ich znajomość przy wymianach zapobiegawczych, które mają być przeprowadzone podczas wymuszonych przestojów maszyn papierniczych. W celu określenia rozkładów pracochłonności napraw i wymian elementów (bloków) przeprowadzono ich weryfikację, a wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Umieszczono w nich również wartości charakterystyk i parametry zweryfikowanych rozkładów. Wykresy gęstości i dystrybuanty rozpatrywanych pracochłonności obrazują rysunki 1 i 2. Przeprowadzone badania wykazały, że najczęściej występujące uszkodzenia maszyn papierniczych wymagały napraw, których pracochłonność zawierała się w przedziale 0-2 roboczogodzin [ rbh ]. Natomiast pracochłonność wymian elementów (bloków) maszyn papierniczych zawierała się w przedziale 0-3 roboczogodzin. Stanowiło to odpowiednio ok. 65% i 60% całkowitej pracochłonności w badanym okresie, wynoszącym 3 lata. Z powyższego wynika, że uszkodzenia maszyn papierniczych w większości przypadków wymagały napraw czy wymian elementów, przy których zatrudnionych było średnio od 1 do 2 pracowników naprawczych. Poszczególne układ[...]

 Strona 1