Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Yan Minch"

Wzmocnienie budynków wysokich uszkodzonych w wyniku wstrząsu górniczego o dużej energii DOI:10.15199/33.2015.06.17


  W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia żelbetowych budynków wysokich uszkodzonych w wyniku wstrząsu górniczego o dużej energii. Omówiono zakres uszkodzeń oraz przedstawiono analizę zagrożenia stateczności konstrukcji. Przedstawiono sposób wzmocnienia konstrukcji budynku oraz zamieszczono szkice niezbędnych wzmocnień. Słowa kluczowe: szkody górnicze, wzmocnienie konstrukcji, budynek wysoki.Spośród kopalń KGHM PMS.A., najwyższy poziom szkodliwości oddziaływania wstrząsów górniczych na budynki (oddziaływania parasejsmiczne) występuje w Zakładach Górniczych Rudna. Przeglądy obiektów po wstrząsach górniczych wykonywane są na podstawie: - zarządzenia nr 06/III/2008 Kierownika Ruchu ZakładuGórniczegoO/ZGRudna [1]; - pisemnego lub w trybie wyjątkowym telefonicznego zgłoszenia powstałych uszkodzeń. Zgodnie z zarządzeniem [1] przeglądy dokonywane są w przypadkach wystąpienia wstrząsówgórotworu o energii 1,0 x E6 Joula i w analizie zasięgu szkodliwego poziomu oddziaływania danego wstrząsu na obiekty powierzchniowe. Obecnie poziom szkodliwości sejsmicznej w przypadku zabudowy powierzchniowej określony jest za pomocą Górniczej Skali Intensywności GSI-[...]

Monitoring wytężonych elementów konstrukcji budynku Afrykarium DOI:10.15199/33.2015.06.33


  Artykuł opisuje sposób kontroli wytężonych elementów konstrukcji budynku, które ze względu na duże obciążenia oraz możliwość zmęczenia materiału mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektu. Podano ideę monitoringu oraz sposób kontroli konstrukcji i alertów bezpieczeństwa. Słowa kluczowe:monitoring konstrukcji, wytężenie konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania budynku.Przedmiotemmonitoringu jest budynekAfrykarium- Oceanarium zlokalizowany we Wrocławiu [1]. Budynek główny o wysokości 15 m zaprojektowany został na planie prostokąta owymiarach 53,6 x 160m. Przylega do niego od strony południowej, prostopadle usytuowany, budynek w kształcie statku o szerokości 16mi długości 55m, a po obu stronach tego budynku znajdują się baseny dla zwierząt. Rozmiary budynku głównego pokazują, że mamy do czynienia z obiektem o dużej kubaturze. Jeśli dodamy do tego złożoną funkcję, to przekłada się to również na złożone rozwiązania konstrukcyjne, które implikują trudne technicznie wyzwania konstrukcyjne, takie jak: ● zapewnienie szczelności części podziemnej budynku (obiekt posadowiony jest na poziomie ok. 6 m poniżej zwierciadła wody gruntowej); ● zapewnienie nośności i szczelności basenów wewnętrznych i zewnętrznych obciążonych znacznym słupem wody; ● duża rozpiętość dachu bez podpór pośrednich dochodząca w części wschodniej do ok. 43 m; ● wspornik podcienia o wysięgu ok. 13mz dużymi obciążeniami w pomieszczeniach central wentylacyjnych; ● właściwe dylatowanie obiektu poddanego znacznymobciążeniom [...]

Problemy konstrukcyjne kształtowania wspornika żelbetowego o dużym wysięgu poziomym DOI:10.15199/33.2015.06.35


  W artykule opisano problemy konstrukcyjne dotyczące kształtowania nietypowego wspornika o dużym 13 m wysięgu poziomym. W celu spełnienia warunku nośności i ugięć przyjęto w słupie wspornika zbrojenie sztywne. Dodatkowo zastosowano szereg rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających właściwe posadowienie konstrukcji i bezpieczeństwo eksploatacyjne części przewieszonej. Słowa kluczowe: wspornik, konstrukcja żelbetowa, duża rozpiętość, zbrojenie sztywne.Wartykule przedstawiono skomplikowane technicznie rozwiązania konstrukcyjne, które zostały wymuszone przez projekt architektoniczny. Opisany przykład dotyczy słupowego wspornika pionowego z wysięgnikiem poziomym (przewieszeniem) o długości ok. 13m, zrealizowanym w budynku Afrykarium-Oceanarium na terenie Zoo weWrocławiu [1]. Projekt architektoniczny zakładał, żewejście do budynkuAfrykariumbędzie prowadziło pod podcieniem mieszczącym pomieszczenia central wentylacyjnych, które są wspornikowo przewieszone nad wejściem bez jakichkolwiek podpór pośrednich. Trudnością realizacyjną tego rozwiązania (oprócz dużego wysięgu poziomego wspornika) był fakt, że pomieszczenia [...]

Kryteria kwalifikacji uszkodzeń w budynkach jednorodzinnych spowodowanych wstrząsami górniczymi DOI:10.15199/33.2015.06.14


  W warunkach zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach górniczych konieczne jest diagnozowanie ujawniających się uszkodzeń w budynkach pod kątem ich kwalifikacji do szkód górniczych lub oddalenia takich roszczeń.Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych mają swoje podstawowe źródło w wadach budowlanych wynikających z błędów podczas projektowania, wykonawstwa i użytkowania. Słowa kluczowe: szkody górnicze, kwalifikacja uszkodzeń, diagnoza budowlana.Kwalifikacja uszkodzeńwbudynkach na terenach eksploatacji górniczejmusi być powiązana z klasyfikacją wad powstałych w procesie projektowania i wykonawstwa. Sfera wad wykonawczych jest niezwykle rozbudowana i generalnie dotyczy elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. Określenie przyczyn występowania wad budowlanych lub powstających uszkodzeń jest zagadnieniem trudnym, opartym najczęściej na analizach eksperckich. Dotyczy to zarówno zagadnień błędów projektowych, jak również powstałych w procesie realizacji. W warunkach oddziaływania eksploatacji górniczej na budynki kwalifikacja przyczyn uszkodzeń jest szczególnie utrudniona, co pokazał M. Kawulok w materiałach ITB [1, 2]. Z jednej strony mogą to być ewidentne wady budowlane, a z drugiej mogą wynikać ze szkód górniczych, gdyż uszkodzenia te często się nakładają.Wcelu właściwego sklasyfikowania uszkodzeń niezbędna jest szczegółowa analiza uwzględniająca wszystkie uwarunkowania obejmujące cele nadrzędne, które dotyczą bezpieczeństwa obiektu oraz uciążliwości użytkowania dla mieszkańców danego budynku. Uogólnio[...]

Wpływ nieregularności bryły budynku na siły wewnętrzne wywołane wstrząsami górniczymi DOI:10.15199/33.2015.06.19


  W artykule omówiono problemy związane z wpływem nieregularnego rzutu poziomego bryły budynku na siły wewnętrzne w konstrukcji wywołane wstrząsem parasejsmicznym. Przedstawiono porównawczą analizę numeryczną konstrukcji budynku o zróżnicowanym rzucie poziomym, który został poddany oddziaływaniom parasejsmicznym występującym na obszarze LGOM. Słowa kluczowe: szkody górnicze, analiza numeryczna, obciążenia dynamiczne.Jednym z podstawowych zaleceń dotyczących kształtowania bryły obiektówna terenach szkód górniczych jest zachowanie regularności konstrukcji w poziomie i w pionie [1, 3]. Odstępstwo od tej zasady może doprowadzić do zwiększenia sił wewnętrznych wywołanych skręcaniem, nierównomiernym dystrybuowaniemodporności sejsmicznej na dwóchwzajemnie prostopadłych kierunkach czy lokalnym zwiększeniem koncentracji naprężeń w elementach nośnych. Czynniki t[...]

Analiza efektu P-Delta w zbiornikach wieżowych z jednym stopniem swobody zlokalizowanych na obszarach sejsmicznych DOI:10.15199/33.2015.09.12


  Artykuł ilustruje problem związany z wpływem efektu P-Delta na wieżowe obiekty o jednym stopniu swobody, które zlokalizowane są na obszarach sejsmicznych. Przedstawiono parametryczną analizę wpływu efektu P-Delta na siły wewnętrzne i przemieszczenia prostego układu o jednym stopniu swobody poddanym oddziaływaniu sejsmicznemu. Słowa kluczowe: oddziaływania sejsmiczne, efekt P-Delta. Abstract. The article illustrates problems associated with P-Delta effect on tower objects with single degree of freedom located on seismic areas. Parametric analysis of internal forces and displacements of simple single degree of freedom system with P-Delta effect subjected to seismic loads was presented. Keywords: seismic loads, P-Delta effect.Efekty P-Delta, zwane również efektami drugiego rzędu, oprócz powodowania dodatkowych sił w ustroju zmieniają także okres drgańwłasnych konstrukcji [1, 2]. Tym samym zmienia się odpowiedź dynamiczna konstrukcji na oddziaływaniawywołanewstrząsami sejsmicznymi. Efekty te uwzględnia się przez wprowadzenie całkowitej macierzy sztywności kT, będącej sumą podstawowej sprężystejmacierzy sztywności kE i geometrycznej macierzy sztywności kG [1]: kT = kE + kG (1) Efekty można sprowadzić do układu liniowego, co pozwala na uwzględnienie zmiany okresu drgań własnych układu. W analizowanym przypadku (rysunek 1) można wykorzystać równania (1 ÷ 4): kE[...]

Degradacja żelbetowej komory syfonowej kolektora na ścieki po wielu latach eksploatacji DOI:10.15199/33.2015.09.27


  Wartykule omówiono degradację betonu i uszkodzenia konstrukcji komory syfonowej kolektora na ścieki po wieloletniej eksploatacji.Wykonano badania betonu i oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Przedstawiono sposób renowacji komory kolektora na ścieki umożliwiający jego dalsze, bezawaryjne użytkowanie. Słowa kluczowe: kolektor na ścieki, komora pośrednia kolektora, badania betonu, wzmocnienie konstrukcji.Kilkudziesięcioletnie użytkowanie żelbetowych przewodówkanalizacyjnychwagresywnymśrodowisku gazowym (szczególnie kolektorów zbiorczych) sprzyja korozji betonu i zbrojenia.Wzwiązku z tymutrzymanie należytego stanu technicznego tak ważnego obiektu przez konserwację bieżącą i renowację pochłania znaczne nakłady finansowe. Rzetelna diagnostyka stanu technicznego kolektora, oceniająca jego stopień zużycia, może stanowić źródło istotnych oszczędności przy podejmowaniu decyzji o remoncie przez firmy administrujące siecią kanalizacyjną. Po pozyskaniu środków finansowych na renowację 30-letniego kolektora zbiorczego dla 800 tys. miasta bez poprzedzającej ekspertyzy, określającej stan techniczny obiektuwaspekcie trwałości i niezawodności konstrukcji, zdecydowano się na wykonanie projektu renowacji komory syfonowej z jego odcinkiem dopływowym. Na podstawie tego projektu prowadzono prace, stosując metodę reliningu. Odcinek kolektora przed rzeką kończył się na komorze syfonowej. Projektant przewidziałwzmocnienie ścian tej komory przez wykonanie od wewnątrz dodatkowego płaszcza żelbetowego (fotogra[...]

Analiza wytężenia fundamentu ramowego pod zespół turbowentylatorów od obciążeń parasejsmicznych DOI:10.15199/33.2016.05.01


  Konstrukcje fundamentów pod turbozespoły wentylatorów wymagają od projektanta szczególnie starannej analizy statycznej i dynamicznej.Wynika to z konieczności ich długotrwałej bezawaryjnej pracy, znacznych kosztów wykonania fundamentu i montowania na nich instalacji technologicznych. W przypadku posadowienia fundamentu na terenie szkód górniczych, w analizie wytężenia konstrukcji konieczne jest wykonanie dodatkowych trudnych i pracochłonnych obliczeń dynamicznych wynikających z obciążeń dynamicznych przekazywanych przez grunt na fundament odwstrząsu górniczego. Literatura techniczna dotycząca zagadnień dynamicznych fundamentów pod maszyny jestwmiarę obszerna. Pierwszeważne pozycje polskie to monografie Kisiela [1] i Lipińskiego [2]. Pomocnewprezentowanej analizie były również anglojęzyczne opracowania Leunga [3] i Burrusa [4]. Model obliczeniowy fundamentu Analizowaną konstrukcją jest żelbet[...]

Nieliniowa analiza komina żelbetowego pod obciążeniem sejsmicznym z uwzględnieniem wstępnego pochylenia DOI:10.15199/33.2016.05.14


  Artykuł przedstawia analizę stanu wytężenia żelbetowego komina pod obciążeniem sejsmicznym przy jednoczesnym uwzględnieniu jego wstępnego pochylenia związanego z wpływem górniczych deformacji podłoża. Komin obciążono ciężarem własnym i wiatrem zgodnie z lokalizacją oraz obciążeniemsejsmicznym. Przeprowadzono analizę wpływu pochylenia komina na jego odpowiedź dynamiczną przy wymuszeniu znanym akcelerogramem El Centro z 1940 r. Odpowiedź sejsmiczną oceniono, wykorzystując dodatkowo wybrane kryteria bezpiecznej pracy budowli sformułowane w Eurokodzie 8. Analizę uzupełniono wynikami w przypadku obciążenia zapisem silnego wstrząsu górniczego oraz projektowego modelu wstrząsu górniczego metodą spektrum odpowiedzi. Słowa kluczowe: kominy, oddziaływania sejsmiczne, analiza nieliniowa, szkody górnicze, pochylenie budowli.Analiza sejsmiczna kominów żelbetowych była przedmiotemwielu badań,m.in. [3, 5, 6]. Nie zawierają one jednak analizy wpływu wstępnego pochylenia na nieliniową odpowiedź dynamiczną konstrukcji, dlatego też podjęliśmy się jej wykonania. Nośność konstrukcji w ujęciu normy sejsmicznej Wprzypadku analizy rzeczywistych budowli należy rozpoznać kryteria wyznaczania nośności przekrojów i analizy akceptowalnej pracy budowli wg [...]

Analiza prostopadłościennego żelbetowego zbiornika poddanego wstrząsowi górniczemu DOI:10.15199/33.2016.09.29


  Wartykule przedstawiono analizęwpływu obciążeń parasejsmicznych na siływewnętrznewkonstrukcji żelbetowego zbiornika prostopadłościennego na wodę pitną z uwzględnieniem wpływu falowaniawody.Wykonane obliczeniawykazały niewielkiwzrost sił bezwładności związany z falowaniem wody w zbiorniku. Przedstawiono przykład liczbowy i końcowe wnioski obliczeniowe. Słowa kluczowe: zbiornik żelbetowy, analiza numeryczna, wpływy parasejsmiczne.WPolsce nie występują wprawdzie silne trzęsienia ziemi, ale istnieją wstrząsy górnicze, które nie powinny być pomijane. Świadczą o tym badania dotyczące stalowych zbiorników pod obciążeniem sejsmicznymprowadzone na Uniwersytecie Gdańskim[1, 2]. Poznanie dokładnego oddziaływania zbiornik-podłoże-ciecz pod obciążeniem dynamicznym wymaga jednak rozbudowanego i skomplikowanego modelu obliczeniowego, dlatego też w normie [4] zaproponowano inżynierską metodę wyznaczania wpływu wstrząsów sejsmicznych na ciśnienie wywierane przez płyn na zbiornik. Metoda ta jest jednak niedoskonała, ograniczon[...]

 Strona 1  Następna strona »