Wyniki 1-10 spośród 58 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SOKÓLSKI"

Ochrona katodowa.Nowe uwarunkowania wynikające z norm europejskich

Czytaj za darmo! »

Technologia ochrany katodowej w Polsce, pomimo wielu lat izolacji od najnowszej techniki światowej, rozwijała się w II połowie ubiegłego wieku równolegle z przodującymi krajami europejskimi. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i przejęcie w sposób automatyczny zachodniej kultury technicznej w formie wymagań normalizacyjnych w tej dziedzinie, nieste ty nie odbiło się znaczącym postępem w pr[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Nadszedł czas Jubileuszu - 50-lecia wydawania czasopisma - czas refl eksji nad jego przeszłością i przyszłością. Od czasu, kiedy pamiętamy my, zajmujący się współcześnie problematyką korozji i technikami jej zwalczania, czasopismo zawsze towarzyszyło nam jako źródło wiedzy oraz płaszczyzna do prezentowania własnych osiągnięć i doświadczeń. Jako wszechstronne, polskojęzyczne i praktycznie jed[...]

Ochrona katodowa w czasopiśmie "Ochrona przed Korozją"

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwój technologii ochrony katodowej w Polsce na przestrzeni pięćdziesięciu lat, posługując się w możliwie dużym stopniu doniesieniami opublikowanymi w czasopiśmie "Ochrona przed Korozją". Kolejno zaprezentowano początki organizacji walki z korozją w Polsce, rozwój techniki ochrony katodowej oraz jej wdrożeń w działalności przemysłowej w ostatnich kilku dekadach i obecnie. Przedstawi[...]

Ochrona katodowa zbiorników paliwowych w świetle aktualnych przepisów i norm

Czytaj za darmo! »

Omówiono podstawowe cechy systemów ochrony katodowej stosowane do podziemnych oraz podwodnych konstrukcji stalowych. Wskazano na zalety tej technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Podano zarys zastosowania ochrony katodowej do zbiorników podziemnych i den naziemnych zbiorników paliwowych. Podkreślono znaczenie ochrony katodowej zbiorników paliwowych dla ochrony naturalnego środowiska. Na[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Jak poprzednie 8. numery Ochrony przed Korozją, tak i ten w tym roku niemal w całości poświęcony jest technologii ochrony katodowej. Jest to kolejna doroczna okazja do przeglądu światowej literatury, doniesień technicznych, zdobycia informacji o nowych normach i przepisach oraz do zapoznania się z nielicznymi, wybranymi pracami osób zawodowo zajmujących się tą technologią ochrony przeciwkoro[...]

Światowa Organizacja Korozji - geneza powstania, misja i cele, program działania

Czytaj za darmo! »

Wpływ zjawiska korozji na rozwój cywilizacyjny w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym jest przedmiotem licznych dyskusji w środowiskach zajmujących się ochroną majątku i zasobów przed tym nieuchronnym procesem. Prowadzone w wielu krajach szacunki wpływu zjawisk korozyjnych na życie społeczeństw wyraźnie wskazuje na ogrom tego oddziaływania przede wszystkim na wynik fi nansowy w gospodarce, ale także znany jest i szeroko opisany wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Nic więc dziwnego, że problematyka ta zaczyna skupiać wokół siebie coraz większą uwagę. Na tle wyników z przeprowadzonych szeroko zakrojonych badań ekonomicznych skutków korozji w Stanach Zjednoczonych, opisano genezę powstania Światowej Organizacji Korozji oraz misję, cele i program d[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Nie wypada zapeszyć, ale w ostatnim roku jakby nieco drgnęło w sferze związanej z ochroną katodową - głównie w problematyce obecnego, kolejnego 8. numeru "Ochrony przed Korozją". Nie jest to jeszcze powiew nowych wiatrów, ale odczuwalny jest w Polsce powolny wzrost zainteresowania zarówno samą techniką, jak również chęcią podniesienia swoich kwalifi kacji w tej dziedzinie. Sporo się działo w ostatnim roku, jednak nie wszystkie zamierzenia i plany zostały zrealizowane. Jubileuszowa X konferencja "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej", która odbyła się w Juracie w dniach 17-19 wrześnie 2008 r. (odnotowana jako 319 wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej, dofi nansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) skupiła pond 100-osobowe grono specjalistó[...]

Certyfi kacja personelu ochrony katodowej – droga do podniesienia poziomu technicznego tej technologii oraz znacznych oszczędności

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2006 roku zatwierdzona została w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) norma EN 15257 "Ochrona katodowa - poziomy kompetencji i certyfi kacja personelu ochrony katodowej". Dokument ten plasuje technologię ochrony katodowej na innej pozycji w stosunku do innych technologii ochrony przeciwkorozyjnej, podnosi jej rangę oraz nobilituje zajmujące się nią środowisko zawodowe. Omówiono podstawowe wymagania tej normy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony katodowej rurociągów eksploatowanych w ziemi. Wskazano na potrzebę, wynikającą z wymagań normy, konsekwentnego przeprowadzenia nowelizacji szeregu polskich przepisów, której celem powinno być przypisanie wymaganych kompetencji zawodowych do prowadzenia różnego rodzaju odpowiedzialnych czynności, takich jak badanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja systemów ochrony katodowej. Opisano przyjętą wspólnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Urząd Dozoru Technicznego koncepcję wdrożenia tej normy, która obejmować będzie wszystkie wymagane etapy podnoszenia kwalifi kacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk personelu oraz ocenę posiadanej wiedzy i doświadczenia przez bezstronną Jednostkę Certyfi kującą UDT-CERT. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, personel, certyfi kacja Certifi cation of cathodic protection personnel - a way to improve the technical level of this technology and signifi cant savings In December 2006 the standard EN 15257 "Cathodic protection — Competence levels and certifi cation of cathodic protection personnel" was approved by the European Committee for Standardization (CEN). This document places cathodic protection technology in another position in relation to other anticorrosion protection technologies, it raises its rank and ennobles the engaged professionals. Basic requirements of the standard have been described, with special consideration of cathodic protection of underground pipelines. The need ha[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Niewiele osób wie, że w USA ponad 65 lat temu, w 1943 r., jedenastu inżynierów zajmujących się problematyką rurociągów w przemyśle, wywodzących się z istniejącej od 1930 r. regionalnej grupy ochrony katodowej badającej tę nową wówczas technikę przeciwkorozyjną, założyło obecnie najpotężniejsze stowarzyszenie korozyjne NACE International, liczące obecnie na całym świecie w 100 krajach ponad 22 tys. członków. Potrzebą tej inicjatywy było stworzenie środowiska specjalistów profesjonalnie zajmujących się ochroną przeciwkorozyjną, propagowanie nowych technologii oraz znormalizowanie zasad prac inżynierskich w tej dziedzinie techniki. Dzisiaj stowarzyszenie to ma ogromny wpływ na wszystkie aspekty działalności związanej z problematyką korozyjną w gospodarce światowej - pod hasłem "ochrona ludzi, majątku i środowiska przed skutkami korozji" bierze udział w każdej branży i dziedzinie zapobiegania oraz kontroli procesów korozji. Technologia ochrony katodowej jest w NACE International nadal jednym z głównych kierunków działań stowarzyszenia. Prowadzona jest czterostopniowa certyfikacja personelu ochrony katodowej (Tester, Technician, Technologist, Specialist - ponad 4000 osób na całym świecie), działa szereg komitetów technicznych związanych z ochroną katodową i tworzone są normy techniczne. Od 2005 r. wydawany jest biuletyn Stay Current dla specjalistów ochrony katodowej, zawierający bieżące informacje o najnowszych technologiach i tendencjach w tej dziedzinie. Ukazuje się dwa razy w roku, w czerwcu i listopadzie. Dociera do wszystkich członków na całym świecie, podobnie jak miesięcznik Materials Performance (czasopismo członków NACE International), nadal w sporej części poświęcony probl[...]

Ochrona przeciwkorozyjna ścianek zbiorników kontaktujących się z ziemią i elektrolitami. Ochrona katodowa - normy, przepisy, zastosowania

Czytaj za darmo! »

Pomimo utrwalonych zasad w technice światowej ochrony przed korozją zbiorników stalowych, których ścianki kontaktują się bezpośrednio z ziemią, za pomocą ochrony katodowej, w Polsce takich ogólnych wymagań nie ma, a istniejące przepisy nie są w tym względzie jednoznaczne. W pracy omówiono pokrótce problem korozji stalowych zbiorników podziemnych oraz podstawowe normy ochrony katodowej takich obiektów i na tym tle zaprezentowano obecnie obowiązujące polskie przepisy. Zwrócono uwagę na problemy ekologiczne - rolę ochrony katodowej w ochronie środowiska. Pokazano typowe zastosowania ochrony katodowej do zbiorników podziemnych i den naziemnych zbiorników paliwowych. Słowa kluczowe: zbiorniki, ochrona katodowa, normy, przepisy, zastosowania Corrosion protection of tank walls having contact with the ground and electrolytes cathodic protection - standards, regulations, practical applications Consolidated principles exist in world technology for cathodic protection of steel tanks, the walls of which are in direct contact with the ground. No such requirements are in force in Poland and existing regulations are not unequivocal in this respect. In the paper the problem has been discussed of underground steel tank corrosion and basic cathodic protection standards of such objects. Against this background current Polish regulations have been presented. Attention has been focused on ecological problems - the role of cathodic protection in protection of the environment. Typical applications of cathodic protection have been given for underground tanks and bottoms of aboveground fuel tanks. Keywords: tanks, cathodic protection, standards, regulations, applications ochrona przed korozja 8/2010 1. Wprowadzenie Spustoszenie ekologiczne, jakie pozostawiły po sobie jednostki radzieckie opuszczające w Polsce wojskowe bazy paliwowe - przekorodowane rurociągi, cieknące zbiorniki, ziemia przesiąknięta paliwami, okoliczna ludność wydobywająca olej napędo[...]

 Strona 1  Następna strona »