Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Pawlak"

Możliwości wykorzystania wieloźródłowego hybrydowego urządzenia łukowo-magnetronowego do osadzania powłok niskotarciowych

Czytaj za darmo! »

Technologie inżynierii powierzchni XXI wieku zdążają w kierunku metod hybrydowych [1]. Pojęcie obróbki hybrydowej można rozumieć dwojako: z jednej strony jako obróbki multipleksowej, polegającej na wytworzeniu dyfuzyjnej warstwy, np. azotowanej czy nawęglonej pokryciem funkcjonalną powłoką wytwarzaną jedną z popularnych metod PVD lub CVD, a z drugiej w ujęciu bardziej szczegółowym, jako połączenie wielu rodzajów metod osadzania powłok stosowanych w tym samym urządzeniu, np. źródło magnetronowe wraz z ablacją laserową [2]. Technologie te pozwalają na uzyskanie powłok o niespotykanych wcześniej właściwościach. Szczególną grupę powłok stanowią powłoki węglowe o korzystnych właściwościach trybologicznych. Powłoki te wykazują wysoką twardość i dużą odporność chemiczną, a ich struk[...]

Doświadczalne badania żelbetowych elementów pod obciążeniem momentem skręcającym


  Ze względu na sposób obciążania elementy żelbetowe można podzielić na różne grupy, w tym elementy obciążone momentem skręcającym. Moment skręcający powstaje wtedy, gdy wypadkowa sił działa namimośrodzie względemosi podłużnej elementu. Przykładami takich elementów w konstrukcjach żelbetowych są skrajne belki stropów, wieńce mocujące wspornikowe płyty balkonowe, ramy przestrzenne, schody spiralne, belki podsuwnicowe, trzony usztywniające budynki wysokie, żelbetowe łuki obciążone prostopadle do swojej płaszczyzny i inne konstrukcje pracujące przestrzennie. Skręcanie jest słabiej rozpoznanym zjawiskiem obciążenia niż inne występujące w elementach żelbetowych, jak np. zginanie, ściskanie, ścinanie. Badania elementów skręcanych rozwinęły się w latach 60. i 70. XX w., kiedy zaczęto stosować coraz wytrzymalsze betony i stal zbrojeniową, przez co projektowane elementy zaczęły być coraz smuklejsze, a w efekcie bardziej podatne na działanie momentu skręcającego. Wcześniej elementy były na tyle masywne i krępe, że wpływ skręcania zazwyczaj był pomijany i obciążenie momentem skręcającym nie wpływało (zasadniczo) na ich zachowanie się. Dotychczasowe badania i analizy nie pozwalają na pełny, całkowity opis zjawiska skręcania w żelbecie. Powodem, dla którego prac doświadczalnych opisujących skręcanie nie jest tak wiele, jest m.in. złożoność badań i skomplikowanie zjawiska. Elementy poddane obciążeniu skręcającemu pracują w przestrzennymstanie naprężeń i odkształceń. Badania elementów żelbetowych poddanych skręcaniu prowadzone są zwykle na próbkach w skali naturalnej lub zbliżonej, a ich prawidłowe przeprowadzenie jest możliwe w specjalnie do tego celu przygotowanych urządzeniach i na stanowiskach badawczych. Z tych względów oraz z powodu wysokich kosztów, przeprowadzenie obszernych badań było możliwe głównie w wyspecjalizowanych ośrodkach na świecie, m.in. w University of Houston (USA), University of Toronto (Kanada), Chalmers University[...]

Badania betonu w masywnej konstrukcji hydrotechnicznej


  Artykuł opisuje kompleksowe badania betonu w konstrukcji jednej z największych elektrowni wodnych w Polsce. W ramach kompleksowej oceny obiektu wykonano szczegółowe badania właściwości fizykomechanicznych betonu i stali zbrojeniowej. Słowa kluczowe: badanie betonu, budowle hydrotechniczne, diagnostyka konstrukcji, konstrukcje masywne.Przedmiotem badań była betonowa konstrukcja jednej z największych elektrowni wodnych wPolsce.Obiekt długości 162m, szerokości fundamentu 60 m i wysokości 33,9 m wybudowano w latach 1962 - 1970. Badaniamiały na celu wyjaśnienie przyczyn zarysowania, spękania i przecieków pojawiających się w przegrodach komór elektrowni. Przed wyborem metod i technik badawczych oraz określenia obszaru badań: ● dokonano analizy dokumentacji projektowej; ● dokonano analizy norm, wytycznych wymogów odbioru oraz badań kontrolnych obowiązujących w okresie projektowania i realizacji; ● zapoznano się z uwarunkowaniami historycznymi związanymi zmetodą realizacji elektrowni, w zakresie stosowanych betonów konstrukcyjnych i sposobów ich układania, zagęszczania i pielęgnacji oraz kontroli jakości; ● określono charakterystyczne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe obiektów wybudowanych w analogicznym okresie jak badana elektrownia; ● zebrano informacje o historii eksploatacji elektrowni (kontrola obciążeń eksploatacyjnych, przemieszczeń, osiadań, temperatury wewnątrz i na zewnątrz obiektu, ewentualne zalewanie, podtopienia, powodzie, zmiany poziomu wody, warunki geotechniczn[...]

Konstrukcja wieży widokowej po 100 latach eksploatacji DOI:10.15199/33.2015.06.30


  Artykuł zawiera analizę stanu technicznego konstrukcji zabytkowej wieży żelbetowej zlokalizowanej na szczycie góry, użytkowanej prawie 100 lat bez napraw i remontów. Badania betonu i analiza statyczno-wytrzymałościowa wytężenia konstrukcji wieży wykazały jej dobry stan techniczny. Słowa kluczowe: badanie betonu, budowle zabytkowe, diagnostyka konstrukcji, konstrukcje żelbetowe.Ocena i analiza stanu technicznego zabytkowych konstrukcji żelbetowych wymaga wielokierunkowych badań, których celem jest m.in. odtworzenie historii realizacji i eksploatacji obiektu, pozwalającej na ustalenie czynników mających wpływ na stan techniczny. Podstawowym problemem w przypadku analizy statyczno-wytrzymałościowej żelbetowych obiektów zabytkowych z początku XX w. jest brak dokumentacji wykonawczej konstrukcji (nie dotyczy to obiektów prestiżowych, których dokumentacjemożna odnaleźćwarchiwach miejskich).Wówczas korzysta się z literatury technicznej z okresu realizacji obiektu [np. 1, 2] i inwentaryzacji odtworzeniowej konstrukcji. W przypadku określenia wytrzymałości betonu i stali, gdy nie ma opinii, ekspertyz oraz książki obiektu,wpierwszej kolejności należy wykonać odt[...]

Analiza stanu wytężenia żelbetowych dźwigarów dachowych nad salą gimnastyczną DOI:10.15199/33.2016.09.32


  W artykule omówiono stan wytężenia dźwigarów dachowych o monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Pomierzono ugięcia dźwigarów i sprawdzono rozwartość rys w przekroju najbardziej wytężonym. Oceniono poziom wytężenia betonu i zbrojenia przy założonych obciążeniach. Oszacowano stany graniczne użytkowalności ugięcia i zarysowania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz obliczeń kontrolnych zaproponowano koncepcję wzmocnienia konstrukcji nośnej dachu, a do czasu jej wykonania zalecono systematyczny monitoring ugięcia i zarysowania dźwigarów. Słowa kluczowe: dźwigary żelbetowe, ugięcie, zarysowanie (SGU), stan wytężenia.Analizowany obiekt powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.Wymiary sali gimnastycznej (rysunek 1) wynoszą w rzucie 12,0 x 25,0 m (w świetle). Jest ona przykryta dachem płaskim (spadek 7%) o monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Głównymi elementami nośnymi są dźwigary dachowe (podciągi), o rozpiętości 12,0 m w świetle podpór, powiązane z żelbe[...]

Diagnostyka i remonty betonowych elektrowni wodnych


  W artykule przedstawiono typowe uszkodzenia betonowych konstrukcji elektrowni wodnych powstałe podczas 80-letniej eksploatacji. Przedstawionowybrane problemywystępujące przy diagnostyce, remontach i naprawach tego typu obiektów. Słowa kluczowe: diagnostyka konstrukcji, elektrownie wodne, konstrukcje masywne, naprawy.Na terenie Dolnego Śląska istnieje kilkadziesiąt elektrowni wodnych, w większości wybudowanych w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Są to obiekty o mocy od kilku do kilkunastu megawatów. Zlokalizowane głównie na rzekach górskich Kotliny Jeleniogórskiej i Kłodzkiej oraz wzdłuż Odry. Dominującym materiałem w nich jest beton. Ściany tych obiektów mają grubość od kilkudziesięciu centymetrów do 2 m, co pozwala je zaliczyć do konstrukcji masywnych. Po II wojnie światowej większość elektrowni wodnych na Dolnym Śląsku popadła w ruinę. Radykalna zmiana nastąpiła po wstąpieniu Polski do UE, gdyż odnawialne źródła energii (OZE) stanowią bardzo ważny element polityki energetycznejWspólnoty.Wpływ na zainteresowanie tymi obiektami miały też powodzie w latach 1997 - 2010, po których przeprowadzono przeglądy i ekspertyzy obiektów hydrotechnicznych na terenach popowodziowych. Każdą elektrownię wodną projektowano indywidualnie, zależnie od lokalnego ukształtowania terenu oraz warunków hydrotechnicznych, choć takie elementy, jak jazy stałe, komory turbogeneratorów, płyty wypadowe, kanały ulgi, ściany oporowe, pomosty [1] występują [...]

Stan techniczny stalowej hali przemysłowej a aspiracje jej użytkowników DOI:10.15199/33.2015.06.34


  Przedmiotem artykułu jest analiza stanu technicznego konstrukcji stalowej hali przemysłowej zlokalizowanej w Chinach, której celem była ocena możliwości zamiany suwnic na nowe o większej nośności. W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego obiektu i analizę statyczno-wytrzymałościową. Słowa kluczowe: hala stalowa, stan techniczny, suwnica.Jednymz czynnikówdeterminujących przegląd konstrukcji budowlanej jest diagnostyka okresowa bądź planowana modernizacja obiektu. Celem omówionejwartykule diagnostyki konstrukcji czteronawowej hali stalowej zlokalizowanej w Chinach była ocena jej stanu technicznego i statyczno-wytrzymałościowe obliczenia sprawdzające w przypadku aktualnych warunków obciążeniowych oraz z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń po modernizacji. Ze względu na lokalizację hali zdecydowano się na ocenę jednoetapową, która polegała na: wizji lokalnej; ustaleniu programu pomiarów, badań i analiz; wykonaniu inwentaryzacji konstrukcji oraz analizy dokumentacji i warunków eksploatacji obiektu; badaniachmakroskopowych konstrukcji; analizie stanów granicznych konstrukcji oraz ocenie stopnia wytężenia jej elementów; sformułowaniu wniosków dotyczących dalszej eksploatacji i możliwości modernizacji obiektu. Wewszystkich nawach hali pracują suwnice pomostowe (rysunek).Wramach mode[...]

The kinetics of high temperature degradation of thin chromium protective layers on valve steels DOI:10.15199/40.2015.7.2


  The oxidation kinetics of four valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8) covered by a sputter-deposited chromium layer with the thickness of 1 micrometer have been studied at 1173 K in air, using the microthermogravimetric technique. It has been found that coated steels show better oxidation resistance than uncoated ones. This phenomenon is a result of the formation of highly protective Cr2O3 scales on surfaces of coated materials. It has been also demonstrated that the better oxidation resistance of coated steels is observed during a much longer period of time than the lifetime of the chromium layers. Keywords: valve steels, coatings, sputter-deposition, oxidation, isothermal conditions Kinetyka wysokotemperaturowej degradacji ochronnych warstw chromu na stalach zaworowych W pracy badano kinetykę izotermicznego utleniania w powietrzu czterech stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21- 9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8), pokrytych w procesie rozpylania jonowego warstwą chromu o grubości 1 mikrometra. Badania prowadzono metodą termograwimetryczną w temperaturze 1173 K. Stwierdzono, że stale z naniesioną warstwą chromu charakteryzują się większą odpornością na utlenianie niż stale nie poddane modyfikacji powierzchni. Rezultat ten jest wynikiem powstawania na modyfikowanych powierzchniowo stalach podczas procesu utleniania ochronnych warstw tlenku Cr2O3. Wykazano również, iż większa odporność na utlenianie modyfikowanych powierzchniowo stali trwa znacznie dłużej od okresu stabilności naniesionych warstw chromu. Słowa kluczowe: stale zaworowe, powłoki, rozpylanie jonowe, utlenianie, warunki izotermiczne.1. Introduction High temperature oxidation of metallic materials constitutes a serious problems in several branches of modern technology [1, 2]. Due to the fundamental importance of this problem, a number of methods have been elaborated to protect constructive materials against degradation at h[...]

Structure and properties of WC1-x/C coatings deposited by reactive magnetron sputtering on ASP2023 HSS steel and monocrystalline Si substrates

Czytaj za darmo! »

New type WC1-x/C coatings have been deposited onto hardened ASP2023 HSS and Si substrates by means of a reactive magnetron sputtering. After deposition the structure and properties of the coatings have been analysed with use of SEM, EDS, XRD, Raman spectrometry, nanoindentation, nanoscratching, ball-on-disk dry sliding wear of the coatings against ceramic ZrO2 ball as well as of macroscratch [...]

 Strona 1  Następna strona »