Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daria Kocek"

Technologia wytwarzania nawozów mikroelementowych na bazie lucerny i nawłoci DOI:10.15199/62.2018.10.26


  Zrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna oraz produkcja bezodpadowa (waste-free production) to obecnie trzy najważniejsze idee, które mają duże znaczenie w szeroko rozumianym przemyśle i rolnictwie. Z jednej strony obawy budzi zwiększająca się globalnie ilość odpadów, m.in. pochodzenia biologicznego, które można zagospodarować poprzez przekształcenie ich w produkty użyteczne, a z drugiej strony od dawna znany jest problem wyczerpywania się złóż strategicznych surowców, np. złóż fosforu o potencjalnym wykorzystaniu w rolnictwie, lub też pokładów ropy naftowej i gazu ziemnego powszechnie używanych w gospodarce jako źródło energii i surowców do różnego rodzaju syntez chemicznych. Poprzez racjonalne gospodarowanie złożami i odpadami zaspokaja się potrzeby współczesnego społeczeństwa, bez odbierania tej możliwości przyszłym pokoleniom. Działanie to wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju. Dlatego też na sektor rolnictwa i przemysłu ze strony Unii Europejskiej nakładane są dyrektywy. Można przytoczyć tu rozporządzenie1) dotyczące składowania odpadów. W jego myśl państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do 35-proc. zmniejszenia ilości biodegradowalnych odpadów składowanych na wysypiskach. Podobnie dyrektywa2), która obliguje do selektywnej zbiórki bioodpadów oraz konieczności ich utylizacji poprzez przekształcenie w produkty przyjazne środowisku. Prowadzi to do konieczności opracowania nowych metod, które pozwolą zagospodarować odpady, co z kolei przełoży się na zmniejszenie zużycia surowców mineralnych. Półproduktem o potencjalnym użyciu w rolnictwie jest biomasa różnorodnego pochodzenia, zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego3, 4). Produkcja rolna, przetwórstwo żywności oraz sektor kosmetyczny i farmaceutyczny produkujący kosmetyki i leki na bazie ekstraktów roślinnych, a także gospodarka komunalna oraz leśnictwo to główne 97/10(2018) 1765 Dr inż. Anna WITEK-KROWIAK w roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Chemic[...]

 Strona 1