Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ B. HAJDUGA"

Ocena stężenia tlenu na powierzchni implantów miedzi z powłoką cyny w tkance in vivo

Czytaj za darmo! »

Badano powierzchnię implantów miedzi z powłoką cyny po przebywaniu w tkance mózgowej szczurów przez 120 dni. Analizowano zmianę stężenia tlenu na powierzchni próbek przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują, że stężenie tlenu na powierzchni badanych materiałów po 120 dniach przebywania w mózgu szczurów było mniejsze niż przed ich zaimplantowaniem. Słowa kluczowe: implanty, korozja, utlenianie Estimation of oxygen concentration on the surface of copper implants with tin coating in tissue in vivo Surface of copper implants with tin coating were examined after a 120-day stay in brain tissue of rats. Changes of concentration of oxygen on the surface of samples were analysed before and after implantation. The obtained data indicate that the concentration of oxygen on th[...]

Porównanie jakości nanowarstwy zewnętrznej implantów w odniesieniu do implantów monolitycznych i powlekanych galwanicznie


  W prezentowanej pracy podjęto badania mające na celu porównanie przydatności do wykonywania implantów materiałów monolitycznych, takich jak: wolfram, molibden, stop wolfram-ren20, chromel oraz tytan, do wyników badań otrzymanych dla materiałów powlekanych galwanicznie (żelazo pokryte miedzią, miedź pokryta cyną) oraz wstępnych wyników badań, jakie uzyskano dla nanopowłok metali szlachetnych (złota, srebra) nanoszonych na implanty ceramiczne (tlenek cyrkonu). Do weryfi kacji jakości i odporności korozyjnej badanych implantów zastosowano badania RTG (porównanie zawartości tlenu na powierzchni materiałów metalowych przed i po implantacji do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów), badania impedancji elektrochemicznej w roztworach fi zjologicznych oraz badania toksyczności ocenianych próbek przy zastosowaniu fi broblastów myszy NTH 3T3. Odpowiednio przygotowane próbki były wszczepiane zwierzętom laboratoryjnym na okres 40, 120 i 180 dni. Następnie badano tkanki zwierząt oraz szczegółowo analizowano powierzchnię próbek pod kątem zmian w składzie chemicznym oraz różnic struktury powierzchni. Słowa kluczowe: implanty, nanopowłoki Comparison of outside implant’s nanolayer quality with reference to monolytic and galvanic coated implants In presented paper the research work was performed with aim consisted in comparison of suitability to implants application of monolithic materials, like: tungsten, molybdenum, tungsten-rhenium alloy, chromel and titanium, to research results obtained in case of galvanic coated materials (iron coated with copper, copper coated with tin) and also to initial results that was revealed in case of noble metals nanocoatings (gold, silver) created at ceramic implants (zirconium oxide). To verify the quality of corrosion resistance of investigated implants the following methods was used: RTG analysis (comparison of oxygen content at the metallic material surface before and after implantation to rats’ bra[...]

 Strona 1