Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrii Oliinyk"

Analiza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazu DOI:10.15199/17.2017.4.3

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele algorytmów matematycznych, których głównym zadaniem jest określenie spadku ciśnienia w gazociągu przesyłowym. W artykule zostały dokładnie przeanalizowane najczęściej stosowane na świecie algorytmy do obliczenia spadku ciśnienia w gazociągach przesyłowych, a uzyskane wyniki obliczeniowe porównano z rzeczywistymi. W artykule przedstawiono wpływ poszczególnych modułów obliczeniowych na dokładność wybranych modeli matematycznych do wyznaczenia spadku ciśnienia w gazociągach przesyłowych.1. Wprowadzenie Transport gazu ziemnego na duże odległości, za pomocą rurociągów przesyłowych, charakteryzuje się dużymi spadkami ciśnienia w gazociągach. Ilościowe wyrażenie spadku ciśnienia zależy od wielu czynników, takich jak: długość, średnica i profi l trasy rurociągu, fi zyczne właściwości przesyłanego medium, temperatura przesyłanego gazu ziemnego oraz jego natężenie i charakter przepływu. Istotny wpływ na straty ciśnienia w gazociągach przesyłowych ma techniczny stan rurociągu, a zwłaszcza chropowatość jego ścianek wewnętrznych, której wielkość jest zależna wprost proporcjonalnie od wieku oraz warunków eksploatacji rurociągu. Istnieje wiele algorytmów matematycznych, których głównym zadaniem jest określenie spadku ciśnienia w gazociągu przesyłowym. Wyniki obliczeniowe, uzyskiwane przy stosowaniu owych algorytmó[...]

Wycieki LNG na powierzchnię wody i zagrożenia z nimi związane DOI:10.15199/17.2017.4.22

Czytaj za darmo! »

Transport LNG metanowcami związany jest ze stale obecnym ryzykiem awaryjnego wycieku skroplonego gazu na powierzchnię wody. Niniejsza praca przedstawia główne parametry związane z wyciekami, wskazujące na możliwą skalę powstałego zagrożenia: maksymalną powierzchnię rozlewiska, bezpieczną odległość od źródła wycieku, emitowane ciepło i czas parowania.W obliczu szerszego wykorzystania technologii skroplonego gazu ziemnego w Polsce, nieodłącznym elementem całego przedsięwzięcia staje się szeroko rozumiane bezpieczeństwo procesowe. LNG to gaz ziemny przetrzymywany w fazie ciekłej, którego specyfi czną cechą jest fakt, iż w 1 metrze sześciennym gazu skroplonego znajduje się około 600 razy więcej cząsteczek węglowodorów niż w przypadku 1 metra sześciennego tej samej mieszaniny w formie gazowej. Podtrzymywanie takiego stanu możliwe jest wyłącznie w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury, uwarunkowanych indywidualną krzywą fazową mieszaniny, których ewentualne zmiany mogą prowadzić do przemian, które trudno skontrolować z powodu bardzo krótkiego czasu ich trwania. W przypadkach awaryjnych mogą nieść ze sobą szereg niepożądanych skutków zarówno dla bezpieczeństwa całego procesu jak i zdrowia i życia ludzi. Zdarzenia takie mogą mieć miejsce podczas transportu LNG za pomocą metanowców. 2. Kontakt LNG z powierzchnią wody W przypadku niewłaściwego przetrzymywania lub sytuacji awaryjnej, niewielkie ilości LNG ulegają przemianie w chmurę gazu o objętości 600-krotnie większej niż w stanie pierwotnym. W początkowej fazie przechodzenia w stan gazowy, opary LNG charakteryzują się również znacznie większą gęstością od powietrza. Te trzy główne właściwości wpływają znacząco na zagrożenia pożarowo- -wybuchowe [9], wśród których wymienić można wybuch, powstawanie chmur (obłoków) par LNG, zagrożenie zdrowia i środowiska wynikające z[...]

Wpływ zmienności składu na właściwości skroplonego gazu ziemnego w aspekcie stabilności procesu magazynowania DOI:10.15199/62.2018.2.16


  Liczne zalety gazu ziemnego, sukces w zagospodarowaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Ameryce Północnej, a także dynamiczny rozwój rynku LNG (liquefied natural gas) oraz polityka klimatyczna Unii Europejskiej to istotne czynniki, które przekładają się na wzrost znaczenia gazu ziemnego w bilansie energetycznym. Powoduje to wzrost znaczenia sektora gazowego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i pozostałych krajów UE1-3). Dywersyfikacja dostaw tego paliwa jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego każdego kraju. W dużej skali skroplony gaz ziemny jest transportowany statkami i magazynowany w zbiornikach magazynowych. Podczas procesu rozładowywania i magazynowania część LNG odparowuje do fazy gazowej i powoduje zmiany w składzie zmagazynowanego LNG. Temperatura wrzenia skroplonego gazu ziemnego pod ciśnieniem atmosferycznym, w zależności od składu, wynosi ok. - 162°C (111 K). Głównym składnikiem LNG jest metan, pozostałe składniki to przede wszystkim etan, propan, butan i azot. W zależności od ułamka molowego tych składników, parametry termodynamiczne LNG mogą się znacznie zmienić. Zmiany w składzie LNG mogą prowadzić do zmian gęstości, a w konsekwencji do stratyfikacji i niestabilności zwanej roll-over. LNG jest również bardzo wrażliwy na zmiany temperatury. Wzrost jego temperatury prowadzi do szybkiego parowania i nagłego wzrostu ciśnienia w zbiorniku4, 5). W procesie magazynowania LNG stabilność termodynamiczna i określenie równowagi fazowej to jedne z kluczowych problemów. Wielu autorów badanie zachowania systemów LNG sprowadza do analiz ciśnienia i temperatury cieczy kriogenicznej w zbiorniku magazynowym6, 7) oraz analizy wydajności odparowania LNG7). W tym drugim przypadku zwykle przeprowadzana jest podstawowa analiza gęstości LNG. Analiza zachowań fazowych oraz zmienności pozostałych parametrów istotnych z punktu widzenia procesu magazynowania LNG jest rzadziej dostrzega[...]

Próba oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemny DOI:10.15199/17.2017.4.2

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano znaczenie gazu ziemnego w bilansie energii UE oraz Polski, a także porównano kierunki zaopatrzenia, ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia własnego, a także strukturę zużycia gazu w kraju i krajach UE. Przybliżono krajowe inwestycje, które miały przełożenie na bezpieczeństwo zaopatrzenia w gaz ziemny. Dokonano próby oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemny za pomocą wybranych wskaźników.1. Wprowadzenie Bezpieczeństwo energetyczne i narodowe są ściśle powiązane ze sobą. Bezpieczeństwo energetyczne może być oceniane poprzez możliwości pokrycia krajowego zapotrzebowania na nośniki energii na drodze pozyskania surowców energetycznych z wydobycia własnego. Uzależnienie krajów UE od importu surowców energetycznych, kształtuje się na poziomie 53,5%. Dla Polski wskaźnik ten jest niższy - 28,6% w 2014 r., dzięki znaczącemu (jak na warunki europejskie) wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego. Zawężając analizę wyłącznie do gazu ziemnego, uzależnienie od zewnętrznych dostaw dla Polski wynosi 72%, a dla UE - 67,4% [4]. Dla Polski ten wskaźnik w ciągu ostatnich dziesięciu lat utrzymuje się na względnie stałym poziomie, w przypadku UE wartość wskaźnika wzrasta. 2. Rola gazu ziemnego w bilansie energetycznym Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zauważalne są zmiany w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach UE. W 2006 roku udział gazu w bilansie energetycznym Unii wyniósł 24,7%, a w 2015 r. obniżył się do 22,2%. Największy udział gazu ziemnego w 2006 r. można było zanotować w gospodarkach Holandii - 37,2% i Wielkiej Brytanii - 36,1%. W 2015 r. udziały te zmniejszyły się do poziomów: 35% i 32,1%. W przypadku Polski można zauważyć odmienną tendencję - w 2006 r. na gaz ziemny przypadał 13,1% udział w strukturze energetycznej, a w 2015 r. wzrósł do 15,8% [2]. Polska jest jednym z nielicznych państw UE, w których w ciągu ostatnich lat odnotowano wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny. W 2005 r. w [...]

 Strona 1