Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"MAREK FIEDOROWICZ"

Działania typu ECDA w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Czytaj za darmo! »

Ochrona przeciwkorozyjna jest głównym czynnikiem decydującym o stanie technicznym stalowych gazociągów. Badania rurociągów za pomocą tłoków pomiarowych to relatywnie najlepsza i obiektywna weryfikacja działania tej ochrony. W sytuacjach, gdy badania gazociągów za pomocą tłoków lub innych metod bezwykopowych z różnych powodów są niemożliwe do przeprowadzenia, operatorzy dbający o niezawodność i bezpieczeństwo transportu gazu powinni wykonywać inne, zastępcze działania w celu oceny stanu ścianek gazociągów. W III kwartale 2008 r. wykonano odkrywki kontrolne połączone z badaniem ścianek i naprawą izolacji na dwóch odcinkach ważnych gazociągów przesyłowych zasilających Pomorze, a w tym Trójmiasto, ułożonych wzdłuż elektroenergetycznej linii przesyłowej WN o napięciu 400 kV: - n[...]

Rury ochronne – zmora stalowych sieci gazowych, cz. I Korozja rur przewodowych ułożonych w rurach otaczających

Czytaj za darmo! »

Stalowe rury ochronne, ochoczo w przeszłości stosowane, które z założenia miały zwiększać bezpieczeństwo transportu gazu, dzisiaj często są miejscami, w których odcinki gazociągów ułożone w tych rurach są najsłabszymi elementami sieci gazowych. Wskutek błędów popełnianych przy projektowaniu i podczas budowy odcinki te mogą być zagrożone rozszczelnieniem z powodu postępującej korozji. Problem jest poważny szczególnie w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia z uwagi na potencjalne skutki takich rozszczelnień na skrzyżowaniach gazociągów z przeszkodami terenowymi oraz trudności i wysokie koszty likwidacji wycieków w warunkach konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu. Wprowadzenie Ochrona przeciwkorozyjna jest jednym z głównych czynników decydujących o stanie technicznym [...]

Rury ochronne - zmora stalowych sieci gazowych, cz. II Korozja rur przewodowych ułożonych w rurach otaczających

Czytaj za darmo! »

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 4/10 GWiTS, naświetlono problem, jaki stanowią rury otaczające w stalowych sieciach gazowych, przypomniano podstawy korozji i ochrony przeciwkorozyjnej oraz omówiono podstawowe rodzaje korozji zachodzącej w stalowych sieciach gazowych. W części drugiej przedstawiono korozję rur przewodowych umieszczonych w rurach otaczających oraz sposoby ochrony przeciwkorozyjnej takich rur. Korozja stalowych układów rurowych w stalowych rurach otaczających Istotna korozja stalowego układu rurowego umieszczonego w stalowej rurze otaczającej (w osłonowej, w tym ochronnej, oraz w przejściowej) może zachodzić jedynie wówczas, gdy: ● rura otaczająca w części lub w całości wypełniona jest elektrolitem, np. wodą, ● w elektrolicie występuje depolaryzator, ● w powłoce izolacyjnej układu rurowego występują nieciągłości, w których powierzchnia stalowa styka się z tym elektrolitem, ● nie jest stosowana lub nie działa ochrona katodowa układu rurowego. A. Układ rurowy nie jest metalicznie zwarty z rurą otaczającą W takiej sytuacji może zachodzić korozja ogólna w defektach powłoki układu rurowego, a także korozja galwaniczna na zasadzie ogniwa zróżnicowanego natlenienia (rys. 10). Szybkość korozji z upływem czasu może zmniejszać się, jeśli depolaryzator zawarty w środowisku (np. tlen) będzie zużywał się - przede wszystkim w procesie korozji wewnętrznej powierzchni ścianki rury otaczającej, a dopływ nowego depolaryzatora będzie ograniczony (np. w rezultacie braku dopływu/cyrkulacji wody). Jeśli prądy błądzące d.c. wpłyną do rurociągu i będą powracać do torów na skrzyżowaniu z trakcją, gdzie zastosowana jest rura otaczająca rurociąg, to taka sytuacja może być groźna. Prąd błądzący będzie wówczas wypływał z układu rurowego wewnątrz rury otaczającej poprzez defekty izolacji do elektrolitu w rurze, a następnie poprzez ten elektrolit, rurę otaczającą i ziemię powróci do torów trakcji[...]

Zaskakujące przykłady z praktyki pomiarowej ochrony katodowej rurociągów


  W artykule przedstawiono dwa przykłady z praktyki pomiarowej ochrony katodowej rurociągów dotyczące rur osłonowych. Na bazie tych przykładów udzielono odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego montowanie anod galwanicznych w rurach osłonowych jest niepraktyczne oraz dlaczego stalowe rury osłonowe nie powinny być uziemiane uziomami wykonanymi z metali bardziej elektroujemnych niż stal? Słowa kluczowe: ochrona katodowa, rurociąg, rura osłonowa, anoda galwaniczna, uziom rury osłonowej Surprising examples from the practice of measuring the cathodic protection of pipelines The paper presents two examples from the practice of measuring the cathodic protection of pipelines for casing pipes. On the basis of these examples, answers to the questions below have been provided: why mount galvanic anodes in casing pipes is impractical and why groundbeds of steel casing pipes should not be made of metal which is more electronegative than steel? Keywords: cathodic protection, pipeline, casing pipe, galvanic anode, earthing the casing pipe ochrona przed korozja 8/2011 1. Dlaczego montowanie anod galwanicznych wewnątrz rur osłonowych jest niepraktyczne? W 2000 r. ekipa pomiarowa przystąpiła do wykonywania badań odbiorowych ochrony przeciwkorozyjnej nowo wybudowanego rurociągu DN1000 o długości 12,7 km, pokrytego powłoką izolacyjną 3LPE wysokiej jakości. Pierwszym etapem miały być pomiary spoczynkowych potencjałów korozyjnych rurociągu w punktach pomiarów elektrycznych. Zaskoczeniem było, że pomiary wykazały, iż na całej trasie rurociągu utrzymywał się potencjał ok. -1,1 V względem siarczano-miedziowej elektrody odniesienia (CSE), mimo że docelowe źródło prądu polaryzacji katodowej nie było załączone. Zmierzone wartości potencjałów wskazywały, że rurociąg poddany był polaryzacji katodowej z nieznanego źródła. Przeprowadzono badania w celu ustalenia tego źródła. Okazało się, że źródłem polaryzacji katodowej były cynkowe anody galwanicz[...]

Ochrona przeciwkorozyjna podziemnego uzbrojenia stacji gazowych


  Przegląd rozwiązań ochrony przeciwkorozyjnej podziemnego uzbrojenia technologicznego stacji gazowych. Nowe, proste rozwiązania skutecznej ochrony przed korozją oraz monitorowania szybkości korozji i narastających ubytków korozyjnych na takich obiektach. Rozwiązania te umożliwiają wypełnienie określonych w Prawie budowlanym wymagań dotyczących projektowania, budowy i użytkowania tych budowli, w tym - kontroli okresowych obiektów.Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [1], gazociągi stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłok izolacyjnych i ochrony elektrochemicznej - ochrony katodowej. Oczywiście podstawową rolę w ochronie przeciwkorozyjnej gazociągów pełnią powłoki izolacyjne. Ochrona katodowa jest dopełnieniem powłoki izolacyjnej - zabezpiecza gazociąg w nieciągłościach powłoki, w których stalowa powierzchnia styka się z elektrolitem i do których może "dopłynąć" z elektrolitu prąd ochrony. Skuteczność, efektywność i opłacalność takiego rozwiązania ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów są udokumentowane i nie podlegają dyskusji. Rozwiązanie to jest stosowane na całym świecie, również w Polsce. W ww. rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwkorozyjnej stacji gazowych określono jedynie ogólne wymaganie, iż "metalowe elementy technologiczne stacji gazowych powinny być zabezpieczone przed korozją". Rozporządzenie nie precyzuje, w jaki sposób zabezpieczenie to miałoby być realizowane, co kontrastuje z zapisami dotyczącymi stalowych gazociągów. W normie ZN-G- 4120:2004 [2] oraz w standardzie ST-IGG-0501:2009 [3] doprecyzowano, że podziemne uzbrojenie technologiczne powinno być zabezpieczone przed korozją za pomocą szczelnych powłok izolacyjnych, zalecono także stosowanie ochrony katodowej. Powszechnie stosowane w kraju rozwiązania ochrony odgromowej stacji, a także posadowienia odwadniaczy, filtrów[...]

Ochrona katodowa - potencjały konstrukcji


  W artykule dokonano przeglądu defi nicji i rodzajów potencjałów mierzonych w praktyce pomiarowej ochrony katodowej. Omówiono specyfi czne cechy poszczególnych rodzajów potencjałów oraz przeprowadzono rozważania na temat charakteru wielkości wyznaczanej na podstawie równań dotyczących linii długiej o parametrach rozłożonych. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, potencjał, rurociąg Cathodic protection - construction potentials Defi nitions and types of potentials measured in the practice of measuring cathodic protection have been presented and reviewed. Specifi c characteristics of different types of potentials and a refl ection on the nature of the value produced in distributed parameter transmission line equations has been provided. Keywords: cathodic protection, potential, pipeline Wstęp Pomiary potencjałów były, są i będą podstawowymi pomiarami realizowanymi w praktyce ochrony katodowej. Najpowszechniej stosowanym kryterium (określonym w stosownych normach), służącym do oceny skuteczności ochrony katodowej podziemnych konstrukcji metalowych, jest kryterium potencjałowe: Ep ≤ Eo (1) gdzie: Ep - potencjał polaryzacyjny konstrukcji w defekcie powłoki izolacyjnej, Eo - potencjał ochrony. Potencjały ochrony podawane są bez tzw. składowej omowej - są to potencjały na granicy faz pomiędzy metalową powierzchnią konstrukcji a środowiskiem elektrolitycznym, przy których szybkość korozji nie jest większa niż 10 μm/rok. Warunkiem osiągnięcia stanu skutecznej ochrony katodowej stalowej podziemnej konstrukcji (np. rurociągu), pokrytej powłoką izolacyjną z nieciągłościami (defektami), jest odpowiednie obniżenie potencjałów, co najmniej do potencjałów ochrony, wszystkich (odsłoniętych) powierzchni metalowych stykających się z elektrolitem glebowym. Aby móc wnioskować o stanie skuteczności, bądź braku skuteczności ochrony katodowej, należy przeprowadzać pomiary pozwalające na ocenę spolaryzowania konstrukcji w defektach [...]

Nowoczesne rozwiązania ochrony przeciwkorozyjnej na przykładzie nowego gazociągu przesyłowego DOI:10.15199/17.2015.2.1


  W pracy przedstawiono nowoczesne i skuteczne rozwiązania ochrony przed korozją gazociągu, w tym odcinka ułożonego techniką HDD, oraz stacji gazowej. W wyniku zastosowania odpowiednich powłok izolacyjnych, w tym powłok PUPP na połączeniach spawanych, uzyskano po montażu gazociągu bardzo wysoką jednostkową rezystancję przejścia. Oznacza to, że liczba i powierzchnia nieciągłości w powłokach jest znikomo mała, a zastosowana ochrona katodowa pełni przede wszystkim funkcję monitorującą stan powłoki izolacyjnej. Ochronę przeciwkorozyjną podziemnego uzbrojenia stacji gazowej oparto na szczelnych powłokach izolacyjnych, a szybkość ewentualnej korozji monitorowana jest za pomocą korozymetrii rezystancyjnej. Na "wyjściach" rur z ziemi zastosowano specyficzne zabezpieczenia. Szafkę przetwornika ciśnienia zamontowano na konstrukcji wykonanej z kompozytowej rury wyprodukowanej techniką pultruzji. W rezultacie uzyskano, oprócz odizolowania gazociągu od uziomu, ograniczenie ogniw korozyjnych "stal w ziemi - stal w betonie".Wstęp W październiku 2014 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia, zasilającego budowaną elektrownię gazową PKN Orlen, zlokalizowaną przy ul. Wiklinowej we Włocławku. Z powodu, iż gazociąg jest niewielki, trudno jest przesądzać, że stanowi on jakiś wyjątkowo znaczący krok w rozwoju ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych i w ogólności - metalowych konstrukcji podziemnych. Jednakże z racji zastosowania nowoczesnych, w tym nowatorskich rozwiązań i uzyskanych wyników końcowych, z pewnością zasługuje on na przedstawienie szerszemu gronu czytelników, w tym nie tylko tych zajmujących się zawodowo ochroną przeciwkorozyjną. Przedmiotowy gazociąg przyłączeniowy o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 8,4 MPa, średnicy nominalnej DN 300 (zewnętrznej Dz 323,9 mm) i długości 2205,6 m, został wyprowadzony ze strategicznego gazociągu przesyłowego (źródłowe[...]

"Bezdefektowe" powłoki izolacyjne podziemnych rurociągów DOI:10.15199/40.2017.8.3


  W niniejszej pracy używany termin "bezdefektowa" oznacza "szczelna". W [1] zasygnalizowano problemy dotyczące kryteriów bezdefektowości powłok izolacyjnych podziemnych rurociągów. Niniejsza praca jest kontynuacją i rozwinięciem tej kwestii. Bezdefektowa powłoka izolacyjna coraz częściej ma być podstawą ochrony przeciwkorozyjnej wybranych odcinków rurociągów. Pojęcie powłoki bezdefektowej upowszechnia się, występuje ono w aktach prawnych i normatywach. W pewnych sytuacjach całkowicie szczelna powłoka izolacyjna jest najlepszym, jedynym skutecznym zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym – o ile jest rzeczywiście szczelna. Zasada generalna ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych metalowych konstrukcji jest następująca: jeśli nie jest stosowana ochrona katodowa, nie jest stosowana, tam gdzie to jest niezbędne, ochrona przed korozją powodowaną przez prąd przemienny, oraz nie przeprowadzono modyfikacji środowiska, to warunkiem skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej jest utrzymywanie powłoki izolacyjnej w stanie bez defektów.[...]

Korozja przemiennoprądowa* a ochrona katodowa podziemnych rurociągów

Czytaj za darmo! »

W pracy autorzy opisali mechanizm korozji powodowanej przez prąd przemienny stalowych podziemnych rurociągów zabezpieczonych ochroną katodową. Omówili krytycznie kryteria zagrożenia tą korozją podane w specyfi kacji technicznej CEN/TS 15280:2006. Przedstawili stosowane w swojej praktyce zawodowej metody zabezpieczeń gazociągów poddanych oddziaływaniom prądu przemiennego. Zaprezentowali wyniki[...]

Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Czytaj za darmo! »

Stosowanie zdalnego monitoringu umożliwia zmniejszenie kosztów użytkowania oraz zwiększenie skuteczności i niezawodności ochrony katodowej. W pracy przedstawiono monitoring ochrony katodowej gazociągów funkcjonujący gdańskim oddziale GAZ - SYSTEM S.A. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, monitoring, powłoka, defekt powłoki Remote monitoring of the cathodic protection of gas transportation pipeli[...]

 Strona 1  Następna strona »