Wyniki 1-10 spośród 44 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN URBAN"

Sektor napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz przetworów owocowych i warzywnych w Polsce po akcesji*)

Czytaj za darmo! »

Wpływ integracji z UE na sektor produkcji napojów i przetwórstwa owocowo-warzywnego był mniejszy niż w innych działach polskiej gospodarki żywnościowej. W tych sektorach nastąpiło również ożywienie produkcyjne, wzrost eksportu i popytu krajowego oraz poprawa stanu ekonomicznego przedsiębiorstw. Skala tego ożywienia była jednak mniejsza, co spowodowało niewielkie osłabienie pozycji ocenianych[...]

Developmental tendencies of Polish food industry

Czytaj za darmo! »

Accession of Poland to the European Union caused a distinct economic animation in the whole agricultural sector, and especially in food industry. The scale of production and export growth became large. The conditions and financial condition of the whole sector was visibly improved. The mentioned phenomena have a solid background as Polish food producers are competitive on the European market[...]

Tendencje rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Przystąpienie Polski do UE wywołało wyraźne ożywienie gospodarcze w całym sektorze rolnym, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Skala wzrostu produkcji i eksportu była duża. Wyraźnie poprawiły się wyniki i stan finansowy całego sektora. Zjawiska te mają trwałe podstawy, gdyż polscy producenci żywności są konkurencyjni na rynku europejskim, a przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski skutku[...]

Polski rynek żywności i napojów

Czytaj za darmo! »

Orozwoju każdego rynku krajowego, w tym także rynku żywności i napojów, decyduje dynamika wzrostu gospodarczego danego kraju i cykle koniunkturalne mierzone tempem wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Pod tym względem Polska należy do szybko rozwijających się krajów i jest w fazie szczytowej obecnego cyklu koniunkturalnego. Tempo wzrostu PKB wynosi obecnie ponad 6%. Po kilkuletnim zasto[...]

 Strona 1  Następna strona »