Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej UFNALSKI"

Międzynarodowa konferencja EUROCON 2007

Czytaj za darmo! »

W dniach 9-12 września 2007 na Politechnice Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja EUROCON 2007. Jest to cykliczna konferencja organizowana pod auspicjami IEEE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników). Cykl konferencji EUROCON ma wieloletnią tradycję, niemniej jednak dopiero ostatnimi czasy ugruntował sobie stałą pozycję w kalendarzu imprez naukowych:[...]

Konferencja IEEE EUROCON 2007

Czytaj za darmo! »

W dniach 9-12 września 2007 r. na Politechnice Warszawskiej (PW) odbyła się międzynarodowa konferencja EUROCON 2007. Jest to cykliczna konferencja organizowana pod auspicjami IEEE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników). Cykl konferencji EUROCON ma wieloletnią tradycję, niemniej jednak dopiero ostatnimi czasy ugruntował sobie stałą pozycję w kalendarzu imprez n[...]

Artificial neural network based voltage controller for the single phase true sine wave inverter - a repetitive control approach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę budowy neuronowego regulatora napięcia dla falownika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym. Regulator uczony jest w trybie on-line. Algorytm adaptacji wag sieci uwzględnia powtarzalność procesu poprzez odpowiednią definicję funkcji celu oraz uaktualnianie wag sieci raz na okres sygnału zadanego. Synteza układu regulacji nie wymaga identyfikowania modelu obiektu (podejście typu model-free). Zaproponowana topologia regulatora umożliwia jego wykorzystanie również do sterowania innymi procesami powtarzalnymi. Regulator pozwala na utrzymanie wysokiej jakości napięcia wyjściowego również dla okresowych obciążeń nieliniowych (Neuronowy regulator napięcia dla jednofazowego falownika o sinusoidalnym wyjściu - sterowanie procesem powtarzalnym) Abstract. The paper presents novel error backpropagation based neurocontroller for true sine wave inverter. The controller is trained in on-line mode. Adaptation algorithm takes into account repetitiveness of the process to be controlled. The cost function evaluates performance of the controller over the whole period of the reference signal and the weights are updated only once a period of this signal. A model-free concept is employed and hence no neural (or of any other type) model of the plant is needed. Proposed topology does not limit its area of implementation to the discussed converter. The controller is capable to maintain a high-quality output voltage waveform in the presence of periodic disturbance caused by nonlinear loads. Słowa kluczowe: adaptacyjny regulator neuronowy, falownik o sinusoidalnym napięciu wyjściowym, sterowanie procesem powtarzalnym. Keywords: adaptive neurocontroller, true sine wave converter, iterative learning control, repetitive control. Introduction Many control tasks encountered in power electronic converters can be categorized as repetitive ones. Yet in many well-established industrial approaches to controller synthesis for such a system this rep[...]

A lithium battery and ultracapacitor hybrid energy source for an urban electric vehicle

Czytaj za darmo! »

In this article simulation results of hybrid energy source performance for a small urban electric car are presented. The main energy storage based on LiFePO4 cells exploited at low temperatures deteriorates significantly performance reducing range and dynamics of the vehicle. An improvement of properties can be achieved through supporting the main storage by an ultracapacitor energy storage. Based on the developed hybrid energy source model the advantages of usage of an additional source are presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ukazujące korzyści hybrydyzacji źródła energii dla miejskiego samochodu elektrycznego. Podstawowy magazyn energii oparty na ogniwach LiFePO4 eksploatowany w niskich temperaturach znacząco pogarsza swoją wydajność, obniżając zasięg i możliwości dynamiczne pojazdu. Poprawę właściwości można uzyskać wspierając podstawowy magazyn superkondensatorowym magazynem energii. Na podstawie stworzonego modelu hybrydowego źródła energii pokazano zalety stosowania dodatkowego źródła. (Litowo-superkondensatorowe hybrydowe źródło energii dla miejskiego pojazdu elektrycznego) Słowa kluczowe: magazyn energii, superkondensator, hybrydowe źródło energii, pojazd elektryczny Keywords: energy storage, ultracapacitor, hybrid energy source, electric vehicle Introduction A high-performance on-board electric energy storage is the main obstacle to development of electric vehicles available at more affordable prices. In order to ensure high efficiency and good motion properties there are imposed many requirements on electrical energy sources, as high power and energy density, long cycle-life, reliability, wide temperature range and no emission of pollutants. The most common energy storages/sources in electric vehicles are fuel cells, electrochemical batteries and ultracapacitors. However, installing only one type of energy storage/source is often insufficient, so many applications use a hybrid energy[...]

Magistrala CAN w sprzężeniu zwrotnym układu regulacji prędkości dla pojazdu elektrycznego – badania techniką HIL

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu opóźnień wprowadzanych przez magistralę CAN do układu regulacji prędkości silnika elektrycznego dla napędu pojazdu elektrycznego. Głównym celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie możliwości realizacji rozproszonego układu regulacji momentów i prędkości silników napędowych nowoprojektowanego pojazdu. Badania przeprowadzono metodą hardware-in-the-loop z użyciem dwóch docelowych mikrokontrolerów połączonych magistralą CAN. W artykule opisano również metodę doboru wartości nastaw regulatora PI prędkości w zależności od wartości opóźnień wprowadzanych przez magistralę CAN. Abstract. This article presents results of studies on influence of the delays introduced by a CAN bus in speed control loop for an electric vehicle. Our main objective was to systematically examine practicability of the distributed implementation of torque and speed controllers on two separate microcontrollers for an electric vehicle. Numerical findings have been verified using a hardware-in-the-loop approach. Two target microcontrollers with a CAN bus real-time connection have been used for this experiment. The article contains also recipe for the analytical tuning of a PI speed controller that takes into account the delays introduced by CAN bus. (CAN bus in speed feedback path for an electric vehicle - HIL simulation). Słowa kluczowe: magistrala CAN, technika HIL, regulacja prędkości, pojazd elektryczny. Keywords: CAN bus, HIL simulation, speed control, electric vehicle. Koncepcja elektrycznego pojazdu miejskiego Schemat blokowy układu sterowania i układu zasilania budowanego pojazdu elektrycznego przedstawiono na rysunku 1. W pojeździe zastosowano dwa silniki PMSM (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor) wbudowane bezpośrednio w tylne koła. Silniki wyposażono w enkodery absolutne oraz, w celach badawczych, w czujniki Halla. Każdy silnik zasilany jest z 3-poziomowego falownika napięcia. Pojazd został wyposażony w[...]

Tuning of PI regulators in distributed control system for an electric vehicle DOI:10.15199/48.2015.09.70

Czytaj za darmo! »

In this paper a drive system for an urban electric vehicle is presented. The electric propulsion system consists of two in-wheel outer-rotor permanent magnet synchronous motors (PMSMs) fed by two three-level inverters. A proposed control system has been designed as a distributed one. The outer speed loop involves a master digital signal controller (DSC) whereas the inner current loops are closed using two slave microcontrollers. An effective analytical tuning of such a control system requires accurate identification of delays presented in all the paths, including the controller area network (CAN) bus used here to intercommunicate all the DSCs, the delays inherently related to a digital (sampled) nature of the system and the delay caused by a pulse width modulator. A step-by-step description of the analytical tuning of the controllers is provided. The tuning procedure respects all the identified delays and is validated experimentally in a non-mobile laboratory setup. Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia układ napędowy dla miejskiego pojazdu elektrycznego. Napęd elektryczny składa się z dwóch silników synchronicznych o magnesach trwałych zasilanych za pomocą trójpoziomowych falowników napięcia. Zaproponowany układ sterowania został zaprojektowany jako system rozproszony. Na nadrzędnym mikrokontrolerze zaimplementowano układ regulacji prędkości, natomiast na dwóch podrzędnych mikrokontrolerach wykonywany jest algorytm regulatorów prądu. Analityczne strojenie regulatorów wymaga dokładnej identyfikacji opóźnień występujących w systemie sterowania, w tym opóźnienia wprowadzane przez magistralę CAN, opóźnień związanych z cyfrową realizacją system oraz opóźnienie spowodowane przez modulator szerokości impulsów. W artykule opisano metody doboru nastaw regulatorów PI wraz z uwzględnieniem zidentyfikowanych opóźnień. Weryfikacja metod została przeprowadzona na laboratoryjnym stanowisku badawczym. (Strojenie regulatorów PI w rozproszonym systemie [...]

Power converter-based electrochemical battery emulator DOI:10.12915/pe.2014.07.03

Czytaj za darmo! »

In this paper experimental assessment of converter-based emulator of voltage characteristics of electrochemical batteries is presented. The described emulator, which is part of the laboratory set for testing an electric vehicle powertrain system, allows to imitate an electrochemical energy storage. An AC grid supplied power electronic converter system enables to emulate both the battery discharge and charge modes. In order to emulate Li-ion battery behavior a mathematical model of a battery has been developed. The model of electrochemical cell has been created on the basis of the characteristics of Li-ion battery determined experimentally. Voltage characteristics take into account the change in battery voltage caused by state of charge, temperature and current. The model is dynamic, i.e. it reflects the transient state of battery output voltage. Streszczenie. W artykule przedstawiono eksperymentalne wyniki dotycza˛ce przekształtnikowego emulatora charakterystyk napie˛ciowych baterii elektrochemicznych. Emulator, be˛da˛cy cze˛s´cia˛ stanowiska laboratoryjnego do badania układu nape˛dowego pojazdu elektrycznego, pozwala na odwzorowanie elektrochemicznego magazynu energii. Przekształtnikowy układ zasilany z trójfazowego ´zródła sieciowego pozwala zarówno na emulacje baterii w trybie rozładowania, jak i ładowania. W celu odwzorowania baterii Li-ion opracowano jej model matematyczny. Model ogniwa elektrochemicznego wykonano na podstawie charakterystyk baterii Li-ion wyznaczonych dos´wiadczalnie, uwzgle˛dniaja˛cych zalez˙nos´c´ napie˛cia na zaciskach ogniwa od stanu jego naładowania, temperatury i nate˛z˙enia pra˛du. Opracowany model jest modelem dynamicznym tj. odzwierciedla stany przejs´ciowe napi˛ecia wyj´sciowego baterii. (Przekształtnikowy emulator baterii elektrochemicznych) Keywords: lithium-ion battery, dynamic battery model, battery emulator Słowa kluczowe: bateria litowo-jonowa, model dynamiczny baterii, emulator baterii doi:10.12915/pe.[...]

Series plug-in hybrid powertrain system - an experimental setup

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ laboratoryjny do badania algorytmów sterowania w szeregowych hybrydowych układach napędowych dla pojazdów typu plug-in (ang. PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Motywacją do jego budowy było wciąż rosnące wśród producentów zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, w tym pojazdami typu szeregowy PHEV, w których problem ograniczonego zasięgu pojazdu o napędzie czysto elektrycznym (ang. BEV = Battery Electric Vehicle) rozwiązuje się dodając drugie źródło energii elektrycznej w postaci generatora napędzanego silnikiem spalinowym. (Szeregowy hybrydowy układ napędowy typu plug-in - laboratoryjne stanowisko badawcze). Abstract. This paper presents an experimental setup designed for testing control systems for plug-in hybrid electric vehicles (PHEV). Our primary motivation was to meet polish industry half-way with its continuously growing interest in the development of electric and hybrid electric vehicles, incl. series plug-in hybrids that solve problem of limited range of a battery electric vehicle (BEV) by including into a powertrain additional electric power generator driven by a combustion engine. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, hybrydowy układ napędowy typu plug-in, prostownik aktywny, napęd z maszyną PMSM. Keywords: electric vehicle, plug-in hybrid powertrain, active rectifier, PMSM motor drive. Introduction Hybrid drivetrain systems become more and more popular in concept passenger cars. An ongoing research focuses on delivering solutions that will replace traditional internal combustion engine based drivetrains. Almost every car manufacturer invests in developing hybrid or electric cars. Some of these cars are already available on the market. An electric car has its long history. Electric cars outsold combustion engine powered cars at the beginning of XX century. In those days, lack of effective speed controllers for electric motors combined with lack of reliable rechargeable batteries swung the balan[...]

Power management in series hybrid drive

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ laboratoryjny hybrydowego szeregowego zespołu napędowego dla pojazdu elektrycznego. Szczególną uwagę położono na metodę sterowania przekształtnikiem AC-DC współpracującym z zespołem silnik spalinowy-generator. Przedstawiono również dwie strategie sterowania silnikiem spalinowym oraz sposoby zarządzania rozdziałem mocy z dwóch źródeł energii w zależności od zapotrzebowania na moc przez silnik elektryczny. (Zarządzanie rozdziałem mocy w hybrydowym napędzie szeregowym). Abstract. This paper presents an experimental setup of a series hybrid drive for an electric vehicle. The control method of AC-DC converter operating with engine-generator set is presented in detail. There have been presented two control strategies for internal combustion engine (ICE) and power management for two energy sources aimed at covering power demand of an electric motor. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, prostownik aktywny, napęd z maszyną PMSM. Keywords: electric vehicle, active rectifier, PMSM motor drive. Introduction Hybrid electric vehicles (HEVs) are very promising alternatives to typical vehicles propelled by an internal combustion engine. There are many ways to create hybrid drives. Two major categories are parallel hybrids and series hybrids. In the parallel hybrid drive, electric motor and internal combustion engine are connected to mechanical transmission. In the series hybrid system, the ICE is not directly connected to the drivetrain, but propels generator. Energy produced by the engine-generator set and energy from the battery are summed in common DC circuit and passed to electric motor connected to the drivetrain. A generator output voltage is AC, thus an AC-DC converter must be applied to proper operation with electrochemical batteries. It is possible to reduce gases emission and fuel consumption in the hybrid drive by implementing control strategies that enable optimization of working point of the ICE. An electric m[...]

 Strona 1  Następna strona »