Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KOT"

Analiza uszkodzeń i wzmocnienie kopuły wydzielonej komory fermentacyjnej DOI:10.15199/33.2015.09.26


  W artykule opisano uszkodzenia żelbetowej kopuły zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej oraz przedstawiono propozycję jej naprawy (wzmocnienia konstrukcji) przez zewnętrzne sprężenie.Wyniki otrzymane z analizy numerycznej wykazały zbyt małą nośność w charakterystycznych przekrojach kopuły i przekroczenie dopuszczalnej szerokości rys. Dla istniejącej konstrukcji dobrano zewnętrzne sprężenie i dewiatory. Ponadto przeprowadzono analizę naprężeń w betonie kopuły zbiornika w wyniku sprężenia, uwzględniając pracę zbiornika w sytuacji awaryjnej (chwilowe przepełnienie). Słowa kluczowe: cięgna bez przyczepności, kopuła żelbetowa, stan naprężenia, wzmocnienie kopuły, zbiornikWKF.Analizowany zbiornik powstał w okresie IX 1997 - V 1999 r. i jest jednym z dwóch zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków (fotografia). Został wykonany w technologii tradycyjnej jakomonolityczny, żelbetowy zbiornik cylindryczny o promieniu wewnętrznym 7,5 m. Jego ścianę (wysokość 11,0 m, grubość 0,6 m) monolitycznie połączono z kopułą stożkową grubości 0,25 m o nachyleniu α = 30°, która stanowi przekrycie komory fermentacyjnej. Mieszanka betonowa B30 (C25/30) została zaprojektowana na łamanym kruszywie bazaltowym i cemencie portlandzkimz dodatkami. Ścianę zbiornika betonowano w 5 etapach, obwodowymi pasmami o wysokości 2,0 m. Zimą betonowano ostatni segment ściany o wysokości pasma 1,0 m wraz z analizowaną powłoką stożkową. Zbrojenie kopuły zbiornika stanowią dwie siatki z prętów żebrowanych A-III (34GS) ułożone po jej stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Zbrojenie obwodowe wykonano z prętów φ10 mm w rozstawie co150mm, zaś zbrojenie promieniowe kopuły - z prętów [...]

The effect of metallic inter-layers on multilayer ceramic/metal coatings properties

Czytaj za darmo! »

Wear resistant coatings are used to protect surface of industrial components working under high and constant wear loads. Within this group the ceramic hard coatings like titanium nitride (TiN) are of special interest in a number of technological fields due to their corrosion resistance and mechanical properties [1, 2]. The wear of hard coatings can change dramatically with adjustment of parameters like load, sliding speed, contact geometry and humidity. Cracks initiation and propagation are often responsible for wear. Nowadays it is a tendency to connect the properties of different type of materials, like for example combination of hard and soft phases in composite like coating or application of multilayer systems where soft (metallic Ti) and hard (ceramic TiN) interlayers are deposited in a sequence way [3÷5]. The Ti layers would allow extensive plastic deformation at crack tip and also, due to a lower elastic modulus compared to TiN, deflect the cracks. Consequently, multilayered Ti/TiN coatings display an improved fracture resistance as compared to homogenous TiN [6]. On one side the presence of plastically deformed metallic layers play an important role in cracks propagation mechanisms. Their presents can stop crack propagation, on the other side the decrease of the amount of this, metallic phase may have an influence on mechanical properties like for example hardness. The current work is focused on how the change of the ratio of ceramic phase to metallic one influence on the microstructure and mechanical properties of coating. Experimental The hybrid PLD (Pulsed Laser Deposition + magnetron sputtering) system equipped with high purity titanium target (99.9 at. % Ti) was used for deposition of Ti/TiN multilayered coatings. The details of deposition process is described in reference [7]. Two types of coatings (with differ[...]

Microstructure and its defect analysis of titanium nitride and chromium nitride multilayer tribological systems

Czytaj za darmo! »

Multilayer tribological coatings on Ti/TiN; Cr/CrN and TiN/CrN basis were deposited by the Pulsed Laser Deposition (PLD) technique at room temperature using an industrially designed 4-beam multi-spot PLD evaporator. Coatings were built of 2, 8, 32 and 64 layers with the total thickness of 1 µm. Microstructure was studied using conventional and high resolution transmission electron micro[...]

Badania struktury i właściwości powłok hybrydowych typu NiAl/FeAl i NiCr/FeAl osadzanych metodą PAPVD-Arc

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz możliwości wykorzystania metody PAPVD-Arc do otrzymania powłok intermetalicznych na bazie faz międzymetalicznych z układu Fe-Al osadzonych na stali 45 z udziałem warstw przejściowych NiAl i NiCr. Omówiono szczegółowo proces technologiczny przyjętej koncepcji osadzania PAPVD-Arc hybrydowego systemu powłokowego, według której proces syntezy realizowan[...]

Mikrostruktura i właściwości tribologiczne nanokrystaliczno-amorficznej powłoki nc-WC/a-C na podłożu stopu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

wprowadzenie Dużym problemem eksploatacyjnym występującym między współpracującymi powierzchniami elementów maszyn, także silników samochodowych, jest tarcie. Tarcie i jednocześnie zużycie współpracujących elementów można ograniczyć, stosując m.in. niskotarciowe powłoki. Zmniejszenie współczynnika tarcia umożliwia poprawę sprawności, zmniejszenie awaryjności układów smarowania w silnikach lub nawet częściową eliminację układów smarowania olejowego. W rezultacie umożliwia zmniejszenie masy silników oraz zwiększa bezpieczeństwo. Dlatego w ostatnich latach na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania możliwością stosowania niskotarciowych powłok nanokompozytowych do poprawy właściwości tribologicznych materiałów, także stopów tytanu [1÷4]. Powłoki takie wykazują wyjątkowo dobre właściwości tribologiczne i mechaniczne, cechują je zwłaszcza małe wartości współczynnika tarcia i zużycia, dobra odporność na zmęczenie, korozję i erozję oraz duża twardość. Spośród niskotarciowych powłok nanokompozytowych dużo uwagi poświęca się grupie powłok nc-MC/a-C(:H) zbudowanych z nanokrystalicznych węglików (nc-MeC, Me = metal przejściowy, np. Ti, W, Cr, Ta) w amorficznej osnowie węgla (a-C) lub amorficznej uwodornionej osnowie węgla (a-C:H) [2÷6]. Twarde powłoki nanokompozytowe stosowane na elementach maszyn i urządzeń pracujących w warunkach ograniczonego smarowania lub w warunkach tarcia suchego powinny być wytwarzane na twardym podłożu, umożliwiającym przenoszenie dużych obciążeń normalnych. Dlatego w pracy podłoże stopu Ti-6Al-4V przed wytworzeniem powłoki poddano utwardzeniu międzywęzłowymi atomami tlenu w plazmie wyładowania jarzeniowego [7÷9]. Celem badań mikroskopowych i rentgenowskiej analizy fazowej była charakterystyka mikro/nanostruktury nanokompozytowej powłoki nc-WC/a-C oraz ocena efektu poprawy właściwości mechanicznych oraz tribologicznych stopu Ti-6Al-4V przez jego obróbkę powierzchniową. Praca ta jest kontynuacją badań pro[...]

Optimization of Ti - Cr - N multilayer wear resistance coatings through microstructure control

Czytaj za darmo! »

In the current work, multilayer coatings on Cr/CrN and TiN/CrN basis were deposited by the Pulsed Laser Deposition (PLD) technique at room temperature using an industrially designed 4-beam multi-spot PLD evaporator. Coatings were built of 2, 8, 32 and 64 layers with the total thickness of 1 ￿m . In the case of Cr/CrN, metallic layers are tough but soft and nitride layers are hard but [...]

Microstructure and mechanical properties of nanocomposite TiN/Si3N4 coatings deposited on stainless steel and high-speed steel

Czytaj za darmo! »

The nanocomposite crystalline-amorphous TiN/Si3N4 coatings were deposited on stainless steel (316L) and high-speed steel (SW7M) substrates by reactive magnetron sputtering using TiSi targets with 4, 6 and 10 at. % Si. The transmission microscopy showed that the coatings microstructure is dominated by columnar nano-crystallites embedded in amorphous matrix. The microanalysis indicated that all[...]

Struktura i właściwości mechaniczne powłok BN wytworzonych na stali 316L azotowanej jarzeniowo w temperaturach 450°C i 550°C

Czytaj za darmo! »

Warstwy azotku boru charakteryzują się dużą odpornością korozyjną i odpornością na zużycie przez tarcie. Ze względu na charakter adhezyjny wytwarzanych powłok azotku boru konieczne jest stosowanie warstw przejściowych, np. azotowanych jarzeniowo, charakteryzujących się określoną twardością i topografią powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań warstw wytworzonych metodami hybrydowym[...]

Nowe tribologiczne powłoki wielowarstwowe typu Ti/TiN, Cr/CrN – mechanizm zużycia w próbie ball-on-disc

Czytaj za darmo! »

Nowoczesny przemysł wymaga od inżynierii materiałowej nowych materiałów o podwyższonych, a często unikatowych właściwościach. Zastosowanie powłok w inżynierii materiałowej determinowane jest często technologią nanoszenia stosującą głównie metodę chemiczną (CVD) lub fizyczną (PVD) [1]. Ostatnio wprowadza się coraz częściej metody łączone - hybrydowe [2]. Azotek tytanu jest najbardziej poznanym i najszerzej wykorzystywanym materiałem tribologicznym spośród azotków metali grup przejściowych, stosowanych na twarde powłoki odporne na zużycie. Wymagania odporności na utlenianie w podwyższonej temperaturze wskazują na celowość zastosowania azotku chromu. Warstwy chromowe wytwarzają cienką pasywną warstwę tlenku, która zabezpiecza materiał przed dalszym utlenianiem. Obecnie rozwija si[...]

 Strona 1  Następna strona »