Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej MRÓZ"

Voltage fluctuations in networks with distributed power sources DOI:10.12915/pe.2014.05.050

Czytaj za darmo! »

One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources, e.g. wind turbines, are voltage fluctuations. An imprecise prediction of the disturbance level may be the reason for erroneous decisions made at the stage of issuing technical conditions of connection. In the authors' opinion, the most common causes for errors can be: the lack of sufficiently precise tools for assessing the level of flicker attenuation, high uncertainty of prediction of the disturbance level after connection, and too low disturbance emission limits. Streszczenie. Jednym z zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez rozproszone źródła energii np. przez turbiny wiatrowe, są wahania napięcia. Brak precyzji w przewidywaniu poziomu tego zaburzenia po przyłączeniu źródła może być przyczyną błędnej decyzji na etapie wydawania warunków technicznych przyłączenia. Wśród wielu przyczyn błędu można wyróżnić zdaniem autorów brak wystarczająco precyzyjnych narzędzi dla oceny poziomu tłumienia wahań w sieci zasilającej, dużą niepewność prognozy poziomu zaburzenia po przyłączeniu źródła oraz przyjmowane zbyt niskie graniczne wartości miar liczbowych zaburzenia. Wahania napięć w sieciach z rozproszonymi źródłami energii Keywords: flicker, propagation, transfer coefficient Słowa kluczowe: wahania napięcia, propagacja, współczynnik przejścia doi:10.12915/pe.2014.05.50 Introduction Among many features of the smart grid technology at least two, related to the distributed generation, should be mentioned: the grid flexibility, understood as its capability for connection of a new power source and acceptance of a new and proven idea or technology, and the ability to supply sensitive loads or installations without degradation of their functionality. One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources that in many cases can be an obstacle to their connection to the network are voltage fluctuations.Power sources with power considerable [...]

Wp􀃡yw skrzy􀄪owania linii kablowych wysokiego napi􀄊cia 110 kV na ich d􀃡ugotrwa􀃡􀄅 obci􀄅􀄪alno􀄞􀃼 pr􀄅dow􀄅 DOI:10.15199/48.2019.05.29

Czytaj za darmo! »

m. PRZEGL􀄄D ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 5/2019 120 c) Linie kablowe systemu dolnego rozsuni􀄊to osiowo na odleg􀃡o􀄞􀃼 4 m, a odleg􀃡o􀄞ci mi􀄊dzyfazowe w ka􀄪dej linii wynosz􀄅 60 cm. d) Linie kablowe systemu górnego, w miejscu skrzy􀄪owania, umieszczono w prefabrykowanych, betonowych kana􀃡ach kablowych z otworami wentylacyjnymi. Linie kablowe systemu górnego rozsuni􀄊to osiowo na odleg􀃡o􀄞􀃼 3,3 m, a odleg􀃡o􀄞ci mi􀄊dzyfazowe w ka􀄪dej linii wynosz􀄅 25 cm. e) K􀄅t skrzy􀄪owania linii kablowych systemu górnego i dolnego wynosi 90 . Przyj􀄊te rozwi􀄅zania techniczne przedstawiono na poni􀄪szych rysunkach nr 3 i nr 4. Rys.3.􀀃Widok przekroju poprzecznego rozpatrywanego skrzy􀄪owania linii kablowych Rys.4. Widok przekroju pod􀃡u􀄪nego rozpatrywanego skrzy􀄪owania linii kablowych Wybór metody obliczeniowej Wybór metody obliczeniowej, maj􀄅cej na celu wyznaczenie wielko􀄞ci wzajemnego oddzia􀃡ywania krzy􀄪uj􀄅cych si􀄊 linii kablowych, uzale􀄪niony jest od stopnia skomplikowania rozpatrywanego przypadku. Stopie􀄔 skomplikowania zale􀄪y przede wszystkim od w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci termicznych 􀄞rodowiska pracy linii kablowych oraz od liczby krzy􀄪owanych obwodów kablowych. Kiedy dwa obwody krzy􀄪uj􀄅 si􀄊 wzajemnie, ka􀄪dy z nich zachowuje si􀄊 jak 􀄨ród􀃡o ciep􀃡a dla drugiego. Ilo􀄞􀃼 generowanego ciep􀃡a, pionowa odleg􀃡o􀄞􀃼 mi􀄊dzy obwodami i k􀄅t skrzy􀄪owania s􀄅 g􀃡ównymi parametrami maj􀄅cymi wp⣸[...]

 Strona 1