Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Roman Jarmontowicz"

Wykonywanie stropów i nadproży z zastosowaniem elementów wieńcowych i nadprożowych

Czytaj za darmo! »

Podczas wykonywania stropów i nadproży często występują dodatkowe roboty, które zwiększają pracochłonność, koszt prac budowlano-montażowych oraz wydłużają czas realizacji obiektu. Do takich prac należy zaliczyć wykonywanie deskowań wieńców stropowych i nadproży oraz dużej liczby dodatkowych podpórmontażowych.Wcelu zapewnienia bardziej równomiernego przekazywania obciążenia z belek stro[...]

Uwagi do artykułów "Elementy murowe i zaprawy murarskie" i "Nowa norma murowa PN-B-03002:2007 ostatnim etapem przed wprowadzeniem Eurokodu 6"

Czytaj za darmo! »

Zdużymzainteresowaniemprzeczytałemartykuł "Elementy murowe i zaprawy murarskie" ("Materiały Budowlane" nr 4/2008). Jest to bardzo ważna publikacja, ponieważ informuje o nowych ustaleniach zawartych w krajowych i europejskich normach dotyczących wyrobów służących do wykonywania konstrukcji murowych. Po wnikliwej lekturze artykułu wyłoniły się liczne uwagi i spostrzeżenia, którymi chcę podzie[...]

Prefabrykaty wieńcowe i nadprożowe

Czytaj za darmo! »

Pierwszą obszerną informację techniczną na temat prefabrykatów wieńcowychKZE iKWE oraz prefabrykatównadprożowychKZNiKWN podano w miesięczniku "Materiały Budowlane" nr 5/2008, w artykule "Wykonywanie stropów i nadproży z zastosowaniemelementów wieńcowych i nadprożowych". W wyniku przeprowadzonych obserwacji, badań i analiz, w rozwiązaniach opisanych w wymienionym artykule, wprowadzono kilka istotnych zmian konstrukcyjnych. Zmiany te wpływają przede wszystkim na podwyższenie właściwości użytkowych, główniewprefabrykatach nadprożowych, a także poprawienie technologiczności siatek zbrojeniowych stosowanychwprefabrykatach i elementów prefabrykowanych. Rys. 1. Przykład elementu nadprożowego KZN: a) przekrój A - A; b) widok z przodu; c) widok z góry Uwaga: R10 zaokrąglić krawędź promi[...]

Wymagania norm na zaprawy murarskie

Czytaj za darmo! »

Zaprawy murarskie służą do łączenia elementów murowych (łącznie ze spoinowaniem muru). Są one produkowane fabrycznie i namiejscu budowy. Zaprawy produkowane fabrycznie powinny odpowiadać normie PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska, natomiast wytwarzane na miejscu budowy normie PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. Właściwości zapraw wytwarzanych w zakładzie wg PN-EN 998-2:2004 Właściwości te można podzielić na dwie grupy: ● właściwości świeżych zapraw: czas zachowania właściwości roboczych; zawartość chlorków; zawartość powietrza; proporcje składników; ● właściwości zapraw stwardniałych: wytrzymałość na ściskanie; wytrzymałość spoiny; absorpcja wody; przepuszczalność pary wodnej; gęstość; współczynnik przewodzenia ciepła; trwałość; reakcja na ogień; mieszanie namiejscu budowy; kruszywa; czas korekty. Czas zachowania właściwości roboczych powinien być deklarowany przez producenta. Nie może być on krótszy niż wartość deklarowana.Właściwość ta jest bardzo istotna przede wszystkim dla wykonawcy robót budowlanych, ponieważ zaprawa po zarobieniu wodą powinna być zużyta w czasie nie dłuższym niż czas deklarowany przez producenta. W normie nie określa się minimalnego czasu zachowania właściwości roboczych zapraw murarskich. Właściwość tę określa producent zaprawy.Wykonawca robót budowlanych powinien zapoznać się z informacją dostarczaną wraz z zaprawą dotyczącą czasu zachowania właściwości roboczych, aby go nie przekraczać. Zawartość chlorków. Producent jest zobowiązany do deklarowania zawartości chlorków jedynie w przypadku, gdy jest to istotne ze względu na zastosowanie zaprawy. Zawartość chlorków nie powinna być większa od zawartości deklarowanej. W normie PN-EN 998-2:2004 podano, że zaleca się, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0[...]

Wykonywanie stropów belkowo-pustakowych na przykładzie stropów TERIVA

Czytaj za darmo! »

Stropy belkowo-pustakowe są stosowane w polskim budownictwie od wielu lat. W latach powojennych były to stropy DMS. Później wprowadzono stropy DZ3 i DZ4. Stropy DMS i DZ składały się z belek żelbetowych i pustaków betonowych. Do stropów DZ3 opracowano pustak ceramiczny, ale zakres jego stosowania był znikomomały.Wlatach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wprowadzono stropy ceramiczno-żelbetowe FERT, które w późniejszych latach, po wprowadzeniu niewielkich zmian, zostały przekształcone w stropy CERAM. Zaletą tych stropów były lekkie belki kratownicowe z dolną stopką ceramiczno-żelbetową. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku opracowana została betonowa wersja stropów belkowo- pustakowych z lekkimi belkami kratownicowymi i stopką żelbetową pod nazwą stropów TERIVA. Stropy te wkrótce znalazły szerokie zastosowanie w polskim budownictwie. Pierwsze wersje stropów TERIVAuzyskały świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: [...]

Uwagi do artykułów o nowej technologii murowania

Czytaj za darmo! »

W"Materiałach Budowlanych" nr 4/2010 zostały opublikowane dwa interesujące artykuły dotyczące nowej technologii murowania ścian z ceramicznych elementów murowych (pustaków ceramicznych z powierzchniami wspornymi szlifowanymi). Pierwszy artykuł firmy WIENERBERGER Precyzyjnie i łatwo jak nigdy dotąd i drugi dr. inż. Pawła Sulika Nowe technologie spajania elementów murowych. W pierwszym artykule opisano szczegółowo sposób wykonywania murów z pustaków ceramicznych PorothermDRYFIX z zastosowaniem pianki poliuretanowej zamiast zaprawy murarskiej, wymieniając liczne zalety tej technologii. Wdrugimartykule omówiono problemy badawcze związane z nowym tworzywem służącym do łączenia pustaków ceramicznych w murze i przedstawiono niektóre wyniki badań. Obydwa artykuły zasługują na uwagę, ponieważ zawierają dużo informacji na temat nowej postępowej technologii murowania. Niestety występuje w nich wiele usterek, które czynią tę wartościową informację niezbyt zrozumiałą i budzącą pewne zastrzeżenia. Moje uwagi dotyczą błędów terminologicznych i merytorycznych w artykułach oraz zagadnień formalnoprawnych dotyczących wdrożenia nowej technologii do praktyki budowlanej. Wpierwszymartykule występuje jedna nieprawidłowość - używana jest niewłaściwa nazwamateriału stosowanego do murowania. Pianka poliuretanowa nie może być nazywana zaprawą, ponieważ nie spełnia kryterió[...]

Zaprawy tynkarskie do murów wg PN-EN 998-1

Czytaj za darmo! »

Zaprawy tynkarskie są produkowane fabrycznie na spoiwie lub spoiwach nieorganicznych, z wyjątkiem spoiwa gipsowego (dopuszcza się stosowanie gipsu jako spoiwa dodatkowego w połączeniu z wapnem powietrznym jako spoiwem głównym). Norma nie obejmuje także zapraw specjalnych, np. o określonej odporności ogniowej, izolujących akustycznie, zapraw stosowanych do naprawy konstrukcji, do malowania lub wykonywania powłok oraz do wykonywania tynków na spoiwach organicznych, tynków cienkowarstwowych i tynków prefabrykowanych. W tekście normy stosuje się jeszcze dodatkowy skrót FP oznaczający model pęknięcia, czyli model zniszczenia połączenia zaprawy z podłożem, jakim jest mur (element murowy). Właściwości zapraw Czas zachowania właściwości roboczych powinien być deklarowany przez producenta. Wnormie nie określono minimalnego czasu zachowania właściwości roboczych zaprawy. Podano jedynie, że nie może być on krótszy od deklarowanego. Daje to całkowitą swobodę producentowi, a jednocześnie nakłada na wykonawcę obowiązek sprawdzania, przed rozpoczęciem robót tynkarskich, czy deklarowany czas zachowania właściwości roboczych zaprawy zagwarantuje jej przydatność w określonych warunkach. Zawartość powietrza, a właściwie zakres zawartości powietrza w zaprawie tynkarskiej do murów producent deklaruje tylko wtedy, gdy jest to istotne ze względu na zastosowanie zaprawy wprowadzanej do obrotu. Zawartość powietrza ma wpływ na wytrzymałość zaprawy na ściskanie i zginanie oraz na wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Lepiej jednak posługiwać się innym parametrem mającym podobne znaczenie, a mianowicie gęstością objętościową zaprawy stwardniałej nazywaną w normie gęstością brutto. Mieszanie zaprawy na miejscu budowy. Wprzypadku konieczności zastosowania szczególnych procedur dotyczących wyposażenia lub czasów mieszania zaprawy namiejscu budowy producent powinien podać w dokumentach dostawy wszelkie dane na ten temat. Gęs[...]

Propozycje zmian w Eurokodzie 6 i innych normach związanych


  Projektowanie i obliczanie konstrukcji murowych mo.e by. obecnie wykonywane wg normy PN-EN 1996:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych lub wg normy krajowej PN-B-03002:2007 Konstrukcjemurowe. Projektowanie i obliczanie.Nale.y oczekiwa., .e wkrotce norma krajowa zostanie usuni.ta z rozporz.dzenia Ministra Infrastrukturywsprawiewarunkowtechnicznych, jakim powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie, a pozostanie tylko Eurokod 6 jako podstawowe narz.dzie projektanta konstruktora. Eurokod 6 sk.ada si. z czterech cz..ci: ś PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcjimurowych.Cz... 1-1: Regu.y ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; ś PN-EN 1996-1-2:2010 Projektowanie konstrukcjimurowych.Cz... 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki po.arowe; ś PN-EN1996-2:2010 Projektowanie konstrukcjimurowych. Cz... 2:Wymagania projektowe, dobor materia.ow i wykonanie konstrukcji murowych; ś PN-EN 1996-3:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Cz... 3: Uproszczonemetody obliczaniamurowych konstrukcji niezbrojonych. W artykule b.dzie rozpatrywana tylko Cz... 1-1: Regu.y ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Z Eurokodem 6 zwi.zane s. liczne normy dotycz.ce elementowmurowych, zapraw murarskich oraz metod bada. muru i jegomateria.owsk.adowych.Wymagania dotycz.ce elementow murowych podano w PN-EN 771, ktora sk.ada si. z sze.ciu cz..ci: ˇ PN-EN771-1:2006Wymagania dotycz.ce elementowmurowych.Cz... 1: Elementy murowe ceramiczne; ˇ PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotycz.ce elementow murowych. Cz... 2: Elementy murowe silikatowe; ˇ PN-EN771-3:2005Wymagania dotycz.ce elementowmurowych.Cz... 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyk.ymi i lekkimi); ˇ PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotycz.ce elementow murowych. Cz... 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego; ˇ PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotycz.ce eleme[...]

Terminologia w konstrukcjach murowych


  Czytając publikacje techniczne ostatnich lat,można stwierdzić, że w terminologii związanej z konstrukcjami murowymi zaczyna pojawiać się chaos polegający m.in. na wprowadzaniu nowych terminów technicznych w miejsce już istniejących, na nazywaniu tych samych zjawisk różnymi określeniami, na stosowaniu nieprawidłowych nazw materiałów lub wyrobów itp. Język techniczny powinien być możliwie najbardziej precyzyjny i jednoznaczny. Jeżeli tej zasady nie będziemy przestrzegać, to będą powstawać nieporozumienia, błędy w interpretacji publikowanych materiałów, a w skrajnych przypadkach mogą powstawać także błędy w projektowanych i realizowanych obiektach budowlanych. W 2010 r. wprowadzono normy projektowania konstrukcji budowlanych - w tym normę PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowych wraz z Załącznikiem krajowym zawierającympostanowienia stosowane w Polsce w dozwolonym zakresie. W tej normie wprowadzono wiele nowych pojęć i regulacji dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji murowych. Obecnie może być ono wykonywane także wg normy krajowej PN-B-03002:2007 Konstrukcjemurowe. Projektowanie i obliczanie, której postanowienia są prawie identyczne z postanowieniami normy PN-EN 1996:2010. Z wymienionymi normami projektowania konstrukcji murowych są związane m.in.: norma dotycząca elementówmurowych PN-EN 771; normy dotyczące zapraw murarskich PN-EN 998-2:2004 iPN-B-10104:2005 orazwiele normobejmującychmetody badań elementówmurowych, zapraw i konstrukcji murowych. Zkonstrukcjamimurowymi jest związana także norma PN-EN 848 Wyroby dodatkowe domurówobejmująca kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki, nadproża i stalowe zbrojenie do spoin wspornych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę ujednolicenia terminologii związanej z konstrukcjami murowymi. Elementy murowe W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z projektem Eurokodu 6, pojawił się nowy termin element murow[...]

Terminologia w konstrukcjach murowych


  Pierwsza część artykułu dotyczącego terminologii w konstrukcjach murowych, którego celem jest wykazanie potrzeby jej ujednolicenia w dokumentach normatywnych, ukazała się w majowym wydaniu miesięcznika "Materiały Budowlane".Wtym artykule znajdziecie Państwo ciąg dalszy omawianej problematyki. Zasady projektowania murów są przedmiotemnormy PN-EN 1996:2010, składającej się z następujących części: - PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; - PN-EN 1996-1-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe; - PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 2:Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie konstrukcji murowych; - PN-EN 1996-3:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczonemetody obliczaniamurowych konstrukcji niezbrojonych oraz normy PN-B-03002:2007. W wymienionych normach są stosowane terminy i definicje znane i powszechnie stosowane, terminy i definicje nowe - dotychczas niestosowane oraz w niektórych przypadkach terminomstosowanymdotychczas przypisano nowe definicje. Wszystkie terminy można podzielić na następujące grupy: terminy dotyczącemuru, zagadnień wytrzymałościowych związanych z murem, elementów murowych, zapraw murarskich, betonu, zbrojenia, wyrobów dodatkowych do murów oraz terminów dodatkowych. Terminy dotyczące elementów murowych, zapraw murarskich, betonu, zbrojenia i elementów dodatkowych do murów powinny być podane w normach dotyczących tych wyrobów imateriałów. Natomiast w normach na konstrukcje murowe wystarczyłoby powołać się na te normy, ewentualnie dodać terminy nowe. Mury Termin mur jest definiowany w normie PN-EN 1996-1-1:2010 następująco: materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą zaprawą murarską. Taka definicja jestmoimzdaniemniewy[...]

 Strona 1  Następna strona »