Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Jakimowicz"

Wymagania i kryteria oceny naroży drewnianych ram okien

Czytaj za darmo! »

Zmieniająca się od kilku lat sytuacja na rynku stolarki budowlanej powoduje, że producenci okien zmuszeni są do poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych pozwalających osiągnąć większe zyski. Obecnie okna drewniane stanowią 35 ÷ 40% produkcji okien w Polsce. Są to praktycznie wyłącznie okna jednoramowe. Ramy wykonywane są z krajowego drewna iglastego oraz coraz częś[...]

Klasyfikacja, wymagania i metody badań ciągłych naświetli dachu


  Wbudownictwie przemysłowym funkcja pomieszczeń (np. przestrzeń magazynowa), czy też sposób prowadzenia instalacji i mediów w pomieszczeniach często nie pozwalają na zastosowanie typowych okien.Wówczas projektanci decydują się na doświetlenie przestrzeni użytkowej tych obiektów za pośrednictwem pasm świetlnych czy też świetlików punktowych w dachach. Pasma świetlne zapewniają optymalne i równomierne doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym m.in. w halach magazynowych, przemysłowych i wystawienniczych, sportowych, supermarketach oraz klatek schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych. Charakterystyka pasm świetlnych Pasmo świetlne składa się z podstawy i kopuły pasma z wypełnieniami stałymi. Może być też dodatkowo wyposażone w klapy wentylacyjne lub dymowe. Zakres normy zharmonizowanej PN-EN 14963:2006 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania imetody badań. Ściany osłonowe. Norma wyrobu obejmuje pasma świetlne z tworzyw sztucznych (np. GF-UP, PC, PMMA, PVC) z wieńcami lub bez wieńców nasadowych wykonanych np. z GF-UP, PVC, stali, aluminium lub drewna. Przeznaczone są do montażu w dachach płaskich lub o niewielkim nachyleniu (wg normy wyrobu do 10° nachylenia do poziomu wzdłuż i w poprzek rozpiętości dachu). Zgodnie z definicją z normy pasma świetlne są to podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. W przypadku pasm świetlnych dostępnych obecnie na rynku wypełnienie kopuły wykonywane jest najczęściej z poliwęglanowych płyt komorowych lub litych grubości min. 10 mm. Pasma świetlne mogą mieć rozpiętość nawet 6,0mi nieskończoną długość. Zewzględu na konstrukcję kopuły można je podzielić na łukowe i trójkątne (szwedowe). Podstawy pasm świetlnych występują w wersji nieocieplonej i ocieplonej. Wzależności od konstrukcji dachu i rodzaju pokrycia należy dobrać odpowiedni rodzaj podstawy,materiałów izolacyjnych, zabezpieczających i obróbek blacharskich. Ponadto pasma świetln[...]

Wpływ działania temperatury i wilgotności na właściwości użytkowe stolarki DOI:10.15199/33.2015.08.10


  W artykule omówiono tematykę zachowania się stolarki otworowej (okien i drzwi) pod wpływem działania temperatury i wilgotności. Określono rodzaj usterek dotyczących funkcjonowania okien i drzwi zewnętrznych pod wpływem wysokiej i niskiej temperatury, a w przypadku wyrobów drewnopochodnych usterki wynikające również z działania wysokiej wilgotności. Zaprezentowano metodykę weryfikacji laboratoryjnej wg norm badawczychPN- EN13240:2011,PN-EN1121:2000,PN-EN1294:2000 oraz kryteria oceny wg normy PN-EN 13420:2001. Określono warunki i przyczyny, w jakich następuje nadmierna deformacja i odkształcanie elementów konstrukcyjnych okien i drzwi. Słowa kluczowe: okna, drzwi, badania klimatyczne, klimaty, stolarka, wpływ klimatu.Nowewymagania prawne iwyznaczane standardy wznoszenia obiektów w energooszczędnych i zrównoważonych technologiach stawiają przed producentami zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej nowewyzwania konstrukcyjne. Przy zachowaniu wizji architektówzwiązanej zwielkoformatowymi przeszkleniamimuszą być jednocześnie spełnione wymagania dotyczące konstrukcji ramy okiennej czy drzwiowej, tak aby osiągnęła zakładany przez konstruktora współczynnik przenikania ciepła. Zakłada się, że stolarka przeznaczona do budynków energooszczędnych powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż Uw = 0,9W/m2K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, wartość współczynnika przenikania ciepła U(max) okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych kształtuje się na poziomie podanym w tabeli 1. Na podstawie obserwacji oraz wielu ekspertyz wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej stwierdzono, iż coraz częściej występują usterki dotyczące funkcjonowania okien i drzwi zewnętrznych przy jednoczesnymobniżeniu ichwłaściwości użytkowych i nie jest przyczyną tego zjaw[...]

Wytrzymałość i szczelność termoizolacyjnych systemów montażu okien i drzwi balkonowych DOI:10.15199/33.2016.08.03


  Obecnie zaczęły się pojawiać na rynku innowacyjne termoizolacyjne (energooszczędne) systemy montażu przeznaczone do okien i drzwi balkonowych wykonanych z różnych materiałów, zwane potocznie "ciepłym montażem". Producenci wprowadzając takie rozwiązania, mają m.in. na celu: - uzyskanie dobrej izolacji termicznej pomiędzy oknem a ścianami budynku; - wykonanie łatwego i dokładnego montażu okna w otworze budowlanym, co zapewni wymaganą szczelność połączenia; - kompensację i przenoszenie zmiennych obciążeń temperaturowych i użytkowych. Takie innowacyjne rozwiązania składają się z wielu komponentów, a mianowicie: ram docieplających; łączników mechanicznych; taśm rozprężnych lub pianek, "ciepłego parapetu", które stanowią zestaw wyrobów danego systemem montażu. Obecnie nie ma polskiej normy dotyczącej montażu stolarki okiennej oraz uregulowań w Warunkach technicznych, jaki[...]

Drogowe ekrany akustyczne w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania DOI:10.15199/33.2017.08.47


  Budowa ekranów akustycznych wzdłuż dróg szybkiego ruchu i autostradma na celu ochronę znajdujących się za nimi domów, mieszkań i ludzi przed nadmiernym hałasem wywoływanymruchemdrogowym. Ekran akustyczny dzięki odpowiedniej konstrukcji i zastosowanymmateriałomoraz specjalnej geometrii może niwelować niekorzystne skutki natężenia dźwięku od ruchu drogowego. Zasady jego działania obejmują pochłanianie i rozpraszanie dźwięku oraz dyfrakcję (ugięcie) fali akustycznej na górnej krawędzi ekranu akustycznego i jego bokach. Ekrany akustyczne pochłaniające zbudowane są zazwyczaj z kilku warstw różnego rodzaju materiałów. Podstawa konstrukcyjna to stalowa, drewniana lubwykonana z tworzywsztucznych rama zwypełnieniem z wełny mineralnej, drewna, betonu z różnymi dodatkami, np. trocin drzewnych lub porowatych tworzyw sztucznych. Budowa taka powoduje, że ekrany pochłaniające falę dźwiękową są zazwyczaj nieprzezroczyste i masywne (fotografia a). Innym typem mogą być ekrany odbijające, których przykłademsą ekrany przezroczyste zbudowane zazwyczaj z grubego szkła bezpiecznego (fotografia b). Ekrany te stosowane sąwmiejscach, gdziewymagany jest dostęp do naturalnego światła, szczególnie tam, gdzie chronią niskie kondygnacje bloków mieszkalnych. Mają one jednak mniejszą skuteczność niż ekrany pochłaniające. Stanowią również zagrożenie dla ptaków, które w nie uderzają. Wyjściem jest naklejanie na nich sylwetek drapieżnych ptaków, tak by zostały ominięte przez mniejsze ptaki. Dodatkowo obok funkcji pochłaniania czy odbijania dźwięku, ekrany akustyczne muszą być tak zaprojektowane, aby były bezpiecznewużytkowaniu pod kątemwytrzymałości i stateczności. Biorąc pod uwagę ich usytuowanie, tj. np. zabudowę śródmiejską,muszą być trwałe i nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego. Ekrany akustycznewg PN-EN14388 [2] to drogowe urządzenia przeciwhałasowe, wśród których można wyróżnić: ● ekran przeciwdźwiękowy, czyli u[...]

Okna w świetle obowiązujących przepisów DOI:10.15199/33.2017.08.51


  in- Stolarka i szkło budowlane - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2017 (nr 540) 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych; m.jakimowicz@itb.pl DOI: 10.15199/33.2017.08.51 Okna w świetle obowiązujących przepisów mgr inż. Marzena Jakimowicz1) Widok wieżowca w Warszawie z oknami odchylnymi na zewnątrz 178 ne okna z tej samej rodziny/typu wyrobu. Zatem producent posługujący się wynikami ITT powinien przeanalizować, jaki asortyment wyrobów został przebadany i czy jest on wystarczający, aby te wyniki móc wykorzystywać do całej swojej produkcji. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie [3] ważność wyników badania typu zostaje zachowana, o ile nie wprowadzono zmian mogących wpływać na właściwości użytkowe wyrobu. Tym samym każda zmiana konstrukcyjna czy technologiczna powinna skutkować przeprowadzeniem analizy i oceną, czy w dalszym ciągu mamy do czynienia z wyrobem należącym do danej rodziny/typu czy już nie. Jeśli nie, to trzeba ustalić, jak istotne są różnice i w jakimzakresie należy wykonać badanie typu. Znakowanie wyrobu CE jest wymaganiem formalnym. Jest to poświadczenie, że producent przebył określoną ścieżkę formalną, a jego wyrób spełnia wymagania narzucone w normie oraz formalne wymagania Rozporządzenia nr 305 Parlamentu Europejskiego [5]. Znakowanie CE potwierdza, że zostało przeprowadzone badanie typu danego typu okien/drzwi, co nie oznacza, że badaniu podlegały okna/drzwi produkowane przez tego właśnie producenta. Ponadto w przypadku niektórych właściwości, gdy nie ma uregulowań krajowych i nie zostały określone wymagania minimalne dotyczące tych właściwości, dopuszcza się deklarowanie NPD (wartość nieokreślona). Upraszczając, jeżeli w danym kraju, gdzie sprzedawane są okna, nie ma wymagania np. dotyczącego izolacyjności akustycznej, to producent może zadeklarować NPD (wartość nieznana). Mamy wtedy do czynie[...]

Ściany działowe w świetle ETAG 003 DOI:10.15199/33.2018.04.05


  odwzorowy- 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych; m.jakimowicz@itb.pl DOI: 10.15199/33.2018.04.05 Ściany działowe w świetle ETAG 003 mgr inż. Marzena Jakimowicz1) Tabela 1. Kategorie pomieszczeń ze względu na sposób użytkowania * klasa IVa różni się od klasy IVb wartością energii uderzenia ciałemmiękkim; ** klasa IVc dotyczy ścian przeszklonych Kategoria Opis I strefy dostępne głównie dla osób wykazujących dużą dbałość o mienie; małe ryzyko niewłaściwego użytkowania II strefy dostępne głównie dla osób wykazujących umiarkowaną dbałość o mienie; średnie ryzyko wypadków i niewłaściwego użytkowania III strefy dostępne dla ogółu wykazującego niewielką dbałość omienie; ryzyko wypadków i niewłaściwego użytkowania IVa strefy i ryzyko jak w przypadku kat. II i III; w przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku na podłogę IVb* niższego piętra IVc** 25 Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4 ’2018 (nr 548) wać obciążenia, które mogą występować na ścianie, a przede wszystkim: ■ ciężar własny ściany - obciążenie stałe, którego wartość, kierunek i położenie pozostają niezmienne w czasie użytkowania ściany; ■ obciążenie równomiernie rozłożone - obciążenie zmienne krótkotrwałe, prostopadłe do powierzchni ściany, pochodzące od oddziaływania wiatru na pionowe sztywne przegrody wewnętrzne, powstałe wskutek różnicy ciśnienia po obu stronach przegrody (np. w przypadku otwartych okien, drzwi, bram itp.); ■ obciążenie liniowe (pasmowe) - obciążenie zmienne ruchome (zmiennewczasie, któremoże[...]

Przeszklone przekrycia dachowe - wymagania i metody oceny DOI:10.15199/33.2018.06.02


  Architektura zarówno budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, jak również hotelowych coraz częściej wymaga wkomponowania w obiekt przeszklonych przekryć dachowych. Przeszklenia te upiększają nowoczesne domy i doprowadzają światło dzienne do miejsc, które ze względów architektonicznych nie mogą mieć tradycyjnych okien. Przeszklenie umiejscowione w konstrukcji dachu tuż nad schodami, czy też wzdłuż wąskich korytarzy rozjaśnia wnętrze i sprawia, że jest ono bardziej przestronne. Naturalnie doświetlając, powiększają przestrzeń i stanowią zadaszenie nad holami głównymi, ciągami pieszymi czy basenami. Przeszklone konstrukcje dachowemogą mieć wiele różnych form, od przeszkleń fragmentów połaci (mniejszych lub większych), aż po złożone konstrukcjewielospadowe. Ograniczeniemstosowania tego typu konstrukcji jest mały spadek dachu, ze względu na ryzyko przenikania wody do wnętrza budynku. Obecnie powszechnie stosowanymi, projektowanymi i wykonywanymi przeszklonymi przykryciami dachowy[...]

Ściany osłonowe metalowo-szklane w świetle obowiązujących przepisów DOI:10.15199/33.2018.09.12


  kon- 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych; m.jakimowicz@itb.pl DOI: 10.15199/33.2018.09.12 Ściany osłonowe metalowo-szklane w świetle obowiązujących przepisów mgr inż. Marzena Jakimowicz1) Muzeum POLIN w Warszawie - przykład ściany osłonowej z punktowym mocowaniem oszklenia i z żebrami szklanymi 47 Elewacje - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 9 ’2018 (nr 553) strukcji słupowo-ryglowej, do której mocowane są metalowe ramki, a do nich za pomocą spoiwa konstrukcyjnego klejone są szyby (w pasie okiennym są to szyby zespolone) lub różnego typu panele nieprzezierne (np. w postaci płyt kamiennych). Od strony zewnętrznej elewacja stanowi jednolitą płaszczyznę bez widocznej konstrukcji wsporczej, natomiast widoczne są fugi między poszczególnymi panelami. Wymienione typy ścian podlegają ocenie właściwości użytkowychwg normywyrobu PN-EN13830:2005 [3].Należy dodać, iż norma ta została wycofana ze zbioru polskich normi zastąpiona PN-EN 13830:2015 [4]. Ze względu jednak na brak spójności w polskich przepisach, pomimo wycofania normy z 2005 r., stanowi ona nadal podstawę znakowania CE ścian osłonowych, gdyż jest normą zharmonizowaną w przeciwieństwie do wydania z 2015 r. Wymagania projektowe i wykonawcze Wymagania projektowe i wykonawcze powinny dotyczyć konstrukcji, higieny i zdrowia oraz estetyki. Projektując ścianę osłonową, należy wziąć pod uwagę, że między stawianymi wymaganiami istnieją zależności mające wpływ na poszczególne właściwości. Należy kompleksowo uwzględniać wszystkie wymagania związane z trwałością konstrukcji, niezmiennością poziomu jej właściwości użytkowych oraz komfortem użytkowania pomieszczeń obiektów. Konstrukcja nośna ściany osłonowej powinna spełnić następujące wymagania: ■ mocowanie ścian powinno zapewnić podczas montażu możliwość rektyfikacji ustawienia w płaszczyźnie ściany i w płaszczyźnie prostopadłej do ścia[...]

 Strona 1  Następna strona »