Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Mróz"

Nowe możliwości obniżenia kosztów gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków

Czytaj za darmo! »

Najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu separacji, zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych pozwalają na znaczące oszczędności kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz na zmniejszenie powierzchni oczyszczalni ścieków. Dotychczasowe zastosowania tych rozwiązań dały możliwość wyeliminowania z oczyszczalni osadników wstępnych i osadników wtórnych, a więc również redukcję wielkości zbiorników ściekowych. Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków stanowi znaczną część kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą najszybciej, gdy mikroorganizmy otrzymują pożywienie w najłatwiej przyswajalnej formie - w postaci roztworów. Biodegradacja zanieczyszczeń w ściekach wymaga tym dłuższego czasu i wiąże się z tym większymi kosztami, im większe są rozmiary cząstek zanieczyszczeń stałych. Najprostszym sposobem zredukowania kosztów oczyszczania ścieków jest mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń stałych w postaci osadu wstępnego. Skutkuje to mniejszym obciążeniem stopnia biologicznego oczyszczania, mniejszym zapotrzebowaniem na tlen i mniejszą ilością osadu nadmiernego do oddzielenia i odwodnienia. Filtr Salsnes do usuwania zawiesiny i odwadniania osadów wstępnych w miejsce konwencjonalnego osadnika wst[...]

Filtr Salsnes - proste podczyszczanie "trudnych" ścieków


  Podstawową zasadą nowoczesnego oczyszczania ścieków jest maksymalne, mechaniczne usunięcie osadów przed oczyszczaniem chemicznym i biologicznym. Mechaniczna separacja osadów jest znacznie tańszą operacją w porównaniu z wymagającym drogich koagulantów i polimerów oczyszczaniem chemicznym oraz oczyszczaniem biologicznym. Każda redukcja BZT5, ChZT w wyniku usunięcia zawiesiny daje podwójną oszczędność - mniejszy ładunek dopływający do reaktora biologicznego i mniej osadu do usunięcia ze ścieków po oczyszczaniu biologicznym. Często spotykanym "błędem" technologicznym jest rozdrabnianie lub rozpuszczanie zanieczyszczeń stałych, następnie marnowanie energii na napowietrzanie ścieków po to, aby w końcu wyseparować ze ścieków te same zanieczyszczenia w postaci np. osadu nadmiernego, który trzeba odwodnić i zutylizować. Jeżeli te same zanieczyszczenia stałe usuniemy na początku oczyszczalni, to mamy nie tylko korzyści z tytułu oszczędności energii czy chemikaliów, ale dodatkowo osad o znacznie większej wartości kalorycznej do produkcji biogazu niż osad nadmierny. Filtr Salsnes pozwala na efektywne usuwanie ze ścieków wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych zarówno włóknistych, jak i żelowatych, drobnych i o rozmiarach kilku milimetrów, zarówno pływających, jak i łatwo opadających. Filtr Salsnes nie rozdrabnia osadów i nie potrzebuje dużej ilości wody do płukania przegrody filtracyjnej. Filtr jest urządzeniem bezciśnieniowym i działa zarówno przy zasilaniu pompą, jak i przy napływie grawitacyjnym ścieków. Zasada działania filtru Salsnes W filtrze Salsnes przegrodą filtracyjną jest ruchoma taśma "bez końca", wykonana z siatki o otworach 11-1600 mikrometrów. Na taśmie osadza się warstwa osadu, która stanowi właściwą warstwę filtracyjną. Ścieki dopływają do komory filtru grawitacyjnie i filtracja przebiega przy małej różnicy ciśnień rzędu kilkudziesięciu centymetrów (maksymalnie ok. 50 cm) słupa wody. Osad wstępny narasta na siatce stopniow[...]

 Strona 1