Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Kuliszewska"

Surfaktanty gemini.Nowa klasa związków powierzchniowo czynnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowa klasę surfaktantów określoną jako surfaktanty gemini. Zaprezentowano wyniki badań, które dowodzą, że surfaktanty gemini charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami fizykochemicznymi niż odpowiadające im surfaktanty z pojedynczym łańcuchem. Czwartorzędowe sole diamoniowe należą do najlepiej przebadanej klasy surfaktantów gemini. W Zakładzie Środków Powierzchniowo Czynnych ICSO prowadzone są prace nad syntezą czwartorzędowych diwodorotlenków diamoniowych, będących analogami czwartorzędowych soli amoniowych i stanowiących nową klasę surfaktantów gemini. A review, with 70 refs., of structures, micelle formation and surface tension of gemini surfactants including quarternary diammonium salts and dihydroxides. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez stos[...]

Synthesis of N,N-dimethylalkylamine N-oxides and comparison of the methods for determination the reaction yields. Synteza N-tlenków-N,N-dimetyloalkiloamin oraz porównanie metod oznaczania stopnia ich przereagowania


  Me2NR (R = C12H25, C14H29, C16H33, C18H37) were oxidized with H2O2 to their N-oxides. The oxidn. yields (97-99.5%) were detd. by Polonovsky reaction and by titrn. of the amine with HCl before and after its quaternization. Zsyntezowano serię N-tlenków amin (N-tlenek- N,N-dimetylododecyloaminy, N-tlenek- N,N-dimetylotetradecyloaminy, N-tlenek-N,Ndimetyloheksadecyloaminy i N-tlenek-N,Ndimetylooktadecyloaminy). W celu określenia stopnia przereagowania i ilości tlenku aminy w mieszaninie poreakcyjnej przeprowadzono analizę otrzymanych produktów dwoma metodami miareczkowymi. Pierwsza metoda polegała na reakcji Polonovskiego, druga, dwuetapowa, polegała na miareczkowaniu roztworu poreakcyjnego oraz roztworu poreakcyjnego po wcześniejszym zczwartorzędowaniu wolnej aminy. Stopień przereagowania we wszystkich przypadkach był ≥ 97% Termin N-tlenki amin został wprowadzony do literatury fachowej na określenie szerokiej grupy związków zawierających w swojej budowie wiązanie N-O, w których to atom azotu znajduje się w hybrydyzacji sp3 (rys. 1a) lub sp2 (rys. 1b). Niefortunnie, do grupy tlenków N-amin zalicza się również inne związki mające w swej strukturze wiązanie N-O, np. nitrony (rys. 1c), podstawione dialkilohydroksyaminy (rys. 1d) i tlenki nitryli (rys. 1e). W tej pracy będą omawiane N-tlenki amin jako związki zawierające w swojej budowie atom tlenu powiązany wiązaniem koordynacyjnym lub kowalencyjnym z atomem azotu w hybrydyzacji sp3. Pierwsze wzmianki o N-tlenkach amin pochodzą z końca XIX w., kiedy to A. Pinner i R. Wolffenstein odkryli po analizie rentgenowskiej tetraedryczne ułożenie atomu tlenu i trzech podstawników wokół atomu azotu, struktura ta została opublikowana pod postacią Me3NO. Wiązanie N-O było obiektem wielu badań strukturalnych. Na podstawie badań rentgenowskich oszacowano długość tego wiązania na 1,36±0,03Å (dla N-tlenku trimetyloaminy), a wartość energii [...]

Synthesis and selected properties of anionic gemini surfactants. Synteza i wybrane właściwości anionowych surfaktantów gemini


  Three polyethylene glycols R(CH2CH2O)mCH2CH2R (I, m = 1, 2 or 3, R = OH) were brominated with PBr3 in MeCN at b. for 24 h to resp. bromides I (R = Br), etherified with p-HOC6H- 4C12H25 in presence of Bu4N+Br- and NaOH to resp. diethers I (R = p-C12H25C6H4O) and sulfonated with ClSO3H/NaOH to resp. disulfonates I (R = p-C12H25-m-SO3NaC6H3O) studied for physicochem. properties and surface activity in aq. solns. The gemini surfactants produced showed lower crit. micelle concns. than the com. C12H25C6H4SO3Na surfactant. Otrzymano anionowe surfaktanty gemini o sulfonowej grupie jonowej na bazie dodecylofenolu, różniące się długością hydrofilowego poli(oksyetylenowego) łącznika. Zbadano ich właściwości fizykochemiczne oraz aktywność powierzchniową. Surfaktanty, czyli związki powierzchniowo czynne, są powszechnie stosowaną grupą produktów chemicznych. Rosnące standardy życia oraz rozwój przemysłu są przyczyną wzrastającego zapotrzebowania na te związki. Z kolei konieczność ochrony środowiska naturalnego wymusza ograniczenia we wprowadzaniu do niego dodatkowych ilości substancji chemicznych. Dlatego prowadzi się intensywne badania podstawowe i aplikacyjne związane z otrzymaniem nowych surfaktantów, które miałyby lepsze właściwości niż dotychczas stosowane związki powierzchniowo czynne, byłyby przyjazne dla środowiska, a koszt ich produkcji i wprowadzenia na rynek byłby ekonomicznie uzasadniony. W ostatnich latach otrzymano nowe surfaktanty, zwane surfaktantami gemini lub dimerycznymi (rys. 1). Składają się one z dwóch amfifilowych cząsteczek połączonych ze sobą łącznikiem (spacer). [...]

Synthesis and surface properties of gemini surfactants with ethoxylated spacer chains. Synteza i badanie właściwości powierzchniowych surfaktantów gemini z oksyetylenowanym łącznikiem


  A series of gemini surfactants of general formula C16H33N+Me2(CH2)2(OCH2CH2)xN+Me2C16H33*2Br - (I) where x = 0, 1, 2 or 4, were synthesized in a 2 step reaction. The crit. micellar concn. (CMC) was measured by the Wilhelmy plate method, the du Noüy ring method and elec. cond. measurements. An increase in the hydrophilic character of the spacer of the gemini surfactants resulted in a decrease on surface tension at the given CMC. An increase in length of the spacer resulted in an increase in the CMC. The CMC value ware similar for I (x = 2) and I (x =4). Zsyntezowano serię surfaktantów gemini o wzorze ogólnym C16H33N+Me2(CH2)2(OCH2CH2) xN+Me2C16H33*2Br- (I), w którym x = 0, 1, 2 lub 4. Surfaktanty z oksyetylenowanym łącznikiem syntezowane zostały w dwóch etapach. Zmierzono wartości krytycznego stężenia micelarnego (CMC) metodą płytkową Wilhelmiego, metodą pierścieniową du Noüyja oraz konduktometrycznie. Wraz ze wzrostem polarności łącznika cząsteczki surfaktantu gemini maleje wartość napięcia powierzchniowego w CMC, a wartość CMC wzrasta ze wzrostem x. Dla surfaktantu Ι (x = 4) wartość CMC jest porównywalna z wartością CMC dla surfaktantu Ι (x = 2). Surfaktanty gemini należą do nowej klasy surfaktantów. Zbudowane są one w przeciwieństwie do surfaktantów tradycyjnych nie z jednej, ale z dwóch jednostek amfifilowych połączonych łącznikiem1-4) (rys. 1). Surfaktanty gemini wykazują takie same właściwości jak surfaktanty tradycyjne (np. zachowanie na granicy faz czy tworzenie miceli), jednak wykazują one również interesujące różnice. Szczególne [...]

Synthesis and surface properties of cationic gemini surfactants. Synteza oraz właściwości powierzchniowe kationowych surfaktantów gemini


  NEt3 and Me2NCH2CH2NMe2 were converted with C12H25Br and Me2NC12H25 was converted with NH2(CH2)nNH2 (n = 3, 4 and 6) to 5 resp. quaternary salts. The products were used as cationic surfactants and studied for crit. micelle concn. (CMC) and surface tension in their aq. solns. The gemini surfactants showed lower CMC than the single ones. Zsyntezowano oraz zbadano właściwości powierzchniowe bis(czwartorzędowych soli amoniowych) o różnej długości łącznika, stanowiących klasę surfaktantów gemini, oraz czwartorzędowej soli amoniowej zaliczanej do grupy surfaktantów tradycyjnych. Wykorzystano dwie metody syntezy. O wyborze metody decydowała długość łącznika. Dla zsyntezowanych związków powierzchniowo czynnych wyznaczono metodami tensometrycznymi wartości krytycznego stężenia micelarnego (CMC). Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość CMC dla surfaktantów gemini jest o dwa rzędy niższa w porównaniu z wartościami uzyskanymi dla surfaktantu pojedynczego, a wartości napięć powierzchniowych są porównywalne. Szczególne zainteresowanie wzbudziło zaobserwowane na krzywej zależności napięcia powierzchniowego od stężenia surfaktantu załamanie krzywej dla stężeń poniżej wartości CMC.Surfaktanty czyli związki powierzchniowo czynne, są to substancje, które w niewielkich stężeniach zmieniają właściwości powierzchniowe cieczy, w których są rozpuszczone. Surfaktanty należą do szerokiej klasy substancji amfifilowych, które charakteryzują się asymetryczną budową cząsteczki. Występuje w nich część o charakterze hydrofobowym (alifatyczny łańcuch "ogon"), wykazujący powinowactwo do tłuszczu oraz część hydrofilowa (polarna lub jonowa "głowa"), która wykazuje powinowactwo do wody (rys. 1). Ta specyficzna budowa powoduje odmienne zachowanie się cząsteczek surfaktantu w stosunku do faz polarnych i niepolarnych. W niskich stężeniach surfaktantu w roztworze wodnym, cząsteczki surfaktantu adsorbują się na granicy faz, z grupami hydrofobowymi ułożonym[...]

Effect of gemini surfactants on the glyphosate efficacy Wpływ surfaktantów gemini na skuteczność działania glifosatu DOI:10.12916/przemchem.2014.911


  Six gemini surfactants of general formulas (CH3)2RN+(CH2)nN+R(CH3)2 · 2Br‾ (I) (R = C12H25, n = 2, 8, 12, or C16H33, n = 6), and (CH3)2RN+(CH2)2(OCH2CH2)mN+R(CH3)2 · 2Br‾ (R = C12H25, m = 1 or C16H33, m = 1) were synthesized and used as surface-active compds. in glyphosate formulations for controlling cornflower (Centaurea cyanus L.), winter wheat (Triticum aestivum L.) and rye brome (Bromus secalinus L.) under greenhouse conditions. The I (n = 2, 8, 12) surfactants were most active in improving herbicide activity of N-phosphonylmethyl-glycine. Przeprowadzono syntezę surfaktantów gemini. Następnie w badaniach szklarniowych określono skuteczność działania kompozycji glifosatowej zawierającej zsyntezowane związki powierzchniowo czynne jako adiuwanty. Testy wykonano na roślinach chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) oraz stokłosy żytniej (Bromus secalinus L.). N-(Fosfonometylo)glicyna (glifosat) wykazuje dużą aktywność w zwalczaniu niepożądanej roślinności. Związek ten hamuje u roślin działanie enzymu EPSPS, który jest kluczowym związkiem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów1). Herbicydy zawierające glifosat występują w postaci rozpuszczalnych w wodzie soli amonowych, izopropyloamoniowych oraz trimetylofosfoniowych, a do ich formulacji włączone są różnorodne dodatki wspomagające2). Aktywność preparatów glifosatowych można znacząco polepszyć także przez dodanie do cieczy użytkowej odpowiednich adiuwantów. W badaniach testowan[...]

Study on biodegradability of bis-quaternary ammonium salts used as gemini surfactants Badania podatności na biodegradację podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych jako surfaktantów gemini DOI:10.15199/62.2015.3.8


  Five bis(quaternary ammonium salts) were synthesized and studied for biodegradability by detn. of declining the water-sol. org. C content. The surfactants were also characterized by mass spectroscopy. The bis(quaternary ammonium salts) showed lower biodegradability than the usual quaternary ammonium salts. Wykonano badania podatności na biodegradację w warunkach tlenowych zsyntezowanych podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych, stanowiących klasę surfaktantów gemini oraz dwóch czwartorzędowych soli amoniowych zaliczanych do grupy surfaktantów tradycyjnych. Powszechność stosowania, całkowita rozpuszczalność w wodzie oraz rozproszona dystrybucja środków powierzchniowo czynnych stwarzają zagrożenie dla środowiska, a zwłaszcza dla jego zasobów wodnych. Globalna produkcja środków powierzchniowo czynnych wynosi obecnie ponad 12 mln t/r, z czego produkty handlowe stanowią ok. 75%.1, 2) W trosce o środowisko naturalne Unia Europejska wprowadziła regulacje prawne3), dotyczące ograniczeń i zakazów stosowania syntetycznych środków powierzchniowo czynnych w detergentach, gdzie podstawowe kryterium oceny stanowi całkowita biodegradacja tlenowa i poziom podatności na biodegradację3). Czwartorzędowe sole amoniowe pomimo światowego trendu rozwoju niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wciąż są powszechnie stosowane w preparatach do płukania tkanin, w handlowych i przemysłowych środkach dezynfekujących, w kompozycjach kosmetycznych, w preparatach farmaceutycznych, w środkach konserwujących do żywności i jako katalizatory przeniesienia fazowego. Stanowią one ok. 10% stosowanych środków powierzchniowo czynnych4, 5). W ostatnich latach prowadzone są prace badawcze nad syntezą, oceną aktywności powierzchniowej, wyznaczaniem krytycznego stężenia micelizacji (CMC) i zastosowaniem podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych, zwanych gemini lub dimerycznymi związkami powierzchniowo czynnymi. W stosunku do konwencjonalnych kationowych surfakt[...]

 Strona 1