Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB MICHALSKI"

Modyfikacja powierzchni cząstek proszków α-Al2O3 cząstkami ZrO2 uzyskanymi techniką chemiczną

Czytaj za darmo! »

W procesie wytwarzania części turbin silników lotniczych powszechnie stosuje się precyzyjne odlewanie wielowarstwowych form ceramicznych, co umożliwia powtarzalne odtwarzanie skomplikowanych kształtów części lotniczych, z jednoczesnym uzyskaniem właściwości gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagane parametry eksploatacyjne. W procesie odlewania precyzyjnego istotna jest budowa form ceramicznych, a od składu chemicznego form oraz ich właściwości fizykochemicznych zależy jakość odlanego produktu. Przykładem wad dyskryminujących odlew jest przenikanie składników formy ceramicznej do stopu. Powszechnie znane są dwa sposoby eliminacji tego problemu. Jednym jest zmiana składu chemicznego materiału formy, w opisywanym w pracy przypadku zmiana z Al2O3 na ZrO2. Drugim, zmiana stosowa[...]

Charakterystyka i kontrola właściwości technologicznych mieszanek ceramicznych do wytworzenia form odlewniczych do odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych metodą Bridgmana

Czytaj za darmo! »

W procesie precyzyjnego odlewania krystalizowanych kierunkowo i monokrystalicznych odlewów części lotniczych techniką Bridgmana [1] powszechnie stosowane są wielowarstwowe formy ceramiczne. Formy te umożliwiają precyzyjne i powtarzalne odtwarzanie skomplikowanych geometrycznie przestrzennych kształtów części lotniczych z jednoczesnym uzyskaniem wymaganych właściwości gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagane parametry eksploatacyjne. Pomimo wielu podobieństw do konwencjonalnego odlewania precyzyjnego, technika krystalizacji kierunkowej wymaga znacznie większego zaawansowania technologicznego, wysoko wykwalifikowanego zaplecza badawczego oraz stosowania w poszczególnych etapach procesu materiałów najwyższej jakości o ściśle zdefiniowanych właściwościach [2]. Wytwarzanie odpow[...]

Porowatość i wytrzymałość form ceramicznych wykorzystywanych w procesie odlewania precyzyjnego metodą Bridgmana

Czytaj za darmo! »

Proces odlewania precyzyjnego metodą Bridgmana stosowany jest do otrzymywania skomplikowanych geometrycznie i odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń. Zastosowanie tej techniki umożliwia uzyskanie odlewów monokrystalicznych oraz o strukturze ziaren kolumnowych i żądanej orientacji krystalograficznej. Krytycznym i zarazem jednym z najważniejszych etapów w procesie odlewniczym jest wytworzenie formy ceramicznej [1]. Wymagania stawiane formom odlewniczym obejmują szereg specyficznych właściwości materiałowych. Od materiałów stosowanych na pierwsze powłoki wymaga się niereaktywności w kontakcie z odlewanym metalem, czystości chemicznej i żaroodporności. Natomiast materiał zastosowany na konstrukcyjne warstwy formy musi zapewnić im wytrzymałość, gazoprzepuszczalność, odporność na pełzanie, wysoką przewodność cieplną i dobrą wybijalność. Formy ceramiczne schną od 3 do 7 dni, w zależności od liczby warstw oraz warunków przyjętych w procesie suszenia form (temperatura i wilgotność powietrza) [2]. Ze względu na czas wytwarzania form ceramicznych i stawiane im wymagania, od etapu formierskiego zależy szybkość przebiegu procesu odlewniczego jak i jakość odlanych części. Od porowatości wytworzonych form zależy ich wytrzymałość w procesie zalewania roztopionym metalem, szybkość stygnięcia odlewu oraz stopień zagazowania. Porowatość form opisywana jest przez różne parametry, takie jak: rozkład średnicy porów, ich kształt, stopień połączenia porów, całkowita ich ilość oraz objętość [3]. Praca dotyczy badań właściwości wytrzymałościowych i porowatości dwóch rodzajów form ceramicznych stosowanych w procesie odlewania precyzyjnego łopatek turbin silników odlewniczych metodą Bridgmana [4]: na osnowie tlenku glinu i mulitu. W pracy przedstawiono parametry opisujące ilościowo porowatość oraz gęstość form. Zmierzono także właściwości wytrzymałościowe form metodą trójpunktowego zginania. Wyznaczono wytrzymałość na zginanie, moduł Younga i moduł W[...]

Wpływ trawienia powierzchni na odporność na korozję stopu AA2024


  W artykule opisano wpływ trawienia powierzchni blach ze stopu AA2024 na właściwości korozyjne. Porównane zostały powierzchnie polerowane i czyszczone dwoma różnymi procedurami (1) odtłuszczaniem w acetonie oraz etanolu oraz (2) trawieniem w roztworze alkalicznym oraz kwaśnym. Różnice w odporności korozyjnej wyjaśniono w oparciu o obserwowacje struktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Skład chemiczny elementów mikrostruktury był badany przy użyciu spektrometru dyspersji energii (EDS). Określono wpływ trawienia na skład chemiczny wydzieleń oraz morfologię powierzchni blach. Słowa kluczowe: trawienie, wydzielenia, AA2024 Etching infl uence on the corrosion resistance of AA2024 In the article the infl uence of surface pretreatment before the anodization process on the corrosion properties of AA2024 is reported. A comparison of two different procedures of surface preparation has been made: (1) cleaned with acetone and ethanol and (2) etched in alkaline solution followed by etching in acidic. Differences in the corrosion resistance were explained after observations of structure and morphology of the layers via scanning electron microscopy (SEM). The chemical composition of the microstructure elements was investigated with the use of energy dispersion spectrometer (EDS). The surface was characterized using scanning electron microscope (SEM) equipped with and The effect of the etching on the chemical composition of precipitates and morphology of the sample surface was determined. Keywords: etching, precipitation, AA2024 ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Ochrona korozyjna materiałów stosowanych w lotnictwie, takich jak np. stopy aluminium z serii 2xxx, stanowi niezwykle aktywne pole badań prowadzonych w czołowych ośrodkach na całym świecie. Powszechnie stosowaną metodą ochrony antykorozyjnej tych stopów jest wytwarzanie na ich powierzchni powłoki t[...]

Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego


  W pracy zastosowano dwie technologie procesu utleniania anodowego dla stopu magnezu AZ61. Jedną z powłok otrzymano z roztworu zawierającego SiO3 2-/F- drugą zaś z roztworu KOH/F-. Badania powierzchni przeprowadzone metodą mikroskopową oraz rentgenowską ujawniły dwie różne struktury powłoki: o małej i dużej porowatości. Badania korozyjne przeprowadzono stosując metodę spektroskopii impedancyjnej w roztworze siarczanowym. Mimo, iż większą odpornością korozyjną odznaczała się powłoka otrzymana z roztworu zawierającego SiO3 2-/F-, to w początkowym etapie badań wyższą wartość impedancji zaobserwowano dla powłoki o większej porowatości (KOH/F-). Przeprowadzone badania wskazują, że drobne pory równomiernie rozłożone na powierzchni wpływają na lepszy efekt uszczelniania powłoki. Słowa kluczowe: stopy Mg, utlenianie anodowe, korozja, mikrostruktura, uszczelnianie, badania impedancyjne Structure, chemical composition and corrosion resistance of oxide coatings obtained on AZ61 alloy by anodic oxidation process Two kinds of DC anodising processes has been applied to AZ61 alloy. One of the coating is obtained from SiO3 2-/F- based solutions, another one from KOH/F- solution. Surface examination carried out using microscopic and X-ray methods revealed two different structures of the coatings: low and high porous respectively. Impedance measurements were carried out for AZ61 magnesium alloy after immersion in sodium sulphate. Although higher resistance against corrosion for samples anodized in Si-based solution was obtained, initial impedance for high porous layer (KOH/F-) was also noted. Sealing post-treatment was found as a mean for excellent properties of thin oxide fi lm on AZ61 alloy. Keywords: Mg alloys, anodic oxidation, corrosion, microstructure, sealing, impedance measurements ochrona przed korozja 11/2012 s. 502-504 1. Wstęp Magnez i jego stopy są mate[...]

 Strona 1