Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ KASAK"

Morfologia i właściwości warstw węgloazotowanych na stali odpornej na korozję


  Stal ferrytyczna oraz austenityczna odporna na korozję jest szeroko stosowana w przemyśle ze względu na bardzo dobrą odporność korozyjną. Niestety twardość tych gatunków stali jest niewystarczająca w niektórych zastosowaniach. Nie jest możliwe poddanie jej utwardzającym zabiegom obróbki cieplnej, tj. hartowaniu ze względu na małą zawartość węgla. Możliwe w tym przypadku jest zastosowanie obróbki cieplno-chemicznej, np. nawęglania, azotowania lub węgloazotowania. Azotowanie w konwencjonalnym zakresie temperatury (530÷580°C) prowadzi do zwiększonej ilości wydzieleń azotków, co obniża odporność korozyjną [1]. Z tego względu atrakcyjne wydają się potencjalne efekty strukturalne, które można uzyskać w obróbce niskotemperaturowej [2]. W przypadku niskotemperaturowej obróbki stali austenitycznej powstaje w niej tzw. faza S. Według przyjętej hipotezy jest to przesycony roztwór azotu lub węgla w austenicie. Dzięki wbudowanym międzywęzłowo w sieć przestrzenną austenitu węglowi lub azotowi faza S ma większy parametr sieciowy i większą twardość w porównaniu z austenitem. Faza ta ma również bardzo dobrą odporność na korozję. Podczas węgloazotowania niskotemperaturowego stali austenitycznej odpornej na korozję dochodzi do wytworzenia dwustrefowej warstwy. Strefa zewnętrzna składa się z azotowej fazy S, natomiast wewnętrzna z węglowej fazy S [3]. Uzyskuje się dzięki temu łagodniejszy gradient twardości od warstwy w kierunku rdzenia [4]. W literaturze można spotkać tylko nieliczne doniesienia na temat tego rodzaju obróbki zastosowanej do stali ferrytycznej odpornej na korozję. Yan i wsp. zajmujący się procesem formowania warstw na stali utwardzanej wydzieleniowo 17-4PH nie stwierdzili występowania strefowej budowy warstw, tak jak w przypadku stali austenitycznej [5÷7]. Zidentyfikowano obecność dodatkowej fazy, tj. "poszerzonego ferrytu" w warstwie przypowierzchniowej. Warstwy przez nich uzyskane wykazywały odporność korozyjną zbliżoną do m[...]

 Strona 1