Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz DUK"

Analiza przebiegu zjawisk elektrycznych podczas rozruchu silnika spalinowego autobusu miejskiego DOI:10.15199/48.2018.07.27

Czytaj za darmo! »

Tendencje zmian w transporcie miejskim prowadzą do stopniowego zastąpienia indywidualnych pojazdów samochodowych pojazdami publicznymi, zwłaszcza autobusami. Wciąż ponad 95% nowych autobusów stanowią pojazdy wyposażone w napędy spalinowe. W dodatku silniki spalinowe nadal posiadają duży potencjał do znacznych ulepszeń, szczególnie w odniesieniu do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji szkodliwych składników spalin [1]. Nowe elektroniczne systemy autobusowe są montowane ze względu na potrzeby zmniejszenia zużycia paliwa i ekologii jak również nowych funkcji poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy czy też niezawodności pojazdu. Elektronicznie sterowane i zasilane układy do hamowania, sterowania i stabilizacji toru jazdy potrzebują niezawodnego dostarczania energii elektrycznej [2]. Tymczasem, w odniesieniu do autobusów miejskich, istnieje dość dokuczliwy problem rozładowywania się akumulatorów eksploatowanych w warunkach dużego poboru prądu, podczas postoju autobusu na przystanku końcowym. Część systemów informacji pasażerskiej oraz nawigacyjnych musi być włączona pomimo braku ładowania akumulatora przez alternatory w unieruchomionym silniku. Silnik spalinowy ze względów ekologicznych i ekonomicznych musi być wyłączony w nieruchomym autobusie. Taka sytuacja wywołuje rozładowanie akumulatora, który po wznowieniu działania silnika jest ponownie ładowany. Ciągłe ładowanie i rozładowywanie akumulatorów autobusowych powoduje tendencję do ich degradacji, zmniejszając im czas użytkowania [3]. Połączona mechaniczno-chemiczna degradacja elektrod podczas ładowania i rozładowania została uznana za główny mechanizm awaryjny w akumulatorach chemicznych [4]. Monitorowanie stanu technicznego akumulatora i zarządzanie energią elektryczną autobusu miejskiego stają się jeszcze bardziej ważne wskutek rozwoju liczby oraz mocy elektrycznych odbiorników pokładowych [5]. W szczególności dotyczy to funkcji rozruchu silnika, zwłaszcza wskutek duż[...]

Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich zmniejszająca zużycie paliwa DOI:10.15199/48.2018.09.04

Czytaj za darmo! »

Rozwój techniki autobusowej powodowany wymaganiami pasażerów wobec komfortu podróży (klimatyzacja, ogrzewanie), komunikacji audiowizualnej z organizatorem transportu (informacje foniczne, telewizja pokładowa), oświetleniem wewnętrznym oraz możliwości elektronicznego wspomagania zarządzaniem ruchu miejskiego (systemy GPS, Wi-Fi, monitoring) powoduje rosnące obciążenie elektryczne sieci autobusowej. Dodając do odbiorników mocy elektrycznej już istniejące urządzenia pokładowe (oświetlenie zewnętrzne, komputerowe systemy sterowania, kasowniki), pobór prądu we współczesnym autobusie miejskim jest istotnym elementem w ogólnym bilansie mocy użytecznej. Źródłem energii elektrycznej autobusu jest alternator wraz z regulatorem napięcia, napędzany przez silnik spalinowy autobusu. Wejściową energią jest energia chemiczna zgromadzona w oleju napędowym. W ciągu roboczego cyklu dziennego, przejeżdżając dystans 200 km w ciągu 15 godzin, autobus miejski potrzebuje na pokonanie oporów ruchu około 200 kWh energii mechanicznej (co wymaga zużycia około 900 kWh energii chemicznej zawartej w paliwie) zaś na zasilanie urządzeń elektrycznych potrzebuje około 25 kWh energii elektrycznej (co oznacza 210 kWh energii chemicznej zawartej w paliwie). Zrealizowanie idei zastosowania paneli fotowoltaicznych w autobusach miejskich wymaga rozwiązania istotnych problemów naukowo-badawczych. Porównanie montażu panelu nieruchomego z panelem poruszającym się wraz z autobusem prowadzi do wyliczenia podstawowych różnic. Ogniwa fotowoltaiczne nie powinny powiększać oporu czołowego pojazdu, co jest możliwe do uzyskania dzięki położeniu horyzontalnemu. Takie położenie zmniejsza produktywność ogniw (o około 13%). Ponadto pogorszone w stosunku do odkrytej powierzchni oświetlenie słoneczne ulic miejskich z powodu wysokiej zabudowy, drzew, obiektów architektonicznych, zmniejszonej przezroczystości powietrza nad jezdnią może być dodatkowym czynnikiem zmniejszającym pr[...]

Metoda pośredniej identyfikacji czasu opóźnienia otwierania impulsowego wtryskiwacza gazu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę pomiaru czasu opóźnienia początku i końca otwierania wtryskiwacza opartą na pomiarze drgań w osi ruchu elementu zaworowego oraz ciśnienia w przewodzie za wtryskiwaczem. Analizując pomiary stanowiskowe wykazano, że pomiar ciśnienia za wtryskiwaczem pozwala na określenie czasu opóźnienia początku otwierania wtryskiwacza, natomiast pomiar drgań na określanie końca otwierania. Wykazano powtarzalność metody oraz łatwość w implementacji metody do badań stanowiskowych. Abstract. The paper presents a method for determining the injector opening and closing latency. The method is based on measuring vibrations in the axis of the valve movement and the pressure in the tube behind the injector. The findings of test-bed experiments indicate that the pressure readings are useful for determining the injector opening lag, and vibrations - for the closing lag. The results are repeatable, and the method is easy to implement in test-bed investigations. (The method for indirect identification gas injector opening delay time). Słowa kluczowe: wtryskiwacz, czas opóźnienia początku otwierania, czas opóźnienia końca otwierania, ciśnienie, drgania. Keywords: injector, injector opening delay time, injector closing delay time, vibration. Wprowadzenie Rosnące wymagania ekologiczne stawiane przed samochodowymi silnikami spalinowymi zasilanymi paliwami gazowymi [1, 2] wymuszają coraz bardziej precyzyjne dawkowanie paliwa w celu utrzymania w zakładanym zakresie składu mieszanki. Wymaga to zastosowania nie tylko coraz bardziej wyrafinowanych algorytmów sterowania, ale także coraz lepszych elementów wykonawczych. W przypadku systemów gazowych, stanowiących systemy zależne (zabudowywane na istniejące układy zasilania silnika w paliwo płynne, działające jako systemy dodatkowe) sterowanie dawką paliwa gazowego odbywa się na podstawie przeliczenia zmierzonego czasu wtrysku realizowanego przez układ benzynowy na czas wtrysku gazu (wzór 1)[...]

Problematyka niezawodności w lotniczych systemach sterowania jednostką napędową

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano specyfikę wymagań konstrukcyjnych względem układu sterowania silnikiem lotniczym. Przedstawiono dwa przykłady opracowanych systemów sterowania. Pierwszy przykład dotyczy instalacji wtrysku benzyny w silniku lotniczym dużej mocy ASz-62IR/E. Drugi przykład przedstawia układ sterowania wszystkimi funkcjami (wtrysk, układ zapłonowy) w wielopaliwowym silniku lotniczym PZL 200 o mocy 200 kW. Abstract. The paper focuses on the special features of the construction requirements towards an aircraft engine control system and describes two examples of the developed control systems. The first example deals with a fuel injection installation in a powerful aircraft engine ASz-62IR/E, and the second one shows an all-function control system (injection, ignition) in an multifuel aircraft engine of 200 kW. (The reliability of aircraft propulsion unit control systems). Słowa kluczowe: silnik lotniczy, silnik wielopaliwowy, niezawodność, jednostka sterująca. Keywords: aircraft engine, multifuel engine, reliability, ecu. Wstęp W ostatnich latach na całym świecie, obserwuje się dynamiczny rozwój lotnictwa małych samolotów. Obejmuje on swoim zakresem samoloty przeznaczone do rekreacji, taksówki powietrzne, samoloty rolnicze oraz małe samoloty transportowe. Ze względu na moce potrzebne do napędzania tych samolotów, znajdują tu zastosowanie silniki tłokowe. Dodatkowym aspektem decydującym o wykorzystaniu silników tłokowych są koszty, zarówno zakupu jak i eksploatacji, które są znacząco niższe niż w przypadku silników turbinowych. Znaczącą część kosztów eksploatacji silników spalinowych stanowią koszty paliwa. W chwili obecnej do zasilania lotniczych silników tłokowych stosuje się specjalne paliwo - benzynę lotniczą typu 100LL. Koszt tego typu benzyny jest ok. 20% wyższy niż porównywalnej własnościami benzyny samochodowej ES95. Dodatkowym problemem jest fakt iż jest to jedyne paliwo obecnie produkowane zawierające związki ołowiu [1, 2].[...]

Optoelektroniczny interfejs nowej generacji dla światłowodowych czujników mikrocieczowych

Czytaj za darmo! »

Obecnie istnieje wiele metod klasyfikacji cieczy biologicznych z zastosowaniem urządzeń optoelektronicznych. Najczęściej wykorzystują one zjawiska fotoluminescencji lub pochłaniania światła [1]. W Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW opracowywane są nowe metody badania cieczy biologicznych, wykorzystujące w głowicach czujników krótkie odcinki kapilar optycznych. Wyniki prac dotyczących diagnozowania jakości mleka z wykorzystaniem wymuszonych cyklów pomiarowych i głowicy kapilarnej przedstawione w [2] były na tyle obiecujące, że postanowiono skonstruować głowicę pomiarową umożliwiającą zastosowanie jednorazowej, wymiennej kapilary optycznej, przeznaczonej do badania cieczy nieprzezroczystych, pochodzenia biologicznego. Głowica ma współpracować z układami zasilania i detekcji, sterowanymi z opracowanego programu komputerowego, rejestrującego i analizującego dane pomiarowe. Wybór rodzaju cieczy do prowadzenia eksperymentów konstrukcyjnych jest podyktowany koniecznością badania substancji biologicznych i jednocześnie posiadania stabilnego punktu odniesienia. Głowica pomiarowa z wymienną kapilarą optyczną Praca prezentuje laboratoryjny układ pomiarowy z wykorzystaniem optoelektronicznego interfejsu dla światłowodowych czujników mikrocieczowych pracujących z przełączanym sygnałem optycznym. Przełączanie sygnału optycznego odbywa się w głowicy kapilarnej, gdzie badane są próbki o bardzo małej objętości i szerokim zakresie zmian mętności lub przezroczystości. Krótka kapilara jest dla cieczy biologicznych mikropompą i reaktorem, a w jej wnętrzu zachodzą wymuszone zmia[...]

Zaawansowane modelowanie warstw diamentowych CVD w zastosowaniach MEMS/MOEMS

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono i omówiono zastosowanie warstw diamentowych osadzanych metodą CVD w systemach typu MEMS i MOEMS. Porównano fizyczne właściwości warstw diamentowych z właściwościami krzemu. Jako przykład przedstawiono założenia i wyniki symulacji typowej struktury mikromechanicznej wytworzonej z warstwy diamentowej i warstwy krzemowej. Wszystkie symulacje zostały wykonane dedykowanym oprogramowaniem do symulacji systemów typu MEMS - CoventorWare ™. Abstract. CVD formed diamond layers applied for MEMS/MOEMS applications have been presented and discussed in this paper. Physical properties of CVD diamond layers have been compared with silicon layer properties. As an example of diamond-based and silicon-based devices, modeling issues and results of simulations performed for typical MEMS structure have been presented and discussed. All simulations have been carried out within the specialized simulation environment - CoventorWare™. (Multidomain modeling and simulation of CVD diamond layers for MEMS/MOEMS applications). Słowa kluczowe: diament, mikrosystemy, symulacje, technologia diamentowa. Keywords: diamond, MEMS, simulation, diamond technology. Wstęp Obecnie świat elektroniki zdominowany jest przez technologie krzemowe. Materiały krzemowe i technologie z nimi związane osiągnęły niemal idealny stan pod względem jakości i uzysku. Większość systemów typu MEMS i MOEMS (ang. Micro-Electro-Mechanical System; Micro-Opto-Electro-Mechanical System) jest wytwarzanych głównie w technologii krzemowej. Jednak struktury wykonane z krzemu zawodzą, jeśli pracują w agresywnych ośrodkach, w wysokiej temperaturze lub przy silnym promieniowaniu cząstek jonizujących. Ograniczenia wynikające z właściwości krzemu, wymagają rozwijania badań związanych z materiałami, które są zarówno bardziej odporne na warunki środowiska, ja[...]

Modelowanie 3-wymiarowe anizotropowego trawienia krzemu

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały przedstawione metody optymalizacji parametrów w programie Etch3D oraz wyniki symulacji trawienia krzemu w KOH w porównaniu ze strukturami próbnymi. Celem niniejszych badań była kalibracja parametrów symulatora do warunków procesów przeprowadzanych w ITE. Do analizy wpływu parametrów funkcji RPF (ang. Remove Probability Function) na parametry wyjściowe, zastosowano metodę Taguchiego. Pozwoliło to na optymalizację wyników symulacji do rzeczywistych procesów trawienia przeprowadzanych w ITE. Abstract. The methods of parameters optimization in the program Etch3D and results of simulations of silicon etching in KOH in comparison with experiments are presented. The aim of this study was to calibrate the tool to a set of process conditions that is offered by ITE. The Taguchi approach [4] was used to analyze the influence of every RPF (Remove Probability Function) parameter on one or more output parameters. This allowed tuning the results of simulation to results of real etching performed at ITE. (3-D modeling of anisotropic wet etching of silicon). Słowa kluczowe: KOH, modelowanie, symulacja, trawienie mokre. Keywords: KOH, modeling, simulation, wet etching. Wstęp Chemiczne anizotropowe trawienie kryształu krzemu w KOH/TMAH, jest standardowym procesem technologicznym w produkcji trójwymiarowych struktur urządzeń mikroelektromechanicznych. Proces trawienia jest uzależniony od orientacji trawionego kryształu, temperatury, stężenia roztworu oraz czasu przebywania płytki w roztworze [1]. Precyzyjne wyznaczenie parametrów struktury (np. kształty wytrawionych płaszczyzn krystalograficznych), otrzymywanej w wyniku trawienia jest trudne do określenia na etapie projektowania przyrządu. Symulator Etch3D™ umożliwia rozwiązanie tego problemu w wyniku symulacji procesu mokrego [...]

Układ pomiarowy czujnika sił zgryzu do zobiektywizowanej oceny wydolności narządu żucia

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy było zaproponowanie układu pomiarowego do określenia charakterystyki obciążającej siły zgryzu podczas czynności żucia. Stanowić on będzie narzędzie diagnostyczno-pomiarowe wspomagające lekarza stomatologa w obiektywnej ocenie biomechanicznej wydolności tkanek nośnych w polu obciążeń uzębienia naturalnego i uzupełnień protetycznych. Abstract. The occlusal forces determine the functional efficiency of the organ of mastication apparatus in proportion to their power and frequency. The measurement of parameters mentioned above makes up the basis of the objectivized evaluation in clinical diagnostics of the biomechanical efficiency of mastication apparatus. The device proposed in this paper will be the diagnostic tool useful for the dentist doctor in objective evaluation of the biomechanical efficiency of bearing tissues in the zone of the natural teeth and orthotic supplements. (Occlusal force sensor - based measuring system for objectivised evaluation of the efficiency of mastication apparatus). Słowa kluczowe: czujnik siły zgryzu, protetyka. Keywords: occlusal force sensor, prosthetics. Wstęp Morfologia zgryzu w uzębieniu naturalnym jest determinowana wartością efektywnej siły obciążającej niezbędnej do odgryzania i rozdrabniania kęsów pokarmowych. Tą podstawową funkcję narządu żucia określa sprawność czynnościowa uzębienia naturalnego lub jego protetycznej rekonstrukcji. Siły zgryzu wyzwalane przez system motoryczny ruchów żuchwy determinują sprawność czynnościową narządu żucia proporcjonalnie do ich wartości i częstotliwości. Efektywna siła obciążająca lokalnie zęby przeciwstawne podczas odgryzania i rozdrabniania kęsów pokarmowych wynosi przeciętnie 20 N, a jej częstotliwość zawarta w przedziale 0,66-2,0 Hz zachowuje [...]

Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu DOI:10.12915/pe.2014.03.044

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model empiryczny przebiegu prądu w cewce impulsowego wtryskiwacza gazu w czasie jego pracy. Model ten pozwala na wyznaczenie wartości prądu w chwili wyłączania impulsu sterującego. Wartość ta wpływa na czas wyłączania wtryskiwacza co bezpośrednio przekłada się na jego charakterystykę masową. Model oparto o wyniki badań stanowiskowych 6 typów popularnych konstrukcji wtryskiwaczy gazu. Abstract. The paper presents an empirical model of electrical current development in the coil of an operating pulse gas injector. The model can be used to determine the value of the current at the moment of end of the control signal. This value is related with the injector reaction time - and thus the injector’s mass characteristics. The model is based on the results of test-bed experiments with six most popular injector design types. (An empirical model of current in the pulse gas injector’s circuit). Słowa kluczowe: model, wtryskiwacz gazu, prąd. Keywords: model, gas injector, current. doi:10.12915/pe.2014.03.44 Wstęp Obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju pojazdów samochodowych jest zastosowanie paliw o obniżonej zawartości węgla, spowodowane koniecznością obniżenia emisji dwutlenku węgla [1-3]. Paliwami najczęściej stosowanymi w nowoczesnych rozwiązaniach są paliwa gazowe takie jak metan (CNG) czy mieszaniny propanu i butanu (LPG). Paliwa dostarczane są do silnika za pomocą impulsowych wtryskiwaczy gazu. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową konstrukcję impulsowego wtryskiwacza gazu Valtek typ 30. Jest to wtryskiwacz tłoczkowy, kalibrowany średnicą otworu zgrupowany w szynę paliwową. Paliwo doprowadzane jest kanałem dolotowym do komory znajdującej się nad gniazdem zaworowym. Elementem zaworowym w tym wtryskiwaczu jest tłoczek poruszający się osiowo wewnątrz cewki elektromagnetycznej, zamykający przepływ za pomocą elementu uszczelniającego znajdującego się na jego czole. Wydajność wtryskiwacza (rozumian[...]

Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu DOI:10.12915/pe.2014.03.045

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of experiments on the relationship between parameters of modulated control signal and gas injectors’ closing time. The experiments were conducted in a test-bed supplied with constant pressure. The modulated control signal was of constant duration, variable duty cycle and variable frequency. The authors prove that reduction of duty cycle causes reduction of injector’s closing time. However, frequency of the signal has no effect on closing time. (Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów sygnału sterującego (sygnału modulowanego) na czas wyłączania impulsowych wtryskiwaczy gazu. Badania przeprowadzono na stanowisku sprężarkowym przy stałym ciśnieniu zasilania i czasie trwania impulsu sterującego a zmiennym wypełnieniu i zmiennej częstotliwości sygnału modulowanego. Wykazano, że zmniejszenie wypełnienia sygnału modulowanego powoduje skrócenie czasu wyłączania. Jednocześnie wykazano, że częstotliwość sygnału modulowanego nie wpływa na czas wyłączania. Keywords: experimental studies, PWM, duty cycle, gas injector, closing time, internal combustion engine. Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, sterowanie modulowane, wypełnienie sygnału, wtryskiwacz gazowy, czas wyłączania, silnik spalinowy. doi:10.12915/pe.2014.03.45 Wprowadzenie Silniki spalinowe nadal stanowią podstawę napędu pojazdów samochodowych. Ze względów ekologicznych rozwoju silników spalinowych obecnie jest skierowany na obniżanie emisji dwutlenku węgla [1, 2]. Prace badawcze prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy zwiększenia sprawności silników a drugi stosowania paliw o zmniejszonej zawartości węgla [3, 4]. Zamiast paliw wysokowęglowych (takich jak benzyna i olej napędowy) wprowadzane są paliwa o znacznie mniejszej zawartości węgla głównie: propan-butan (LPG), metan (CNG) czy wodór.[...]

 Strona 1  Następna strona »