Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Maria DEMS"

Dynamic data exchange in the hybrid expert system supporting designing of electromechanical converters

Czytaj za darmo! »

The paper presents the hybrid expert system using declarative and also algorithmic language programming. In the first case the pc-shell environment is utilized and in the second - Delphi 2005.NET. The dynamic data exchange in this system is realized on the dynamic libraries level written in C language. Especially for that purpose functions and procedures in Delphi were created. These functions and procedures supervise communication processes between all parts of the designed expert system in on-line mode. The presented expert system gives good results confirmed by calculations made for an example electromechanical converter.. Streszczenie. W artykule przedstawiono hybrydowy system ekspertowy wykorzystujący zarówno deklaratywny jak i algorytmiczny język programowania oraz środowiska programistyczne ps-shell i Delphi 2005.NET. Dynamiczna wymiana danych w systemie realizowana jest na poziomie bibliotek dynamicznych napisanych w jezyku C, zapewniających process komunikacji on-line pomiędzy wszystkimi modułami system. Przedstawiony system ekspertowy daje dobre wyniki uzyskane dla przykładowego przetwornika elektromechanicznego. (Hybrydowy system ekspertowy wspomagający projektowanie urządzęń elektromechanicznych) Keywords: electromechanical converter, hybrid expert system, dynamic data echange, declarative language programming. Słowa kluczowe: przetwornik elektromechaniczny, hybrydowy system ekspertowy, dynamiczna wymiana danych, deklaratywny język programowania Introduction Nowadays expert systems are created and applied in many domains like economics, medicine, archaeology, engineering, biology etc [10]. Expert systems constitute a part of artificial intelligence field. They may be divided into two groups: shell expert systems and dedicated expert systems. The first group is applied for various purposes using only the diversified knowledge bases, and then the shell expert systems are more flexible. The second group is used to solve the p[...]

Determination of parameters of a high-speed induction motor using the field-circuit and analytical method

Czytaj za darmo! »

The paper presents the field-circuit and circuit modelling of the no-load and load losses in the core of high-speed induction motor. The machine parameters and load characteristics are calculated at supply frequencies of 50, 100 and 200 Hz. In the field-circuit approach the distribution and changes of magnetic flux density in the motor are computed using a time-stepping finite element method. The Discrete Fourier Transform is used to analyze the magnetic flux density waveforms in each element of the motor model. The influence of load condition on core losses has been observed. The results are compared with measurements. . Streszczenie. W artykule przedstawiono modelowanie obwodowo-polowe i obwodowe strat w rdzeniu wysokoobrotowego silnika indukcyjnego w stanie jałowym i podczas obciążenia. Parametry i charakterystyki obciążeniowe zostały obliczone przy częstotliwości napięcia zasilającego 50, 100 i 200 Hz. Rozkład pola magnetycznego w silniku obliczono z wykorzystaniem time-stepping metody elementów skończonych. Do analizy strumienia magnetycznego w każdym elemencie modelu silnika wykorzystano dyskretna transformatę Fouriera. Pokazano wpływ obciążenia na straty w rdzeniu silnika. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. (Modelowanie strat w rdzeniu wysokoobrotowego silnika indukcyjnego w stanie jałowym i podczas obciążenia). Keywords: induction motors, core losses, finite element method, circuit modelling. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, straty w rdzeniu, metoda elementów skończonych, modelowanie obwodowe Introduction Core losses generated in small size high-speed induction motors constitute a significant part of total losses in the motor, in particular at higher frequencies. Precise determination of these losses is vital to assure the proper functioning of the motor. Core losses in electrical machines depend on the power loss density of the electrical sheets used, which in turn depends strongly on frequency, magnitude and fo[...]

Performance characteristics of the high-speed small power induction motor with core made from different electrical sheets

Czytaj za darmo! »

The paper presents the performance characteristics of the small power induction motor with core made from different electrical sheets, supplied at 100 and 200 Hz. The calculations were made with the use of circuit models taking into account the nonlinear phenomena and additional core losses. The measured mechanical losses characteristics and the measured for different electrical sheets magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density for frequencies up to 2000 Hz were used in the calculations. The computational results have been verified by measurements. Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystyki eksploatacyjne silników indukcyjnych małej mocy, o rdzeniach wykonanych z różnych gatunków blachy elektrotechnicznej, pracujących przy zasilaniu napięciem o częstotliwości 100 oraz 200 Hz. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem modelu obwodowego, z uwzględnieniem zjawisk nieliniowych oraz strat dodatkowych w rdzeniu silnika. W obliczeniach wykorzystano wyznaczone doświadczalnie charakterystyki strat mechanicznych, a także zmierzone charakterystyki magnesowania stosowanych blach elektrotechnicznych oraz charakterystyki stratności blach w funkcji indukcji magnetycznej wyznaczone dla zakresu częstotliwości do 200Hz. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. (Właściwości wysokoobrotowego silnika indukcyjnego z rdzeniem wykonanym z różnych blach elektrotechnicznych) Keywords: induction motors, core losses, circuit modelling. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, straty w rdzeniu, modelowanie obwodowe Introduction In the general-purpose induction motors supplied at 50 Hz, under normal operating conditions, losses in the windings of the machine are dominant. According to [3], the average share of losses in the motor windings is estimated about 60 %, basic core losses - about 20 % and mechanical losses - about 7% of the total losses. The additional losses caused by higher harmonics of the magnetic f[...]

Influence of different magnetic material of the high-speed induction motors cores on motors fields distribution and integral parameters

Czytaj za darmo! »

In the paper, circuit and field-circuit analyses of the stator no-load current and core losses in the high-speed induction motors with stator core made from different magnetic materials are presented. The circuit analysis is possible only for the first harmonic of the supply voltage. For the real shape of the voltage which has many higher harmonics accurate field - circuit analysis is necessary. The circuit and field-circuit analyses were done for 2-D structure of the motor. The results of calculation of the stator core loss are compared with the measurement. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę obwodową oraz obwodowo-polową prądu jałowego oraz strat mocy w rdzeniu dla wysokoobrotowych silników indukcyjnych o rdzeniu stojana wykonanym z różnych materiałów. Analiza obwodowa była wykonywana dla pierwszej harmonicznej napięcia zasilającego natomiast metoda polowo-obwodowa pozwoliła na analizę pracy silnika przy rzeczywistym kształcie napięcia. (Analiza prądu jałowego oraz strat mocy w rdzeniu dla wysokoobrotowych silników indukcyjnych o rdzeniu stojana wykonanym z różnych materiałów) Keywords: induction motors, high-speed motors, no-load current, core losses. Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, silniki wysokoobrotowe, prąd jałowy, straty mocy w rdzeniu. Introduction In the high-speed induction motors the core losses generated in silicon steel are very high at higher frequencies. These losses depend from used material and frequency of applied magnetic field. Therefore, introduction of new low losses materials applicable for high frequency induction motors is required. In the paper the three motor cores made from different magnetic materials, i.e. nonoriented silicon steel M600-50A, thickness 0. 5 mm, amorphous steel METGLAS 2605 SA1 (non-annealed), thickness 0.0254 mm, and grain oriented steel ET 51-30, thickness 0.3 mm, are described. A comparison between these different materials (as cast) proves that the amorphous materials[...]

Advanced computer modelling of no-load curves of the highspeed small size induction motors

Czytaj za darmo! »

Nowadays the high-speed induction motors are widely used in many industrial installations and also in aircraft industry. Many of them are designed as converter-fed induction machines. Some electrical drives with not so sophisticated speed control have voltage shape with many higher harmonics. The main aim of the paper will be analysis of the no-load current and magnitude of magnetic flux density for some small power induction motors feed with voltage of frequency from 50 to 250 Hz with different U-f ratio. For this problem circuit and field-circuit methods will be use and the results will be validating basing on experimental results.. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę obwodową oraz obwodowo-polową prądu jałowego oraz indukcji magnetycznej w rdzeniu silnika indukcyjnego małej mocy zasilanego napięciem o częstotliwości od 50 do 250 Hz, przy różnym stosunku U/f. Wyniki obliczeń wykonanych z wykorzystaniem modelu obwodowego oraz obwodowo - polowego porównano z wynikami pomiarów. (Analiza prądu jałowego oraz indukcji magnetycznej w rdzeniu silnika indukcyjnego małej mocy) Keywords: induction motors, high-speed motors, no-load current, magnitude of magnetic flux density. Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, silniki wysokoobrotowe, prąd jałowy, indukcja magnetyczna w rdzeniu. Introduction Nowadays the high-speed induction motors are widely used in many industrial installations and also in aircraft industry. Most of them are designed as converter-fed induction machines. Voltage source inverters usually produce complex waveforms containing large amounts of harmonics. In this case two methods are available: the first when only the first harmonic of the supply voltage is taken into account and the second when the real voltage shape is used. The last method is of course the most accurate but is very time consuming according to the fact that the transient state has to be considered before the steady state is achieved [4]. The field-c[...]

Influence of the constraints on the optimal problem solution using particle swarm algorithm

Czytaj za darmo! »

The paper presents the optimization calculation of the big power low voltage induction motor, using the selected algorithms of global optimization, i.e., particle swarm optimization PSO. The influence of the exploitation limitations and the influence of the extension of the lower and upper limits imposed on the continuous decision variables on the result of the optimal calculations were examined. Streszczenie. W artykule przedstawiono optymalizację niskonapieciowego silnika indukcyjnego dużej mocy z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek PSO, przy wystepowaniu zarówno ciagłych jak i nieciągłych zmiennych decyzyjnych. Przebadano wpływ ograniczeń narzuconych na dolne i górne granice ciągłych zmiennych decyzyjnych oraz na parametry eksploatacyjne silnika, na uzyskane wyniki optymalizacji. (Optymalizacja niskonapieciowego silnika indukcyjnego dużej mocy z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek PSO) Keywords: induction motors, optimization algorithms, objective function, particle swarm optimization algorithm. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, algorytmy optymalizacji, fynkcja celu, algorytmu optymalizacji rojem cząstek. Introduction The optimization of the big power low voltage induction motors requires the solution of the optimization problem with design and exploitation restrictions and continuous, discontinuous integer and fractional variables [1,2,3,4,9,10]. In the [7,8] were presented the results of the optimization calculations of the big power low voltage induction motor obtained for three algorithms of global optimization, i.e. genetic algorithm GA [11], evolutionary strategy ES and particle swarm optimization PSO, and also for the hybrid optimization algorithms which combine methods of global optimization with deterministic Rosenbrock’s algorithm. We state, that the best results can be obtained for the hybrid optimization algorithm PSO-R, but also the article swarm optimization algorithm give a [...]

Właściwości materiałów magnetycznych i ich wpływ na konstrukcję maszyn elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono różne metody wyznaczania charakterystyk magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej blachy elektrotechnicznej prądnicowej, w szerokim zakresie częstotliwości, dla powszechnie stosowanych w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbek ramowych oraz dla próbek pierścieniowych. Wyznaczone charakterystyki zostaną wykorzystane w obliczeniach konstrukcyjno - projektowych wysokoobrotowych silników indukcyjnych. Abstract. In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the non-oriented silicon steel, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the designing calculations of the high-speed induction motors. (Properties of magnetic materials taking into account the electrical machines design) Słowa kluczowe: charakterystyki magnesowania i stratności, metody pomiarowe, blacha elektrotechniczna Keywords: the magnetization and losses density characteristics, measurement methods, non-oriented silicon steel Wstęp Wiele urządzeń elektrycznych zawiera elementy magnetyczne z rdzeniami ferromagnetycznymi. Częstotliwościowy zakres pracy tych urządzeń może być bardzo szeroki poczynając, od częstotliwości kilku Hz do kilkudziesięciu kHz. Przy projektowaniu obwodów magnetycznych tych urządzeń niezbędna jest znajomość charakterystyk magnesowania oraz stratności materiałów magnetycznych zastosowanych do ich budowy, dla pełnego zakresu zarówno indukcji magnetycznej jak i częstotliwości. W celu uzyskania jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych urządzeń, do budowy obwodów magnetycznych używa się materiałów charakteryzujących się małą stratnością, oraz prądem magnesującym o małym natężeniu. Obecnie, oprócz tradycyjnych materiałów magnetycznych, jakimi są blachy elektrotechniczne izotropowe i anizotropowe, stosuje się materiały amorficzne i nanokrystaliczne. W prowadzonym w Instytucie Mec[...]

Dynamics of power transmission system with brushless DC motor with PID/Fuzzy controller

Czytaj za darmo! »

In this paper the measurement results of the laboratory power transmission system with brushless DC motor and PLC 314C-2DP controller are presented. Research works are done comparing two types of controllers: PID and FuzzyLogic. The comparative study of received results is carried out. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu napędowego złożonego z silnika BLDC i sterownika programowalnego PLC 314C-2DP firmy SIEMENS. Badania prowadzone były dla dwóch typów regulatorów: PID oraz Fuzzy. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników. (Badania laboratoryjne układu napędowego złożonego z silnika BLDC i sterownika programowalnego PLC) Keywords: brushless DC motor, fuzzy logic controller, PID controller, PLC, speed control Słowa kluczowe: silnik tarczowy prądu stałego, sterownik programowalny, logika rozmyta, sterowanie prędkością obrotową. General information Recently one can notice the large interest on brushless DC motor with permanent magnets, resulting from profitable electromechanical parameters of these machines as drives with wide range of controlled speed. Fig. 1. Brushless DC motor Brushless DC motors (Fig. 1) are so energy-saving drives, and what this it is going with economic devices. The diminution of costs of the drive, using disc engine placed in the wheel hub [1], influences also the fact, that this drive is gearless. The use of electric motors to the drive of the vehicle to involve the necessity of the assurance of the controling with the engine, and in the conception of the all vehicle the central controlling with the aggregate of four engines situated in every from circles. This permits the reduction costs of itself drive and his exploitation. In the present publication, one concentrated the special attention on the quality of the stabilization of the rotational speed of the single engine of the electric direct current with permanent magnets, with the PID and Fuzzy Logic control. Desc[...]

 Strona 1  Następna strona »